ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-traffic

SEO Traffic: Πω? να π?ρετε 1000 επισκ?ψει? σε κ?θε σα? blog post!

Περιεχ?μενα

10 β?ματα για να εξασφαλ?σετε ?τι τα posts σα? δεν θα με?νουν θαμμ?να στο site σα?!

Το να φτι?ξετε απ?στευτο περιεχ?μενο μ?νο, δεν θα σα? φ?ρει το πολ?τιμο traffic στο blog ? στο site σα?. Στην πραγματικ?τητα, δημιουργ?ντα? περιεχ?μενο παγκ?σμιου επιπ?δου ε?ναι μ?νο η αρχ? και το πρ?το β?μα. Το επ?μενο β?μα για να φ?ρουμε traffic ? επισκεψιμ?τητα στο site μα? ε?ναι η προ?θηση του περιεχομ?νου!

Χωρ?? την απαρα?τητη προ?θηση, ακ?μα και τα καλ?τερα και ποιοτικ?τερα posts θα ε?ναι ?χρηστα. Αν επιθυμε?τε λοιπ?ν μαζικ? κ?νηση προ? το site σα?, θα πρ?πει να ακολουθ?σετε πιστ? τα παρακ?τω 10 β?ματα για να π?ρετε π?νω απ? 1.000 επισκ?ψει? σε κ?θε σα? blog post!

Β?μα 1: Κοινοποι?στε το ?ρθρο σα? στο? Twitter και στο Facebook.

Αυτ? β?βαια ε?ναι το μ?νοι ε?κολο να σκεφτε? κανε??! ?μω? ακ?μα και αυτ? ε?ναι δ?σκολο για το 90% των ιδιοκτητ?ν ιστοσελ?δων. Τ?ποτε δεν ε?ναι δεδομ?νο στο ?ντερνετ, για αυτ? το τον?ζω ξαν?.

Τα social media βοηθ?νε να επικοινων?σουμε τι? ιδ?ε? μα? και να μοιρ?σουμε το περιεχ?μεν? μα? ευκολ?τερα απ? κ?θε ?λλη φορ?. Ο κ?θε ?νθρωπο? σ?μερα που ε?ναι στο facebook και στο twitter, ?χει ?ναν κ?κλο επιρρο?? και μπορε? να κ?νει like και share το post σα?. Αρκε? να ε?ναι εκπληκτικ?? ποι?τητα? το περιεχ?μεν? σα? και να του αρ?σει.

Δημοσιε?οντα? και κοινοποι?ντα? στον στεν? σα? κ?κλο του Facebook και twitter, αλλ? και των ?λλων βασικ?ν social media ?πω? pinterest, google plus και LinkedIn, θα δ?σετε την πρ?τη ορμ? για του? πρ?του? 100 επισκ?πτε? στο site σα?. Αν λοιπ?ν δημιουργε?τε σταθερ? μοναδικ? περιεχ?μενο, θα καλλιεργ?σετε το κοιν? σα? και του? ακ?λουθου? σα?? οι οπο?οι θα ανυπομονο?ν φανατικ? να σα? κ?νουν like.

Β?μα 2: Δημοσιε?στε το Περιεχ?μενο σα? σε Δημοφιλ? blogging communities sites

Υπ?ρχουν χιλι?δε? online communities ? κοιν?τητε? χρηστ?ν, κυρ?ω? στο εξωτερικ?, αλλ? και στην Ελλ?δα. Επειδ? στην Ελλ?δα το ελληνικ? SEO και τα ελληνικ? online communities π?σχουν απ? πολλ? προβλ?ματα παιδικ?? ηλικ?α?, θα ασχοληθ? μ?νο με τα μεγ?λα αντ?στοιχα αγγλ?φωνα.

Σε αυτ? μπορε?τε να βρε?τε π?ρα πολ? κ?σμο και να αντλ?σετε τερ?στια επισκεψιμ?τητα για το site σα?. Το μυστικ? για τερ?στια επισκεψιμ?τητα ε?ναι η μαζικ? ?κθεση.

