ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Seo tip 6: Πω? να εμφαν?ζονται οι φωτογραφ?ε? σα? πρ?τε? στη google

Οι πιο πολλο? απ? εσ?? ?χετε παρατηρ?σει ?τι στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google εμφαν?ζονται και εικ?νε? στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των και φαντ?ζομαι ?τι σ?γουρα αναρωτι?στε πω? γ?νετε αυτ?. ?τσι στο σχετικ? β?ντεο που ε?ναι γυρισμ?νο με το Camtasia Studio θα σα? δε?ξω σε λ?γα λεπτ? πω? να το κ?νετε για το δικ? σα? WordPress Blog.

?λοι θ?λουμε να εμφανιζ?μαστε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?? αναζ?τηση? και π?σο μ?λλον στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των τη? Google… ε?τε πρ?κειται για website, blog, post ? εικ?να. Οι εν?ργειε? βελτιστοπο?ηση? εντ?? σελ?δα? γ?νονται με στ?χο να εμφαν?ζεται ?να website ? ?να blog ψηλ? στι? σελ?δε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Π?σο ε?κολο ε?ναι τελικ? να γ?νει αυτ?;

Ε?ναι γνωστ? ?τι η Google δεν “διαβ?ζει” φωτογραφ?ε?, οπ?τε π?? θα τη? δ?σει? να καταλ?βει περ? τ?νο? πρ?κειται; Π?? θα βοηθ?σει? την μηχαν? αναζ?τηση? να κατηγοριοποι?σει και να κατατ?ξει σωστ? μια εικ?να; Δι?βασε παρακ?τω βασικ?? και χρ?σιμε? συμβουλ?? για ?να επιτυχημ?νο image optimization ? μια πετυχημ?νη βελτιστοπο?ηση εντ?? και εκτ?? σελ?δα?!

 

1. Δ?σε ?να σωστ? ?νομα με τη λ?ξη κλειδ?

Η ονομασ?α και το tagging των εικ?νων θα βοηθ?σει στο συνολικ? optimization τη? σελ?δα?. Μπορε? ο τ?τλο? τη? εικ?να? να μην λαμβ?νεται υπ?ψη απ? την Google ?σον αφορ? την κατ?ταξη του website, ωστ?σο ε?ναι χρ?σιμο? για τον χρ?στη, ο οπο?ο? ?ταν θα κ?νει mouse over θα διαβ?σει τον τ?τλο τη? φωτογραφ?α?. ?να? περιγραφικ?? τ?τλο? θα δ?σει πληροφορ?ε? στον χρ?στη, ο οπο?ο? μπορε? στην συν?χεια να αποθηκε?σει την εικ?να, να γρ?ψει θετικ? reviews και να επισκεφθε? ξαν? το website γιατ? η εμπειρ?α που του ?δωσε? ?ταν θετικ?!

Μην ξεχν?τε ?τι το optimization σε κ?θε περ?πτωση προτε?νεται να γ?νεται σ?μφωνα με τον χρ?στη και ?χι τι? μηχαν?? αναζ?τηση?! Οπ?τε, συμπεριλ?βετε τι? λ?ξει? κλειδι? τη? σελ?δα? σα? στο ?νομα τη? φωτογραφ?α? πριν ακ?μα την ανεβ?σετε στην ιστοσελ?δα σα?. Βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι? που χρησιμοποιε? ο μ?σο? ?νθρωπο? για να βρει τη σελ?δα σα? στο ?ντερνετ.

pos-na-emfanizontai-oi-fotografies-sti-google-protes

2. Alt tag με την λ?ξη κλειδ?

Η Google διαβ?ζει τα alt tags για να κατηγοριοποι?σει τα images και το website συνολικ?. Στην ιστοσελ?δα μου θα βρε?τε αμ?τρητα tutorials, τα οπο?α θα σα? βοηθ?σουν να γρ?ψετε σωστ? image alt tags.

3. Μην ξεχ?σετε την λεζ?ντα (caption)

Η λεζ?ντα εμφαν?ζεται κ?τω απ? την εικ?να και την περιγρ?φει συνοπτικ?. Με αυτ? τον τρ?πο βοηθ?? του? χρ?στε? να καταλ?βουν ?χι μ?νο τι διαβ?ζουν αλλ? και τι βλ?πουν παρ?λληλα. ?τσι ?μω? βοηθ?? και το Google να “συνδ?σει” την εικ?να με κ?ποια keywords. Β?βαια, δεν ε?ναι απαρα?τητο, αλλ? μπορε?τε να το κ?νετε ?ταν ?χετε π?ρα πολλ?? εικ?νε? στη σελ?δα σα? για να μην μπερδε?ετε ο χρ?στη?.

Ωστ?σο, δεν ε?ναι απαρα?τητο να συμπληρ?σει? το πεδ?ο τη? περιγραφ?? (description), καθ?? δεν περιλαμβ?νεται στα στοιχε?α που υπολογ?ζει η Google. Δε? το παρ?δειγμα που ακολουθε?, μ?σα απ? το περιβ?λλον του WordPress.

4. Προσθ?στε σχετικ? filename

Κ?θε φορ? που κ?νει? upload μ?α εικ?να να αλλ?ζετε το filename π.χ. απ? xxxxxx.jpg σε λ?ξη-κλειδ?.jpg . Μπορε? το file name να μην επηρε?ζει το SEO καθοριστικ? -μπορε? ?μω? στο μ?λλον μια επ?μενη αλλαγ? τη? Google στον αλγ?ριθμ? τη? να το επηρε?σει- αλλ? κ?θε φορ? που ο χρ?στη? αναζητ? εικ?νε?, τι? περισσ?τερε? φορ?? εμφαν?ζονται και πληροφορ?ε? για τα file names, γιατ? να μην ε?ναι σχετικ? λοιπ?ν;

5. Μικρ?? σε μ?γεθο? εικ?νε? γιατ? η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι παρ?γοντα? SEO

Οι μεγ?λε? σε μ?γεθο? αρχε?ου, εικ?νε? συμβ?λλουν αρνητικ? στην γρ?γορη φ?ρτωση τη? σελ?δα? με αποτ?λεσμα ο χρ?στη? να εγκαταλε?πει το site προτο? το δει. Θυμηθε?τε το μυστικ? ε?ναι τα 7 δευτερ?λεπτα!? Και ?πω? γνωρ?ζουμε, η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε δωρε?ν εργαλε?α που κυκλοφορο?ν στο ?ντερνετ, τα οπο?α μει?νουν το μ?γεθο? μια? εικ?να?, χωρ?? να επηρε?ζουν την ποι?τητα (Lossless image optimization).

Προσωπικ? προτιμ? το Picture Manager απ? το Microsoft Office. Συν?θω? ?λοι ?χουν κ?ποια ?κδοση του Ms Office στον οικιακ? του? υπολογιστ?.

Δε?τε περισσ?τερα SEO TIPS:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看