ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Π?σο χρ?νο χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να αν?βει στη Google;

Μ?πω? ?χετε φτι?ξει μια ν?α ιστοσελ?δα και ανυπομονε?τε να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google; ?χετε γεμ?σει ερωτηματικ? και αμφιβολ?ε? για το αν θα τα καταφ?ρετε να π?ρετε επισκ?πτε? που θα γ?νουν πελ?τε? και περιμ?νετε πω? και πω? θα καμαρ?σετε το ν?ο σα? site να φιγουρ?ρει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Παρ?λα αυτ?, ?μω? φα?νεται σαν να μην κινε?τε τ?ποτα στο ?ντερνετ και ?χετε αρχ?σει να αγχ?νεστε.

Ξ?ρω πω? αισθ?νεστε φ?λοι μου. Π?? ε?μαι τ?σο σ?γουρο? για αυτ?; Γιατ? ?χω περ?σει και εγ? απ? αυτ? το στ?διο τη? αμφιβολ?α? και τη? απογο?τευση?.

?μω? το ερ?τημα ε?ναι π?σο? χρ?νο? απαιτε?τε για να βγει μια καινο?ρια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Π?σο μεγ?λο ρ?λο πα?ζει η ηλικ?α μια? ιστοσελ?δα? στην κατ?ταξη τη? στη Google;

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια διαβ?στε παρακ?τω.

Μ?νο το 22% των ιστοσελ?δων στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι κ?τω του 1 ?του?

SEO-XRONOS-ANODOS-GOOGLE-SITE-1

Σ?μφωνα με μια ?γκυρη ?ρευνα που εκπ?νησε η Ahrefs, μ?νο το 22% των ιστοσελ?δων που βρ?σκονται στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι ηλικ?α? κ?τω του εν?? ?του?, με μ?σο ?ρο ηλικ?α? να ε?ναι περ?που τα 2 ?τη.

Εν? για την πρ?τη θ?ση τη? Google, ο μ?σο? ?ρο? ηλικ?α? των ιστοσελ?δων που διατηρο?σαν αυτ?ν την θ?ση ε?ναι τα τρ?α ?τη.

Τα παραπ?νω στατιστικ? δεν σημα?νουν ?τι σε ?λε? τι? αγορ?? και σε ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? γ?νεται το ?διο. Υπ?ρχουν π?ντα εξαιρ?σει? και π?ντα θα πρ?πει να εξετ?ζουμε κ?θε ιστοσελ?δα ξεχωριστ? και κατ? περ?πτωση.

Π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να βγει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα;

DOMAIN-AUTHORITY-ΚΑΤΑΤΑΞΗ-GOOGLE-1

Σχετικ? με το π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να βγει μια φρ?σκια ιστοσελ?δα, ν?α? κατασκευ?? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με μια ανταγωνιστικ? λ?ξη κλειδ?, τα πρ?γματα εδ? ε?ναι λ?γο πιο αργ? και πιο δ?σκολα, αφο? σε 12 μ?νε? μ?νο το 6% περ?που των ν?ων ιστοσελ?δων ?χει καταφ?ρει να σκαρφαλ?σει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Αυτ? τα στοιχε?α μα? δ?νει και η ?δια ?ρευνα τη? Ahrefs αν?μεσα σε 2 εκατομμ?ρια νε?δμητε? ιστοσελ?δε? και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα.

Η πλειοψηφ?α λοιπ?ν των ιστοσελ?δων που αναρριχ?θηκαν στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? το π?τυχε αυτ? σε δι?στημα 61 ?ω? 182 ημερ?ν, δηλαδ? σε δι?στημα 2 ?ω? 6 μην?ν. Πρ?γμα που σημα?νει ?τι χρει?ζεστε αναγκαστικ? να αφιερ?σετε μερικο?? μ?νε? σε μια εκστρατε?α SEO ?στε να φ?ρετε αποτελ?σματα.

Το ?διο πρ?γμα μα? επιβεβαι?νει και η Google μ?σω τη? εκπροσ?που τη? τη? Maile Ohye.

Στο 1:35 μα? λ?ει ?τι θα χρειαστε?τε 6 με 12 μ?νε? σε περ?πτωση που προσλ?βετε ?ναν επαγγελματ?α SEO expert για να σα? φ?ρει αποτελ?σματα στη Google.

?μα λοιπ?ν για μια βασικ? λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να αφιερ?σετε 6-12 μ?νε?, φανταστε?τε π?σο? χρ?νο? απαιτε?τε ?μα στοχε?ετε σε περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι?. Θα πρ?πει να αφιερ?σετε περισσ?τερο χρ?νο και περισσ?τερου? π?ρου?.

