ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

glossary-seo

Βασικ? Λεξιλ?γιο SEO

SEO Πρ?τη Σελ?δα, μ?θετε το βασικ? λεξιλ?γιο SEO για να κατανο?σετε τι? βασικ?? ?ννοιε? και αρχ?? για να βγε?τε πρ?τοι στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? σ?μερα και για π?ντα!

Το μ?θημα 4 αυτο? του οδηγο? SEO, περιλαμβ?νει ?να πλ?ρω? ενημερωμ?νο βασικ? λεξιλ?γιο SEO, κ?τι που λε?πει απ? την ελληνικ? γλ?σσα, για να κατανο?σετε πλ?ρω? την βασικ? ορολογ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Μ?θετε περισσ?τερα για το SEO,? κατεβ?σατε δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Affiliate marketing-Συνεργατικ? Μ?ρκετινγκ. Μι? ηλεκτρονικ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που εμπερι?χει το να λαμβ?νετε προμ?θειε? πουλ?ντα? υπηρεσ?ε? και προ??ντα τρ?των. Συν?θω? αμε?βεστε με β?ση τι? εγγραφ??, τι? πωλ?σει? ? ακ?μα και με τα κλικ ? συνδυασμ? των παραπ?νω.

?Alt tag Η εναλλακτικ? ετικ?τα αναφ?ρεται στι? λ?ξει? κλειδι? που μπορο?ν να δο?νε οι μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν μπορε? να δει ο χρ?στη?.? Χρησιμοποι?ντα? εναλλακτικ?? ετικ?τε? που περι?χουν τι? λ?ξει?-κλειδι? μπορε? να βελτι?σετε την ταξιν?μηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? τη? σελ?δα? για τι? λ?ξει?-κλειδι? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?Alt text Συντ?μευση για το εναλλακτικ? κε?μενο. Χρησιμοποιε?ται σε μ?α εικ?να και ?χει μια σειρ? απ? σκοπο??. Κατ? κ?ριο λ?γο ε?ναι ?να σ?μβολο κρ?τηση? θ?ση? για γραφικ?, ?τσι ?στε αν η εικ?να ε?ναι αργ? στο να φορτ?σει ? δεν φα?νεται, να υπ?ρξει ?να εναλλακτικ? κε?μενο-δε?κτη? του περιεχομ?νου.

?Anchor Αναφ?ρεται σε ?να σ?νδεσμο σε μια ιστοσελ?δα, που συχν? βρ?σκεται στο επ?νω ? κ?τω μ?ρο? τη? σελ?δα?, που επιτρ?πει στου? χρ?στε? να μετακινο?νται σε συγκεκριμ?νε? θ?σει? στην ιστοσελ?δα.

Anchor? Tag Κ?δικα? που καθορ?ζει τον προορισμ? του συνδ?σμου.

Anchor text Το μ?ρο? του κειμ?νου κ?θε συνδ?σμου, και ζωτικ?? σημασ?α? για κ?θε προσπ?θεια SEO. Αντ? εν?? συνδ?σμου που εμφαν?ζεται ω? www.paramarketing.info, για παρ?δειγμα, χρησιμοποι?ντα?? σ?νδεσμο κειμ?νου θα επιτρ?ψει την ?δια σ?νδεση να εμφαν?ζεται ω? Make Money. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? θα ευρετηρι?σουν τη σελ?δα βασιζ?μενε? στη συγκεκριμ?νη λ?ξη-κλειδ?.

Backlink Μια σ?νδεση απ? μια ιστοσελ?δα που οδηγε? σε ?λλο ιστολ?γιο. ?ταν δημιουργε?τε backlinks, φροντ?στε π?ντα να χρησιμοποιε?τε σ?νδεσμο κειμ?νου (anchor text).

Banner Ad?– ?να γραφικ? εργαλε?ο διαφ?μιση? στο Διαδ?κτυο. Οι χρ?στε? κ?νουν κλικ στο γραφικ? αυτ? και μεταφ?ρονται σε μια ?λλη σελ?δα στ?χο (landing page).


Black Ηat SEO Η χρ?ση των αδ?στακτων μεθ?δων για τη βελτιστοπο?ηση εν?? δικτυακο? τ?που και την κατ?ταξ? του στι? πρ?τε? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Ανακ?λυψη αυτ?ν των μεθ?δων που χρησιμοποιο?νται συχν? θα οδηγ?σει σε ποιν?? ? και απαγ?ρευση τη? σελ?δα? σα? απ? τι? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?να? κακ?? τρ?πο? SEO Πρ?τη? Σελ?δα?.


