ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO: Πω? Λειτουργε?;

Περιεχ?μενα

Μ?θετε πω? πραγματικ? λειτουργε? το SEO για να κατανο?σετε βαθ?τερα πω? θα κατακτ?σετε την πρ?τη θ?ση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Πολλο? απ? εμ?? ερχ?μαστε σε επαφ? κ?θε μ?ρα με ν?ε? ?γνωστε? λ?ξει? σχετικ? με την Google και το ?ντερνετ. ?σοι απ? εσ?? ?χετε ?δη μια ιστοσελ?δα θα ?χετε ακο?σει πολλ?? φορ?? για την μαγικ? λ?ξη SEO ? Βελτιστοπο?ηση SEO.

Και ε?μαι β?βαιο? ?τι οι περισσ?τεροι γνωρ?ζεται ?τι το SEO ?χει να κ?νει με ?λε? εκε?νε? τι? τεχνικ?? που βοηθ?νε στην βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? με στ?χο την ?νοδο τη? στι? πρ?τε? θ?ση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google με δι?φορου? ?ρου? αναζ?τηση?.

Μπορε? για πολλο?? απ? εσ?? το SEO να αποτελε? το ?γιο δισκοπ?τηρο και να ασχολε?στε με αυτ? κ?θε μ?ρα, αλλ? ποιο? γνωρ?ζει πραγματικ? πω? λειτουργε? το SEO;

Για να μ?θετε περισσ?τερα για την ?λη λειτουργ?α του SEO, θα πρ?πει πρ?τα να δε?τε πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? γενικ?τερα.

Διαβ?στε παρακ?τω.

Πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?: Crawling, indexing και ranking

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ SEO ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η GOOGLE ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ-1

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν τρει? κ?ριε? λειτουργ?ε?:

 • Αν?χνευση ( Crawling ): Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? διατρ?χουν το ?ντερνετ ψ?χνοντα? για φρ?σκο περιεχ?μενο, αναζητ?ντα? τον κ?δικα και το περιεχ?μενο για κ?θε διε?θυνση URL που βρ?σκουν.
 • Ευρετηρ?αση ? ταξιν?μηση ( Indexing ): Το περιεχ?μενο που βρ?θηκε κατ? τη διαδικασ?α αν?χνευση?, αποθηκε?εται και οργαν?νεται σε μια μεγ?λη συστοιχ?α υπερυπολογιστ?ν ? cluster που ονομ?ζεται Google Index ? αλλι?? δε?κτη? τη? Google. Μ?λι? μια σελ?δα βρ?σκεται στο ευρετ?ριο, ε?ναι στην διαδικασ?α να εμφανιστε? ω? αποτ?λεσμα σε σχετικ? ερωτ?ματα αναζ?τηση?.
 • Κατ?ταξη ( Ranking ): Στην κατ?ταξη, οι μηχαν?? αναζ?τηση?, και συγκεκριμ?να η Google μ?σω του αλγ?ριθμου τη? παρ?χει τα κομμ?τια του περιεχομ?νου που θα ανταποκρ?νονται καλ?τερα στο ερ?τημα του τελικο? χρ?στη, το οπο?ο σημα?νει ?τι τα αποτελ?σματα ταξινομο?νται απ? τι? πιο σχετικ?? αναζητ?σει? στι? λιγ?τερο σχετικ??. Καθ?? και απ? τι? πιο σημαντικ?? αναζητ?σει? στι? λιγ?τερο σημαντικ??.

 

CRAWLING-MIXANON-ANAZITISIS-1

Το crawling των μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι το πρ?το στ?διο για να ξεκιν?σει η εμφ?νιση μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

 

Κατ? συν?πεια θα πρ?πει να βελτιστοποι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? για να λειτουργ?σει το SEO καλ?τερα και στα τρ?α στ?δια. Θα πρ?πει δηλαδ? να βελτιστοποι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? για να μπορ?σει να ανιχνευθε? ε?κολα και γρ?γορα απ? τη Google, να ταξινομηθε? και τ?λο? να π?ρει την κατ?ταξη που τη? αξ?ζει.

Συν?θω? στο SEO παραλε?πουμε το πρ?το ? το δε?τερο β?μα και π?με κατευθε?αν στο τρ?το β?μα που ε?ναι η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? γιατ? συν?θω? τα δ?ο πρ?τα β?ματα γ?νονται αυτ?ματα και δεν απαιτε?τε ιδια?τερο? κ?πο?.

Παρ?λληλα, πολλ?? ιστοσελ?δε? ?ταν ?ρχονται σε εμ?? ?χουν μια ?δη κατ?ταξη, εμφαν?ζονται σε κ?ποιο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? στα SERPs, στην πρ?τη ? στην δε?τερη σελ?δα ? κ?που και ο πελ?τη? θ?λει να βελτι?σει αυτ?ν την θ?ση.

Ωστ?σο, εμε?? θα αναλ?σουμε λ?γο παραπ?νω αυτ? τη φορ? την ?λη διαδικασ?α λειτουργ?α? του SEO.

Θα την χωρ?σουμε τη λειτουργ?α του SEO σε τ?σσερα στ?δια:

 • Στ?διο 0 που ε?ναι η Παραγωγ? Περιεχομ?νου
 • Στ?διο 1 Αν?χνευση
 • Στ?διο 2 Ταξιν?μηση
 • Στ?διο 3 Κατ?ταξη

Στ?διο 0 Παραγωγ? Περιεχομ?νου

Προσ?ξτε, δεν αναφ?ρω την κατασκευ? ιστοσελ?δων, αλλ? την παραγωγ? περιεχομ?νου. Και αυτ? γιατ? γνωρ?ζουμε απ? πριν και το ξαναλ?ω για ?σου? δεν το ξ?ρουν ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση?, ανιχνε?ουν, ταξινομο?ν και κατατ?σσουν το περιεχ?μενο των συγκεκριμ?νων URL που ανακαλ?πτουν στον παγκ?σμιο ιστ?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ανιχνε?ουν και ταξινομο?ν και κατατ?σσουν και τα URL αλλ? ?ταν αυτ? δεν ?χουν περιεχ?μενο ? το περιεχ?μενο του? ε?ναι πολ? ρηχ? και τηλεγραφικ? ( δε?τε λεπτ? περιεχ?μενο ), δεν πα?ρνουν καλ? κατ?ταξη λ?γω χαμηλ?? χρησιμ?τητα? και αξ?α?.