Α? π?ρουμε λοιπ?ν για παρ?δειγμα το αισι?δοξο σεν?ριο που προβλ?πει ?τι σε 2 μ?νε? βγα?νουμε για κ?θε λ?ξη κλειδ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Σε περ?πτωση που ?χουμε 10 βασικ?? λ?ξει? κλειδι?, τ?τε θα χρειαστο?με 20 μ?νε? ? εν?μιση χρ?νο τουλ?χιστον για να ανεβο?με στην πρ?τη σελ?δα.

Βλ?πετε ?τι εκτ?? απ? υπομον? θα πρ?πει να πρυτανε?σει και η λογικ?. Αν και στο παραπ?νω παρ?δειγμα, δεν λαμβ?νουμε υπ?ψιν ?τι στην δι?ρκεια των 20 μην?ν σ?γουρα θα ?χουν βελτιωθε? οι θ?σει? και των ?λλων 10 λ?ξεων κλειδι?ν που στοχε?ουμε, π?λι θα πρ?πει να ασχοληθο?με ξεχωριστ? με κ?θε λ?ξη κλειδ? ?στε να φ?ρουμε τα αποτελ?σματα που επιθυμο?με.

Β?βαια, θα μπορο?σαμε να δουλε?ουμε παρ?λληλα σε περισσ?τερε? απ? μια λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα μα? ?στε να ?χουμε ταχ?τερα αποτελ?σματα και να αποκτ?σουμε περισσ?τερα backlinks στο ?διο χρονικ? δι?στημα με διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? και σε ?λλε? σελ?δε? προορισμο? μ?σα στην ιστοσελ?δα μα? εκτ?? τη? αρχικ??.

Κρ?σιμο? παρ?γοντα? κατ?ταξη? στην πρ?τη θ?ση το domain authority

XRONOS-ANODOU-ISTOSELIDAS-GOOGLE-SEO-1

Ω? κρ?σιμο παρ?γοντα? κατ?ταξη? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τι? ν?ε? ιστοσελ?δε? ε?ναι σ?μφωνα π?λι με το Ahrefs το domain authority.

To domain authority ε?ναι ?να? δε?κτη? ποι?τητα? μια? ιστοσελ?δα? με κλ?μακα απ? το 0 ?ω? το 100 που ταξινομε? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ. Το καλ?τερο σκορ ε?ναι το 100 και ?χει ?ρθει να αντικαταστ?σει το PageRank τη? Google που πλ?ον δεν δημοσιοποιε?ται.

?λλη μια καλ? λοιπ?ν στρατηγικ? SEO ε?ναι να αυξ?σουμε ?σο μπορο?με το domain authority, δημιουργ?ντα? ?να authority site.

Το authority site δεν ε?ναι ?λλο παρ? ?να site με υψηλ? domain authority που σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ?χουμε κ?νει ?λε? τι? απαρα?τητε? εν?ργειε? για να το ανεβ?σουμε ?πω?:

 • Ποιοτικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο
 • Συχν?? ανανε?σει? στο blog μα? με ?ρθρα
 • Μοναδικ? και ποιοτικ? backlinks
 • Social media signals
 • Δημουργ?α β?ντεο, ενσωμ?τωση του στην ιστοσελ?δα μα? και καταχ?ριση του σε ?λα τα βιντεοκ?ναλα
 • Δημιουργ?α newsletter
 • Καταχ?ριση σε επαγγελματικο?? οδηγο?? και ιστοσελ?δε? αγορ?ν
 • Αξιολογ?σει? και θετικ? σχ?λια

Γιατ? ?μω? πα?ρνει τ?σο πολ? για να ανεβο?με στη Google;

12 μ?νε? που θ?τουμε ω? ορ?ζοντα στην εκστρατε?α SEO μοι?ζει πραγματικ? πολ?? χρ?νο? για να δο?με απτ? αποτελ?σματα, ?μω? για πιο λ?γο γ?νεται αυτ?;

Θα πρ?πει να ?χουμε υπ?ψιν ?τι τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που βλ?πουμε τ?ρα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στην Google δεν ε?ναι σε πραγματικ? χρ?νο αλλ? ε?ναι τα αποθηκευμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? στον δε?κτη τη? Google.