Blog Η συρρ?κνωση του ?ρου weblog, ε?ναι μια μορφ? επικοινων?α? μ?σω Διαδικτ?ου που συνδυ?ζει μια στ?λη, ημερολ?γιο, και τον κατ?λογο με συνδ?σει? με πρ?σθετου? π?ρου?. Ε?ναι ?να δυναμικ? ιστολ?γιο που συν?θω? βασ?ζεται σε ?να σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ?πω? το WordPress.


Blogroll ?να? ?ρο? που χρησιμοποιε?ται για να περιγρ?ψει μια συλλογ? απ? συνδ?σμου? σε ?λλα ιστολ?για. Blogrolls βρ?σκονται συχν? στο sidebar τη? πρ?τη? σελ?δα? στα περισσ?τερα ιστολ?για. Φροντ?στε ε?ν θ?λετε να βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google να τοποθετ?σετε το blogroll στα
δεξι? ?πω? και ?λα τα sidebar.

Canonical page Η προτιμ?μενη ?κδοση εν?? συν?λου σελ?δων με πολ? παρ?μοιο περιεχ?μενο. Παρ?δειγμα κανονικοπο?ηση? σελ?δα? ε?ναι αντ? του http://www.paramarketing.info, το http://paramarketing.info.


Canonical tag Html που χρησιμοποιε?ται για να καθορ?σετε μια κανονικ? σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.?


Cascading style sheets? (CSS) χρησιμοποιο?νται για να χειραγωγ?σουν τι? δυναμικ?? ιστοσελ?δε? σα? και να διαχειρ?ζονται ε?κολα το σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα?.


Click fraud? μια μορφ? κλοπ?? ει? β?ρο? των διαφημιστ?ν που πληρ?νουν αν? κλικ, στην οπο?α οι απατε?νε? μπορο?ν να χρησιμοποιο?ν αυτοματοποιημ?να μ?σα για να κ?νουν κλικ στι? διαφημ?σει? σα? απ? πλαστογραφημ?νε? διευθ?νσει? IP σε τυχα?α χρονικ? διαστ?ματα.

Click-through rate Ο αριθμ?? των click-through? σε? εμφ?νιση διαφ?μιση?, που εκφρ?ζεται ω? ποσοστ?.

Click tracking? η χρ?ση εφαρμογ??, ?στε να παρακολουθε?τε τι? εισερχ?μενε? και εξερχ?μενε? συνδ?σει?.


Cloaking Μια απ? τι? πιο δημοφιλε?? μεθ?δου? Black Hat SEO, στο οπο?ο ο επισκ?πτη? βλ?πει μια σελ?δα που ?χει βελτιστοποιηθε? για ?λλε? λ?ξει? κλειδι?
, εν? οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? βλ?πουν ?να εντελ?? διαφορετικ? σ?νολο σελ?δων. Ε?ναι δηλαδ? σαν να ?χουμε κρ?ψει τη σελ?δα μα? με ?να ?λλο ?νομα χ?ρου.


Conversion rate – Το ποσοστ? των μετατροπ?ν απ? απλο?? χρ?στε? σε πελ?τε?.


Cookie κ?δικα? που ε?ναι ενσωματωμ?νο? στο αρχε?ο με το ιστορικ? σα? στο Internet, επιτρ?ποντα? ιστοσελ?δε?? να σα? αναγνωρ?ζουν ω? επιστρεφ?μενο επισκ?πτη.


Cost-per-click ?να συγκεκριμ?νο ε?δο? τη? σχ?ση? κ?στου?-αν?πρ?γραμμα δρ?ση? ?που οι διαφημιστ?? πληρ?νουν κ?θε φορ? που ?να? χρ?στη? κ?νει κλικ σε μια διαφ?μιση ? ?να σ?νδεσμο.


Crawler ?να πρ?γραμμα ρομπ?τ που περν? μ?σα απ? ιστοσελ?δε? και συγκεντρ?νει πληροφορ?ε? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Dead link Μια σ?νδεση που παρ?γει ?να σφ?λμα 404, η σελ?δα δεν βρ?θηκε.


Deep linking – Σ?νδεση σε μια ιστοσελ?δα, εκτ?? απ? την αρχικ? σελ?δα εν?? site.


Deep submitting Υποβολ? ?λων των διευθ?νσεων URL, με ?λλα λ?για τη? ιστοσελ?δα? σα?, και κ?θε σελ?δα του site σα? σε μια μηχαν? αναζ?τηση?. Πλ?ον οι μηχαν?? αναζ?τηση? προχ?ρησαν στην απαγ?ρευση αυτ?? τη? πρακτικ??.