Ο νο?μερο ?να καν?να? στην παραγωγ? περιεχομ?νου ε?ναι η χρηστικ?τητα ? χρησιμ?τητα του. Για παρ?δειγμα αυτ? το ?ρθρο με θ?μα “Π?? λειτουργε? το SEO” ?χει μια χρησιμ?τητα για να σα? δε?ξει σε ?λου? εσ?? το πω? λειτουργε? το SEO. Απλ?!

Δεν ε?ναι ?να ?χρηστο ?ρθρο που μπορε? να ?γραφε για το π?σα πουλι? βλ?πω απ? το μπαλκ?νι, ? γιατ? ?τσι μου ?ρθε να γρ?ψω στο ημερολ?γιο μου σ?μερα. Εκπληρ?νει στο ακ?ραιο μια αν?γκη αναζ?τηση? και πληροφ?ρηση? και ?χει επεξηγ?σει?, παραπομπ?? ? backlinks, αναλ?σει? και ?κταση για να καλ?ψει πλ?ρω? το θ?μα τη? λειτουργ?α? του SEO.

Θα πρ?πει να κ?νετε λοιπ?ν και εσε?? το ?διο στο δικ? σα? περιεχ?μενο για να μπορ?σετε να καλ?ψετε μια αν?γκη αναζ?τηση? του τελικο? χρ?στη και υποψ?φιου πελ?τη σα? στο ?πακρο.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για την παραγωγ? περιεχομ?νου:

Στ?διο 1 Αν?χνευση

Στο στ?διο τη? αν?χνευση? (crawling), θα πρ?πει να προσ?ξουμε ?τι το περιεχ?μενο που δημιουργ?σαμε με τ?σο κ?πο ε?ναι ανιχνε?σιμο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και του? web crawlers που διαθ?τει η κ?θε μια. Προσοχ? γιατ? δεν ε?ναι ?λο το περιεχ?μενο ανιχνε?σιμο και πολλ?? φορ?? δι?φορα πρ?γματα και λ?θη ? παραλε?ψει? αποτρ?πουν κ?ποια ιστοσελ?δα να ανιχνευθε?.

Βεβαιωθε?τε ?τι ο ιστ?τοπ?? σα? ε?ναι ανιχνευμ?νο? και ευρετηριασμ?νο?,? για να εμφανιστε? στα SERP. Αν ?χετε ?δη μια ιστοσελ?δα, ?σω? ε?ναι καλ? ιδ?α να ξεκιν?σετε βλ?ποντα? π?σε? απ? τι? σελ?δε? σα? βρ?σκονται στο ευρετ?ριο τη? Google. Αυτ? θα δ?σει μερικ?? μεγ?λε? ιδ?ε? για το αν η Google καταφ?ρνει και βρ?σκει ?λε? τι? σελ?δε? που θ?λετε.

?να? τρ?πο? για να ελ?γξετε τι? σελ?δε? με ευρετ?ριο ε?ναι να πληκτρολογ?σετε “site: tositesas.gr”, στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google.

Η εντολ? “site: tositesas.gr” ε?ναι σ?μφωνα με του? ?ρου? του SEO και των μηχαν?ν αναζ?τηση? ?να? χειριστ?? προηγμ?νη? αναζ?τηση? (advanced search operator).

Προχωρ?στε λοιπ?ν στη Google και πληκτρολογ?στε “site: tositesas.gr” στη γραμμ? αναζ?τηση?. Αυτ? θα επιστρ?ψει αποτελ?σματα που ?χει το Google στο δε?κτη του για τον συγκεκριμ?νο ιστοχ?ρο.

SEO-POS-LEITOURGEI-2

Ο αριθμ?? των αποτελεσμ?των που εμφαν?ζει η Google (βλ. “Περ?που 3250 αποτελ?σματα” παραπ?νω) δεν ε?ναι ακριβ??, αλλ? σα? δ?νει μια σταθερ? εικ?να των σελ?δων που ?χουν ευρετηριαστε? ? ταξινομηθε? στην ιστοσελ?δα σα? και π?? εμφαν?ζονται αυτ?ν την στιγμ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Για πιο ακριβ? αποτελ?σματα, εγγραφε?τε ε?ν δεν το ?χετε κ?νει ακ?μα στο Google Search Console και χρησιμοποι?στε την αναφορ? Κ?λυψη ευρετηρ?ου ( Coverage) στην Κονσ?λα αναζ?τηση? Google.

Μπορε?τε να εγγραφε?τε για ?ναν δωρε?ν λογαριασμ? Google Search Console αν δεν ?χετε αυτ?ν τη στιγμ?. Με αυτ? το εργαλε?ο, μπορε?τε να υποβ?λετε και χ?ρτε? ιστοτ?που για την ιστοσελ?δα σα? και να ελ?γξετε π?σε? σελ?δε? που υποβλ?θηκαν ?χουν προστεθε?, μεταξ? ?λλων, στο ευρετ?ριο τη? Google ( Google Index ).