Για να μετακινηθε? αυτ?? ο δε?κτη? θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε ν?α backlinks και ?λου? του? ?λλου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? που χρειαζ?μαστε, να ταξινομηθο?ν ?λα αυτ? απ? τι? αρ?χνε? τη? Google και το Googlebot και να ενταχθο?ν στον δε?κτη τη? Google.

Σε ?λη αυτ?ν την δι?ρκεια ?μω? θα πρ?πει να κληθε?τε να κ?νετε αλλαγ?? για να μπορ?σετε να προσαρμ?σετε την ιστοσελ?δα? σα? σε αυτ? που θ?λει η Google και να πι?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερου? παρ?γοντε? απ? του? 200 παρ?γοντε? του αλγορ?θμου τη? Google.

Στι? προσαρμογ?? που θα πρ?πει να κ?νετε συμπεριλαμβ?νονται και τα παρακ?τω:

 • Αλλαγ? λ?ξεων κλειδι?ν και θεμ?των στο site σα?
 • Σχετικ?τητα του περιεχομ?νου με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Προσαρμογ? του web design
 • Πιθαν? αλλαγ? λογοτ?που και αλλαγ? χρωμ?των
 • Προσαρμογ? του περιεχομ?νου των σελ?δων προορισμο? στα μ?τρα του χρ?στη
 • Μεγαλ?τερο ?νοιγμα στα social media

10 εβδομ?δε? για να διαβ?σει ?να link η Google

SEO MOZ 10 EBDOMADES-PROTI-SELIDA-GOOGLE-1

Σ?μφωνα με μια ?λλη ?ρευνα του Moz, ο μ?σο? ?ρο? που απαιτε?ται για να διαβ?σει η Google ?να backlink και να μα? αλλ?ξει θ?ση στην κατ?ταξη ε?ναι 10 εβδομ?δε? ? δυ?μιση μ?νε?.

Παρ?λληλα, ?σο πιο χαμηλ? ?ταν η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?, τ?σο πιο πολ? αν?βηκε με το χτ?σιμο των backlinks ? τ?σο πιο πολ? βαρ?τητα ε?χε για την Google ?στω και ?να καλ? και ποιοτικ? backlink.

Τα ποιοτικ? backlinks φα?νεται απ? την εμπειρ?α μου -προσοχ? λ?ω φα?νεται και ?χι λ?γεται, ?ρα το ?χω ξανακ?νει αυτ? το πρ?γμα- ?τι ?χουν πιο ?μεσο αποτ?λεσμα, λιγ?τερο απ? 10 εβδομ?δε?, απ? ?τι τα backlinks χαμηλ?? ποι?τητα? και ?χουν μεγαλ?τερη αξ?α για αυτ? και ε?ναι και δυσε?ρετα και πολλ?? φορ?? και ακριβ? για να αποκτηθο?ν.

Και ?μα κ?νουν και οι ανταγωνιστ?? SEO, τι γ?νεται;

Καλ? ?λη η θεωρ?α που διαβ?σατε παραπ?νω. Αν ?μω? κ?νουν και οι ανταγωνιστ?? μα? SEO που μ?λλον θα κ?νουν τι γ?νεται;

Τ?τε τα πρ?γματα δυσκολε?ουν λ?γο ?ω? πολ? και αυξ?νουν και τον χρ?νο κατ?ταξη?, τον χρ?νο εκστρατε?α? SEO αλλ? και το κ?στο? τη?. Αν για παρ?δειγμα εμε?? κ?νουμε SEO με 100€ το μ?να και οι ανταγωνιστ?? μα? κ?νουν με 200€, μ?λλον δεν θα μπορ?σουμε ποτ? να του? ξεπερ?σουμε ?τι και να κ?νουμε και θα ε?μαστε μ?λλον π?ντα κ?τω απ? αυτο?? στην κατ?ταξη στη Google.

Το ?διο πρ?γμα συμβα?νει και στα Google Adwords. ?μα οι ανταγωνιστ?? μα? ?χουν καλ?τερο Quality Score απ? εμ?? και υψηλ?τερο bid ? CPC μ?λλον θα ε?μαστε απ? κ?τω του? και δεν θα μπορο?με να του? ξεπερ?σουμε στα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? Google.

Α? πι?σουμε ?μω? π?λι το θ?μα του SEO και τον ανταγωνισμ?. Ο ανταγωνισμ?? κ?θε μ?ρα εντε?νεται γιατ? ο κ?σμο? ε?ναι καλ?τερα ενημερωμ?νο? για το SEO σ?μερα απ? ?τι μερικ? χρ?νια πριν.

