ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEBSITE REDESIGN-WEB-DESIGN-1

Τo SEO ξεκιν?ει απ? το Web Design

?να απ? τα πολλ? λ?θη που θ?λω να επισημ?νω σε ?σου? φτι?χνουν το πρ?το του? web site, ε?ναι ?τι διαχωρ?ζουν το SEO απ? το Web Design ? με ?λλα λ?για, θεωρο?ν ?τι το SEO δεν ?χει σχ?ση με τον σχεδιασμ? και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Το πιο συνηθισμ?νο σεν?ριο ε?ναι να φτι?ξετε ?να ν?ο site, να απευθυνθε?τε σε κ?ποιον γραφ?στα ? προγραμματιστ?, να πληρ?σετε τα διπλ? απ? ?σο κοστ?ζει, γιατ? ?τσι συμβα?νει π?ντα και μετ? να συνειδητοποι?σετε ?τι το site σα? ?χι μ?νο δεν εμφαν?ζεται πουθεν? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? , αλλ? δεν πρ?κειται και να εμφανιστε? ποτ?.

Απεγνωσμ?να, πα?ρνετε τηλ?φωνο τον γραφ?στα ? τον προγραμματιστ? σα? και τον ρωτ?τε τι να κ?νετε για να βρ?σκει ο κ?σμο? το site σα? στο ?ντερνετ. Επ?ση? του λ?τε ?τι ?χετε ακο?σει κ?τι πρ?σφατα για το SEO και μ?πω? πρ?πει και εσε?? να ασχοληθε?τε λ?γο με αυτ?. Ο γραφ?στα? σα? σα? ρωτ?ει μ?πω? θ?λετε να κ?νουμε και SEO;? Εσε?? π?νω στην ?γνοια σα? δ?χεστε και πληρ?νεται ?να κ?ρο λεφτ? για αυτ? εκτ?? απ? τον βασικ? σχεδιασμ? του site.

Δυστυχ?? τα ημ?μετρα, ? οι εν?ργειε? που ?κανε ο γραφ?στα? σα? δεν φ?ρνουν τα επιθυμητ? αποτελ?σματα.

Ο χρ?νο? περν?ει, το site σα? συνεχ?ζει να πατ?νει? και επειδ? ο γραφ?στα? πν?γεται στην δουλει? να φτι?χνει site νεκροταφε?α για ?λλου? πελ?τε? που θ?λουν και αυτο? να κ?νουν site, σα? παραπ?μπει στο Google Adwords. Ανακουφ?ζεστε προσωριν? και μετ? αρχ?ζει ?να? ν?ο? Γολγοθ??.

Αφο? κ?θε μ?ρα ζε?τε το ?νειρο σα?, πα?ρνετε μια κ?ποια επισκεψιμ?τητα. Πληρ?νετε 0,50€ το κλικ, με 100 κλικ τη μ?ρα σα? φε?γει ?να 50?ρι αλλ? ?χετε π?ρει τι? πρ?τε? σα? παραγγελ?ε?, το κ?στο? ?μω? ε?ναι υψηλ?.

Ξαναπα?ρνετε τον γραφ?στα σα? στο τηλ?φωνο και τον ξαναρωτ?τε π?τε θα βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google χωρ?? Google AdWords, και αυτ?? σα? απαντ?ει ?τι σιγ? σιγ? με τον καιρ?, θα δει η Google ?τι ε?στε καλ? site, θα σα? μ?θει ο κ?σμο? και θα σα? βγ?λει μ?νη τη? η Google στην πρ?τη σελ?δα.

Προσωριν? ηρεμε?τε κι ?τσι ?χει περ?σει το πρ?το εξ?μηνο ζω?? του πρ?του σα? site στο ?ντερνετ. ?ρθε η ?ρα να κ?νουμε τον απολογισμ?.

SEO Web Design Απολογισμ?? Α Εξαμ?νου

?ξοδα

Domain name και web hosting 100€

κατασκευ? website 1.000€

SEO 500€

Google Adwords 6 μ?νε? x 1.500=9.000€

Σ?νολο 10.600€

?σοδα

5 παραγγελ?ε? το μ?να x 200=1.000€

6 μ?νε?

Σ?νολο: 6.000€

Καθαρ? θ?ση: -4.600

Αυτ? ε?ναι μια συνηθισμ?νη εικ?να εν?? ν?ου website που δεν ?χει σχεδιαστε? με β?ση το SEO, αλλ? με β?ση το τι πιστε?ετε εσε?? με τον γραφ?στα σα?. Ε?ναι ?να πε?ραμα που δεν οδηγε? πουθεν?.

