ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Google Πρ?τη Σελ?δα ? Κυριαρχ?α στη Google;

Καλησπ?ρα φ?λοι μου δημιο?ργησα αυτ? το μικρ? β?ντεο για να σα? δε?ξω ?τι πλ?ον δεν μιλ?με για SEO Google Πρ?τη Σελ?δα αλλ? για Κυριαρχ?α στη Google (SEO Google first page domination). Τι ?λλο να πω ?ταν καταλαμβ?νω το 80% τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google, για να μην π?με στι? επ?μενε? σελ?δε? παραπ?σω. ?που ?χω αποτελ?σματα στην δε?τερη στο 50% τη? σελ?δα? και στην τρ?τη σελ?δα.

Μετ? απ? 2 μ?νε? πειρ?ματα SEO Google Πρ?τη Σελ?δα, στα εργαστ?ρια του Paramarketing Blog (Paramarketing Blog LABS) ε?μαι στην ευχ?ριστη θ?ση να σα? αποκαλ?ψω ?τι ?χω πλ?ον αποκωδικοποι?σει το 99% του μυστικο? αλγορ?θμου τη? Google!

Παρακ?τω θα σα? παρουσι?σω μερικ? πρ?γματα για τα αποτελ?σματα τη? αποκωδικοπο?ηση? του αλγορ?θμου τη? Google και τι? ν?ε? μυστικ?? τεχνικ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα που ανακ?λυψα και εφ?ρμοσα για να κυριαρχ?σω στα αποτελ?σματα τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google, καταλαμβ?νοντα? το 80% τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google με μια σελ?δα με ζω? μικρ?τερη των 45 ημερ?ν και σε δι?στημα λιγ?τερο του εν?? μην?? .

Τα Αποτελ?σματα Τη? Αποκωδικοπο?ηση? του Αλγορ?θμου τη? Google

seo-google-domination-1

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα στη Wikipedia για τον μυστικ? αλγ?ριθμο τη? Google καθ?? και στο blog τη? Google για Webmasters. Παρακ?τω θα σα? αποκαλ?ψω τα αποτελ?σματα τη? αποκωδικοπο?ηση? του αλγορ?θμου.

1. Στην ουσ?α αποκωδικοπο?ησα τον αλγ?ριθμο τη? δημιουργ?α? του αλγορ?θμου, με ?λλα λ?για την μεθοδολογ?α δημιουργ?α? και κατασκευ?? του αλγορ?θμου καθ?? και τη δυνατ?τητα πρ?βλεψη? των μελλοντικ?ν αλλαγ?ν του.

Πρ?γμα που σημα?νει ?τι μπορ? να βγα?νω και να παραμ?νω για π?ντα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για ?ποια λ?ξη κλειδ? θ?λω. Ανεξαρτ?τω? αγορ?? και ανταγωνισμο? ε?ναι θ?μα χρ?νου η πρ?τη σελ?δα.

2. Επ?ση? μπορ? να βγ?λω οποιαδ?ποτε σελ?δα για οποιαδ?ποτε λ?ξη κλειδ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Μπορε?τε να το κ?νετε και μ?νοι σα? αρκε? να ακολουθ?σετε τα β?ματα μου που σα? περιγρ?φω στον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Αποκτ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα σ?μερα εντελ?? δωρε?ν!

3. Τ?λο? μπορ? να διατηρ?σω τα αποτελ?σματα σα? αν?παφα απ? τον ανταγωνισμ? με μια σταθερ? ενασχ?ληση με το SEO με λ?γε? ?ρε? την εβδομ?δα χρησιμοποι?ντα? τα αν?λογα εργαλε?α SEO που ?χω στην κατοχ? και στο οπλοστ?σιο μου. ?χι δεν πρ?κειται για black hat SEO, ο?τε για SEO τρυκ για να σα? εντυπωσι?σω ? να σα? ξεγελ?σω. Πρ?κειται για επιστημονικ? SEO εργαλε?α, υψηλ?? αξ?α? που ?κανα πολ? κ?πο να τα βρω και να τα δημιουργ?σω.