Ε?ν δεν εμφαν?ζεστε οπουδ?ποτε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, υπ?ρχουν μερικο? πιθανο? λ?γοι για του? οπο?ου?:

 • H ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ολοκα?νουργια και δεν ?χει ανιχνευτε? ακ?μα
 • H ιστοσελ?δα σα? δεν συνδ?εται με εξωτερικ?? ιστοσελ?δε?
 • Η πλο?γηση τη? ιστοσελ?δα? σα? καθιστ? δ?σκολο για ?να ρομπ?τ να το ανιχνε?σει αποτελεσματικ?
 • H ιστοσελ?δα σα? περι?χει ?ναν βασικ? κ?δικα που λ?γεται αρχε?ο robots.txt που ονομ?ζεται στα ελληνικ? οδηγ?ε? αν?χνευση? που εμποδ?ζει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ανιχνε?σουν ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα? ? ?να μ?ρο? του
 • Η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα χ?κινγκ και θεωρε?τε ανασφαλ??
 • H ιστοσελ?δα σα? ?χει τιμωρηθε? απ? την Google λ?γω spam ? παραβ?αση? ?λλων καν?νων τη? Google και τ?λο?
 • Η ιστοσελ?δα σα? ?χει κολλ?σει κ?ποιον υι? ? κακ?βουλο λογισμικ? και ?τσι ?χει αποκλειστε? απ? τη Google

Μπορο?ν οι αρ?χνε? τη? Google να βρουν το σημαντικ?τερο περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Εφ?σον κ?ποιε? πρακτικ?? εμποδ?ζουν τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να το Googlebot να βρει το περιεχ?μενο που θ?λετε να εμφαν?ζετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, θα πρ?πει να κ?νετε κ?ποιε? προσαρμογ?? στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ξ?ρω πω? αυτ? το ?ρθρο μοι?ζει περισσ?τερο με το πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, ?μω? θα πρ?πει να ξ?ρουμε πω? το SEO σ?μερα βασ?ζεται π?νω στο πω? λειτουργε? η Google και αλλ?ζει αν?λογα με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη?.

Θα ?θελα για να σα? βοηθ?σω να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? πιο ορατ? στο Googlebot και να διευκολ?νετε την εξε?ρεση του περιεχομ?νου τη? να σα? δ?σω μερικ?? βασικ?? συμβουλ??.

1 Μην κρ?βετε το περιεχ?μενο σα? σε προστατευ?μενε? περιοχ??

?λε? οι περιοχ?? που ?χουν περιεχ?μενο που δεν ε?ναι για δημ?σιο πρ?σβαση και απαιτε?τε εγγραφ? του χρ?στη σε αυτ??, δεν ανιχνε?ονται. Προσοχ? λοιπ?ν στο τι θ?λουμε να εμφαν?σουμε στη google και τι ?χι.

2 Τα πεδ?α αναζ?τηση? και οι φ?ρμε? αναζ?τηση? περιεχομ?νου ε?ναι απροσπ?λαστα απ? τα bots

?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει φ?ρμε? αναζ?τηση? και το περιεχ?μενο δημιουργε?τε δυναμικ? ε?ναι ακατ?ρθωτο για το bot τη? Google να ανιχνε?σει αυτ? το περιεχ?μενο. Θα πρ?πει το περιεχ?μενο να ?χει σταθερ? URL και εξερχ?μενα και εισερχ?μενα links απ? και προ? αυτ?. Αλλι?? θα ε?ναι τυφλ?.

3 Το κε?μενο θα πρ?πει να ε?ναι κε?μενο

Το bot τη? Google ανιχνε?ει κε?μενο που ?χει βρει μ?σω κ?ποιου συνδ?σμου ( backlink ) σε αυτ?. ?μα εσε?? κατ? λ?θο? ?σασταν πολ? καλλιτ?χνε? και αντ? για κε?μενο σε html β?λατε το κε?μενο σε εικ?νε? ? σε β?ντεο ? σε gif αρχε?α, ? pdf ? word μ?λλον δεν θα μπορ?σει αυτ? το κε?μενο να αναγνωριστε? ποτ? ω? κε?μενο λ?γω τη? μορφ?? του αρχε?ου που το εμπερι?χει.

Το Googlebot δεν μπορε? να διαβ?σει εικ?νε? ? β?ντεο ? αρχε?α flash, exe, pdf κτλ. Αντ?θετα θα πρ?πει τα κε?μενα σα? να ε?ναι σε αρχε?α HTML μ?σα στο site σα?.

4 Οι μηχαν?? αναζ?τηση? θα πρ?πει να μπορο?ν να ακολουθο?ν την πλο?γηση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το μενο? πλο?γηση? σα? θα πρ?πει να ε?ναι αρκετ? κατατοπιστικ? και θα πρ?πει να ?χει τι? σημαντικ?τερε? ιστοσελ?δε? που θ?λετε να δε?ξετε στη Google. ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει πολλ?? επιμ?ρου? σελ?δε? και δεν χωρ?νε τα π?ντα στο μενο?, προσθ?στε μ?νο τι? βασικ?τερε? σελ?δε?.

Τι? δευτερε?ουσε? σελ?δε? κρατ?στε τι? στο sitemap ? διασυνδ?στε τε?.