Μερικ? απ? τα αγαπημ?να μου?online communities ε?ναι τα παρακ?τω:

 • BlogEngage.com,
 • Blokube.com,
 • BizSugar.com,
 • ImNewsWatch.com,
 • Inbound.org,
 • Serpd.com,
 • FamousBloggers.net (Community News Section), και
 • MySEOCommunity.com.

Φυσικ? για κ?θε αγορ? θα υπ?ρχουν και διαφορετικ? κλαδικ? sites. Βρε?τε τα δικ? σα? και ξεκιν?στε να προσφ?ρετε αξ?α στο κοιν? σα?. Παρ?λληλα θα πρ?πει να χτ?σετε σχ?σει? με την κοιν?τητα χρηστ?ν και να κ?νετε και σει? like και share στου? ?λλου? χρ?στε? που βρ?σκονται εκε? και διαμοιρ?ζουν το περιεχ?μεν? του?.

Β?μα 3: Δημοσιε?στε το ?ρθρο σα? σε ενημερωτικ? blogs και sites

Υπ?ρχουν εκατοντ?δε? sites του εξωτερικο? που θα σα? αφ?σουν να διαμοιρ?σετε το περιεχ?μενο σα? στο λεγ?μενο “Community News Section”.

Εδ? ε?ναι μια πλ?ρη λ?στα δημοφιλ?ν sites του εξωτερικο? που μπορε?τε να δημοσιε?σετε τα ?ρθρα σα? για να π?ρετε backlinks, traffic και πελ?τε?.

Ο στ?χο? σα? ε?ναι να αποκτ?σετε τουλ?χιστον 100+ επισκ?πτε?!

Β?μα 4: Δημοσιε?στε το ?ρθρο σα? στο JustRetweet.com.

Το JustRetweet ε?ναι μια social sharing community. Ε?ναι μια μεγ?λη κοιν?τητα blogger ? blogging alliance, η οπο?α ?χει ω? στ?χο να προωθ?σει το περιεχ?μενο των μελ?ν τη?.

Αποκτ?τε credits κ?νοντα? retweet τα ?ρθρα αλλον?ν και κ?νοντα? retweet αυτο? τα δικ? σα?.

Ε?ναι μια πολ? καλ? υπηρεσ?α που σ?γουρα ?μα τη χρησιμοποι?σετε θα π?ρετε αρκετ? retweets και seo traffic.

Β?μα 5: Αυτοματοποι?στε τα social media με τη μπ?ρα addthis για Firefox

Αφο? λοιπ?ν δημοσιε?σετε τα πρ?τα σα? blog post στο site σα?, μια καλ? ιδ?α ε?ναι να χρησιμοποι?σετε τη μπ?ρα διαμοιρασμο? addthis για το firefox. Μ?σω αυτ?? θα αυξ?σετε το traffic διαμοιρ?ζοντα? ταχ?τατα το blog post σε δι?φορα social media sites ?πω?:

 • ?google bookmarks
 • Instapaper
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Livejournal

Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 social media sites και δημιουργ?ντα? τα αντ?στοιχα προφ?λ σε αυτ? ?χετε διπλ? ?φελο?:

 • Κερδ?ζετε πολ?τιμο seo traffic
 • Αποκτ?τε χιλι?δε? backlinks απ? υψηλ?? ποι?τητα?, high authority sites με υψηλ? PageRank.

Προσωπικ? χρησιμοποι? περ?που 25 social media sites με το εργαλε?ο addthis καθημεριν? και κατ?φερα μ?σα σε 10 μ?νε? να χτ?σω 55.000 backlinks με φυσικ? τρ?πο.

?

Β?μα 6: Προωθ?στε το post σα? στα facebook groups

Για να επιστρ?ψουμε στην ελληνικ? πραγματικ?τητα, τα facebook groups ε?ναι μια κορυφα?α πηγ? traffic για το site σα?. Με περ?που 6 εκατομμ?ρια ?λληνε? να ε?ναι στο facebook, μερικ? facebook groups ?χουν περισσ?τερο απ? 500.000 μ?λη!

Ε?μαι μ?λο? σε περισσ?τερα απ? 400 facebook groups, τα περισσ?τερα απ? τα οπο?α ε?ναι ?σχετα με το θ?μα μου, αλλ? το facebook παραμ?νει για το site μου η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? και για το 2014!

Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο facebook groups.

Β?μα 7: Φτι?ξτε ?να? Facebook ad, ?να? StumbleUpon ad, ? μια ?λλη διαφ?μιση σε κ?ποιο διαφημιστικ? δ?κτυο

Προσοχ? γιατ? το β?μα 7 απευθ?νεται μ?νο σε επαγγελματ?ε? του χ?ρου και δεν ε?ναι για ερασιτ?χνε? ? χομπ?στε? του ?ντερνετ. Για να κερδ?σετε την κατ?λληλη ορμ? για το site σα? και να απογει?σετε την επισκεψιμ?τητα σα?, θα μπορο?σατε να ξεκιν?σετε με μια μικρ? διαφ?μιση στο Facebook.

Η διαφ?μιση στο StumbleUpon, μπορε? να ξεκιν?σει απ? 10 λεπτ? μ?νο, εν? το Facebook μπορε? να σα? π?ει στα 25-50 λεπτ? με μια καλ? διαφ?μιση για κ?θε κλικ. ?μω? και στο Facebook, αλλ? και στο StumbleUpon θα π?ρετε στοχευμ?νη υψηλ?? ποι?τητα? κ?νηση με μεγ?λη γεωγραφικ? ακρ?βεια.

Εναλλακτικ?, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα twitter ads ? διαφημ?σει? τ?που solo ads ? και banners σε κ?ποια μεγ?λα κλαδικ? sites. Απ? ?να banner ? μια διαφ?μιση στο Facebook μπορε?τε να π?ρετε και 100 με 200 clicks για να αρχ?σετε να βλ?πετε κ?ποια αποτελ?σματα στο site σα? απ? ?ποψη μετατροπ?ν και πωλ?σεων.

Σ?γουρα με 100 στοχευμ?να κλικ θα αρχ?σει το τηλ?φων? σα? να χτυπ?ει. Επ?ση? υπ?ρχει μια μικρ? πιθαν?τητα το post σα? να γ?νει τ?σο δημοφιλ? που να μεταδοθε? σαν ι?? ? αλλι?? να αποκτ?σετε το viral marketing effect!

Β?μα 8: Δημοσιε?στε το ?ρθρο σα? στο blogger, typepad και wordpress.com

Πολλο? χτ?ζουν το blog του? στο blogger, εγ? τον χρησιμοποι? για να αποκτ?σω πολ?τιμα backlinks στο site μου. Αν και απ? ?ποψη SEO, η πλατφ?ρμα Blogger κερδ?ζει π?ρα πολλ?? ?λλε? πλατφ?ρμε? ?πω? το joomla, το drupal, το typepad και πολλ? ?λλα εκτ?? του wordpress.

Μην ξεχν?τε ?τι το blogger ε?ναι τη? Google και για αυτ? κερδ?ζει πολλ? ?λλα site. Απ? την πλευρ? του seo traffic, χρησιμοποι? αυτ?? τι? πλατφ?ρμε?:

 1. για να π?ρω κ?σμο απ? τη Google και να του? φ?ρω στο site μου και
 2. για να αυξ?σω τα backlink μου και το organic traffic απ? τη Google.

Β?μα 9: Στε?λτε email στη λ?στα σα? μ?σω του Aweber

Αυτ? το β?μα ε?ναι ?σω? το πιο σημαντικ? στην προ?θησε του blog post αλλ? και του content marketing στο site σα?.

Προσωπικ? στ?λνω email στη λ?στα μου μ?α φορ? την εβδομ?δα και ?χω καθιερ?σει ?να εβδομαδια?ο newsletter. Μπορε?τε και σει? να γραφτε?τε στη λ?στα μου και να μην χ?νετε καμ?α σημαντικ? αναν?ωση στο site μου:

Το email marketing ε?ναι αποδεδειγμ?να το σημαντικ?τερο εργαλε?ο πωλ?σεων, ?χοντα? 93% αποτελεσματικ?τητα συγκριτικ? με ?λλα μ?σα. Επ?ση?, ?μα καλλιεργ?σετε σωστ? τη λ?στα σα?, τ?τε θα μπορ?σετε να αποκτ?σετε με ?να απλ? email χιλι?δε? πιστο?? επισκ?πτε? στο site σα?.

