ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-quality-backlinks-creation

SEO Πρ?τη Σελ?δα: Κοινωνικ? Δ?κτυα ? Social Media

Μια ακ?μα ακλ?νητη στρατηγικ? SEO Πρ?τη Σελ?δα που κερδ?ζει ?δαφο? ε?ναι τα social media. Τα τελευτα?α χρ?νια γν?ρισαν ραγδα?α αν?πτυξη τα κοινωνικ? μ?σα ? αλλι?? τα λεγ?μενα social media, αλλ? τ? ακριβ?? ε?ναι αυτ? και πο? χρει?ζονται;

Τα social media ε?ναι ?να ν?ο ε?δο? μ?σων που προστ?θηκε στα ?δη υπ?ρχοντα ηλεκτρονικ? μ?σα ?πω? το ραδι?φωνο και η τηλε?ραση.

H δε SEO Πρ?τη Σελ?δα Social Media στρατηγικ? ?χει να κ?νει με το πω? μπορε? κ?ποιο? μ?σω των κοινωνικ?ν μ?σων να αν?ρθει στι? πρ?τε? γραμμ?? των αποτελεσμ?των τη? google.

Φα?νεται ?τι κ?θε μ?ρα οι υφιστ?μενε? ιστοσελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? γ?νονται ?λο και μεγαλ?τερε? και ν?ε? αναφ?ονται σαν φυτ? σε ?λο τον κ?σμο. Αυτ? η δημοτικ?τητα οδηγε?ται απ? την φ?ση του λεγ?μενου ιο? των social media. Μπορε?τε να προσκαλ?σετε του? φ?λου? σα?, και προτο? να το ξ?ρετε, ?λο? ο κ?σμο? να ε?ναι συνδεδεμ?νο?.

?χω ?δη συμμετ?χει σε μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? για την ακρ?βεια σε περισσ?τερα απ? 200 για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα. Μια σειρ? απ? ιστοσελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? ?χουν ?ρθει και ?χουν φ?γει ?λα αυτ? τα χρ?νια, αλλ? κ?ποια εξακολουθο?ν να κυριαρχο?ν στον κοινωνικ? χ?ρο των μ?σων ενημ?ρωση?.

Facebook, Twitter και το YouTube ε?ναι οι κορυφα?ε? διεκδικητ??. Η Google και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? θεωρο?ν πλ?ον τα social media σαν αναπ?σπαστο κομμ?τι SEO μια? σελ?δα? και θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να συμπεριλ?βετε SEO social media τακτικ?? για να βγε?τε πρ?τοι στην google!

Το ερ?τημα πλ?ον ε?ναι απλ?:
“Π?? μπορ? να χρησιμοποι?σω τι? ιστοσελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? για τη βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? τη? δικ?? του? ιστοσελ?δε? και blogs μου;”

Υπ?ρχουν δ?ο απαντ?σει? σε αυτ? την ερ?τηση και τ?ρα μπορο?με να το συνδ?σουμε με αυτ? που ?χουμε πει στο μ?θημα SEO Google Πρ?τη Σελ?δα: Π?? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι μπορο?με να βελτι?σουμε την κατ?ταξη μα? μ?σω συνδ?σμων και βαθμολογι?ν ? ψ?φων.
Ε?ν ?χετε ?ναν λογαριασμ? στο Facebook, αυτ?? περιλαμβ?νει πιθαν? συνδ?σει?? με τα βιβλ?α που διαβ?ζετε, προ??ντα που σα? προτε?νονται, και ?τσι στ?λνετε κ?νηση σε? ιστοσελ?δε? ? blogs.

