ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Google – Μ?θημα 1: Βελτιστοπο?ηση Εντ?? Τη? Σελ?δα? (On-Page Optimization)

Περιεχ?μενα

  • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1 ?ω? 4 εβδομ?δε?
  • Αποτελ?σματα: Διακριτ?? αλλαγ?? στη δομ?, καθαρισμ?? κ?δικα, ταχ?τερη πρ?σβαση και προσπ?λαση απ? τι? μηχαν??
  • Επ?νδυση: Απ? 0€ ?ω? 1000€, αν?λογα με το ε?ν επιλ?ξετε πληρωμ?νε? ? δωρε?ν υπηρεσ?ε?.

Περ?ληψη:

Το πρ?το μ?θημα ε?ναι μια εισαγωγ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι? θεμελι?δει? στη βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO) τεχνικ??. Η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση καλ?πτει ?λα ?σα πρ?πει να κ?νετε κατ? τη δι?ρκεια τη? αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα?. Μην ανησυχε?τε, αν ?χετε ?δη ξοδ?ψει χρ?ματα για το σχεδιασμ? την ιστοσελ?δα σα? ? ε?ν ?χετε περιορισμ?νε? γν?σει? προγραμματισμο?. Μ?λι? μ?θετε αυτ?? τι? τεχνικ?? και κατανο?σετε τον τρ?πο χρ?ση? του?, μπορο?ν να εφαρμοστο?ν σε μ?λι? λ?γα λεπτ? σε κ?θε ν?α ? την υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα.
Παραδ?ξω?, πολλ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? αγνοο?νται απ? το 98 τοι? εκατ? του συν?λου των επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ και απ? ?λου? εκε?νου? που προσπαθο?ν να βελτι?σουν τη θ?ση του? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SERPs).

Τι Ε?ναι Βελτιστοπο?ηση Εντ?? Σελ?δα?; (On-Page Optimization)

Εξ ορισμο?, εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι αυτ? που κ?νετε στην ιστοσελ?δα σα? για να αυξ?σετε ? να μει?σετε τι? θ?σει? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εκτεν?στερα, η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ?χει να κ?νει με κρ?σιμα β?ματα για την επιτυχ?α, ?πω? η καλ?τερη αντ?ληψη τη? αγορ?? στ?χου, αναζ?τηση λ?ξεων κλειδι?ν, και στρατηγικ? περιεχομ?νου.

Το θετικ?τερο σημε?ο τη?? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι ?τι ?χετε εσε?? αποκλειστικ? τον ?λεγχο κατ? 100%. Ε?ν λοιπ?ν το κ?νετε σωστ?, θα μπορ?σετε να βελτι?σετε το πω? οι μηχαν?? αναζ?τηση? βλ?πουν την σελ?δα σα?, ζυγ?ζουν τη σχετικ?τητα του περιεχομ?νου και των λ?ξεων κλειδι?ν και ταξινομο?ν την ιστοσελ?δα σα? μ?σα στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για ?να συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα.

Πηγ?? για την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Τα σημαντικ?τερα στοιχε?α τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι:

Η σωστ? χρ?ση των meta tags (ετικ?τε? μετακειμ?νου), των ονομ?των των σελ?δων σα?, τη μορφοπο?ηση του περιεχομ?νου, την εσωτερικ? διασ?νδεση, και την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν.

Θα ασχοληθο?με μ?νο με τη Google κατ? κ?ριο λ?γω μια και οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουνε εξαλειφθε? σχεδ?ν απ? το χ?ρτη. Παρ?λαυτα, οποιαδ?ποτε στρατηγικ? και να χρησιμοποι?σουμε για την Google, ισχ?ει η ?δια και για ?λε? τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τ?λο?, θα ?θελα να σημει?σω ?τι μ?λι? βελτιστοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τι? σωστ?? στρατηγικ?? τ?τε θα δε?τε ?μεσα, και εννο? εντ?? 24 ωρ?ν ?μεσα αποτελ?σματα.

seo-coach-google-first-page

?ρευνα Λ?ξεων Κλειδι?ν

Βρ?σκοντα? τι? λ?ξει? κλειδι? για τα οπο?α το blog σα? θα ?πρεπε να βελτιστοποιηθε? ε?ναι η βασικ? αρχ? για κ?θε καμπ?νια βελτιστοπο?ηση? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ο στ?χο? κ?θε ?ρευνα? για τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι να βρε?τε λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? που ?χουνε μεγ?λη συχν?τητα αναζ?τηση? , ?ρα ε?ναι εν δυν?μει παρ?γοντε? μεγ?λη? επισκεψιμ?τητα? και ?χουνε πολ? χαμηλ? ανταγωνισμ?. Δηλαδ? δεν υπ?ρχουν πολλ?? ιστοσελ?δε? να χρησιμοποιο?ν αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? συγκριτικ? με την συχν?τητα αναζ?τησ?? του?.

