ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-myopia

SEO MYOPIA: Πω? να μην χ?σετε το δ?σο? στοχε?οντα? στο δ?ντρο

Καλησπ?ρα φ?λοι μου, ?να πολ? σημαντικ? θ?μα στην βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ? στην βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων ε?ναι η λ?θο? στ?χευση για λ?ξει? κλειδι? ? η καθ?λου στ?χευση.

Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που θ?τουμε λ?θο? στ?χου? στη ζω? μα?, λ?θο? επαγγελματικο?? στ?χου? ? ακ?μα και λ?θο? στ?χου? για το ?διο μα? το site.

Για να μην χ?σουμε λοιπ?ν την συνολικ? αγορ? στ?χο μα?, προσπαθ?ντα? να βγο?με για μ?α ? δ?ο λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει να δο?με το SEO με μια πιο ολιστικ? ματι?.

Για να σα? βοηθ?σω να μην π?σετε στο λ?θο? να στοχε?σετε στο δ?ντρο και να χ?σετε το δ?σο?, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι η μυωπ?α στο SEO;

Η μυωπ?α στο SEO ? SEO MYOPIA ε?ναι:

Το να στοχε?ουμε σε μια λ?ξη κλειδ? που μα? ενδιαφ?ρει, να εστιαζ?μαστε? σε αυτ? τη λ?ξη, παραμελ?ντα? τι? υπ?λοιπε? λ?ξει? κλειδι?. ?τσι εν? για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ? ανεβα?νουμε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, η οργανικ? μα? επισκεψιμ?τητα π?φτει δραματικ?.

Ο ?ρο? SEO MYOPIA ε?ναι δανεισμ?νο? απ? το επιστημονικ? μ?ρκετινγκ ?που υπ?ρχει το αντ?στοιχο Marketing Myopia ? μυωπικ? μ?ρκετινγκ.

Στο μυωπικ? μ?ρκετινγκ, η διο?κηση μια? εταιρε?α? δεν μπορε? να διακρ?νει τι? πραγματικ?? ευκαιρ?ε? στο μ?ρκετινγκ υιοθετ?ντα? ?τσι μια κοντ?φθαλμη βραχυπρ?θεσμη στρατηγικ? μ?ρκετινγκ.

Κι εν? η αγορ? αυξ?νεται σε μ?γεθο?, το μερ?διο αγορ?? τη? εταιρε?α? συρρικν?νεται γιατ? απλ?? δεν εστι?ζεται η ?δια στην καλ?τερη εξυπηρ?τηση των αναγκ?ν του πελ?τη.

Δε?τε εδ? τι αναλογ?α βρ?σκει το μ?ρκετινγκ στο SEO αφο? και η ?δια η Google προτε?νει σε ?λου? του? κατ?χου? ιστοσελ?δων να δημιουργο?ν περιεχ?μενο που αναζητ?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? και χρ?στε? στο ?ντερνετ και που πρωτε?ον στ?χο ?χει την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του?.

Για πρ?τη φορ? ο ?ρο? μυωπικ? μ?ρκετινγκ αναφ?ρθηκε σε ?να ?ρθρο το 1960 απ? ?ναν γκουρο? και καθηγητ? του μ?ρκετινγκ, το Θε?δωρο Λ?βιτ (Theodore Levitt) και ?κτοτε ?χει αναδημοσιευτε? αρκετ?? φορ?? στο Harvard Business Review.

Β?βαια εσε?? δεν χρει?ζεται να ε?στε απ?φοιτο? του Harvard ? να ε?στε γκουρο? του μ?ρκετινγκ για να καταλ?βετε τι σημα?νει SEO MYOPIA.

?μα ?χετε π?σει θ?μα τη?, τ?τε θα το ?χετε αισθανθε? πολ? καλ? στο πετσ? σα?.

Ποιε? οι συν?πειε? τη? SEO MYOPIA;

Οι συν?πειε? τη? μυωπ?α? στο μ?ρκετινγκ αλλ? και τη? μυωπ?α? στο SEO ε?ναι πολ? μεγ?λε?. Η επιχε?ρηση γ?νεται μη βι?σιμη, οι πωλ?σει? π?φτουν και οι ανταγωνιστ?? πα?ρνουν το μερ?διο αγορ?? που αναλογο?σε στην επιχε?ρηση σα? ? στην ιστοσελ?δα σα?.