Συνηθισμ?να λ?θη πλο?γηση? που μπορο?ν να κρατ?σουν του? ανιχνευτ?? να βλ?πουν ολ?κληρο τον ιστ?τοπ? σα?:

 • Διαφορετικ? πλο?γηση ? διπλ? μενο?: ?χετε μια πλο?γηση για κινητ? που εμφαν?ζει διαφορετικ? αποτελ?σματα απ? την πλο?γηση στην επιφ?νεια εργασ?α? σα?
 • Οποιοσδ?ποτε τ?πο? πλο?γηση? ?που τα στοιχε?α του μενο? δεν ε?ναι στο HTML, ?πω? η πλο?γηση με δυνατ?τητα? κ?δικα JavaScript. Η Google ?χει βελτιωθε? πολ? στο crawling τη? Javascript και την καταν?ηση τη?, αλλ? δεν ε?ναι ακ?μα σε θ?ση να τα κ?νει ?λα τ?λεια. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να διασφαλιστε? ?τι κ?τι θα βρεθε?, κατανοητ? και ευρετηριασμ?νο απ? τη Google ε?ναι να χρησιμοποι?σετε μενο? HTML.
 • Η εξατομ?κευση ? η εμφ?νιση μια? μοναδικ?? πλο?γηση? σε ?ναν συγκεκριμ?νο επισκ?πτη σε σχ?ση με ?λλου?, θα μπορο?σε να φα?νεται ?τι ε?ναι συγκαλυμμ?νη ( το λεγ?μενο cloaking που απαγορε?εται ρητ? απ? την Google ) σε μια μηχαν? αναζ?τηση?
 • Το να ξεχ?σετε τη σ?νδεση με μια κ?ρια σελ?δα στον ιστ?τοπο σα? μ?σω τη? πλο?γηση? σα? – θυμηθε?τε, οι συνδ?σει? ε?ναι οι διαδρομ?? που ακολουθο?ν οι crawlers- ανιχνευτ?? σε ν?ε? σελ?δε?!

Θα ?θελα επ?ση? να επισημ?νω ?τι η αρχιτεκτονικ? του μενο? τη? ιστοσελ?δα? σα? και γενικ? η δομ? του περιεχομ?νου θα πρ?πει να ε?ναι απλ?, επ?πεδη και οργανωμ?νη με τρ?πο που να βοηθ?ει και ?χι να εμποδ?ζει την αν?χνευση.

5 Θα πρ?πει να συνδ?σετε ?λε? τι? ορφαν?? σελ?δε?

Ορφαν?? ιστοσελ?δε? ? σελ?δε? ε?ναι αυτ?? που δεν ?χουν καν?ναν σ?νδεσμο να δε?χνει προ? αυτ?? εσωτερικ? σ?νδεσμο ? εξωτερικ? σ?νδεσμο. ?πω? καταλ?βαμε μιλ?με για τα λεγ?μενα backlinks και η αξ?α του? ε?ναι πολ? μεγ?λη ?ταν αναφερ?μαστε στην αν?χνευση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τη Google.

?σα περισσ?τερα backlinks ?χετε προ? μια συγκεκριμ?νη σελ?δα, τ?σο πιο ε?κολο ε?ναι να ανιχνευθε? αυτ? απ? το Googlebot αλλ? και απ? ?λα τα bots γενικ?τερα, καλ? και κακ?βουλα.

Για αυτ? μ?λι? ξεκιν?τε να κ?νετε SEO σε μια ιστοσελ?δα και να προσθ?τετε backlinks, το πρ?το πρ?γμα που συμβα?νει ε?ναι να πολλαπλασι?ζονται εκθετικ? οι επιθ?σει? απ? κακ?βουλα λογισμικ? που διατρ?χουν το ?ντερνετ με στ?χο να βρουν μια κερκ?πορτα ανοιχτ? ( backdoor ) για να μπο?νε στην ιστοσελ?δα σα? και να εκτελ?σουν δι?φορε? ανεπιθ?μητε? εν?ργειε?.

6 Καταχωρ?στε το sitemap σα? στη Google

Το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? ? αλλι?? ο χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ?να αρχε?ο σε μορφ? xml που περι?χει ?λε? τι? σελ?δε?, ?ρθρα και περιεχ?μενα που θ?λετε να εμφαν?ζονται στη Google.

Θα πρ?πει να ανο?ξετε ?ναν λογαριασμ? στο Google Search Console και να καταχωρ?σετε τον χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? εκε?.

?μα ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, τ?τε μπορε?τε μ?σω του προσθ?του Yoast SEO να δημιουργ?σετε και να υποβ?λετε το xml sitemap σα? στη Google.

Το xml sitemap θα το βρε?τε στην διε?θυνση: https://tositesas.gr/sitemap_index.xml και συν?θω? περι?χει περισσ?τερα απ? ?να αρχε?α για κ?θε τ?πο περιεχομ?νου. ?λλο sitemap ?χουν τα ?ρθρα, ?λλο sitemap οι σελ?δε? και ?λλο sitemap οι ετικ?τε? κτλ.

Θα πρ?πει να υποβ?λετε ?λα τα sitemap ? ?σα θ?λετε εσε?? να εμφαν?ζονται στη Google.

7 Ελ?γξτε την ιστοσελ?δα σα? για broken links

Τα σπασμ?να links ? broken links ε?ναι σ?νδεσμοι που δεν δε?χνουν πουθεν? μ?σα στο site σα? και δυσκολε?ουν την αν?χνευση, γιατ? ε?ναι αδι?ξοδα που δεν μπορο?ν να ακολουθ?σουν τα bots.

Σε ?να WordPress site μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο Broken Link Checker, για να ανακαλ?ψετε ?λα τα σπασμ?να links και να τα διορθ?σετε σε πραγματικ? χρ?νο.

Σε ?λε? τι? ?λλε? περιπτ?σει? εκτ?? WordPress, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πολ?τιμο και δωρε?ν εργαλε?ο Xenu ? το αντ?στοιχο πληρωμ?νο Website Auditor απ? το SEO Powersuite.

8 Βρε?τε τα λανθασμ?να 301 redirects

Τα 301 redirects ε?ναι ανακατευθ?νσει? στα ελληνικ? απ? σελ?δε? που ?παψαν να ισχ?ουν ? ?χουν μεταβληθε? τα URL του? και δε?χνουν σε κ?ποιε? ?λλε? σελ?δε? ? ιστοσελ?δε?.