Απ? την ?δια τη φ?ση του Facebook, που μεταφ?ρει τερ?στια εξουσ?α (Authority Page and Authority) σαν ιστοσελ?δα και κ?θε like στο Facebook ?χει και ?ναν ψ?φο, ψ?φο ?μω? που ?χει μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? ?να ?λλο κοινωνικ? μ?σο ?πω? το LinkedIn. Κ?θε? σ?νδεση με τη δικ? σα? ιστοσελ?δα- μην ξεχν?με ?τι το like ε?ναι μια σ?νδεση- ρ?χνει και ?να ψ?φο υπ?ρ σα? στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Κατ? τη δημιουργ?α του προφ?λ σα? στο Facebook, το Twitter και το YouTube, θα πρ?πει π?ντα να περιλαμβ?νουν τουλ?χιστον μια σ?νδεση π?σω στο δικτυακ? σα? τ?πο και ?λα τα ?λλα ψηφιακ? περιουσιακ? στοιχε?α σα?.

Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 social media, δεν μπορο?με να ασχοληθο?με με ?λα, απλ? θα καλ?ψουμε μερικ? βασικ? μοντ?λα κοινωνικ?ν μ?σων.

Facebook και SEO Πρ?τη Σελ?δα

Α? ξεκιν?σουμε με το Facebook. Η εγγραφ? και να ξεκιν?σετε με το Facebook ε?ναι πολ? ε?κολη. Επισκεφθε?τε την αρχικ? σελ?δα και
ολοκληρ?σει τι? βασικ?? πληροφορ?ε?, στη συν?χεια κ?ντε κλικ στο κουμπ? Sign Up”. Μ?λι? εγγραφε?τε και? δημιουργ?σετε το προφ?λ σα?, θα ε?στε σε θ?ση να λ?βετε απλ?χερα ?λα αυτ? που το Facebook ?χει να προσφ?ρει για το ιστολ?γιο σα?.

?Εκτ?? απ? τη δημιουργ?α εν?? λογαριασμο? στο ?νομ? σα?, θα πρ?πει επ?ση? να δημιουργ?σετε ?να προφ?λ τη? εταιρε?α? (Σελ?δα Fan) σα? ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τη? λ?ξη? κλειδ? που χρησιμοποιε?τε. Αυτ? σα? δ?νει προστιθ?μενη προβολ? και τη δυνατ?τητα να προσθ?σετε επιπλ?ον συνδ?σμου? που οδηγο?ν στην ιστοσελ?δα σα?. Το ?διο μπορε?τε να κ?νετε και με τα Facebook groups και να δημιουργ?σετε για κ?θε λ?ξη κλειδ? μια σελ?δα στο Facebook που να ?χει συνδ?σμου? σε δι?φορε? σελ?δε? μ?σα στο ιστολ?γιο σα?.


Επιπλ?ον, μπορε?τε να δημοσιε?σετε ?λλε? συνδ?σει? στον το?χο σα?- “Wall“.


Η πραγματικ? αξ?α του Facebook SEO ε?ναι για την οικοδ?μηση εν?? δικτ?ου ανθρ?πων και συνδ?σμων, ζητ?ντα? απ? του? ?λλου? να δημοσιε?σουν ? να μοιραστο?ν τι? συνδ?σει? σα? στο προφ?λ του?, στι? σελ?δε? και στι? ομ?δε? του?. Με την π?ροδο του χρ?νου, το προφ?λ σα?, και οι συνδ?σει? που διαν?μονται? στο δ?κτυ? συνδ?σμων και ανθρ?πων ε?ναι αυτ? που δημιουργο?ν SEO αξ?α.

Οι σ?νδεσμοι μπορε? να ε?ναι απλ?? ?ρθρα ? φωτογραφ?ε? ? β?ντεο απ? το blog σα?, το φ?ρουμ σα? ? το e-shop σα?. ?τσι, αν και οι σ?νδεσμοι που παρ?χει το Facebook δεν ε?ναι dofollow, παρ?χουν μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?. Dofollow ε?ναι ο σ?νδεσμο? που προσμετρ?ται απ? την Google για να καθοριστε? το PaeRank τη? σελ?δα? σα?.

