ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Tip 3: Οι 10+1 παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την Google

και πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google γρ?γορα και ε?κολα

Καταρχ??, θ?λω να πιστε?ω ?τι ?χετε κατεβ?σει ?λοι τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και δεν χρει?ζεται να ανατρ?ξουμε στα βασικ?. Γιατ? παρακ?τω θα σα? αναφ?ρω του? 11 απ? του? 100 περ?που βασικ?τερου? παρ?γοντε? SEO που επηρε?ζουν τον αλγ?ριθμο τη? Google σ?μερα, τ?λη Νοεμβρ?ου 2013 και μετ? απ? την τελευτα?α αναν?ωση Hummingbird τη? Google.

Κ?ποιοι κακεντρεχε?? με κατηγ?ρησαν ?τι δεν μπορ? να ξ?ρω τι κ?νει η Google και ?τι ο αλγ?ριθμο? ε?ναι απ?ρρητο?, μετ? τη δημοσ?ευση του β?ντεο Google Dοmination. Εγ? απαντ?ω ?τι με τεχνικ?? reverse engineering ? αντ?στροφη? μηχανικ?? ο αλγ?ριθμο? αποκωδικοποιε?ται και επειδ? θεωρ? τον εαυτ? μου σοβαρ? επαγγελματ?α και ε?μαι 14 χρ?νια στην αγορ? θα σα? δ?σω σ?μερα σε αυτ? το SEO Tip, του? 11 βασικ?τερου? παρ?γοντε? SEO απ’ ευθε?α? απ? τα Paramarketing SEO LABS!

?Κ?ντε κλικ στην εικ?να για μεγ?θυνση.

FACTORS-INFUENCING-RANKINGS-GOOGLE-SEO

SEO παρ?γοντα? 1: Google plus και google plus share button

Η google δ?νει πολ? μεγ?λη βαρ?τητα στο ν?ο τη? social media το Google Plus, ο ν?ο? ανταγωνιστ?? του Facebook για αυτ? πα?ρνει το μεγαλ?τερο μερ?διο των ψ?φων.

SEO παρ?γοντα? 2: Facebook shares

Το share μετρ?ει ποιο πολ? απ? το like!

SEO παρ?γοντα? 3: Number of Backlinks

Η ραχοκοκαλι? του αλγορ?θμου τη? Google υπερσκελ?ζεται πλ?ον απ? τα social media.

SEO παρ?γοντα? 4: Facebook Total

?μα παρατηρ?σετε στα οργανικ? αποτελ?σματα εμφαν?ζονται και σελ?δε? ? ομ?δε? του Facebook!

SEO παρ?γοντα? 5: Facebook Comments

Μ?πω? πρ?πει να β?λετε στο blog σα? το ν?ο Facebook comments πρ?σθετο;

SEO παρ?γοντα? 6: Facebook Likes

Γι αυτ? παρακαλ?νε ?λοι για like!

SEO παρ?γοντα? 7: Pinterest

Η ?κπληξη τη? χρονι? το Pinterest, το οπο?ο ε?ναι ?να social bookmarking site που το 80% περ?που ε?ναι γυνα?κε? και απευθ?νεται κυρ?ω? σε καταναλωτικ? ε?δη ?πω? γ?μοι, ψ?νια και λοιπ?? καπιταλιστικ?? απολα?σει?.

SEO παρ?γοντα? 8: Tweets

Κλασικ? το twitter και ο αριθμ?? των tweets ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

SEO παρ?γοντα? 9: % Nofollow Backlinks

Ποι?? ε?πε ?τι τα nofollow links δεν μετρ?νε στη Google; Εκτ?? του ?τι φ?ρνουν κ?νηση (το facebook δ?νει μ?νο nofollow links) πι?νουν λ?γο μικρ?τερο ποσοστ? απ? ?τι τα dofollow. Για να δε?τε τον αριθμ? των backlinks σα? και ποια ε?ναι dofollow και nofollow, επισκεφτε?τε το Ahrefs.com.

SEO παρ?γοντα? 10: Visibility of backlinking URL

Αναφ?ρεται στην ποι?τητα των backlinks, το PageRank, και ?λα τα παρελκ?μενα.

SEO παρ?γοντα? 11: % Backlinks with stopwords

Τα stopwords ε?ναι μικρ?? λ?ξει? ?πω? {εδ?, εκε?, στο, το, απ? κτλ} τα οπο?α δεν αποτελο?ν καθαρ? σημασιολογικ? backlinks κειμ?νου. Παρ?λαυτα προσμετρο?νται απ? τη Google. Φροντ?στε λοιπ?ν να ?χετε καθαρο?? συνδ?σμου? κειμ?νου για παρ?δειγμα:

Κατασκευ? Ιστοσελ?δων

?Δε?τε τα προηγο?μενα SEO Tips

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看