Πολλ?? φορ?? ?να ξεχασμ?νο 301 αποτρ?πει μια σελ?δα απ? το να εμφανιστε? στη Google.

Το πιο επικ?νδυνο ?μω? αλλ? και σπ?νιο φαιν?μενο ε?ναι οι αλυσ?δε? ανακατευθ?νσεων ( redirect chains ) που σημα?νει ?τι ο Κ?στα? δε?χνει στον Γι?ννη, ο Γι?ννη? στον Π?τρο και ο Π?τρο? στον Κ?στα με αποτ?λεσμα ο Γι?ννη? και ο Π?τρο? να παραμ?νουν κρυφο? για τη Google.

Το ξαναλ?ω, για ?σου? δεν το κατ?λαβαν, η σελ?δα Α δε?χνει στην σελ?δα Β, η σελ?δα Β δε?χνει στην σελ?δα Γ και η σελ?δα Γ δε?χνει στη σελ?δα Α με αποτ?λεσμα η σελ?δα Β και σελ?δα Γ να παραμ?νουν κρυφ?? για τη Google.

Θα πρ?πει να εντοπ?σετε ?λα αυτ? τα ?χρηστα και προβληματικ? redirects και να τα εξαλε?ψετε.

Μπορε? κ?ποια θ?ματα να ε?ναι για πιο προχωρημ?νου? στο SEO και ?σω? να ?χετε πρ?βλημα καταν?ηση? του?, ?μω? δεν χρει?ζεται να ανησυχε?τε ? να σκ?φτεστε να εγκαταλε?ψετε την αν?γνωση. Απλ?? πηδ?στε ?τι σα? φα?νεται δ?σκολο και συνεχ?στε με ?τι σα? φα?νεται κατανοητ?.

Με τον χρ?νο θα αρχ?σουν ?λα να ξεδιαλ?νουν στο μυαλ? σα? και να μπα?νουν σε μια σειρ? εφ?σον συνεχ?σετε το δι?βασμα για το SEO στο blog μου και εφ?σον γραφτε?τε στο SEO Newsletter μα?!

Στ?διο 2 Ταξιν?μηση ? Ευρετηρ?αση

Επιτ?λου? φτ?σαμε και στην ταξιν?μηση.

Αφο? διασφαλ?σετε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει ανιχνευθε?, η επ?μενη σειρ? εργασι?ν ε?ναι να βεβαιωθε?τε ?τι μπορε? να γ?νει ευρετηρ?αση.

Αυτ? ε?ναι σωστ? – μ?νο και μ?νο επειδ? η ιστοσελ?δα σα? μπορε? να ανακαλυφθε? και να ανιχνευθε? απ? μια μηχαν? αναζ?τηση? δεν σημα?νει απαρα?τητα ?τι θα αποθηκευτε? στο ευρετ?ριο.

Αφο? ο ανιχνευτ?? τη? Googlw (Google Spider) εντοπ?σει μια σελ?δα, η μηχαν? αναζ?τηση? την αναπαριστ? ακριβ?? ?πω? το πρ?γραμμα περι?γηση?. Κατ? τη διαδικασ?α αυτ?, η μηχαν? αναζ?τηση? αναλ?ει τα περιεχ?μενα τη? σελ?δα?. ?λε? αυτ?? οι πληροφορ?ε? αποθηκε?ονται στον ευρετ?ριο τη?.

Υπ?ρχει περ?πτωση μια σελ?δα που πριν φαιν?ταν τ?ρα στη Google να ?χει τ?ρα αποταξινομηθε?;

Ναι φυσικ?, ?σε? σελ?δε? επιστρ?φουν error 404, ?σε? σελ?δε? ?χουν γ?νει redirect σε κ?ποιε? ?λλε? και πλ?ον δεν υπ?ρχουν στη Google, ?χουν αρχ?σει να αποταξινομο?νται.

Η διαδικασ?α ταξιν?μηση? και αποταξιν?μηση? (deindexing) μπορε? να διαρκ?σει χρονικ? απ? ?ρε? ?ω? και 15 ημ?ρε? αν?λογα με το π?σο γρ?γορα ανανε?νετε την ιστοσελ?δα σα? και το π?σο γρ?γορα την επισκ?πτεται και την διαπερν?ει το Googlebot.

Googlebot

Το Googlebot διατρ?χει ?λο τον ιστ? για να βρει το περιεχ?μενο που ?χετε δημιουργ?σει.

Π?? θα μ?θετε ?μα μια ιστοσελ?δα σα? ?χει βγει απ? τον δε?κτη τη? Google;

?μα δεν ε?στε σ?γουροι για το ?μα μια σελ?δα απ? τον ιστοχ?ρο σα? δεν ?χει ταξινομηθε? στη Google, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το εργαλε?ο URL Inspection Tool για να το διαπιστ?σετε.

?μα δε?τε ?τι ?ντω? δεν υπ?ρχει, θα πρ?πει να βρε?τε τι φτα?ει και να το διορθ?σετε.

Πω? θα ενημερ?σουμε τη Google τι να κ?νει index;

Πω? λοιπ?ν θα μπορ?σουμε να ορ?σουμε τι θα ταξινομηθε? στην ιστοσελ?δα μα? και τι ?χι; Σε αυτ? μα? βοηθ?νε τα meta robots ? τα λεγ?μενα robots meta directives.

Τι ε?ναι τα meta robots;

Οι οδηγ?ε? Meta (? “meta tags”) ε?ναι οδηγ?ε? που μπορε?τε να δ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σχετικ? με το π?? θ?λετε να αντιμετωπ?ζεται η ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε?τε να ενημερ?σετε του? ανιχνευτ?? μηχαν?ν αναζ?τηση? για πρ?γματα ?πω? “Μην κ?νετε ευρετηρ?αση αυτ?? τη? σελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?” ? “Μην μεταβιβ?σετε καμ?α σχ?ση τη? ιστοσελ?δα? μου ( link equity ? link juice)? σε συνδ?σμου? που να δε?χνουν σε μια ?λλη ιστοσελ?δα”.