Το πρ?το εξ?μηνο μπ?κατε μ?σα μ?νο 4.600 € και ?τσι αποφασ?ζετε ?τι ε?ναι ασ?μφορο το Google Adwords. Στο παραπ?νω ποσ? δεν προσθ?τουμε την προσωπικ? εργασ?α, το χρ?νο και την αγων?α σα? και την καθημεριν? ενασχ?ληση με το site για να δε?τε που βρ?σκεται στη Google.

Οπ?τε ποντ?ρετε στο ?τι το site σα? μετ? απ? 6 μ?νε? ?γινε γνωστ?, οι πελ?τε? σα? σα? ?μαθαν πια και η Google σ?γουρα θα σα? αν?βασε θ?σει?. Δεν χρει?ζεται πλ?ον να πληρ?νετε το Google Adwords. Θα σα? βρ?σκουν ?σοι θ?λουν απ? την Google απευθε?α?. Και η επισκεψιμ?τητα π?φτει κατακ?ρυφα.

Οι παραγγελ?ε? σα? απ? το ?ντερνετ π?φτουν στο μηδ?ν. Περν?ει ?να? μ?να? χωρ?? να ?χετε ο?τε μια παραγγελ?α απ? το ?ντερνετ. Το δε?τερο μ?να κ?ποιο? πελ?τη? που ε?χε αγορ?σει ?να εξ?μηνο πριν απ? το ?ντερνετ σα? ξαναπαραγγ?λνει! Θρ?αμβο?. Περν?νε ακ?μα 4 μ?νε? και τελικ? πα?ρνετε ακ?μα μια παραγγελ?α απ? ?ναν γνωστ? σα? που ?ξερε το domain name σα? και το ?βαλε στη Google.

Σ?νολο 2 παραγγελ?ε? απ? το ?ντερνετ. Π?με για τον δε?τερο απολογισμ? εξαμ?νου.

SEO Web Design Απολογισμ?? Β Εξαμ?νου

?ξοδα

0

?σοδα

2 παραγγελ?ε? x 200 = 400 ευρ?.

Καθαρ? θ?ση 400 ευρ?.

Τουλ?χιστον δεν μπ?κατε μ?σα αυτ? το εξ?μηνο. ?μω? ?να χρ?νο μετ? ?χετε ψυλιαστε? τη δουλει? ?τι κ?τι τρ?χει, κ?τι συμβα?νει με το ?ντερνετ και τα πρ?γματα δεν ε?ναι τ?σο απλ?. Επ?ση? ?χετε αρχ?σει να ψ?χνεστε και να σκαλ?ζετε το θ?μα SEO.

Πατ?τε στη Google τη λ?ξη SEO και χιλι?δε? πληροφορ?ε? ?ρχονται στην επιφ?νεια, ?γνωστε? λ?ξει? ?πω? το onpage optimization, backlinks, authority pages, blog, περιεχ?μενο και black hat seo σα? ?ρχονται στο νου. Επειδ? δεν καταλαβα?νετε και πολλ?, πα?ρνετε στο τηλ?φωνο τον μ?νο ειδικ? που ξ?ρετε για το ?ντερνετ, τον γραφ?στα σα? και τον ρωτ?τε τι ε?ναι ?λα αυτ?.

?κπληκτο?, αντιλαμβ?νεστε ?τι ο γραφ?στα? σα? ?χει πλ?ρη ?γνοια απ? ?λα αυτ? που του λ?τε γ?ρω απ? το SEO. ?λλωστε ?χει πολ? δουλει? με το να κατασκευ?ζει sites για σοβαρ?? επιχειρ?σει? και δεν ?χει χρ?νο να ασχολε?ται με χαζομ?ρε?. Αυτ? ε?ναι για πιτσιρικ?δε? και για του? αργ?σχολου?. Σα? συμβουλε?ει επ?ση? να ξαναμπε?τε στο Google Adwords για να ξαναβγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και πω? ο λ?γο? που δεν ε?στε σ?μερα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι επειδ? κ?ψατε το πρ?γραμμα στη μ?ση.

Μετ? απ? ?να χρ?νο στο ?ντερνετ, καταλαβα?νετε ?τι πρ?πει να βρε?τε ?ναν ?λλο γραφ?στα πιο ενημερωμ?νο για τη Google που ?σω? θα πρ?πει να ξ?ρει ?λλου? τρ?που? και ?λλα κ?λπα για να βγε?τε στη Google απ? το να πληρ?νετε ?να κ?ρο λεφτ? στο Adwords.