Το SEO σ?μερα διδ?σκεται στα Πανεπιστ?μια, σε ιδιωτικ?? σχολ?? και υπ?ρχουν πολ? περισσ?τερα βιβλ?α και σεμιν?ρια για αυτ? απ? ?τι παλι?τερα χωρ?? να σημα?νει ?τι ?χει εκλε?ψει η παραπληροφ?ρηση στο SEO.

Και δεν υπ?ρχει χειρ?τερο πρ?γμα σ?μερα στο SEO απ? την παραπληροφ?ρηση απ? του? δεκ?δε? καλοθελητ?? που ?χουν ω? στ?χο να σα? εξαπατ?σουν για λ?γα ευρ? ?λλε? φορ?? ?θελα του? και ?λλε? φορ?? με δ?λο.

Οπ?τε προσοχ? στο τι ε?δου? συμβουλ?? πα?ρνουμε και στο τι διαβ?ζουμε στο ?ντερνετ γιατ? ?λλα καταλαβα?νουμε και ?λλα εννοο?ν στην πραγματικ?τητα. Θα πρ?πει σε κ?θε περ?πτωση να συμβουλευ?μαστε του? κατ?λληλου? ειδικο?? στο SEO που ?χουν αποδεδειγμ?να αποτελ?σματα να μα? δε?ξουν και να μην παρασυρ?μαστε απ? αυτ? που βλ?πουμε ? θεωρο?με ?τι βλ?πουμε.

Στο SEO ?πω? και σε πολλ?? ?λλε? δουλει?? το 90% ε?ναι αθ?ατο ?πω? το παγ?βουνο, εν? μ?νο το 10% ε?ναι θεατ?.

Ο προ?πολογισμ?? σα? πα?ζει καθοριστικ? ρ?λο στο SEO

Το π?σα θα επενδ?σετε στο SEO για την μηνια?α εκστρατε?α σα?, γιατ? το SEO ε?ναι μαραθ?νιο? και απαιτε? σταθερ? προσπ?θεια, πα?ζει καθοριστικ? ρ?λο στο τι ε?δου? αποτελ?σματα θα ?χετε και π?σο γρ?γορα.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? ?μα το budget σα? ε?ναι χαμηλ?τερο απ? τον ανταγωνισμ? ? απ? αυτ? που απαιτε?τε για να ολοκληρωθε? επιτυχ?? η καμπ?νια SEO και να αποδ?σει καρπο??, μ?λλον δεν θα περ?σετε ποτ? το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα?.

Αν π?λι ο?προ?πολογισμ???σα? για το SEO ε?ναι μεγαλ?τερο? τ?τε θα ?χετε καλ?τερα αποτελ?σματα και μεγαλ?τερη ασφ?λεια στην διατ?ρηση των θ?σεων σα? στη Google.

Εσε?? θα πρ?πει να φροντ?σετε να κρατ?σετε ναι μεν το budget σα? σε λογικ? επ?πεδα αλλ? και να σα? αποφ?ρει αυτ? τα αποτελ?σματα που επιθυμε?τε. Το SEO ε?ναι ο αντικαταστ?τη? τη? παραδοσιακ?? διαφ?μιση? και θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται με την ?δια σοβαρ?τητα και με τον ?διο τρ?πο.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic, δωρε?ν εγγραφ?:
https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.
http://www.richwerk.com/seo-newsletter/

1 Μικρ? συμβουλ? για να ταξινομηθε? η ιστοσελ?δα σα? σε μια ?ρα στη Google

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? βρ?σκεται στο YouTube, ?που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το δικ? σα? καν?λι, να φτι?ξετε ?να ποιοτικ? β?ντεο με την λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ? και να το ανεβ?σετε.

Στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? πλ?ον η Google εμφαν?ζει και β?ντεο και θα αρχ?σει να εμφαν?ζεται και το δικ? σα? β?ντεο.

Στη συν?χεια, θα πρ?πει στην περιγραφ? να β?λετε το link προ? τη? σελ?δα προορισμο? που θ?λετε να πι?σει η Google και μετ? να ενσωματ?σετε το β?ντεο σα? ( embed) μ?σα σε αυτ?ν την σελ?δα.

?τσι πετυχα?νετε ?μεση ταξιν?μηση απ? τη Google και παρ?λληλα αυξ?νετε την κ?λυψη και τι? θ?σει? σα? με ?να ακ?μα αποτ?λεσμα αναζ?τηση? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και του YouTube αντ?στοιχα!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για τι? εκστρατε?ε? SEO:

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看