Μικρ?τερο? ανταγωνισμ?? σημα?νει ?τι θα ?χετε πολ? περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να βγε?τε πρ?τοι με τι? επιλεγμ?νε? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Οι σωστ?? και σχετικ?? λ?ξει? κλειδι? θα σα? βοηθ?σουν να καταλ?βετε γρηγορ?τερα τι? πρ?τε? θ?σει? και να δημιουργ?σετε την κ?νηση που θ?λετε για την σελ?δα σα?. Οι λ?θο? και ?σχετε? λ?ξει? κλειδι?, θα ε?ναι απλ?? καταστρεπτικ?? για την βιωσιμ?τητα τη? σελ?δα? σα? μια και η κ?νηση που θα λαμβ?νεται δεν θα ε?ναι στοχευμ?νη και δεν θα υπ?ρχουν αποτελ?σματα στα ζωτικ? σημε?α του μ?ρκετινγκ και των πωλ?σε?ν σα?.
Το σημαντικ?τερο ?σω? εργαλε?ο για να αναζητ?σετε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? που παρ?χεται δωρε?ν απ? την Google ε?ναι το Google Keyword Tool

Meta Tags (Ετικ?τε? μετακειμ?νου)

Τα meta tags ε?ναι οι ετικ?τε? που δ?νετε στι? σελ?δε? σα?. Αν και υπ?ρχει μεγ?λη ποικιλ?α ετικετ?ν, εμε?? θα ασχοληθο?με με τι? πιο σημαντικ??. Τα meta tags βοηθ?νε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να καταλ?βουν τα ον?ματα των ιστοσελ?δων σα?, τι? πληροφορ?ε? που αυτ?? περι?χουν, να διαμορφ?σουν τι? πληροφορ?ε? που θα εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και πω? θα πρ?πει κ?θε σελ?δα να ευρετηρι?ζεται απ? αυτ??.

Πιστε?εται ?τι η Google αξιολογε? τι? ετικ?τε? σε συν?ρτηση με ?λου? του? ?λλου? SEO παρ?γοντε? διασφαλ?ζοντα? την σχετικ?τητα και την εγκυρ?τητα τη? σελ?δα? σα?. ?τσι θα πρ?πει να χρησιμοποιο?νται με προσοχ? και να ε?ναι πλ?ρη?, ενημερωμ?νε? και ακριβ??.

Βεβαιωθε?τε ?τι κ?θε σελ?δα στο ιστολ?γι? σα? ?χει το δικ? τη μοναδικ? σετ απ? ετικ?τε?. Η ?παρξη ετεροθαλ?ν ετικετ?ν ? διπλ?ν μπορε? πραγματικ? να επηρε?σει αρνητικ? την κατ?ταξ? σα?.

Εδ? ε?ναι ?να παρ?δειγμα των meta tags που χρησιμοποι? σε αυτ? εδ? το ιστολ?γιο www.richwerk.com:

<meta?content=”width=device-width, initial-scale=1.0″?name=”viewport”>
<link?href=”http://www.richwerk.com/xmlrpc.php”?rel=”pingback”>
<link?href=”/favicon.ico”?type=”image/x-icon”?rel=”shortcut icon”>
<meta?content=”Ε?μαι ο Γι?ννη? Ο Διβρ?μη? και διδ?σκω στου? ανθρ?που? πω? να βγ?ζουν χρ?ματα π? το ?ντερνετ μ?σα απ? το δικ? του? blog.”?name=”description”>
<meta?content=”ΒΓΑΛΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, MAKE MONEY, SEO, SEO GOOGLE ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, GREEK INTERNET MARKETING, GOOGLE FIRST PAGE, SEO GUIDE, ΟΔΗΓΟΣ SEO, WORDPRESS GREEK”?name=”keywords”>
<link?href=”http://www.richwerk.com/”?rel=”canonical”>
<meta?content=”en_US”?property=”og:locale”>
<meta?content=”website”?property=”og:type”>
<meta?content=”Paramarketing Blog: Βγ?λτε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ”?property=”og:title”>
<meta?content=”http://www.richwerk.com/”?property=”og:url”>