Στο SEO τα πρ?γματα ε?ναι αν?λογα, η οργανικ? επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? π?φτει, η ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μει?νεται, οι εγγραφ?? στη λ?στα με τα email σα? μει?νονται και οι πωλ?σει? σα? συρρικν?νονται.

Φανταστε?τε να ζε?τε μια τ?τοια ?σχημη κατ?σταση κι εν? η μοναδικ? δι?ξοδο? τη? επιχε?ρηση? σα? να ?τανε το ?ντερνετ να φα?νεται ?τι και αυτ? ?χει αποκτ?σει τη δικ? του κρ?ση.

Η ευρ?τερη μυωπ?α στο SEO και στο μ?ρκετινγκ

?μω? δεν υπ?ρχει μ?νο ?να ε?δο? μυωπ?α? στο SEO στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση μ?νο.

Αντ?θετα φα?νεται ?τι υπ?ρχει και ευρ?τερη μυωπ?α στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και στην ηλεκτρονικ? στρατηγικ? που ?χει χαρ?ξει η επιχε?ρηση σα? η οπο?α περιλαμβ?νει το SEO, την διαφ?μιση στο ?ντερνετ, (PPC), τα social media και το email marketing.

Η ευρ?τερη μυωπ?α στο SEO αλλ? και στο μ?ρκετινγκ ?χει να κ?νει με το να μην ασχολε?στε με το πραγματικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?, να μην επενδ?ετε χρ?νο στο να την βελτιστοποι?σετε αλλ? να επενδ?ετε χρ?ματα κ?θε μ?να για διαφ?μιση στη Google, διαφ?μιση στο Facebook, ? και ?ντυπη διαφ?μιση ει? β?ρο? τη? α?ξηση? τη? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν??.

Πριν χαρ?ξετε τη στρατηγικ? μ?ρκετινγκ τη? επιχε?ρηση? σα? και πριν ξεκιν?σετε κ?ποια καμπ?νια στο SEO θα πρ?πει να αφιερ?σετε το 25% του χρ?νου σα? στον σχεδιασμ? SEO και μ?ρκετινγκ.

Ο σχεδιασμ?? στο SEO και στο μ?ρκετινγκ περιλαμβ?νει:

Τ?λο? θα πρ?πει στο τ?λο? κ?θε κ?κλου μ?ρκετινγκ να προσπαθε?τε να βελτι?σετε τα αποτελ?σματα σα?, εγκαταλε?ποντα? τι? δρ?σει? που δεν ?χουν αποτ?λεσμα και εστι?ζοντα? σε ν?ε? δρ?σει? οι οπο?ε? ?χουν φ?ρει τα αποτελ?σματα που θ?λετε.

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου, το Ολιστικ? SEO 101 αναφ?ρω ?τι το SEO πλ?ον περιλαμβ?νει σχεδ?ν τα π?ντα που ?χουν να κ?νουν με την ιστοσελ?δα σα?, απ? την επιλογ? του domain name σα?, τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων, του CMS με το οπο?ο θα χτ?σετε το site σα? κτλ.

Το φαιν?μενο τη? πεταλο?δα? ισχ?ει και αυτ? στην βελτιστοπο?ηση και προ?θηση ιστοσελ?δων και ?χει απτ? αποτελ?σματα.

Για παρ?δειγμα, μια αλλαγ? χρ?ματο? στο background του site σα? μπορε? να ?χει ω? συν?πεια την α?ξηση των οργανικ?ν αναζητ?σεων στη Google, γιατ? και εν? το χρ?μα του background δεν ε?ναι παρ?γοντα? SEO επηρε?ζει απ? μ?νο του ?λλα στοιχε?α τη? ιστοσελ?δα? σα? που ε?ναι παρ?γοντε? SEO.

Τ?τοια στοιχε?α ε?ναι το ποσοστ? εγκατ?λειψη?, το Usability ? χρηστικ?τητα, τον χρ?νο παραμον?? του χρ?στη στην ιστοσελ?δα, το ποσοστ? μετατροπ?ν και κ?μποσα ?λλα.

Γιατ? οι περισσ?τεροι αποφε?γουν το SEO

Η πραγματικ? τ?ρα ερ?τηση ε?ναι γιατ? οι περισσ?τεροι εν? ξ?ρουν και γνωρ?ζουν για το SEO και την χρησιμ?τητα του, το αποφε?γουν.