De-listing/de-indexing Ε?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? ανιχνε?σουν ?τι χρησιμοποιε?τε αδ?στακτου? μεθ?δου? SEO Πρ?τη Σελ?δα για να βγε? η σελ?δα σα? πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ? ε?ν θεωρο?ν το site σα? ω? ?ανεπιθ?μητο?, τ?τε θα? αφαιρ?σουν το site σα? απ? το ευρετ?ρι? του? και δεν θα? εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα ?ταν οι χρ?στε? πραγματοποιο?ν αναζ?τηση για αυτ?.


Directory? Μια β?ση δεδομ?νων των δικτυακ?ν τ?πων, ?να? ηλεκτρονικ?? κατ?λογο?. Yahoo! και Open Directory ε?ναι σημαντικ? παραδε?γματα. Ε?ναι παρ?μοια με τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, εκτ?? απ? το ?τι η β?ση δεδομ?νων ε?ναι οργανωμ?νη με ουσιαστικ? τρ?πο απ? τον ?νθρωπο. Πολλ?? μηχαν?? αναζ?τηση? χρησιμοποιο?ν ?ναν κατ?λογο καθ?? και τα δικ? του? ρομπ?τ.


Domain Name Το ?νομα που ?χει εκχωρηθε? σε μια συγκεκριμ?νη ιστοσελ?δα (π.χ., Paramarketing.info).


Doorway page Μια ιστοσελ?δα με περιεχ?μενο που ?χει ν?ημα ? ορατ? μ?νο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ονομ?ζεται επ?ση? μια σελ?δα γ?φυρα? ? σελ?δα π?λη.

?eCommerce ? Ηλεκτρονικ? εμπ?ριο? το επιχειρηματικ? μοντ?λο που ενσωματ?νει δι?φορα στοιχε?α του μ?γματο? μ?ρκετινγκ για να κατευθ?νει του? χρ?στε? σε μια ιστοσελ?δα? ? e-shop με σκοπ? την αγορ? εν?? προ??ντο? ? μια? υπηρεσ?α?.


Gateway Page Μια μ?θοδο? SEO πρ?τη σελ?δα που χρησιμοποιε?ται για να επιτρ?ψει ?να site να βγε? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? στην για μια ποικιλ?α? λ?ξεων-κλειδι?ν.


Google Μ?α απ? τι? σημαντικ?τερε? μηχαν?? αναζ?τηση? με χρ?ση ρομπ?τ και αραχν?ν. Η Google διαδραματ?ζει κυρ?αρχο ρ?λο στην αγορ? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και ε?ναι πασ?γνωστη για τον περ?πλοκο αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? και τι? λεγ?μενε? ανανε?σει? του.


Googlebot Τα ρομπ?τ που ανιχνε?ουν και ευρετηρι?ζουν τι? σελ?δε? στα τελικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.


Google Places Προηγουμ?νω? αναφ?ρεται ω? Google Local. Μια αναζ?τηση που παρ?γει τοπικ? αποτελ?σματα που βασ?ζονται σε? αλγ?ριθμο με παραμ?τρου? εντοπι?τητα?. Παρ?λληλα ?να πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο SEO Πρ?τη Σελ?δα για τοπικ?? επιχειρ?σει? για να βγο?νε στι? πρ?τε? σελ?δε? των τοπικ?ν αποτελεσμ?των τη? Google.

HTML ? Γλ?σσα σ?μανση? υπερκειμ?νου. Η κωδικοποιημ?νη γλ?σσα? που χρησιμοποιε?ται για τη δημιουργ?α εγγρ?φων υπερκειμ?νου στο World Wide Web και για τον ?λεγχο στον τρ?πο εμφ?νιση? ιστοσελ?δων.


HTML email?να e-mail που ?χει διαμορφωθε? με το Hypertext Markup Language, σε αντ?θεση με το απλ? κε?μενο.


Header
Tag Μια ετικ?τα HTML που χρησιμοποιε?ται συν?θω? για επικεφαλ?δε? των σελ?δων.


Hidden text κε?μενο που ε?ναι α?ρατο στο ανθρ?πινο μ?τι, αφο? ε?ναι στο ?διο χρ?μα με το φ?ντο. ?λλη μια Black Hat SEO στρατηγικ? που ονομ?ζεται και keyword stuffing.


Hit ?ταν ?να ?τομο επισκ?πτεται μια ιστοσελ?δα, η ιστοσελ?δα λαμβ?νει ?να χτ?πημα για την ?δια τη σελ?δα. Ο αριθμ?? των επισκ?ψεων σε hits δεν θεωρε?ται ω? μια ακριβ? μ?τρηση τη? δημοτικ?τητα? εν?? δικτυακο? τ?που.

Δε?τε το δε?τερο μ?ρο? του βασικο? λεξιλ?γιου SEO: SEO Google Πρ?τη Σελ?δα: Βασικ? Λεξιλ?γιο SEO 2


Πηγ?? SEO Πρ?τη Σελ?δα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看