ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Tip 4: Πω? να αποκτ?σετε backlinks απ? την Wikipedia

Η Wikipedia ε?ναι η μεγαλ?τερη ηλεκτρονικ? διαδικτυακ? εγκυκλοπα?δεια παγκοσμ?ω?, ?να site σταθμ?? και πρ?τυπο για τα WEB 2.0 sites. H wikipedia καθι?ρωσε αυτ? που λ?με wiki sites τα οπο?α χρησιμοποιο?ν την ομ?νυμη πλατφ?ρμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου Wiki.

Με Pagerank 9 ε?ναι απ? του? πιο ελκυστικο?? τ?που? για να αποκτ?σει κ?ποιο? backlink προ? τη σελ?δα του, το blog του ? το ηλεκτρονικ? του κατ?στημα. Επ?ση? κατατ?σσεται στην 6η θ?ση απ? ?ποψη κ?νηση? σ?μφωνα με την Alexa. Για να δε?τε την κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα? στον παγκ?σμιο ιστ? απλ?? κατεβ?στε την Alexa Toolbar.

Αν και Wikipedia ε?ναι πολ? αυστηρ? και πολ? αργ? στη δημιουργ?α ν?ων ?ρθρων και επομ?νων στο να αποκτ?σετε κ?ποιο backlink, προσωπικ? τα κατ?φερα μετ? απ? μ?νε? επιμον?? να σπ?σω τον κ?δικα που λ?γεται Wikipedia.

Ιδο? το link μου στην Wikipedia.

seo-tip-4-wikipedia-backlink

Π?? να αποκτ?σετε κι εσε?? το δικ? σα? backlink στη Wikipedia

1. Εγγραφε?τε στη Wikipedia και συμπληρ?στε το προφ?λ σα?.

2. Μην ξεχ?σετε να επιλ?ξετε τη γλ?σσα που προτιμ?τε.

3. Δημοσιε?στε ?να πλο?σιο βιογραφικ? και προσθ?σετε ?να λ?μμα σχετικ? με τον εαυτ? σα?.

4. Το λ?μμα μπορε? να ε?ναι σχετικ? με κ?ποιον οδηγ? ? κ?τι που ?χει σχ?ση με τη δουλει? σα?. Γενικ? θα πρ?πει να ε?ναι δωρε?ν περιεχ?μενο και θα πρ?πει να ε?ναι σε μορφ? κειμ?νου και φωτογραφι?ν.

5. Η διαδικασ?α αυτ? κρατ?ει αρκετ? χρ?νο μια και η Wikipedia θα σα? επιτρ?ψει να κ?νετε δημοσιε?σει? αφο? πρ?τα ?χετε κ?νει επεξεργασ?α τα ?ρθρα και τα λ?μματα σα? π?νω απ? 10 φορ?? σε διαφορετικ? χρ?νο και αφο? προηγουμ?νω? τα αξιολογ?σουν κ?ποιοι απ? την ομ?δα τη?.

6. Συγχαρητ?ρια! Το ?ρθρο σα? ε?ναι στον α?ρα και μπορε?τε να δημοσιε?ετε π?ρα πολλ? ?ρθρα με πολλ? backlinks στη σελ?δα σα?.

Εγγραφε?τε στη σελ?δα μου και κατεβ?στε δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Δε?τε τη σειρ? SEO Tips

Δε?τε περισσ?τερα ?ρθρα και β?ντεο απ? τη σειρ? SEO Tips:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看