ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

article-writing

Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ – Article Marketing

Το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ (article marketing) ε?ναι η στρατηγικ? SEO που περιλαμβ?νει να γρ?φετε ?ρθρα σχετικ? με τον τομ?α τη? αγορ?? στ?χου σου και να συμπεριλ?βετε τι? λ?ξει? κλειδι? μ?σα σε αυτ??. Κατ?πιν θα πρ?πει να υποβ?λετε τα ?ρθρα αυτ? σε χιλι?δε? ιστολ?για που διψ?νε για περιεχ?μενο και πληροφ?ρηση. Η διαδικασ?α καταχ?ριση? του ?ρθρου σα? στα αρθρογραφικ? ιστολ?για ε?ναι απλ?.

Εγγρ?φεστε στα αν?λογα αρθρογραφικ? blogs, που υπ?ρχουν π?ρα πολλ? απ? αυτ?. Υποβ?λετε το ?ρθρο σα? στην σχετικ? κατηγορ?α και μετ? αναμ?νετε προ? ?γκριση,

?ταν θα εγκριθε? το ?ρθρο σα?, τ?τε θα δημοσιευτε? επ?σημα στην αρθρογραφικ? ιστοσελ?δα. Συν?θω? σα? επιτρ?πετε να συμπεριλ?βετε και ?να ? δ?ο συνδ?σμου? προ? την ιστοσελ?δα σα? στον τμ?μα με το βιογραφικ? σα? και να β?λετε τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Το θετικ? με αυτ? τα αρθρογραφικ? ιστολ?για ε?ναι ?τι συν?θω? ?χουν πολ? υψηλ? PageRank και πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα. Το αρνητικ? ε?ναι ?τι η διαδικασ?α αυτ? τη? υποβολ?? ?ρθρων ε?ναι χρονοβ?ρα.

Αξ?ζει τελικ? τον κ?πο να ασχοληθε?τε με το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? google? Εξαρτ?ται απ’ το σε ποιο πρ?γμα ε?στε καλ??. ?μα σα? αρ?σει το γρ?ψιμο? τ?τε ε?στε πολ? τυχερο? γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? λατρε?ουν τα κε?μενα και τα β?ντεο, ?σο περισσ?τερο κε?μενο και ποιοτικ? περιεχ?μενο ?χετε τ?σο περισσ?τερε? πιθαν?τητε? ?χετε να βρεθε?τε στι? πρ?τε? σελ?δε? των αποτελεσμ?των τη? Google και τη? Bing.

Μ?θετε περισσ?τερα για το SEO Πρ?τη Σελ?δα και βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Π?? θα βρω τι ?ρθρα να γρ?ψω;

Ε?ν δυσκολε?εστε να γρ?ψετε τα δικ? σα? ?ρθρα, υπ?ρχει ?να? πληθωρισμ?? εργαλε?ων εκε? ?ξω, στο ?ντερνετ για να σα? βοηθ?σουν να δημιουργ?σετε μοναδικ? ?ρθρα. Αν δεν τα π?τε τ?σο καλ? με την τεχνολογ?α, μπορε?τε να προσλ?βετε ?να τρ?το πρ?σωπο για να γρ?ψει τα ?ρθρα για σα?. Υπ?ρχουν πολλ?? τ?τοιε? ιστοσελ?δε? ?πω? το eLance.com ? Getafreelancer.com που με 10€ μπορε?τε να αναθ?σετε την συγγραφ? εν?? ?ρθρου για τη σελ?δα σα?.

Τα καλ? ποιοτικ? ?ρθρα αξ?ζουν κ?θε σεντ? που θα πληρ?σετε για να τα π?ρετε! Μ?χρι στιγμ?? το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ ?χει δημιουργ?σει χιλι?δε? συνδ?σμου? προ? τι? σελ?δε? μου αλλ? και τι? σελ?δε? πελατ?ν μου μ?χρι σ?μερα.

Το Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ ε?ναι μ?α απ? τι? στρατηγικ?? SEO που χρησιμοποι? για τη δημιουργ?α μ?νιμων αποτελεσμ?των και μ?νιμου κλασικο? περιεχομ?νου. Το κλασικ? αειφ?ρο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που αποτελε?τε απ? πυλωνικ? ?ρθρα και δευτερε?οντα ?ρθρα που συνδ?ονται με το πυλωνικ? μ?σω συνδ?σμων περιεχομ?νου (contextual links).

Τα αειφ?ρα ?ρθρα ε?ναι αυτ? που αντ?χουν ?λε? τι? τελευτα?ε? ενημερ?σει? του αλγ?ριθμου τη? Google και ?λε? τι? μελλοντικ?? και ε?ναι αυτ? που θα δημιουργ?σουν την κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?.

Β?ματα του Αρθρογραφικο? Μ?ρκετινγκ

Τα β?ματα του αρθρογραφικο? μ?ρκετινγκ ε?ναι απλ?:

1. Δημιουργε?τε τα βασικ? ? τα πυλωνικ? και τα δευτερε?οντα ?ρθρα για τη σελ?δα σα?.

2. Κ?νετε τα δευτερε?οντα ?ρθρα να παραπ?μπουν στα πυλωνικ?.

3. Κατ?πιν υποβ?λετε τα ?ρθρα κλ?νου? στα αρθρογραφικ? ιστολ?για και τοποθετε?τε του? συνδ?σμου? σα? να δε?χνουν στο πυλωνικ? ?ρθρο κατ? προτ?μηση. Αλλι?? να δε?χνουν το ιστολ?γιο σα?.

4.? Τ?λο? βελτιστοποι?στε και αυτοματοποι?στε την διαδικασ?α μ?σω των κατ?λληλων εργαλε?ων

Πηγ?: Ιστοσελ?δε? Αρθρογραφικο? Μ?ρκετινγκ για SEO

Για να ξεκιν?σετε σχετικ? γρ?γορα, σα? δ?νω μια λ?στα απ? τα βασικ? αρθρογραφικ? ιστολ?για που ?δη χρησιμοποι?. Μπορε?τε να κ?νετε την ?ρευν? σα? και να βρε?τε και ?λλα αθρογραφικ? ιστολ?για στα ελληνικ? μια και τα παρακ?τω ε?ναι στα αγγλικ?.
www.eZinearticles.com
www.ArticlesBase.com
www.Buzzle.com
www.ArticleAlley.com
www.Webpronews.com

?μα ψ?ξετε και ?λλο στο ?ντερνετ θα βρε?τε πολλ?? ?λλε? ακ?μα ιστοσελ?δε? WEB 2.0 σχετικ?? με το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ. Τ?τοιε? ε?ναι:

  1. hubpages

Επιπλ?ον Πηγ?? Για Το Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看