ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Google Πρ?τη Σελ?δα- Εισαγωγ?

Αν θ?λετε να κατακτ?σετε την κορυφ? τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? τ?χη. θα πρ?πει να ?χετε η ακριβ?? τον οδικ? χ?ρτη που χρησιμοπο?ησαν εκε?νοι που ?χουν ?δη επιτ?χει κορυφα?ε? θ?σει? για την ιστοσελ?δα του?. Αυτ?? ε?ναι ο ?λλωστε και ο σκοπ?? αυτο? του οδηγο? SEO. Να σα? παρ?χει ?ναν β?μα β?μα οδηγ? για να κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα ? blog σα? σ?μερα και για π?ντα.

Κατεβ?στε τον Οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Προσωπικ?, ?χω μελετ?σει χιλι?δε? οδηγο?? και βιβλ?α SEO. ?χω επ?ση? διαβ?σει ?πειρα blogs και ?χω χρησιμοποι?σει χιλι?δε? εργαλε?α SEO τα οπο?α στην ουσ?α δεν προσ?φεραν τ?ποτε και δεν μπορ? ακ?μα να καταλ?βω τη χρησιμ?τητ? του?.

Θα ?θελα λοιπ?ν να δημιουργ?σω ?ναν οδηγ? σε απλ? ελληνικ?, που να μπορε? ναι μεν με πρακτικ? και απλ? β?ματα να σα? εισ?γει στι? βασικ?? ?ννοιε? του SEO, αλλ? να σα? δ?σει ?μεσα αποτελ?σματα, εντ?? ωρ?ν ε?ν ε?ναι εφικτ?, -πολλ?? φορ?? χρει?ζονται μ?λι? 2 με 3 ?ρε? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google-.

 

seo-πρ?τη-σελ?δα

Πω? Ξεκ?νησα με το SEO

?ταν ξεκινο?σα με το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, π?σω στο 2000, δεν υπ?ρχε σχεδ?ν καν?να? σε ?λο το κ?σμο ?σω? να μου εξηγ?σει πω? μπορε? κ?ποιο? να βγει πρ?το? στη Google. ?ταν σαν ?ννοια αδιαν?ητο, ?μοιαζε με ?λυτο μυστ?ριο του Χαρδαβ?λλα και ξεπερνο?σε και τα πιο τρελ? εφηβικ? μου ?νειρα.

Φυσικ? και υπ?ρχαν δι?φοροι Γκουρο? του μ?ρκετινγκ και δι?φορα εργαλε?α μ?ρκετινγκ που υπ?σχονταν απλ?? καταπληκτικ? αποτελ?σματα και φυσικ? ?πω? ?σω? και πολλο? απ? εσ?? να δοκιμ?σατε δι?φορα χωρ?? αποτ?λεσμα.

?πω? καταλαβα?νετε, τα εργαλε?α αυτ? ποτ? δεν δο?λεψαν εν? στην πορε?α ε?χα ?δη ξοδ?ψει μερικ?? χιλι?δε? ευρ?, κατασκευ?ζοντα? και ανακατασκευ?ζοντα? ιστοσελ?δε? απλ?? για να δημιουργ?σω συνδ?σμου? (backlinks) που ποτ? δεν δο?λεψαν.

Αν και εξαιρετικ? αποθαρρυμ?νο? και απογοητευμ?νο?, ποτ? δεν τα παρ?τησα, μετ? απ? 13 χρ?νια συνεχ?ζω αυτ? που ξεκ?νησα κ?ποτε και που φαιν?τανε σαν ?πιαστο ?νειρο. Στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? μου ?ξερα ?τι για να κερδ?ζω τα προ? το ζην και να πετ?χω ?πρεπε να βελτι?σω δραματικ? τα οργανικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?τσι μ?σω σκληρ?? δουλει?? και επ?μονη? προσπ?θεια?, κατ?φερα και ραφιν?ρισα ?λε? εκε?νε? τι? τεχνικ?? και μυστικ? που θα μοιραστ? μαζ? σα? σε αυτ?ν τον οδηγ? SEO. Π?ρασα χρ?νια δοκιμ?ν, τεστ και λαθ?ν για να τα καταφ?ρω και θα ?θελα να μοιραστ? ?λε? αυτ?? τι? εμπειρ?ε? μαζ? σα?.

Παρ?λληλα, θα μπορο?σατε να αποκτ?σετε και τον οδηγ? σε ηλεκτρονικ? μορφ? εγγραφ?μενοι στη λ?στα μου που βρ?σκεται στην προμετωπ?δα, π?νω απ? το κυρ?ω? ?ρθρο. Θα λ?βετε επ?ση? και συχν?? ενημερ?σει? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, καθ?? και αυτ? το μ?θημα σε β?ντεο. Σκοπ?? τη? εγγραφ?? σα? ε?ναι να σα? τροφοδοτ?σει με χρ?σιμο οπτικοακουστικ? υλικ?, αλλ? και να μπορε? να μετρ?σει την πρ?οδ? σα? κατ? τη δι?ρκεια του μαθ?ματο?.

Εν τ?λει, η κατ?κτηση των πρ?των θ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ?, ο?τε χρει?ζεστε χρ?νια εμπειρ?α? για να πετ?χετε! Το μ?νο που χρει?ζεστε ε?ναι ακλ?νητη επιθυμ?α και προθυμ?α για να μ?θετε αυτ?? τι? απλ?? αλλ? πλ?ρη? τεχνικ?? που θα σα? οδηγ?σουν στην πρ?τη θ?ση των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

seo-coach-google-first-page

Τι Θα Μ?θετε Σε αυτ?ν τον Οδηγ? SEO

Ο οδηγ?? αυτ?? χωρ?ζεται σε τ?σσερα τμ?ματα, τρ?α μαθ?ματα και το γλωσσ?ριο.

  • Στο πρ?το μ?θημα θα μιλ?σουμε για το πρ?το κομμ?τι τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?,
  • στο δε?τερο μ?θημα θα μιλ?σουμε για την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?,
  • στο τρ?το μ?θημα για τα απαρα?τητα εργαλε?ο που θα πρ?πει να ?χει κ?θε SEO μ?νατζερ ? webmaster
  • και στο τ?λο? παραθ?τω το γλωσσ?ριο του SEO.

Κ?θε μ?θημα ε?ναι σχεδιασμ?νο να σα? βοηθ?σει να κατανο?σετε και να εφαρμ?σετε τι? ακριβ?? ?διε? τεχνικ?? που χρησιμοπο?ησα για να κατακτ?σω τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Καλ? επιτυχ?α!

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看