Για παρ?δειγμα, ?μα ?χετε μια λ?στα 1.000 ατ?μων και το 10% κ?νει κλικ στο email σα?, τ?τε θα λ?βετε αυτ?ματα 100 επισκ?πτε? στο συγκεκριμ?νο ?ρθρο. Αυτο? οι επισκ?πτε? ε?ναι οι πιο φανατικο? θαυμαστ?? σα? και θα σα? αποφ?ρουν τα μεγαλ?τερα κ?ρδη μακροπρ?θεσμα, αρκε? να συν?ψετε σχ?σει? με αυτο??.

Σε αυτ? το σημε?ο, θα ?χετε ?δη λ?βει 900+ επισκ?πτε? στο site σα?, 100 απ? κ?θε β?μα περ?που, αν?λογα και με το μ?γεθο? τη? αγορ?? σα?.

Θ?λω τ?λο? να επισημ?νω ?τι η υπηρεσ?α email marketing που προτε?νω ε?ναι η aweber και ναι ε?ναι πληρωμ?νη γιατ? ε?ναι πολ? σημαντικ? υπηρεσ?α και απευθ?νεται μ?νο στου? σοβαρο?? και επαγγελματ?ε? του χ?ρου.

Β?μα 10: Κ?ντε remarketing μ?σω του AdWords ? AdRoll.com

Το επαναληπτικ? marketing ? Remarketing ?χει ω? στ?χο να φ?ρει π?σω στο site σα? τον επισκ?πτη που ?φυγε με ?δεια χ?ρια. Το remarketing ?χει ω? στ?χου?:

 • Την α?ξηση τη? απ?δοση? τη? επ?νδυσ?? (ROI)
 • Την μεγιστοπο?ηση των εσ?δων απ? το site, e-shop, blog
 • Την α?ξηση στον αριθμ? των εγγραφ?ν στην email list σα?
 • Την α?ξηση του conversion rate, του ποσοστο? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?
 • Tη με?ωση του bounce rate και την α?ξηση τη? θ?ση? σα? στη Google και στο SEO γενικ?τερα
 • Το αποτελεσματικ? Personal Branding ? Branding

Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση το remarketing ? retargeting ?χει ω? στ?χο να φ?ρει π?σω στο site σα? ?λη την χαμ?νη κ?νηση η οπο?α δεν μετατρ?πηκε σε πελ?τη. Το δικ? μου SEO web design blog ?χει ?να ποσοστ? μετατροπ?? ? conversion rate τη? τ?ξεω? του 9% περ?που. Πρ?γμα που σημα?νει ?τι το 91% του traffic χ?νεται για π?ντα ε?ν δεν γραφτε? στη λ?στα μου ?μεσα.

Μπορε?τε ?μω? να ξαναπι?σετε το χαμ?νο σα? traffic και να το ανακατευθ?νετε στο site σα? μ?σω του Google Remarketing ? τη? adroll.com

Οπ?τε θα μπορ?σετε να ?χετε ακ?μη μ?α τελευτα?α ευκαιρ?α να σα? δο?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? και να σα? προτιμ?σουν εγγραφ?μενοι στην email list σα? ? ακ?μη και να αγορ?σουν κ?τι απ? εσ??.

Ο στ?χο? του 10 β?ματο? ε?ναι να αποκτ?σετε ?λλου? 100 επισκ?πτε? και να φτ?σετε στου? πολυπ?θητου? 1.000 επισκ?πτε? για κ?θε σα? ν?ο ? και παλι? blog post!

Μ?θετε πω? βγα?νω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για πολλ?? λ?ξει? κλειδι?, φ?ρνοντα? μερικ?? χιλι?δε? επισκ?πτε? το μ?να στο site μου!

SEO Traffic Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

8 Σχ?λια. Leave new

 • pws mporw na kano ti diki mou lista me mail sto eksoteriko ? Iparxei kapoio site na mas dinei mail?

  Απ?ντηση
 • Kalispera Giani, to aweber sou dinei dikes tou listes me mais gia na stilis i prepi na xeis diki sou lista?

