ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-PARAPLIROFORISI

SEO Β?λτε τ?λο? στην Παραπληροφ?ρηση

Το θ?μα με το SEO ?χει γ?νει καραμ?λα που την μασ?νε κ?θε μ?ρα ?λοι οι σχετικο? και ?σχετοι με αυτ?. Κ?τι σαν το χρηματιστ?ριο το 1999 ?που ξεφ?τρωναν οι ΑΕΛΔΕ σαν τα μανιτ?ρια και οι ειδικο? επ? των επενδ?σεων και του χρηματιστηρ?ου ?καναν χρυσ?? δουλει??.

?τσι γ?νεται και σ?μερα το 2014 στον τομ?α SEO και Google. H παραπληροφ?ρηση στο SEO ?χει χτυπ?σει κ?κκινο και η τ?ση δε?χνει η παραπληροφ?ρηση να ανεβα?νει και ?λλο τα ερχ?μενα χρ?νια.

Στο σχετικ? β?ντεο του Matt Cutts, περιγρ?φονται π?ντε μεγ?λε? παρεξηγ?σει? για το SEO. Ε?ναι εκπληκτικ? ?τι ακ?μα και ειδικο? την πατ?νε.

Ο λ?γο? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο, ε?ναι για να σα? ενημερ?σω να π?ρετε μια σωστ? απ?φαση στο SEO και να καταφ?ρετε να επιλ?ξετε ?ναν συνετ? επαγγελματ?α στο χ?ρο μα?.

?μα θ?λετε να μ?θετε πω? πρ?πει να αποφ?γετε τα λεγ?μενα παπαγαλ?κια του SEO, και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα να ?χι στην πρ?τη θ?ση τη? Google, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? υπ?ρχει παραπληροφ?ρηση στο SEO;

Η παραπληροφ?ρηση στο SEO βασ?ζεται στο φ?βο και στην χειραγ?γηση των ανθρ?πινων συναισθημ?των. Ξεκ?νησε να εξαπλ?νετε ο φ?βο? τη? Google μετ? την επιβολ? ποιν?ν σε δι?φορα site του εξωτερικο? και τη? Ελλ?δο? για προσπ?θεια χειραγ?γηση? των αποτελεσμ?των τη? Google.

?μω? η πραγματικ? πηγ? τη? παραπληροφ?ρηση? στο SEO ?χει και πραγματικ?? αιτ?ε?. Αυτ?? ε?ναι:

  • Η συχν? αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google. ?ντω?, η συχν? αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google ?χει δημιουργ?σει ?να μικρ? χ?ο? στο SEO. Τεχνικ?? που ?σχυαν μ?χρι χτε?, σ?μερα τιμωρο?νται ? δεν δουλε?ουν πια. Ο πολ?? κ?σμο? δεν μπορε? να παρακολουθ?σει τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? και τι? εξελ?ξει? στο χ?ρο του SEO και ?τσι μ?νουν π?σω. Αντ?θετα ρωτ?νε τον οποιονδ?ποτε που μπα?νει στο ?ντερνετ για το SEO.
  • Η ?λλειψη ολοκληρωμ?νη? γν?ση? για το SEO. Η ημιμ?θεια ε?ναι χειρ?τερη τη? αμ?θεια?. Οι πιο πολ? που ξεκιν?νε με το θ?μα SEO αρχ?ζουνε την ?ρευνα του? στο ?ντερνετ μελετ?ντα? δι?φορα site και blogs προσπαθ?ντα? να βγ?λουν ?κρη για το τι γ?νεται. Χρει?ζεται αρκετ?? χρ?νο? για να εφαρμ?σει? αυτ? που ?μαθε? για να καταλ?βει? τι δουλε?ει και τι ?χι και για να αποκτ?σει? κ?ποια γν?ση για το SEO. Θ?τω αυτ?ν το χρ?νο στο τρ?μηνο για αρχ?.
  • Η απ?τομη α?ξηση των ειδικ?ν στο SEO και στην προ?θηση ιστοσελ?δων. ?λα ?τανε μ?λι γ?λα και ξαφνικ? μπαμ, το ?ντερνετ γ?μισε ειδικο?? και γκουρο? του SEO που χωρ?? καν?να υπ?βαθρο ?ρχισαν να μιλ?νε απ?τομα για ?γνωστε? λ?ξει? μ?χρι χτε?. Οι πιο πολ? απ? αυτο?? δεν ?χουν κ?ποιο υπ?βαθρο στο SEO, στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στην τεχνολογ?α ειδικ?τερα. Π?? γ?νεται κ?ποιο? που δεν ?χει σχ?ση με την πληροφορικ?, το ?ντερνετ και το web design ξαφνικ? να αναδ?εται ω? ο πλ?ον ειδικ??; Συν?θω?, οι τεχνικ?? των μη ειδικ?ν για το SEO μετριο?νται στα δ?χτυλα και ο καλ?τερο? τρ?πο? για να του? ανακαλ?ψετε ε?ναι ?τι δεν ?χουν ολοκληρωμ?νη και συνεκτικ? ?ποψη για το SEO. Συχν? πηδ?νε απ? το ?να θ?μα στο ?λλο και μπερδε?ουν το SEO με τα social media, το joomla, το ραδι?φωνο και το rss feed.
  • Υπ?ρχει σ?γχυση μεταξ? white hat seo και black hat seo. Πολλ?? φορ?? δεν υπ?ρχει διαχωρισμ?? και στα μ?τια των αδα?ν ?λα φα?νονται ?δια. ?λα ?μω? που η ομ?δα καταπολ?μηση? του spam τη? Google δεν κοιμ?ται μ?σα στα χαμομ?λια και δεν συγχωρε? λ?θη, ακ?μα και αν ε?στε πρωτ?ρη?. Δεν ε?ναι ?τι δεν σα? συμπαθε?, απλ? δεν σα? ξ?ρει και δεν τη? ενδιαφ?ρει ποιο? ε?στε.
  • Γενικ? το SEO ε?ναι ?να? τερ?στιο? κλ?δο? με χιλι?δε? περιπτ?σει? και τεχνικ??. Μ?νο ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει π?νω απ? 200 παρ?γοντε? και ?χει σχεδιαστε? απ? ανθρ?που? που ?χουν διδακτορικ? στον τομ?α του ?ντερνετ. Δεν λ?ω ?τι χρει?ζεστε doctora για να κ?νετε SEO, αν και θα σα? βοηθο?σε, αλλ? δεν ε?ναι και ?να? περ?πατο? με τρ?α β?ματα.

