ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-RISKS-GREECE

SEO Ρ?σκα που θα πρ?πει να π?ρετε και ποια να αποφ?γετε

Γεια σα? φ?λοι μου, στο SEO που ε?ναι ?σω? το σημαντικ?τερο πρ?γμα που ?χει να κ?νει με την βιωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, κ?ποιε? στιγμ?? καλο?μαστε να π?ρουμε και αποφ?σει? που ?χουν ρ?σκο σχετικ? με ορισμ?νε? πιθαν?? αλλαγ?? που πρ?πει να κ?νουμε στο site μα?.

Μερικ?? αλλαγ?? που επηρε?ζουν και το SEO, ?χουν και κ?ποιο ρ?σκο γιατ? μετ? απ? αυτ?? η ιστοσελ?δα σα? ? θα αν?βει ? θα π?σει ? θα με?νει αδι?φορη η κατ?ταξη τη?.

Εμε?? θα ασχοληθο?με τ?ρα με τι? αλλαγ?? που αξ?ζει να π?ρετε το ρ?σκο να τι? κ?νετε και με τι? αλλαγ?? που δεν αξ?ζει να π?ρετε το ρ?σκο να τι? κ?νετε.

Ποιε? αλλαγ?? στην ιστοσελ?δα σα? δεν αξ?ζουν το ρ?σκο;

Μπορε? κ?ποια πρ?γματα να ε?ναι μ?νο αλλαγ??, μπορε? κ?ποια ?λλα να ε?ναι μ?νο στρατηγικ??, ?μω? δεν αξ?ζει ο κ?πο? και το ρ?σκο που ?χουν γιατ? μ?λλον κατ? πολ? μεγ?λο ποσοστ? θα π?σετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Μερικ?? απ? αυτ?? τι? αλλαγ?? ε?ναι:

1 Αλλαγ? permalinks

Η κ?θε αλλαγ? στην δομ? των permalinks, στην δομ? των μ?νιμων συνδ?σμων ?χει αρνητικ? αποτελ?σματα στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Γιατ? κ?θε αλλαγ? στα permalinks δημιουργε? αμ?σω? δεκ?δε? broken links στο site σα? και επειδ? τα περισσ?τερα backlinks ε?ναι εξωτερικ?, συν?θω? δεν ε?ναι ε?κολο να τα ελ?γξετε και να τα διορθ?σετε ?στε να δε?χνουν στι? σωστ?? σελ?δε? προορισμο?.

Ακ?μα και να κ?νετε redirect τα παλι? permalink στα καινο?ρια, π?λι θα χ?σετε μερικ?? θ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? μ?χρι τα Google Bots να βρουν και να αντιστοιχ?σουν τα καινο?ρια permalink με τι? σελ?δε? προορισμο?.

Αυτ? η περ?οδο? μπορε? να κρατ?σει απ? 15 ημ?ρε? ?ω? και 6 μ?νε? και ?σω? να χρειαστε? να δουλ?ψετε πολ? σκληρ? για να ξανακερδ?σετε τι? παλι?? σα? θ?σει?.

Οπ?τε σκεφτε?τε το διπλ? πριν αλλ?ξετε permalinks.

2 Διαγραφ? περιεχομ?νου

Επειδ? ?πω? λ?γεται στο SEO, το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? -και τα backlinks ε?ναι η βασ?λισσα. Η Google δεν ταξινομε? ιστοσελ?δε? ? σελ?δε?, αλλ? το περιεχ?μενο των ιστοσελ?δων και των σελ?δων.

Γεγον?? που σημα?νει ?τι ?μα διαγρ?ψετε ? αφαιρ?σετε περιεχ?μενο απ? την ιστοσελ?δα σα? ?πω? κε?μενα, φωτογραφ?ε? ? παραγρ?φου? τ?τε μ?λλον θα δε?τε να ?χετε πτ?ση στα οργανικ? αποτελ?σματα.

Η αναν?ωση περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα? ? κ?ποιε? αλλαγ?? προ? το καλ?τερο ? η προσθ?κη περιεχομ?νου, σα? βοηθ?ει πραγματικ? να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η διαγραφ? ?μω? περιεχομ?νου δεν ?χει καν?να καλ? αντ?κτυπο και δεν θα σα? βοηθ?σει σε κ?τι.

3 Αντιγραφ? περιεχομ?νου- ?χι πρωτ?τυπο περιεχ?μενο

seo-risks

Μετ? π?με στο πρ?βλημα του διπλο? περιεχομ?νου ? του μη πρωτ?τυπου περιεχομ?νου. Το διπλ? περιεχ?μενο ε?ναι κ?τι το οπο?ο θα πρ?πει να αποφε?γετε γιατ? η Google ταξινομε? μ?νο πρωτ?τυπο περιεχ?μενο.