Σε αντ?θεση με τι? ?λλε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και τα δημιουργικ? γραφε?α, εμε?? ε?μαστε προσανατολισμ?νοι προ? το SEO σε ?τι κ?νουμε ?χι γιατ? ε?ναι ε?κολο, αλλ? γιατ? ε?ναι δ?σκολο.

Και επειδ? ε?ναι δ?σκολο, λ?γοι το κ?νουν, λιγ?τεροι το κατ?χουν και ?τσι αυξ?νεται η διαφορ? μα? με του? υπ?λοιπου? καθ?? και το ανταγωνιστικ? μα? πλεον?κτημα συγκριτικ? με τα ?λλα γραφε?α.

Οι περισσ?τεροι ?νθρωποι ?χουν την τ?ση να περν?νε επιφανειακ? τα πρ?γματα και τι? καταστ?σει? χωρ?? ποτ? να εξετ?ζουν σε β?θο? τι πραγματικ? χρει?ζεται να κ?νουν για να πετ?χουν στο ?ντερνετ και να κ?νουν την ιστοσελ?δα του? να δουλ?ψει και να αποδ?σει.

?τσι μπα?νουν σε ?ναν φα?λο κ?κλο αποτυχ?α? η οπο?α απ? μ?νη τη? δημιουργ?α και ?λλη αποτυχ?α.

Για να μην σα? κουρ?σω περισσ?τερο θα ?θελα να συνοψ?σω παρακ?τω του? βασικ?τερου? λ?γου? για του? οπο?ου? οι περισσ?τεροι αποφε?γουν το SEO:

1. ?λλειψη γν?σεων

Η ?λλειψη γν?σεων σχετικ? με το τι χρει?ζεται για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? γενικ? ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι η νο?μερο ?να πηγ? στοχευμ?νη? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι ?σω? ο σημαντικ?τερο? λ?γο? που κρατ?ει πολλο?? επιχειρηματ?ε? π?σω.

Το αντ?δοτο ε?ναι να αυξ?σετε τι? γν?σει? γ?ρω απ? το ?ντερνετ, το SEO, το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ γενικ? μελετ?ντα? περισσ?τερο τι? σωστ?? πηγ??. Μια πολ? σωστ? πηγ? ε?ναι και η εβδομαδια?α αρθρογραφ?α απ? το blog μου.

Μπορε?τε να εγγραφε?τε χωρ?? καμ?α υποχρ?ωση εδ? στο SEO Newsletter.

2. ?λλειψη χρ?νου

Η ?λλειψη χρ?νου για να ασχοληθε?τε και με το SEO ε?ναι ?να? ?λλο? λ?γο? που δεν αφ?νει την ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα να αν?βει στην κορυφ? των αναζητ?σεων.

Το σεν?ριο one man show ? one man army ?που ε?στε μ?νο? σα? εναντ?ον ?λων σαν τον Bruce Lee, δεν υπ?ρχει σ?μερα.

Π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νη ιστοσελ?δα ε?τε αυτ? ε?ναι το Facebook, ε?τε το skroutz, βρ?σκεται ?να επιτελε?ο ειδικ?ν που υποστηρ?ζει σε 24ωρη β?ση ?λε? τι? λειτουργ?ε?. Απ? τον διευθ?νων σ?μβουλο μ?χρι τον τελευτα?ο αποθηκ?ριο, ?λοι εργ?ζονται με ?να κοιν? στ?χο και κοιν? σκοπ?.

3. Παραπληροφ?ρηση

Η παραπληροφ?ρηση στο ?ντερνετ και ειδικ? στο SEO ε?ναι ακ?μα ?να? αρνητικ?? παρ?γοντα?. Πολλο? πελ?τε? μου στην κατασκευ? ιστοσελ?δων αλλ? και στι? υπηρεσ?ε? SEO ?ρχονται με ?δη κατασκευασμ?να sites ? ?δη ?χουν επισκεφτε? κ?ποιον επαγγελματ?α στο SEO.

Η αλ?θεια και η κατ?σταση που παραλαμβ?νω ε?ναι πολλ?? φορ?? τραγικ?, αφο? δεν υπ?ρχει τι? περισσ?τερε? φορ?? καμ?α λογικ? π?σω απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? και καν?να? στ?χο?.