Αυτ?? οι οδηγ?ε? εκτελο?νται μ?σω των Ρομπ?τ Meta Tags στο <head> των σελ?δων σα? HTML (που χρησιμοποιο?νται συχν?τερα) ? μ?σω τη? ετικ?τα? X-Robots στην κεφαλ?δα HTTP.

Τι ε?ναι τα robot meta-tags;

Η μετα-ετικ?τα ρομπ?τ μπορε? να χρησιμοποιηθε? στο <head> τη? HTML τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μπορε? να αποκλε?σει ?λε? ? συγκεκριμ?νε? μηχαν?? αναζ?τηση?. Οι ακ?λουθε? ε?ναι οι πιο κοιν?? μετα-οδηγ?ε?, μαζ? με τι? περιπτ?σει? στι? οπο?ε? μπορε?τε να τι? εφαρμ?σετε.

Ιndex / noindex

Λ?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αν η σελ?δα θα πρ?πει να ανιχνε?εται και να διατηρε?ται σε ?να δε?κτη των μηχαν?ν αναζ?τηση? για αν?κτηση. Ε?ν επιλ?ξετε να χρησιμοποι?σετε το “noindex”, λ?τε στα προγρ?μματα αν?χνευση? ?τι θ?λετε να εξαιρε?ται η σελ?δα απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Απ? προεπιλογ?, οι μηχαν?? αναζ?τηση? υποθ?τουν ?τι μπορο?ν να δε?ξουν ?λε? τι? σελ?δε?, οπ?τε η χρ?ση τη? τιμ?? “index” σε μια ιστοσελ?δα ε?ναι περιττ? απ? την μ?να του (by default).

Π?τε χρησιμοποιε?ται το index/ noindex;

Μπορε?τε να επιλ?ξετε να επισημ?νετε μια σελ?δα ω? “noindex” ε?ν προσπαθε?τε να κ?ψετε λεπτ?? σελ?δε? απ? το ευρετ?ριο τη? Google στον ιστ?τοπ? σα? (π.χ. σελ?δε? προφ?λ που δημιουργο?νται απ? το χρ?στη), αλλ? εξακολουθε?τε να θ?λετε να ε?ναι προσβ?σιμοι απ? του? επισκ?πτε?.

Follow / nofollow

Λ?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? κατ? π?σο οι συνδ?σει? στη σελ?δα πρ?πει να ακολουθο?νται ? να μην ακολουθο?νται. Στα “dofollow links” τα ρομπ?τ αναζ?τηση? ακολουθο?ν του? συνδ?σμου? στη σελ?δα σα? και περν?νε το link equity μ?σα απ? αυτ?? στι? διευθ?νσει? URL που δε?χνουν.

Αν επιλ?ξετε να χρησιμοποι?σετε το “nofollow”, οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν θα ακολουθ?σουν ? θα περ?σουν οποιαδ?ποτε σχ?ση και ισχ? αναζ?τηση? μεταξ? των συνδ?σμων στη σελ?δα. Απ? προεπιλογ?, ?λε? οι σελ?δε? υποτ?θεται ?τι ?χουν το χαρακτηριστικ? “follow”.

Π?τε χρησιμοποιε?τε το nofollow;

Το nofollow χρησιμοποιε?ται συχν? μαζ? με το noindex ?ταν προσπαθε?τε να αποτρ?ψετε την ευρετηρ?αση μια? σελ?δα? καθ?? και να εμποδ?σετε τον ανιχνευτ? να ακολουθε? συνδ?σμου? στη σελ?δα.

Τι ε?ναι το noarchive;

Το noarchive χρησιμοποιε?ται για να περιορ?σει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? την αποθ?κευση εν?? αποθηκευμ?νου αντιγρ?φου τη? σελ?δα?. Απ? προεπιλογ?, οι μηχαν?? θα διατηρο?ν ορατ? αντ?γραφα ?λων των σελ?δων που ?χουν αναπροσαρμ?σει, προσβ?σιμα απ? του? ερευνητ?? μ?σω του δεσμευμ?νου συνδ?σμου στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Π?τε χρησιμοποιε?τε το noarchive;

Ε?ν διαχειρ?ζεστε μια ιστοσελ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και οι τιμ?? των προ??ντων σα? αλλ?ζουν τακτικ?, ?σω? να εξετ?σετε την ετικ?τα noarchive, για να αποτρ?ψετε του? χρ?στε? που ψ?χνουν να βλ?πουν ξεπερασμ?νε? τιμ??. Σπ?νιο αλλ? υπ?ρχει και αυτ?.

Στ?διο 3 Κατ?ταξη

Το στ?διο 3 ε?ναι η φ?ση τη? κατ?ταξη?, στην οπο?α οι ιστοσελ?δε? που ?χουν περ?σει τι? δυο προηγο?μενε? φ?σει? και ?χουν επιτυχ?? αποθηκευτε? στον δε?κτη τη? Google ε?ναι ?τοιμε? να αξιολογηθο?ν απ? τον διαβ?ητο και περιβ?ητο αλγ?ριθμο τη? για να καταταγο?ν σε θ?σει?, πρ?τη, δε?τερη, τρ?τη κτλ στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? ? αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι ?να? πολ?πλοκο? πολυπαραγοντικ?? αλγ?ριθμο? που ?χει περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? αναζ?τηση? οι οπο?οι δεν παραμ?νουν σταθερο? αλλ? αλλ?ζουν κ?θε μ?ρα, κ?θε εβδομ?δα, κ?θε μ?να και μετ? πιο σπ?νια με τι? πιο μεγ?λε? αλλαγ?? του πυρ?να του αλγορ?θμου, τα λεγ?μενα core updates.