Αυτ? σημα?νει πω? ?μα ?χετε ?να blog και κ?νετε αναδημοσ?ευση ?ρθρων απ? ?λλα blogs και δεν ?χετε πρωτ?τυπα ?ρθρα, δεν θα μπορ?σει το site σα? να βγει ποτ? πρ?το στη Google γιατ? θα χαρακτηριστε? ω? spam και δεν θα ?χει καθ?λου καλ? μεταχε?ριση στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τ?ση?.

Κ?θε φορ? λοιπ?ν που κ?νετε μια αναδημοσ?ευση εν?? ?ρθρου ? αντιγρ?φετε κ?τι απ? κ?ποιο ?λλο site, σκεφτε?τε ?τι δεν ?χετε καν?να κ?ρδο? παρ? ζημι? κ?νετε.

4 ?λλειψη περιεχομ?νου

Η ?λλειψη περιεχομ?νου ? το λεπτ? περιεχ?μενο?ε?ναι π?λι ?να ρ?σκο που δεν πρ?πει να π?ρετε ?μα θ?λετε να επιβι?σετε στη Google. ?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει καθ?λου περιεχ?μενο ? ?χει λεπτ? περιεχ?μενο, τ?τε μακροπρ?θεσμα θα χαρακτηριστε? απ? τη Google ω? μη ποιοτικ? και θα ?χει αν?λογη μεταχε?ριση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Μην ρισκ?ρετε με την ιστοσελ?δα σα?. Αντιμετωπ?στε την σαν μαγαζ? και φροντ?στε ?λε? οι σελ?δε? προορισμο? να ?χουν τουλ?χιστον 300 λ?ξει? κε?μενα και σωστ?? φωτογραφ?ε?.

5 Να περιμ?νουμε να αν?βει το site μ?νο του

?λοι το ξ?ρουν ?τι η Google και γενικ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? θ?λουν τον χρ?νο του? και δεν λειτουργο?ν αυτ?ματα. ?μω? μια ιστοσελ?δα δεν ανεβα?νει μ?νη τη? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η παθητικ? στ?ση ?τι το site σα? θα παλι?σει και επειδ? ε?ναι καλ? και ποιοτικ? θα το ανεβ?σει η Google δεν ισχ?ει.

Σ?γουρα θα ?χετε παρατηρ?σει ?τι ?λλα καινο?ρια site που ?γιναν μετ? απ? το δικ? σα? site ?χουν πετ?χει πολ? καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σε περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? τα site κ?τι ?χουν κ?νει και σα? π?ρασαν, που σημα?νει ?τι η αναμον? και η αδρ?νεια ?χουν ρ?σκο το οπο?ο θα το πληρ?σετε πολ? ακριβ? στο μ?λλον.

6 Εμμον? με τα Adwords

Δεν λ?ω καλ? και χρ?σιμα ε?ναι και τα Google Adwords, ?μω? δεν συμμετ?χουν καθ?λου στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google και δεν θα συμμετ?χουν ποτ?. Ε?ναι δ?ο ανεξ?ρτητα πρ?γματα, δ?ο διαφορετικ? καν?λια τα οπο?α τα χρει?ζεστε και τα δ?ο για να αυξ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση.

Παρ?λα αυτ? ?μω? η εμμον? σα? με τα Adwords θα σα? κοστ?σει πολ? σημαντικ? χρ?νο και εστ?αση απ? το πραγματικ? SEO και ?τσι αναλαμβ?νετε το ρ?σκο να μην ασχοληθε?τε ποτ? σοβαρ? με αυτ? και να μην καταφ?ρετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Αφιερ?στε χρ?νο και χρ?ματα εξ?σου και στο SEO και ?χι μ?νο στο Adwords ? στην διαφ?μιση στο Facebook.

7 Μην κ?νετε disavow

Απ? τ?τε που η Google ?βγαλε το εργαλε?ο disavow, δεκ?δε? ιστοσελ?δε? και webmasters χαντακ?θηκαν με την χρ?ση του που τη θεωρ? ?σκοπη και επικ?νδυνη. ?μα ?χει η ιστοσελ?δα σα? μερικ? τοξικ? backlinks, δεν σημα?νει ?τι ?χει ?ρθει το τ?λο? ? ?τι θα π?σετε στην κατ?ταξη.