Twitter και SEO Πρ?τη Σελ?δα

Η ?ννοια του Twitter ε?ναι αρκετ? μοναδικ?. Μετ? την εγγραφ? και τη δημιουργ?α εν?? προφ?λ , μπορε?τε να δημιουργ?σετε σ?ντομε? αναρτ?σει? των 140 χαρακτ?ρων ? λιγ?τερο σε απευθε?α? σ?νδεση απ? τον υπολογιστ? σα? ? χρησιμοποι?ντα? το κινητ? σα? . Αυτ?? οι αναρτ?σει? ΕΙΝΑΙ ορατ?? σε ?λου? ?σου? σα? ακολουθο?ν.


Χρησιμοποι?ντα? το Twitter για στρατηγικ?? SEO
Πρ?τη Σελ?δα ε?ναι? μια διαδικασ?α δ?ο σταδ?ων. Στο πρ?το στ?διο πρ?πει να περιλ?βετε ?ναν σ?νδεσμο προ? την ιστοσελ?δα σα? απ? το προφ?λ σα? στο Twitter.

Μετ? συνδεθε?τε με το προφ?λ σα? , κ?ντε κλικ στο “Επεξεργασ?α προφ?λ σ?νδεση σα? ” και ” Προφ?λ ” απ? το μενο? στην κορυφ? . Θα δε?τε μια θ?ση για σα? διε?θυνση ιστο? . Εισ?γετε τη διε?θυνση URL σα? εκε?.


Ο δε?τερο? τρ?πο? ? στ?διο για να χρησιμοποι?σετε το Twitter για
στρατηγικ?? SEO Πρ?τη Σελ?δα ε?ναι να οικοδομ?σετε μια λ?στα? Twitter οπαδ?ν. Αυτ? γ?νεται μ?σω κουμπι?ν ακολουθ?στε με στο twitter που μπορε?τε να συμπεριλ?βετε στο ιστολ?γιο σα? καθ?? και με αμοιβα?α δημιουργ?α ακολο?θων, δηλαδ? να ακολουθ?σετε κ?ποιου? που και αυτο? με τη σειρ? του? θα σα? ακολουθ?σουν π?σω.

 

YouTube και SEO Πρ?τη Σελ?δα

Ξεκιν?στε με τη δημιουργ?α εν?? λογαριασμο? . Μ?λι? εγγραφε?τε, θα ?χετε μια σειρ? απ? επιλογ?? στη δι?θεσ? σα? . Κ?ντε κλικ στον υπολογιστ? σα? στο ?νομα χρ?στη και επιλ?ξτε ” Λογαριασμ?? “. Ε?ν κ?νετε κλικ στο “Setup Προφ?λ ” στο αριστερ? περιθ?ριο , θα δε?τε ?να μ?ρο? για να εισαγ?γετε τη διε?θυνση URL σα?.

Επιπλ?ον, κ?θε φορ? που ανεβ?ζετε ?να β?ντεο , μπορε?τε να εισ?γετε μια περιγραφ?. ?ταν γρ?φετε περιγραφ?? σα?, π?ντα φροντ?στε αυτ?? να αρχ?ζουν με το URL σα? ? με τον σ?νδεσμο που θα θ?λετε να προωθ?σετε. Κ?τι τ?τοιο καθιστ? το σ?νδεσμο ορατ? και ενεργ?.
?να? απ? του? καλ?τερου? τρ?που? για την προ?θηση β?ντεο σα? και των συνδ?σμων σα?, ε?ναι να μιλ?σετε στου? ?λλου? για αυτ?. Το YouTube ?χει μια επιλογ? εγγραφ?, ?που μπορε?τε κ?ποιο? να εγγραφ? στο καν?λι σα?. Μπορε?τε να εγγραφε?τε στο δικ? μου καν?λι εδ?.

Μ?λι? μ?θετε περισσ?τερα σχετικ? με το YouTube, δημιουργ?στε και εσε?? ?να ?καν?λι?, ?τσι μπορε?τε να οδηγ?σετε του? επισκ?πτε? σα? απευθε?α? στο β?ντεο σα? και μετ? στην σελ?δα σα? μ?σω του συνδ?σμου.