Πω? μπορε? η λ?θο? πληροφορ?α να βλ?ψει το site σα?;

Οι λ?θο? ιδ?ε? γενικ? ε?ναι βλαβερ?? για κ?θε ιστοσελ?δα. ?μα κατευθ?νετε την εν?ργεια σα? στα λ?θο? πρ?γματα, δεν θα μπορ?σετε ποτ? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Στα πρ?τα χρ?νια στο ?ντερνετ περ?που στο 2000, δεν ε?χαμε ιδια?τερη γν?ση για τον αλγ?ριθμο τη? Google και δεν ξ?ραμε ?τι βασ?ζεται απ?λυτα στο κε?μενο. ?τσι κ?θε μα? αναζ?τηση στη Google μα? επ?στρεφε και μια Google Bomb!

Οι ιστοσελ?δε? ?τανε παραφορτωμ?νε? με γραφικ? και flash και ο μ?νο? τρ?πο? για να βρει? κ?τι στο ?ντερνετ ?τανε μ?σω του domain name ? αν υπ?ρχε η λ?ξη κλειδ? σε αυτ?.

Ε?χαμε λ?θο? πληροφ?ρηση και λ?θο? ιδ?ε? για το πω? λειτουργε? η Google και ?τσι χ?σαμε περ?που 3 με 4 χρ?νια απ? την επαγγελματικ? μα? καρι?ρα να φτι?χνουμε ?χρηστα, φανταχτερ? site και να βασιζ?μαστε 100% στον γραφ?στα και στι? ορ?ξει? του. Και πιστ?ψτε με οι γραφ?στε? ?χουν περ?εργε? ορ?ξει?. Πω? το ξ?ρω; Γιατ? ε?χα και γω αρκετο?? γραφ?στε? και προγραμματιστ?? και εξαρτ?μουνα π?ντα απ? αυτο?? για την παραμικρ? αλλαγ? στο custom site.

Το ν?ημα ε?ναι ?τι δεν θα βγε?τε ποτ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αν δεν ?χετε ακολουθ?σει κ?ποιο? που το ?κανε πριν απ? σα?.

Τι να κ?νω για να γλιτ?σω απ? τη μ?στιγα τη? παραπληροφ?ρηση? στο SEO;

Το κυρι?τερο ε?ναι να αφιερ?σετε χρ?νο για να μελετ?σετε το θ?μα SEO και να εξετ?σετε του? υποψ?φιου? γκουρο? του SEO. Χρει?ζεστε κ?μποσο χρ?νο για να αφομοι?σετε τι? πληροφορ?ε? σχετικ? με το σωστ? και το ορθ? white hat seo. Ε?ναι σημαντικ? να ξεκιν?σετε σωστ? και να θ?σετε γερ? θεμ?λια στο ?ντερνετ ειδικ? στην αρχ?.