Συν?μα, ?χετε κ?νει την ?ρευν? σα? και ?χετε δει πω? για τι? λ?ξει? κλειδι? που β?ζατε στη Google, ?λλα site ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα και μ?λιστα ε?ναι site ανταγωνιστ?ν σα? που σα? κλ?βουν την δουλει?!

Μπα?νετε ?ντρομοι στα site των ανταγωνιστ?ν και βλ?πετε ?τι δεν διαφ?ρουν απ? το δικ? σα? site. ?μω? κ?τι ?χουν κ?νει διαφορετικ? απ? εσ?? και αυτο? ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και εσε?? δεν ε?στε. Τι ?χετε κ?νει λ?θο?;

Εν τ?λει αφο? σκαλ?ζετε το θ?μα SEO για καν?ναν μ?να, π?φτετε και σε ?να site που λ?γεται ParaMarketing. gr Ε?ναι ?να site με πολ? πρ?μα γ?ρω απ? το SEO και το πιο παρ?ξενο ακ?μα ε?ναι ?τι παρ?χονται ?λα δωρε?ν. Το πιο αστε?ο ε?ναι ?τι βλ?πετε ?ναν τ?πο σε μερικ? β?ντεο να σα? λ?ει πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και μπορε?τε να το πετ?χετε αν γραφτε?τε στα μαθ?ματα SEO αξ?α? 129€, εντελ?? δωρε?ν!

Γρ?φεστε στα μαθ?ματα, βλ?πετε μερικ? β?ντεο, αλλ? δεν καταλαβα?νετε τ?ποτα. ?τσι αποφασ?ζετε να π?ρετε σε αυτ?ν τον τ?πο τηλ?φωνο.

Μετ? απ? 60 λεπτ? τηλεφωνικ? συνομιλ?α με τον ParaMarketing, ?χετε πια καταλ?βει ?τι το SEO δεν ε?ναι ε?κολη υπ?θεση και ?τι ?λα αυτ? που υποψιαζ?σασταν ?λο αυτ?ν τον καιρ? συμβα?νουν και ?τι ?πρεπε να ε?χατε συναντ?σει αυτ?ν τον τ?πο ?να χρ?νο πριν. ?τσι θα γλιτ?νατε ?λα αυτ? τα ?ξοδα και την ταλαιπωρ?α.

Τ?ρα ?μω? για να διορθ?σετε την κατ?σταση θα πρ?πει να β?λετε π?λι το χ?ρι στην τσ?πη. Για να βγει το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google χρει?ζεται ανακατασκευ?. Το web redesign κοστ?ζει π?λι 1.000€ για το site σα?. Επ?ση?, θα πρ?πει να αλλ?ξετε τα π?ντα, domain name, hosting και να π?τε απ? το Joomla που ?σασταν στο WordPress που εν? μ?χρι χθε? ξ?ρατε ?τι ?τανε blog και ?χι site τ?ρα διαπιστ?νετε με ?κπληξη ?τι ε?ναι και site, e-shop και μ?λιστα βγα?νει πρ?το στη Google!

Τ?ρα ?μω? ε?στε σκεπτικιστ??, ?χετε καε? απ? το ?ντερνετ και την τεχνολογ?α και πρ?πει να ε?στε προσεκτικο?. Πω? θα εμπιστευτε?τε ξαν? κ?ποιον γραφ?στα;

Η απ?φαση σα? κρ?μεται στην κ?ψη εν?? ξυραφιο?. Τα email απ? το ParaMarketing συνεχ?ζουν να ?ρχονται. Μετ? βλ?πετε ?τι το ParaMarketing ε?ναι παντο?, στο facebook, στο twitter, στο google plus. Κ?θε μ?να καινο?ρια θ?ματα και β?ντεο βγα?νουν στο προσκ?νιο και υπ?ρχει απ?λυτη διαφ?νεια. Ο κ?σμο? το ?χει βο?κινο και σει? κρυφ? καμ?ρι. Μ?λλον συμπερα?νεται πρ?πει να ε?ναι πολ? επαγγελματ?α? γραφ?στα? αυτ?? ο ParaMarketing.

Τελικ? το π?ρατε απ?φαση, θα ξεκιν?σετε ακ?μα μια φορ? στο ?ντερνετ απ? το μηδ?ν, ?μω? αυτ? τη φορ? θα το κ?νετε σωστ? και δεν θα π?σετε στα λ?θη του παρελθ?ντο?.

Αγορ?ζετε λοιπ?ν ?να πακ?το SEO Redesign, πα?ρνετε και ?να ν?ο domain name με τη λ?ξη κλειδ? μ?σα, ν?ο hosting στην Ελλ?δα και ξεκιν?τε να μαθα?νετε WordPress.