?να πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο SEO για να αυτοματοποι?σετε αυτ? την διαδικασ?α SEO γενικ?τερα με τα meta tags ε?ναι το WordPress SEO απ? τον Joost. Μπορε?τε να κατεβ?σετε το WordPress SEO εδ?.

Β?βαια, θα πρ?πει να ε?μαστε πολ? προσεχτικο? ?ταν χρησιμοποιο?με εργαλε?α ? πρ?σθετα ?πω? το παραπ?νω, γιατ? καν?να πρ?σθετο δεν μπορε? να αντικαταστ?σει το ανθρ?πινο χ?ρι ? τον ανθρ?πινο νου. Επ?ση?, κ?θε πρ?σθετο δεν ε?ναι παν?κεια, μια και μπορε? να προσθ?σει πολ? ?χρηστο κ?δικα στη σελ?δα σα?. Δεν υπ?ρχει ?σχημο πρ?σθετο, μ?νο πρ?σθετο ? εφαρμογ? με κακογραμμ?νο κ?δικα.

Τ?τλοι Σελ?δα?

Αυτ? η ετικ?τα ε?ναι ο τ?τλο? τη? σελ?δα?. Ενημερ?νει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?, εν? παρ?λληλα εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα των σελ?δων των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ο τ?τλο? θα πρ?πει σε γενικ?? γραμμ?? να μην ε?ναι π?νω απ? 7 λ?ξει? ? 65 χαρακτ?ρε? συμπεριλαμβανομ?νου και τα κεν?. Αυτ?? ε?ναι και ο μ?γιστο? αριθμ?? λ?ξεων ? χαρακτ?ρων που εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα τη? Google. Ε?ν ε?ναι ο τ?τλο? σα? παραπ?νω απ? αυτ? το μ?γεθο?, δεν θα εμφανιστε? και τη θ?ση του θα π?ρουν τελ?τσε? αποσιωπητικ?ν. Αυτ? αναμ?νεται να βελτιωθε? στο μ?λλον, αλλ? καλ? ε?ναι να λ?βουμε τα μ?τρα μα?.

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να ?χετε μ?νο επτ? γραμμ?? κ?δικα ε?ναι ?τι η Google ζυγ?ζει τη βαρ?τητα τη? κ?θε λ?ξη? στην ετικ?τα σα?.? ?σο? περισσ?τερε? οι λ?ξει?, η χαμηλ?τερη η βαρ?τητα του? απ? την Google. Γι αυτ? ε?ναι εξαιρετικ? σημαντικ? οι ετικ?τε? τ?τλων?να περι?χουν το κυρ?ω? θ?μα τη? σελ?δα? σα? και να εστι?ζονται στι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε ορ?σει.
Συμπεριλ?βετε τι? λ?ξει? κλειδι? σα? στι? ετικ?τε? τ?τλων! Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αυτ?? που αναζητ?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ?ταν σα? ψ?χνουν στο ?ντερνετ. Χρησιμοποι?στε το πλ?κτρο post | για να διαχωρ?σετε τι? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? ?ταν τοποθετε?τε παραπ?νω απ? μ?α λ?ξη κλειδ? στι? ετικ?τε? τ?τλων.

Για παρ?δειγμα ε?ν ?χετε ?να e-shop με ρο?χα? και οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι Γυναικε?ε? καλοκαιριν?? προσφορ?? και πρ?σινα μπικ?νι, θα πρ?πει να τι? συμπεριλ?βετε κ?πω? ?τσι:

Γυναικε?ε? καλοκαιριν?? προσφορ?? | πρ?σινα μπικ?νι

Περιγραφ?