Απλ? οι ιδιοκτ?τε? τη? ιστοσελ?δα? φτι?ξανε ?να site με κ?ποιον τρ?πο γιατ? του? ?ρεσε και ?χι γιατ? θα ?πρεπε να εξυπηρετε? του? στ?χου? τη? εταιρε?α? του?.

4. ?λλειψη παιδε?α? στο ?ντερνετ

Η ?λλειψη παιδε?α? στο ?ντερνετ ε?ναι σημαντικ?τερο κ?λυμα απ? την ?λλειψη γν?σεων για το SEO γιατ? η παιδε?α ε?ναι το σ?νολο ?λων ?σων ?χετε μ?θει αφο? αφαιρ?σετε ?λα ?σα ?χετε διδαχθε?.

Μοι?ζει σαν διφορο?μενο? χρησμ?? αλλ? η ιντερνετικ? παιδε?α γενικ?τερα, οι βαθι?? γν?σει? πληροφορικ?? και η καθημεριν? επαφ? με το αντικε?μενο ε?ναι απαρα?τητε? για να μην καταστε?τε λειτουργικ? αναλφ?βητο?.

Λειτουργικ? αναλφ?βητο? ε?ναι σ?μερα ?ποιο? ξ?ρει να γρ?φει και να διαβ?ζει αλλ? δεν ξ?ρει να στε?λει ?να email, να αναζητ?σει κ?τι στο ?ντερνετ ? να ανο?ξει ?ναν λογαριασμ? σε ?να social media.

‘Οπω? ε?πε και ο πρ?εδρο? Ομπ?μα, μην χρησιμοποιε?τε απλ?? το κινητ? σα?, αλλ? προγραμματ?στε το κι?λα?!

5. Απροθυμ?α αν?θεση? του SEO σε κ?ποια εταιρε?α

Ο π?μπτο? λ?γο? ε?ναι η απροθυμ?α αν?θεση? του SEO σε κ?ποια εταιρε?α SEO ? σε κ?ποιον επαγγελματ?α στον χ?ρο του SEO.

Οι λ?γοι που κρ?βονται π?σω απ? την απροθυμ?α αν?θεση? ε?ναι πολλο? ?πω? ?λλειψη εμπιστοσ?νη?, ?γνοια επαγγελματι?ν και παρεχ?μενων υπηρεσι?ν κτλ.

6. Απροθυμ?α να πληρ?σουν

Ο τελευτα?ο? λ?γο? ?χει να κ?νει με την απ?δοση των χρημ?των σα? ? μ?λλον με τον συμπαντικ? ν?μο του τιμ?ματο? και τη? ανταμοιβ??. Θα πρ?πει πρ?τα να δ?σει? δηλαδ? για να λ?βει?.

Τα σεν?ρια του free SEO ? των δωρε?ν υπηρεσι?ν ? του δωρε?ν γε?ματο? δεν υπ?ρχουν πουθεν? εκτ?? απ? τον κομμουνισμ? και ?λη την αφ?λεια και ανευθυν?τητα αυτ?? τη? θεωρ?α? ?τι μπορε?? να μην δουλε?ει? και να αμε?βεσαι.

Μπορε? να σα? θυμ?ζει μ?λλον τον δημ?σιο τομ?α τη? χ?ρα? μα?, αλλ? στον κ?σμο του ?ντερνετ και των επιχειρ?σεων πιστ?ψτε με δεν υπ?ρχει τ?ποτα που να ε?ναι δωρε?ν και δεν υπ?ρχει τ?ποτα που να γ?νεται τυχα?α.

5 πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε για να αποφ?γετε την μυωπ?α στο SEO

seo-myopia

Αν και οι 6 παραπ?νω λ?γοι, ?μα του? αντιστρ?ψετε, αποτελο?ν 6 β?ματα για να αποφ?γετε την μυωπ?α στο SEO, θα σα? δ?σω 5 απλ?? συμβουλ?? για να γλιτ?σετε απ? την μ?στιγα που λ?γεται μυωπ?α στο SEO.

1 Κ?ντε τι? σωστ?? ερωτ?σει?