Οι μικρ?? αλλαγ?? του αλγορ?θμου που γ?νονται καθημεριν?, γ?νονται με στ?χο την βελτ?ωση τη? ποι?τητα? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Οι βασικ?? ? ευρε?ε? ενημερ?σει? του αλγορ?θμου αναπτ?σσονται για να αντιμετωπ?σουν ?να συγκεκριμ?νο ζ?τημα, ?πω? το Google Penguin για την αντιμετ?πιση του spam.

Η ?δια η Google ?χει πει δημ?σια για τον αλγ?ριθμο τη? ?τι: “Κ?νουμε αναβαθμ?σει? ποι?τητα? ?λη την ?ρα.”

?μα λοιπ?ν η ιστοσελ?δα σα? ?πεσε ? αν?βηκε μετ? απ? μια αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google, ε?ναι απ?λυτα λογικ?.

Η Google κατατ?σσει τι? ιστοσελ?δε? με δ?ο βασικ? κριτ?ρια κατ?ταξη?:

 • Σχετικ?τητα ? συν?γεια
 • Σημαντικ?τητα ? ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα?

Τι θ?λουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?;

SEO-POS-LEITOURGEI-1

Για να μ?θουμε επακριβ?? τι πρ?πει να κ?νουμε για να βελτι?σουμε την κατ?ταξη μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?? ? να βγο?με στην πρ?τη θ?ση τη? Google, θα πρ?πει να μ?θουμε να σκεφτ?μαστε σαν και αυτ?? και ακ?μα καλ?τερα να μ?θουμε να μιλ?με τη γλ?σσα του?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? π?ντα ?θελαν το ?διο πρ?γμα: να παρ?χουν χρ?σιμε? απαντ?σει? στι? ερωτ?σει? του ερευνητ? με τι? πιο χρ?σιμε? μορφ??. Ε?ν αυτ? ε?ναι αλ?θεια, τ?τε γιατ? φα?νεται ?τι το SEO ε?ναι διαφορετικ? τ?ρα απ? ?,τι στα προηγο?μενα χρ?νια;

Το SEO μεταβ?λλεται και θα μεταβ?λλεται συν?χεια γιατ? η Google ?χει κ?νει στροφ? προ? την ποι?τητα και θ?λει κ?θε φορ? να βελτι?σει την εμπειρ?α του τελικο? χρ?στη. Η εμπειρ?α δηλαδ? του ατ?μου που σερφ?ρει στον ?ντερνετ και κ?νει μια αναζ?τηση στην μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google.

Το ποια σελ?δα θα εμφανιστε? στην πρ?τη θ?ση εξαρτ?ται ?πω? ε?παμε απ? την σχετικ?τητα και την ποι?τητα. ?σο πιο σχετικ? ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? με αυτ? που ψ?χνει ο χρ?στη?, τ?σο πιο πολλ?? πιθαν?τητε? ?χει να φιγουρ?ρει στα πρ?τα αποτελ?σματα.

Και παρ?λληλα ?σο πιο σημαντικ? ε?ναι μια ιστοσελ?δα τ?σο πιο ψηλ? φα?νεται στι? αναζητ?σει?.

Π?? θα κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google;

Στο Paramarketing και σε ?λλα sites ?χω γρ?ψει δεκ?δε? ?ρθρα με συμβουλ??, β?ντεο και τρ?που? για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google και να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Θα ?θελα να αναφερθ? σε δ?ο βασικ? πρ?γματα, πρ?τα στο περιεχ?μενο που ?χετε δημιουργ?σει στο στ?διο 0 και μετ? στα backlinks που χρει?ζονται για να βοηθ?σουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Επ?ση? σημαντικ? ρ?λο πα?ζει και η εμπειρ?α του χρ?στη για αυτ? θα αναφερθο?με και σε αυτ?ν παρακ?τω.

Συνοπτικ? δηλαδ? θα πρ?πει να δε?τε τρ?α πρ?γματα για να τα π?τε καλ?τερα απ? του? ανταγωνιστ?? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?:

 • Περιεχ?μενο
 • Backlinks
 • Εμπειρ?α του χρ?στη

Το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ε?ναι εμφαν?? καλ?τερο σε ποι?τητα απ? των ανταγωνιστ?ν σα? και κατ? δε?τερο να ε?ναι αυτ? που θ?λει ο χρ?στη?.

Βρε?τε τι? αν?γκε? πληροφ?ρηση? τη? αγορ?? σα? και εξυπηρετ?στε την καλ?τερα απ? του? ?λλου?.

Τα backlink που πα?ζουν πολ? σημαντικ? ρ?λο στην κατ?ταξη, σ?μφωνα με τη Google ?ρχονται συνεπε?α του τ?λειου, σο?περ περιεχομ?νου που ?χετε δημιουργ?σει και δημιουργο?νται και αυτ? μ?να του? οργανικ? δηλαδ?, γιατ? ?λλοι χρ?στε? του διαδικτ?ου ? διαχειριστ?? ιστοσελ?δων ?χουν βρει το περιεχ?μενο σα? ?ξιο αναφορ?? και σ?νδεση? και ?τσι σα? δ?νουν μια παραπομπ? ? backlink.