Αυτ? η ετικ?τα παρ?χει μια περιγραφ? τη? σελ?δα? σα? ? του blog σα?. Αυτ? θα φα?νεται ακριβ?? κ?τω απ? τον τ?τλο τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? τουλ?χιστον δ?ο φορ?? στην περιγραφ? τη? σελ?δα? σα?. Προσπαθε?τε να δημιουργ?σετε μια περιγραφ? η οπο?α να μοι?ζει φυσικ? και να συμπεριλ?βετε τουλ?χιστον δ?ο φορ?? τι? λ?ξει? κλειδι? τη? σελ?δα? σα?. Η περιγραφ? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ελκυστικ? και θα πρ?πει να αιχμαλωτ?ζει του? χρ?στε? να επισκεφτο?ν την σελ?δα σα?.
Για παρ?δειγμα:

“Π?? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ. Δε?τε μαρτυρ?ε? χρηστ?ν που ?βγαλαν χρ?ματα απ? το ?ντερνετ μ?σα απ? το δικ? του? blog!”

Παρ?δειγμα προ? αποφυγε?ν:

“Βγ?λτε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ, βγ?λτε λεφτ?, λεφτ? απ? το internet, make money, φτι?ξτε το blog σα?”

Η υπ?ρμετρη βελτιστοπο?ηση και το παραγ?μισμα τη? περιγραφ?? με λ?ξει? κλειδι? μπορε? και να επιφ?ρει το αντ?θετο αποτ?λεσμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Δ?ο φορ?? η λ?ξη κλειδ? αρκε?.

Λ?ξει? Κλειδι?

Οι ετικ?τε? με τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?να? ?λλο? τρ?πο? για να ενημερ?σετε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? θεωρ?ε? σχετικ? με τι? ετικ?τε? των λ?ξεων κλειδι?ν και την βαρ?τητ? του?.

Η πραγματικ?τητα ε?ναι ?τι οι λ?ξει? κλειδι? δεν ?χουν καμ?α βαρ?τητα απ? μ?νε? του? ε?ν δεν σχετ?ζονται γενικ?τερα με το θ?μα τη? σελ?δα? σα? και δεν ε?ναι σε αρμον?α με το περιεχ?μενο σα?.

Νια, θα πρ?πει η ετικ?τα με τι? λ?ξει? κλειδι? να περιλαμβ?νουν τι? κ?ριε? λ?ξει? κλειδι? τη? ιστοσελ?δα? σα?, αλλ? θα πρ?πει να εμπερι?χονται και οι λ?ξει? κλειδι? σε ?λη την σελ?δα σα? σε στρατηγικ? επιλεγμ?να σημε?α.

Αποφ?γετε το παραγ?μισμα των λ?ξεων κλειδι?ν στο κε?μενο. Μια πυκν?τητα τη? λεξη? κλειδ? τη? τ?ξεω? του 1% ?ω? 4% ε?ναι αποδεκτ? εν? παραπ?νω θα ?δινε αρνητικ? σ?ματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Χωρ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? με κ?μμα στην ετικ?τα λ?ξεων κλειδι?ν:

<meta name= “Keywords” content=“marketing, search engine optimization, SEO, marketing guide”>.

Ρομπ?τ

Η απλο?στερη ?λων των ετικετ?ν ε?ναι η ετικ?τα των ρομπ?τ. Αυτ? δ?νει σ?μα στο Googlebot, η αρ?χνη τη? μηχαν?? αναζ?τηση? Google να προσπελ?σει τη σελ?δα σα?. Για να μπορ?σει να ευρετηριαστε? η σελ?δα σα? ταχ?τερα και σωστ?, οι μηχαν?? αναζ?τηση? στ?λνουν τι? αρ?χνε? του? να προσπελ?σουν και να σκαν?ρουν την ιστοσελ?δα σα? σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα. Η Google το κ?νει αυτ? σε δ?ο με τρει? ημ?ρε? ? και νωρ?τερα. -Στην πραγματικ?τητα υπ?ρχουν και τρ?ποι για να γ?νει αυτ? σε λιγ?τερο απ? μια ?ρα-.

?ταν οι αρ?χνε? βλ?πουν στην ετικ?τα των ρομπ?τ την ?νδειξη “all” απλ?? συμπεριλαμβ?νουν? τα π?ντα στην ευρετηρ?αση του?, ακ?μα και σελ?δε? που δεν επιθυμε?τε.
Παρ?λο που οι πλειοψηφ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν θα κ?νουν διακρ?σει? στο ε?ν ?χετε συμπεριλ?βει την ετικ?τα ρομπ?τ ? ?χι και θα σκαν?ρουν ο?τω? ? ?λλω? τη σελ?δα σα?, καλ? θα ?ταν να την συμπεριλ?βετε εξαρχ??.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? ευρετερ?αση? τη? σελ?δα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μ?σω τη? υποβολ?? του χ?ρτη του ιστολογ?ου σα? σε αυτ??.