?λα τα site ?χουν τοξικ? backlinks ? spam backlinks, ακ?μα και η ?δια η Google.

?μω? το να τα αφαιρ?σετε, δεν θα σα? ανεβ?σει στη Google, αλλ? θα σα? ρ?ξει. Ωστ?σο, ο καλ?τερο? τρ?πο? για να ξεφορτωθε?τε τα τοξικ? backlinks ε?ναι να δημιουργ?σετε περισσ?τερα ποιοτικ? backlinks και να τα αφ?σετε μ?να του? σιγ? σιγ? να σβηστο?ν.

Ποια πρ?γματα στο SEO αξ?ζουν το ρ?σκο που ?χουν;

Τ?σσερα βασικ? πρ?γματα πιστε?ω ?τι θα πρ?πει να κ?νετε ?σο ρ?σκο και να ?χουν σε χρ?νο και χρ?ματα.

1 Επενδ?στε στο SEO-backlinks

Η δημιουργ?α backlinks και η επ?νδυση στο SEO γενικ?τερα ε?ναι μια ενασχ?ληση που ?χει μακροπρ?θεσμη απ?δοση και θα πρ?πει να επιμε?νετε σε αυτ?ν ?μα θ?λετε να δε?τε αποτελ?σματα.

Μην φοβηθε?τε να ασχοληθε?τε ? να προσλ?βετε κ?ποιον ειδικ? στο SEO ? κ?ποια εταιρε?α SEO, γιατ? ?σο το καθυστερε?τε ?λλο τ?σο χ?νετε χρ?νο και θ?σει? στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

2 Υπερβολικ? εμμον? με το περιεχ?μενο

Το περιεχ?μενο ?πω? αναφ?ραμε ε?ναι βασιλι??, αλλ? ?μα εμμε?νετε σε αυτ? π?ρα πολ?, μ?λλον κινδυνε?ετε να χ?σετε την ουσ?α. Το 70% με το 90% τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? οφε?λετε κατ? κ?ριο λ?γω σε παρ?γοντε? εκτ?? σελ?δα? SEO.

Μην νομ?ζετε ?τι το περιεχ?μενο απ? μ?νο του? θα δημιουργ?σει κατ?ταξη. Θα πρ?πει να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου στο περιεχ?μενο και το 80% του χρ?νου σα? στην δημιουργ?α backlinks που θα σα? οδηγ?σουν στην ?νοδο σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

3 Βελτι?σει? στην ιστοσελ?δα σα?

Οι βελτι?σει? στην ιστοσελ?δα σα? ?ταν γ?νονται με τον σωστ? τρ?πο και προ? την σωστ? κατε?θυνση ε?ναι ευεργετικ??. Που σημα?νει ?τι ?ταν ξ?ρετε τα προβλ?ματα απ? τα οπο?α π?σχει η ιστοσελ?δα? σα? ?πω? αργ? ταχ?τητα φ?ρτωση?, λειψ? περιεχ?μενο, κακ?? σχεδιασμ?? ? λ?θο? δομ? και τα διορθ?σετε, κατ? π?σα πιθαν?τητα θα δε?τε ?νοδο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μω? προσοχ?, οι πολλ?? ?σκοπε? διορθ?σει? χωρ?? να επιφ?ρουν αλλαγ?? στην εμπειρ?α του χρ?στη ? δεν συμβαδ?ζουν με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου αναζ?τηση? τη? Google ?σω? να σα? ρ?ξουν αντ? να σα? ανεβ?σουν. Προσοχ? λοιπ?ν.

4 Website Redesign- Ανασχεδιασμ?? ιστοσελ?δα?

?ταν μια σελ?δα παλι?νει, δεν ε?ναι responsive ? ?χουν αλλ?ξει οι αν?γκε? των πελατ?ν σα? θα πρ?πει να αναμορφ?νετε και να αναδιαρθρ?νετε. ?σω? η ιστοσελ?δα σα? ?χει παλι? design, ?σω? να μην ε?ναι mobile friendly ? να μην ε?ναι φιλικ? στον χρ?στη και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?ποιο? και να ε?ναι ο λ?γο?, η σωστ? ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να οδηγε? σε μια μ?νο κατε?θυνση και ?ναν στ?χο. Στην α?ξηση τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, στην α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? και στην α?ξηση τη? πελατειακ?? σα? β?ση?.

Ε?ναι ?να ρ?σκο που αξ?ζει να π?ρετε και πιστε?ω ?τι ?μα εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? θα ?χετε πολ? καλ? αποτελ?σματα.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το web design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε σ?μερα μια προσφορ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看