Αν δεν ?χετε δημιουργ?σει ?να β?ντεο? στο YouTube ακ?μα, μην απελπ?ζεστε . Υπ?ρχει μια μεγ?λη γκ?μα β?ντεο στο YouTube και το Vimeo που δε?χνουν? τρ?που? για τη δημιουργ?α επαγγελματικ?ν β?ντεο. Αφιερ?στε λ?γο χρ?νο για να μ?θετε την τ?χνη τη? λ?ψη? β?ντεο ? απλ? να χρησιμοποι?σετε το κινητ? σα? ? μια απλ? web camera.

Το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι το μ?λλον των ψηφιακ?ν μ?σων και μ?σω αυτο? θα βγε?τε σε ?ρε? στι? πρ?τε? σελ?δε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Κοινωνικο? Σελιδοδε?κτε? (Social Bookmarks)

Οι Κοινωνικο? Σελιδοδε?κτε??? ε?ναι ?να? τρ?πο? για του? χρ?στε? του Διαδικτ?ου να αποθηκε?ουν , να ταξινομο?ν , να μοιρ?ζονται σελιδοδε?κτε? αναζ?τηση? στο Διαδ?κτυο .

?να? αριθμ?? τ?τοιων σελ?δων social bookmarking ?πω? το Del.icio.us , Diigo , Furl , Ma.gnolia , Netvouz και StumbleUpon ?γιναν
δημοφιλ? εν μια νυκτ?.? ?κτοτε , ιστοσελ?δε? ?πω? το Reddit , Digg , Newsvine και ?λλε? ?ρχισαν να εφαρμ?ζουν το κοινωνικ? bookmarking με ειδ?σει? , και τ?ρα η ?ννοια του bookmarking ε?ναι δι?χυτη σε ?λο το Διαδ?κτυο.

Πολλ? χρ?νια αργ?τερα , η διαδικασ?α τη? κοινωνικ?? σελιδο δικτ?ωση? ε?ναι ζωνταν? για τα? καλ? . Η ?δια η ?ννοια ε?ναι παρ?μοια με τα? social media”, αλλ? δεν ?χει το ?διο επ?πεδο ευελιξ?α? ? ?κταση με αυτ?.

Με απλ? λ?για , το κοινωνικ? bookmarking ε?ναι ?να? τρ?πο? για την τοποθ?τηση πινακ?δων περιεχ?μενο στο διαδ?κτυο ( ειδ?σει?, ?ρθρα, ιστοσελ?δε? , κ.λπ. ) για ε?κολη αναφορ? απ? τον εαυτ? σα? και του? ?λλου? που μπορε? να ε?ναι ?χουν κ?νει tagging στο ?διο περιεχ?μενο.

Αυτ? ε?ναι πολ? παρ?μοιο με τη χρ?ση εν?? σελιδοδε?κτη ?ταν διαβ?ζετε το αγαπημ?νο σα? μυθιστ?ρημα. Ο σκοπ?? ε?ναι να καταστ?σει ε?κολο να π?τε π?σω εκε? που το αφ?σατε ? να προσδιορ?σει το περιεχ?μενο που θεωρε?τε σημαντικ?. Το κοινωνικ? bookmarking λειτουργε? με τον ?διο τρ?πο. Η μ?νη πραγματικ? διαφορ? ε?ναι η κοινωνικ? συνιστ?σα, αφο? ?λλοι μπορο?ν να δουν του? σελιδοδε?κτε? σα? και μπορε?τε να δε?τε τι? δικ?? του?.

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε του? κοινωνικο??? σελιδοδε?κτε? σε μια ποικιλ?α τρ?πων για να χτ?σετε εισερχ?μενου? συνδ?σμου? στον ιστοχ?ρο σα? και τη βελτ?ωση τη? συνολικ?? δημοτικ?τητα? τη? σελ?δα? και την αναρ?χηση στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Αυτ? που μου αρ?σει προσωπικ? για το κοινωνικ? bookmarking ε?ναι ?τι ε?ναι ε?κολο να γ?νει και ε?ναι πολ? παρ?μοια με ?λλε? μ?θοδοι βελτιστοπο?ηση? που χρησιμοποι?.