Ον?ματα Χ?ρου – URLs

Π?ρα πολλο? πιστε?ουν ?τι συμπεριλαμβ?νοντα? τη λ?ξη κλειδ? σα? στο ?νομα χ?ρου σα?, τ?τε θα εξασφαλ?σετε αυτ?ματα τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για την εν λ?γω λ?ξη. Δυστυχ?? ? ευτυχ?? δεν εξαρτ?ται μ?νο απ? αυτ?. Βοηθ?ει π?ρα πολ? ε?ν το κ?νετε μα δεν ε?ναι μ?νο του αρκετ?.

Στην πραγματικ?τητα δεν ?χει καμι? απολ?τω? αξ?α για τον τρ?πο που δουλε?ει ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ν αρκετ? τρ?τα ιστολ?για δεν συνδ?ονται με το δικ? σα?.

Παλαι?τερα οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, ?διναν πολ? μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα ον?ματα χ?ρου σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι?, αλλ? αυτ? πλ?ον ?χει αλλ?ξει.

Θετικ? ?μω? ε?ναι ?ταν ?να ?λλο φ?λιο ιστολ?γιο συνδ?εται με σ?νδεσμο κειμ?νου με την λ?ξη κλειδ? σα? σε σα? και η λ?ξη κλειδ? περι?χεται στο ?νομα χ?ρου σα?. Τ?τε πολλαπλασι?ζεται η βαρ?τητα των αποτελεσμ?των τη? Google ?μεσα.

Μ?α ?λλη τεχνικ? για να βελτι?σουμε τα αποτελ?σματα μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι να αγορ?σουμε ηλικιωμ?να ον?ματα ? παλι? ον?ματα χ?ρου. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? που ασχολο?νται με δημοπρασ?ε? ονομ?των, αλλ? μπορε?τε κι εσε?? μ?νοι σα? να κ?νετε το ?διο.

Ε?ν καταφ?ρετε να αγορ?σετε ?να παλαιωμ?νο ?νομα χ?ρου που να εμπερι?χει και τη λ?ξη κλειδ? σα? μ?σα, σ?γουρα θα σα? βοηθ?σει να πετ?χετε καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μορφοπο?ηση

Ο τρ?πο? που οργαν?νετε το περιεχ?μενο και τη μορφ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει μεγ?λο αντ?κτυπο στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε ποια στοιχε?α θα εμφανιστο?ν απ? τη σελ?δα σα? στι? μηχαν?? απλ?? πατ?ντα? τα πλ?κτρα Ctrl-A στο πληκτρολ?γι? σα?. Σημαντικ? ε?ναι να μπορε? να φανε? η βασικ? πλο?γηση τη? σελ?δα? σα?.

Τα βασικ?τερα στην μορφοπο?ηση ε?ναι να ?χετε ποιοτικ? και καλ? περιεχ?μενο, καθαρ? κ?δικα (W3C, no Flash), ετικ?τε? τ?τλων, εναλλακτικ?? ετικ?τε?, ?χι Flash και εξωτερικ? κ?δικα JavaScript και τ?λο? sitemaps. Ε?ν τα κ?νετε ?λα αυτ? σωστ?, τ?τε μπορε?τε να προχωρ?σετε παρακ?τω.

Το Περιεχ?μενο Ε?ναι Βασιλι??

Το καλ?τερο που ?χετε να κ?νετε απ? ?ποψη αρχιτεκτονικ?? περιεχομ?νου ε?ναι να εξαλε?ψετε τον ?χρηστο κ?δικα στην κορυφ? τη? σελ?δα? και να τοποθετ?σετε το σωστ? περιεχ?μενο πρ?το.
Οι μηχαν?? αναζ?τηση? διαβ?ζουν τι? σελ?δε? απ? αριστερ? προ? τα δεξι? και απ? την π?νω προ? τα κ?τω. Π?ρα πολλ?? σελ?δε? συν?θιζαν να ε?χαν αριστερ?? στ?λε? με συνδ?σμου? και εφαρμογ?? στην αριστερ? πλευρ? τη? σελ?δα? του?, πριν απ? το βασικ? κε?μενο του ιστολογ?ου. Οπ?τε η Google θα διαβ?σει πρ?τα εκε?νη την περιοχ? και μετ? θα μπει στην κυρ?ω? σελ?δα.