Μετ? απ? 1 μ?να το e-shop σα? ?χει π?ρει μια ν?α μορφ?. Αρχ?ζουν να ?ρχονται οι πρ?τοι πελ?τε? και τα πρ?τα τηλ?φωνα και η πρ?τη παραγγελ?α σα?. Συνεχ?ζεται δυναμικ? με τα social media, το facebook, παντο?.

Σε 3 μ?νε? ε?στε στην δε?τερη σελ?δα τη? Google για την κ?ρια λ?ξη κλειδ?, εν? για πολλο?? κωδικο?? προ??ντων βγα?νετε στην πρ?τη θ?ση!

Τα τηλ?φωνα χτυπ?νε ασταμ?τητα και πλ?ον αισθ?νεστε τον α?ρα τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ να σα? ανεβ?ζει τη δι?θεση. ?τσι ?φτασε η ?ρα του απολογισμο? εξαμ?νου.

SEO Web Design Απολογισμ?? Γ εξαμ?νου

?ξοδα

domain name και hosting 100€

eshop SEO redesign 1000€

Σ?νολο 1.100€

?σοδα

3 παραγγελ?ε? x200 € = 600 x 6 μ?νε? =3.600€

Καθαρ? θ?ση 2.500€

Αισθ?νεστε ?τι το site σα? δεν χ?νει λεφτ?. Με ν?ε? ιδ?ε? αποφασ?ζετε να προσωρ?σετε βαθ?τερα στο SEO και το ?ντερνετ μ?ρκετινγ. Δημιουργε?τε την πρ?τη σα? λ?στα email marketing με το aweber, φτι?χνετε τα πρ?τα σα? β?ντεο και τα ανεβ?ζετε στο YouTube. Το traffic αυξ?νεται και οι πωλ?σει? σα? μεγιστοποιο?νται!

Τ?ρα το e-shop σα? ?χει περισσ?τερα απ? 1.000 προι?ντα και ε?στε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Ο στ?χο? επιτε?χθει!

Π?με για τον απολογισμ? του τ?ταρτου εξαμ?νου!

SEO Web Design Απολογισμ?? Δ εξαμ?νου

Αναν?ωση site 500 προ??ντα 1000, τα υπ?λοιπα τα περ?σατε μ?νοι σα?

Aweber 6 μ?νε? 90€

Συμβ?λαιο Συντ?ρηση? SEO 100×6=600€

Σ?νολο 1690

?σοδα

7 παραγγελ?ε? το μ?να x 300=2.100×6=12.600

Καθαρ? θ?ση 10.910€

Το site σα? ?γινε κερδοφ?ρο και κ?θε μ?να η κ?νηση και οι παραγγελ?ε? σα? αυξ?νονται.

?να ?λλο γεγον?? που σα? ?χει διευκολ?νει π?ρα πολ? στη διαχε?ριση του WordPress e-shop σα? ε?ναι ?τι αυτ?? ο ParaMarketing ?χει ?τι πληροφορ?α ψ?χνετε σε β?ντεο στο site του. ?τσι απλ?? ξαναβλ?πετε το β?ντεο και ξ?ρετε τι χρει?ζεται να κ?νετε κ?θε φορ?. ?χετε μ?θει πολλ? πρ?γματα και το σημαντικ?τερο ?λων ε?ναι ?τι πλ?ον γνωρ?ζετε τι χρει?ζεται να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και ?σο θα το κ?νετε θα ε?στε εκε?!

Κι ?λα αυτ? γιατ? το SEO ξεκιν?ει απ? το Web Design!

Αν και π?λι φ?λοι μου δεν πειστ?κατε απ? την παραπ?νω ιστορ?α η οπο?α ε?ναι πραγματικ?, τ?τε δεν ?χετε παρ? να δοκιμ?σετε μ?νοι σα? τι? υπηρεσ?ε? μου. ?χω φτι?ξει απ? το 2000 π?ρα πολλ? sites που ?χουνε βγ?λει χιλι?δε? ευρ?! Ακ?μα και σε εποχ?? που δεν υπ?ρχε ηλεκτρονικ? εμπ?ριο στην Ελλ?δα, εγ? και η ομ?δα μου καταφ?ρναμε να κ?νουμε πωλ?σει? 100 και 150 χιλι?δων ευρ? απ? το ?ντερνετ!

Ξεκιν?στε σωστ? το site σα? με ?να σωστ? SEO Web Design σ?μερα. Επιλ?ξτε μια απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO Web Design.

SEO Web Design Πηγ??

Μ?θετε περισσ?τερα για το SEO Web Design απ? ?γκυρα ξ?να authority sites:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看