Τα backlinks λειτουργο?ν πολ? παρ?μοια με τι? πραγματικ?? παραπομπ?? ? καλ?τερα τι? συστ?σει? απ? στ?μα σε στ?μα (WoM ? Word-of-Mouth). ?μα οι συστ?σει? π?ρουν φωτι?, τ?τε λ?με ?τι ?χουν γ?νει viral. Α? π?ρουμε ?να υποθετικ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα με τσ?ντε?, το 4bag, για παρ?δειγμα υπ?ρχουν 4 ε?δη παραπομπ?ν-συνδ?σμων:

 • Παραπομπ?? απ? ?λλου? = καλ? υπ?δειξη αυθεντ?α? (authority). Παρ?δειγμα: Πολλο? διαφορετικο? ?νθρωποι σα? ?χουν πει ?λοι ?τι οι τσ?ντε? απ? το 4bag ε?ναι μοναδικ?? ποι?τητα?.
 • Παραπομπ?? απ? τον εαυτ? σα? = μεροληψ?α, ?τσι δεν ε?ναι ?να καλ? σημ?δι τη? εξουσ?α?. Παρ?δειγμα: Το ?διο το site 4bag ισχυρ?ζεται ?τι ?χει τι? πιο ποιοτικ?? τσ?ντε?.
 • Οι παραπομπ?? απ? ?σχετε? ? χαμηλ?? ποι?τητα? πηγ?? = δεν αποτελο?ν καλ? σημ?δι αυθεντ?α? και θα μπορο?σαν ακ?μη και να επισημανθο?ν ω? ανεπιθ?μητε? ? αναξι?πιστε?. Παρ?δειγμα: Οι τσ?ντε? 4bag πληρ?σαν ?λλου? για να πουν π?σο καλ?? ε?ναι οι τσ?ντε? που ?χει.
 • Δεν υπ?ρχουν παραπομπ?? = μαγαζ? χωρ?? καν?να επ?πεδο αυθεντ?α?. Παρ?δειγμα: Οι τσ?ντε? 4bag μπορε? να ε?ναι οι καλ?τερε? στον κ?σμο, αλλ? δεν μπορε?τε να βρε?τε καν?ναν για να σα? το πει και να το εξακριβ?σει.

Για να αν?βει λοιπ?ν πιο γρ?γορα η ιστοσελ?δα σα? στη Google, θα πρ?πει να υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? παραπομπ?? (backlinks) απ? ?λλου? που να καταδε?χνουν ?τι εσε?? ε?στε οι καλ?τεροι στον τομ?α σα? και ?τι ε?στε γνωστο? για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για την Αυθεντ?α ? το authority στο ?ντερνετ, δε?τε το ?ρθρο: EAT και SEO: Γιατ? ε?ναι σημαντικ? στη Google.

Βελτι?στε την εμπειρ?α του χρ?στη

Η αλληλεπ?δραση του χρ?στη με την ιστοσελ?δα σα? και η ανταπ?κριση του στο περιεχ?μενο τη?, θετικ? ? αρνητικ? ε?ναι και αυτ? παρ?γοντα? κατ?ταξη? στον οπο?ο η Google ?χει επενδ?σει π?ρα πολλ?.

Με την δωρε?ν χρ?ση των Google Analytics, του Google Chrome, τη? Google Search Console, η Google θ?λει να ?χει πρ?σβαση στα στοιχε?α αλληλεπ?δραση? του χρ?στη με την ιστοσελ?δα σα? και να ξ?ρει επακριβ?? τι κ?νει αυτ?? ?ταν επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα?.

Η αλληλεπ?δραση του χρ?ση περιλαμβ?νει:

 • Κλικ (επισκ?ψει? απ? την αναζ?τηση)
 • Χρ?νο? στη σελ?δα (το χρονικ? δι?στημα που ο επισκ?πτη? ?μεινε σε μια σελ?δα πριν απ? την αναχ?ρησ? του)
 • Ποσοστ? εγκατ?λειψη? (το ποσοστ? ?λων των περι?δων σ?νδεση? ?που οι χρ?στε? ε?δαν μ?νο μ?α σελ?δα και ?φυγαν)
 • Pogo-sticking ? dwell time (?ταν ο χρ?στη? κ?νει κλικ σε ?να οργανικ? αποτ?λεσμα και ?πειτα επιστρ?φει γρ?γορα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για να επιλ?ξει ?να ?λλο αποτ?λεσμα)

Εφ?σον η Google ?χει ?μεση πρ?σβαση στο τι κ?νει ?να? χρ?στη? μ?σα στην ιστοσελ?δα μα?, μπορε? με τον χρ?νο, αφο? η ιστοσελ?δα σα? αποκτ?σει μερικ?? εκατοντ?δε? επισκ?ψει? να αντιληφθε? με β?ση την συμπεριφορ? του ?μα βρ?κε αυτ? που ?ψαχνε και ?μα ?μεινε ευχαριστημ?νο?.

Η εμπειρ?α του χρ?στη αποτελε? πρωτε?οντα στ?χο τη? Google και για αυτ? με τον καιρ? πριμοδοτε? και προωθε? η ?δια ιστοσελ?δε? που εξασφαλ?ζουν την καλ?τερη εμπειρ?α για τον τελικ? χρ?στη σε σ?γκριση με τι? ?λλε? ιστοσελ?δε? που υπ?ρχουν στο διαδ?κτιο.

Φροντ?στε να κ?νετε αυτ?ν την εμπειρ?α του χρ?στη μοναδικ? και να τον κ?νετε κ?θε φορ? που μπα?νει στην ιστοσελ?δα σα? να μην θ?λει να φ?γει ποτ? και να σκ?φτεται π?τε να ξαναρθε?.

Αυτ? τα λ?γα για σ?μερα φ?λοι μου για το πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να για το πω? λειτουργε? η Google.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να λαμβ?νετε μοναδικ?? γν?σει? στο email σα? κ?θε εβδομ?δα και μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube για να ενημερ?νεστε για τα ν?α β?ντεο γ?ρω απ? το SEO και τη Google που ανεβ?ζουμε συν?χεια.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看