ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO VIDEO: Κ?ντε αξιολ?γηση SEO μ?νοι σα?

Καλημ?ρα φ?λοι μου, σ?μερα θα ασχοληθο?με σε αυτ? το μικρ? β?ντεο για το SEO με το πω? θα μπορ?σετε να κ?νετε αξιολ?γηση SEO μ?νοι σα?.

?μα ακ?μα δεν αισθ?νεστε ?νετα με το να κ?νετε μ?νοι σα? αξιολ?γηση SEO, θα σα? πρ?τεινα δ?ο πρ?γματα:

  1. Να γραφτε?τε στα δωρε?ν β?ντεο μαθ?ματα SEO και να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO και
  2. Να ζητ?σετε μια αξιολ?γηση SEO, να την κ?νω εγ? για την ιστοσελ?δα σα? χωρ?? καν?να κ?στο? για εσ??

Υπ?ρχουν πολλ? εργαλε?α για αξιολ?γηση των επιδ?σεων στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?λλα πληρωμ?να και ?λλα δωρε?ν. ?μω? επειδ? το β?ντεο απευθ?νεται σε αρχ?ριου? και νεοεισερχ?μενου? στο χ?ρο του SEO και του Web Design, θα ?θελα να κρατ?σουμε τα πρ?γματα ?σο πιο απλ? γ?νεται.

Το να αξιολογ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και να τη βελτι?σετε μ?νοι σα? δεν ε?ναι δ?σκολο, αρκε? να ξ?ρετε τον τρ?πο.

Τα εργαλε?α SEO

seo-first-place-google

Τα εργαλε?α που θα χρησιμοποι?σουμε για να κ?νουμε την αξιολ?γηση SEO ε?ναι τρ?α:

1. SEO quake για Firefox

To SEO quake ε?ναι ?να δωρε?ν Πρ?σθετο για τον Firefox, τον καλ?τερο και συνιστ?μενο web browser για web developers, αλλ? και για SEO. ?χει πλ?θο? λειτουργ?ε?, αλλ? μα? ενδιαφ?ρουν μ?νο η δι?γνωση και η μ?τρηση τη? πυκν?τητα? των λ?ξεων κλειδι?ν.

Αν και υπ?ρχει και για τον Chrome ω? επ?κταση, εμε?? θα προτιμ?σουμε την ?κδοσ? του για τον Firefox για τη συγκεκριμ?νη αξιoλ?γηση SEO.

?Στη δι?γνωση του SEO Quake θα πρ?πει να προσ?ξετε ?λου? του? παρ?γοντε? που αναλ?ει εκτ?? απ? τρει? που ε?ναι ασ?μαντοι:

  1. Microformats
  2. Dublin Core
  3. Geo Meta Tags

?λοι οι ?λλοι παρ?γοντε? ε?ναι πολ? σημαντικο? και θα πρ?πει να του? ελ?γξετε και να δε?τε τι? συμβουλ?? του SEO quake για συστ?σει? και δι?ρθωση.

2. Ahrefs.com

Το ahrefs.com ε?ναι ?να απ? τα πιο αξι?πιστα sites για την μ?τρηση των backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα?, καθ?? και για το να δε?τε το anchor text cloud. Τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? συνδ?ονται τα ?λλα sites με εσ??. Οι σ?νδεσμοι κειμ?νου με τι? σημαντικ?τερε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? διασ?νδεση? με την ιστοσελ?δα σα?.

?σο πιο πολλ? backlinks ?χετε τ?σο το καλ?τερο, καθ?? και ?σα πιο πολλ? domains να δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?.

3. Pingdom.com

Το Pingdom ?πω? και το GTmetrix ε?ναι δ?ο online εργαλε?α για την μ?τρηση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ και τη? απ?δοση? γενικ?τερα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Φροντ?στε να ?χετε ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?τω απ? 4 δευτερ?λεπτα ? λιγ?τερο και ο συνολικ?? ?γκο? δεδομ?νων τη? ιστοσελ?δα σα? να μην ξεπερν?ει το 1ΜΒ. Ειδικ? η αρχικ? ιστοσελ?δα θα πρ?πει να ε?ναι ?σο πιο ελαφρι? γ?νεται.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι δυνατ?? παρ?γοντα? SEO και ?σο πιο γρ?γορα φορτ?νει η ιστοσελ?δα σα?, τ?σο πιο πολ? επισκεψιμ?τητα θα ?χετε, πιο πολλ?? εγγραφ?? στη λ?στα σα? και πιο πολλ?? πωλ?σει?.

Ε?ναι σημαντικ? το γεγον?? ?τι για κ?θε ?να δ?κατο του δευτερολ?πτου καθυστ?ρηση φ?ρτωση?,? η Amazon χ?νει το 1% τη? κ?νηση? απ? το ?ντερνετ.

Μ?θετε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看