Η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ?? για αυτ? θα σα? δ?σω τρει? βασικ?? συμβουλ??:

  1. Επιλ?ξτε του? ειδικο?? του SEO που ?χουν απ?λυτη διαφ?νεια στο τι κ?νουν. Στο SEO δεν υπ?ρχουν κρυφ? μυστικ? ? τρυκ. Αν ρωτ?σετε τον προγραμματιστ? σα? για το τι ?κανε στο SEO και δεν μπορε? ? δεν θ?λει να σα? πει, υπ?ρχει πρ?βλημα. Πρ?τον δεν ξ?ρετε τι ?κανε και ?μα το ?κανε και δε?τερον δεν υπ?ρχουν αποδεικτικ? στοιχε?α. Στο SEO υπ?ρχουν πολλ? πρ?γματα που μπορε?? να κ?νει? και ?χι μ?νο ?να.
  2. Μελετ?στε τα αποτελ?σματα και τα παραδε?γματα του?. Δε?τε περισσ?τερα για του? πελ?τε? που ?χουν βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Πρ?πει να ε?στε σε θ?ση να μπορε?τε να ελ?γξετε τη δουλει? κ?ποιου για να μπορε?τε να αξιολογ?σετε. Σα? αρ?σουν τα αποτελ?σματα του; Σα? αρ?σει ο ?διο? ω? ?τομο;
  3. Μην εμπιστε?εστε ποτ? κ?ποιον που δεν καταλαβα?νετε τι κ?νει. ?μα δεν κατανοε?τε τι κ?νει ο ?νθρωπο? που ?χετε εμπιστευτε? για το SEO, μην προχωρ?τε. Προσωπικ?, δεν αναλαμβ?νω καν?να πελ?τη αν δεν ?χει γραφτε? στα δωρε?ν μαθ?ματα SEO και αν δεν ?χει δει ?στω και επιγραμματικ? τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα. Αυτ? ε?ναι καν?να? για να μην ?χουμε παρατρ?γουδα. Φ?το? ?διωξα μερικο?? πελ?τε? για αυτ? το λ?γο. Δ?χομαι να μην π?ρω μερικο?? πελ?τε? ει? γν?ση μου απ? πριν και να κοιμ?μαι ?συχο? το βρ?δι, παρ? να μπλ?ξω σε περιπ?τειε? τ?που πινγκ πονγκ και να περν?ω ?λη τη μ?ρα μου στα τηλ?φωνα δ?νοντα? εξηγ?σει? και κατευν?ζοντα? τα πλ?θη. Δεν ε?μαι ψυχολ?γο? του SEO, αλλ? επαγγελματ?α? και στην δουλει? μου δεν κ?νω περικοπ?? και εκπτ?σει?.

Αυτ? ε?ναι τα βασικ? πρ?γματα σχετικ? με την παραπληροφ?ρηση που επικρατε? στο SEO στην Ελλ?δα σ?μερα.

Αποφ?γετε την παραπληροφ?ρηση και την ταλαιπωρ?α με μια υπηρεσ?α SEO

Πολλο? απ? εσ?? θα καταφ?γετε στο επιχειρηματικ? σα? ?νστικτο ?ταν πρ?κειται για την επιλογ? μια? υπηρεσ?α? SEO. Πριν προχωρ?σετε σε οποιαδ?ποτε απ?φαση σχετικ? με ποια υπηρεσ?α SEO χρει?ζεστε και ποιον να εμπιστευτε?τε, μπορε?τε να δε?τε μερικ?? απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO που παρ?χω:

Αποφ?γετε την παραπληροφ?ρηση και την ταλαιπωρ?α στο SEO και γλιτ?στε απ? τον εαυτ? σα? πολ? χρ?νο και φαι? ουσ?α, με μ?α πρ?τη? τ?ξεω? υπηρεσ?α SEO.

Θα μου πε?τε ?τι ?γραψε? ?λο αυτ? το ?ρθο για να μα? πουλ?σει? μια υπηρεσ?α SEO; Αυτ? που θ?λω να πω ε?ναι ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α, ?πω? δεν υπ?ρχει και δωρε?ν SEO.

Για ?σου? διαβ?σατε μ?χρι εδ? και για ?λου? εσ?? του φανατικο?? αναγν?στε? και φ?λου? του Paramarketing Blog, ?να μεγ?λο ευχαριστ?!

Παραπληροφ?ρηση και SEO πηγ??:

  1. Google addresses some SEO misinformation
  2. SEO Red Flags & SEO Misinformation : Let’s Put An End to It

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看