Πω? θα βγε?τε και σει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google μ?σω τη? Στρατηγικ?? SEO Google πρ?τη σελ?δα

Σ?γουρα ?λοι σκ?φτεστε πω? θα κ?νετε το ?διο και αν μπορε?τε να το κ?νετε. Αλλ? σ?γουρα το σκ?φτεστε. Οπ?τε ?χετε να κ?νετε τρ?α β?ματα για μ?να.

Β?μα 1. Γραφτε?τε και κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Β?μα 2. Ζητ?στε μια δωρε?ν αξιολ?γηση SEO Google Πρ?τη Σελ?δα, υπηρεσ?α αξ?α? 29€, σ?μερα για εσ?? δωρε?ν. (Κ?ποια στιγμ? θα αρχ?σω να χρε?νω λ?γο ?λλειψη? χρ?νου).

Β?μα 3. Παραγγε?λτε μια υπηρεσ?α SEO Google Πρ?τη Σελ?δα απ? αυτ?? που καλ?πτουν τι? αν?γκε? σα?.

Προσοχ? οι τιμ?? -που ε?ναι εξευτελιστικ?? για αυτ? που πα?ρνετε- ισχ?ουν για περιορισμ?νο αριθμ? πελατ?ν, για του? πρ?του? 10 και μ?νο και τηρε?τε αυστηρ? σειρ? προτεραι?τητα? . Βλ?πετε ο χρ?νο? μου ε?ναι περιορισμ?νο? και αναγκαστικ? θα πρ?πει να αυξ?σω τι? τιμ?? για να αντεπεξ?λθω στην ζ?τηση. Οπ?τε προλ?βετε σ?μερα γιατ? α?ριο θα αυξηθο?ν οι τιμ??.

Σα? ευχαριστ? πολ? και παρακολουθ?στε τη σελ?δα μου και τα email σα? εφ?σον ?χετε γραφτε? για να πα?ρνετε τι? τελευτα?ε? ενημερ?σει? και προσφορ?? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google μια φορ? και να με?νετε εκε? για π?ντα.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

  • λακη? αρβανιτιδη?
    28 Ιο?λιο? 2016 9:19 πμ

    Γεια σα?!!…?μουν πρ?το? στην πρ?τη σελ?δα τη? google με λ?ξει? κλειδι? ,dj γ?μων καβ?λα, dj Καβ?λα? ,dj kavala,…ε?τε στα ελληνικ? ε?τε στα greeklish!…?μω?…?κανα μια αλλαγ? στην διαδρομ? του μενο? μου ,εν? ε?χα στο μενο? ,συνεργ?τε? -(υποσ?λιδο) ορχ?στρε? ,dj κτλ….το ?λλαξα και το ?κανα στο μενο? ορχ?στρε? , dj κτλ,χωρε?? υποσ?λιδα…δυστυχ?? ?μω? η google εμφ?νιζε την σελ?δα μου αλλ? μου ?βγαζε eror στην διαδρομ? που ?βρισκε…arxikh/synergates/orxistres ? dj…στη? ορχ?στρε? πρ?λαβα και δι?ρθωσα την αναζ?τηση με ορχ?στρε? καβ?λα?… ?λλα δυστυχ?? ?χασα την αναζ?τηση για dj καβ?λα?…τ?ρα δεν με βγ?ζει πρ?το..και ?ταν γρ?φω με greeklish ,” dj kavalas” δεν με βγ?ζει καν… υπ?ρχει κ?ποιο? τρ?πο? να το διορθ?σω αυτ??…να σα? πω ?τι ?λο το site μου το ?κανα μ?νο? μου απ? την υπηρεσ?α του ΟΤΕ , χωρ?? βο?θεια απ? wed σχεδιαστε?! ευχαριστ?!

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看