Η πρακτικ? του bookmarking λειτουργε? ω? εξ??: ?να? χρ?στη? εγγραφε? σε ?να site κοινωνικ?? bookmarking ( παρ?δειγμα : Del.icio.us ). ?ταν το ?τομο προσδιορ?ζει μια ιστοσελ?δα ? ?να κομμ?τι του περιεχομ?νου που θ?λει να μοιραστε? με ?λλου?,
σελιδοδε?κτε? ? ετικ?τε? κ?νει κλικ σε ?να εικον?διο bookmarking.

?ταν και ?λλοι χρ?στε? επιλ?γουν τον σελιδοδε?κτη με το το ?διο περιεχ?μενο, αυτ?? αυξ?νει σε δημοτικ?τητα και κατατ?σσεται υψηλ?τερα στην ιστοσελ?δα κοινωνικο? bookmarking, επιτρ?ποντα? του? ?λλου? να δουν τα πιο δημοφιλ?.

Συμβουλ?? SEO για Social Bookmarking

Η δημιουργ?α σελιδοδεικτ?ν με το δικ? σα? ιστολ?γιο σε μεγ?λε? ιστοσελ?δε? κοινωνικο? bookmarking ε?ναι ?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για να αναπτ?ξουν μον?δρομε? συνδ?σει? με την σελ?δα σα? και τη βελτ?ωση τη? θ?ση? σα? στα αποτελ?σματα τη? Google.

Φροντ?στε να χρησιμοποι?στε το κατ?λληλο κε?μενο του συνδ?σμου στον τ?τλο τη? ιστοσελ?δα και την περιγραφ? σα? . Να ?χετε συμπεριλ?βει οπωσδ?ποτε τι? απαρα?τητε? λ?ξει? κλειδι? στον τ?τλο, στην περιγραφ? και στι? ετικ?τε?.

?σο περισσ?τερα social bookmarking κ?νετε, τ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Το social bookmarking ε?ναι αδιαμφισβ?τητα μια απλ? και ε?κολη στρατηγικ? SEO Πρ?τη? Σελ?δα με Social Media και θα πρ?πει σ?γουρα να την εντ?ξετε στο οπλοστ?σι? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα Social Media:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

 • Αγαπητ? Γι?ννη,
  σε παρακολουθ? αρκετ? καιρ? και καθημεριν? μαθα?νω απ? τα ?ρθρα σου αλλ? και τα βιντε?κια. Εδ? ?χω απορ?ε? σχετικ? με τα Social Bookmarking. Καταρχ?ν η σελ?δα socialposter.com δεν λειτουργε? πλ?ον. Οπ?τε θα ?θελα αν ε?ναι δυνατ?ν μ?α ?λλη εναλλακτικ? αλλ? και κ?ποιε? παραπ?νω πληροφορ?ε? σχετικ? με τα Social Bookmarking. Βλ?πω ?τι στο ?ρθρο μιλ?? για blog. Εγ? ?χω eshop ( https://www.exoplismos.edu.gr ) και θα ?θελα να μου πει? αν διαφ?ρει κ?που η λογικ?. Σε ευχαριστ? εκ των προτ?ρων.

  Απ?ντηση
  • Θα μπορο?σε? Χρ?στο να χρησιμοποι?σει? το κουμπ? addthis για Firefox. ?τσι θα μπορ?σει? να καταχωρ?σει? τι? σελ?δε? απ? το e-shop σε δεκ?δε? social bookmarking media ?πω? το instapaper, digg και ?λλα.

   Απ?ντηση
   • Γι?ννη σε ευχαριστ? για τη γρ?γορη απ?ντησ? σου. ?χω ?να πρ?σθετο στο σαιτ το οπο?ο εμφαν?ζεται κ?τω απ? κ?θε προ??ν για like, tweet κτλ. Αλλ? θα κοιτ?ξω και το addthis ?ταν θα περισσ?ψει χρ?νο?. Τα link που δ?νει? σε instapaper, digg μπορε? να επιδρ?σουν και αρνητικ? αν το παρακ?νει?? Με τι συχν?τητα ε?ναι καλ? να τα στ?λνει??

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看