Οι σωστ?? ερωτ?σει? οδηγο?ν στι? σωστ?? απαντ?σει?. Εκμεταλλευτε?τε την Σωκρατικ? Ειρωνε?α. Ο ?διο? ο Σωκρ?τη? ισχυριζ?ταν ?τι ε?χε ?γνοια σε ?να θ?μα και ?κανε τι? κατ?λληλε? ερωτ?σει? στον συνομιλητ? του εκμαιε?οντα? τι? σωστ?? απαντ?σει?.

Για παρ?δειγμα αντ? να ρωτ?σετε πω? θα βγω πρ?το? στη Google ? πω? θα φτι?ξω 1000 backlinks, θα ?πρεπε να ρωτ?σετε τι θα πρ?πει να κ?νω για αυξ?σω τι? πωλ?σει? μου στο ?ντερνετ;

2 Να ε?στε ανοικτ?? σε ν?α πρ?γματα

Και αφο? ρωτ?σετε θα πρ?πει να ?χετε και τα αυτι? για να ακο?σετε απαντ?σει? και να π?ρετε γν?με?.

Και φυσικ? δεν θα πρ?πει ποτ? να σταματ?σετε να μαθα?νετε. Η διαδικασ?α τη? μ?θηση? δεν σταματ?ει ποτ? και το SEO ?χει και αυτ? την δικ? του καμπ?λη μ?θηση?.

3 Δοκιμ?στε καινο?ρια πρ?γματα

Η δοκιμ? και το σφ?λμα ε?ναι μ?σα στη ζω? και δεν υπ?ρχει επιτυχ?α χωρ?? δοκιμ??. Κανε?? δεν π?τυχε χωρ?? να κ?νει τα απαρα?τητα λ?θη πρ?τα.

Προσωπικ? ?χω δοκιμ?σει χιλι?δε? πρ?γματα στην πορε?α μου και σ?μερα δοκιμ?ζω συν?χεια. Δεν σταματ?ω ποτ? να πι?νω καινο?ργια πρ?γματα στα χ?ρια μου, να εφαρμ?ζω ν?ε? τεχνικ?? SEO ? να βελτι?νω τι? παλι??.

Μ?χρι στιγμ?? ?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 1000 θ?ματα στο WordPress, π?νω απ? 1500 πρ?σθετα εν? δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που ?χω ανακατασκευ?σει το ?διο site 2 ? και 3 φορ?? ? και περισσ?τερε? μ?χρι αυτ? να πι?σει.

4 Βρε?τε ?ναν ειδικ?

Ο ειδικ?? στον τομ?α που σα? ενδιαφ?ρει θα σα? βοηθ?σει να π?τε πιο γρ?γορα εκε? που θ?λετε.

Επ?ση? ?να τρ?το μ?τι με μεγαλ?τερη εμπειρ?α θα καταλ?βει πραγματικ? απ? τι π?σχετε και θα σα? γλιτ?σει απ? το μυωπικ? μ?ρκετινγκ και το μυωπικ? SEO.

Η αξ?α τη? εξειδικευμ?νη? γν?ση? ? τη? εξειδικευμ?νη? συμβουλ?? ε?ναι πολ? μεγ?λη και δεν θα πρ?πει να την υποτιμ?τε.

5 Αναθεωρ?στε την παλι? σα? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ

Δεν μπορε?τε να πετ?χετε ν?α πρ?γματα ?χοντα? παλι?? ιδ?ε? ? να ?χετε διαφορετικ? αποτελ?σματα κ?νοντα? τα ?δια που κ?νατε και στο παρελθ?ν. Αυτ? σημα?νει ?τι αν δεν σα? οδηγε? πουθεν? η παλι? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ, μ?λλον θα πρ?πει να την αλλ?ξετε και να την προσαρμ?σετε στα ν?α δεδομ?να και στου? ν?ου? στ?χου? σα?.

Φροντ?στε να αποκτ?σετε μια πιο ολιστικ? και πολ?πλευρη θε?ρηση των πραγμ?των και να συμπεριλ?βετε ?τι ?χετε παραλε?ψει.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

 

1 Σχ?λιο. Leave new

  • Φ?λε Γι?ννη πολ? καλ? δουλει?. Ε?μαι στην διαδικασ?α να δημιουργ?σω δικι? μου ιστοσελ?δα με θ?μα το fitness και θα χρειαστ? σ?γουρα την γν?μη και τι? υπηρεσ?ε? εν?? ?μπειρου ειδικο? ?πω? εσ?.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看