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Κατερ?να, το aweber σου παρ?χει μ?νο τα εργαλε?α διαχε?ριση? και σ?μφωνα με το Ν?μο για την αρχ? προστασ?α? δεδομ?νων απαγορε?εται να στ?λνει? email χωρ?? την συγκατ?θεση του εγγεγραμμ?νου. ?τσι αντ? να ψ?χνει? ?τοιμε? λ?στε? καλ?τερα να φτι?ξει? τη δικ? σου.

   Απ?ντηση
 • file gianni einai tosa polla pou thelw na se rwtisw pou tha prepei na perasoun meres,tha prospathisw na anaferw liga.1 uparxei stalithia blog sto site h bun?an nai pws mpwrei kapoios na to vgalei? 2 dimosieuw se omades me 2000000 kosmo apo to site mou pou einai wordpress kai me kalo server kai den mporw na poiasw online panw apo 20 .mipos fteei to traffic?kapoios eukolos tropos na to diorthosw?telos gia na mhn se kourazw endiaferwme kai gia agora selidas.an uparxei kati na mou protinete.euxaristw,kalo sas apogeuma

  Απ?ντηση
  • Δεν ε?ναι θ?μα ban, αλλι?? θα το ?ξερε? αλλ? θ?μα ανταγωνισμο? και περιεχομ?νου, με χιλι?δε? site την ημ?ρα και χιλι?δε? ?τομα στο face να δημοσιε?ουν ?πω? καταλαβα?νει?, μοιρ?ζεται η π?τα.

   Απ?ντηση
 • Κ?στα? Αθανασ?πουλο?
  11 Ιο?νιο? 2014 9:59 πμ

  Γι?ννη συγχαρητ?ρια για τον οδηγ? SEO, ε?ναι ?ντω? ο πληρ?στερο? που ?χω διαβ?σει μ?χρι σ?μερα και ?ντω? μου ?χει ανο?ξει τα μ?τια απ? την ημιμ?θεια.
  ?χω ?να site σε joomla και ?πω? ?χω καταλ?βει, κ?τι δεν π?ει καλ? με το SEO. ?χω βαρεθε? να μου λε?ι ο προγραμματιστ?? μου ?τι δεν γ?νεται το ?να, δεν γ?νεται το ?λλο.
  Πριν απ? αυτ? ε?χα ?να blog σε blogger και ε?χα αγορ?σει και ?να domain name και το ε?χα συνδ?σει με το blog. To site αν?βαινε συν?χεια. Ε?χα φτ?σει στι? 1200 επισκ?ψει? τη μ?ρα (unique visitors) και ε?πα να κ?νω κ?τι επαγγελματικ?. Επισκ?φτηκα τον προγραμματιστ? μου και μου ε?πε για το joomla και ?τι το site θα γ?νει αεροπλ?νο.
  ?γινε το ακριβ?? το αντ?θετο. Απ? 1.200 ?τομα τη μ?ρα ?πεσα στα 500. Εξαφαν?στηκα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και απ? τη Google και ?ρχισα κ?θε μ?ρα να χ?νω το ?δαφο? κ?τω απ? τα π?δια μου.
  Κατ?λαβα ?τι χρει?ζομαι να φ?γω επειγ?ντω? απ? το joomla αλλ? δεν ξ?ρω που να π?ω.
  Να π?ω σε WordPress; Εσ? τι μου προτε?νει?; Θα ξαναβγ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google; Θα ξαναπ?ρω το παλι? μου traffic;

  Πε? μου γιατ? ?χω τρελαθε? αυτ?? τι? ημ?ρε? και ?χω πληρ?σει και 1.000 ευρ? για το joomla χωρ?? να κερδ?σω κ?τι.

  Σε ευχαριστ? Κ?στα? Αθανασ?πουλο?

  Απ?ντηση
  • Φ?λε Κ?στα σε ευχαριστ? για την επικοινων?α σου με μ?να. ΝΑΙ μπορε?? να π?ρει? το παλι? σου traffic π?σω και να αποκτ?σει? την παλι? σου επισκεψιμ?τητα με ?να WordPress site. Μπορε?? να με π?ρει? ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看