Το β?λτιστο ε?ναι να διαβ?σει πρ?τα το κυρ?ω? περιεχ?μενο και μετ? τα υπ?λοιπα. ?τσι οι λ?ξει? κλειδι? και οι παρ?γοντε? βελτιστοπο?ηση? να αναγνωριστο?ν πρ?τα.

Θα πρ?πει δηλαδ? να τοποθετ?σετε του? τ?τλου? τη? σελ?δα? σα? <h1> τ?τλοι μαζ? με το κε?μενο και μετ? ?λα τα υπ?λοιπα. προτιμ?στε τ?τοιου ε?δου? δομ?? ? θ?ματα στο WordPress.

Χρησιμοποι?στε Καθαρ? Κ?δικα? (W3C, ?χι Flash)

Δεν ε?μαι ιδια?τερα εξειδικευμ?νο? προγραμματιστ??, αλλ? ο?τε κι εσε?? για να καταλ?βετε ?τι χρει?ζεται η σελ?δα σα? να περι?χει καθαρ? κ?δικα. Χωρ?? παραπαν?σια πρ?γματα, χωρ?? λ?θη και παραλε?ψει?.

Μ?λι? θα κ?νετε τι? σωστ?? διορθ?σει? στον κ?δικα, τ?τε θα δε?τε τι? θ?σει? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα σα? να βελτι?νονται αυτ?ματα. Π?ρασα πολ? καιρ? στη σκι?, π?τρινα χρ?νια προσπαθ?ντα? να βρω λ?ση μ?σα απ? χιλι?δε? λ?θη και αποσυντονισμ? απ? του? λεγ?μενου? γκουρο?.

Τα διεθν? σταθερ? για τον σωστ? κ?δικα ιστοσελ?δων μπορε?τε να τα βρε?τε στο World Wide Web Consortium ? W3C.

Για να υλοποι?σετε λοιπ?ν σωστ?? SEO καμπ?νιε? θα πρ?πει η σελ?δα σα? να συμμορφ?νεται με αυτ? τα στ?νταρ. Η διαδικασ?α πιστοπο?ηση? του κ?δικα τη? σελ?δα? σα? ε?ναι απλ?, αρκε? να χρησιμοποι?σετε το εργαλε?ο πιστοπο?ηση? τoυ κ?δικα.
Το εργαλε?ο σα? τροφοδοτε? με τα πιθαν? λ?θη και μετ? μπορε?τε να τα διορθ?σετε με τη βο?θεια εν?? προγραμματιστ?.

Μην εφησυχ?ζετε και μην περιμ?νετε απ? την Google ? απ? κ?ποιον ?λλο ?σχετο με το θ?μα μα? να σα? διορθ?σει ? ακ?μα και να εντοπ?σει το πρ?βλημα. Η Google δεν θα ασχοληθε? με αυτ? το αντικε?μενο, αυτ? πρ?πει να το κ?νετε εσε??.

Σημαντικ? ε?ναι ε?ν δεν χρησιμοποιε?τε WordPress ? κ?ποιο ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου να χρησιμοποιε?τε κ?δικα CSS κατ? τη δι?ρκεια κατασκευ?? τη? σελ?δα? σα?. ?τσι θα μπορ?σετε να διατηρ?σετε καθαρ? τον κ?δικα τη? σελ?δα? σα? και αν?παφο απ? εξωτερικ?? επεμβ?σει?.

?Ετικ?τε? Επικεφαλ?δων Heading Tags (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>και <h6>)

Οι ετικ?τε? επικεφαλ?δων ? επικεφαλ?δε? χρησιμοποιο?νται για να δ?σουν ?μφαση στο κε?μενο μια? ιστοσελ?δα?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? αναζητ?νε και λατρε?ουν τ?τοιε? επικεφαλ?δε? γιατ? τι? θεωρο?ν σημασιολογικ? σ?ματα για τι? λ?ξει? κλειδι? και το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? γενικ?τερα.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ?χετε μια σωστ? ιεραρχ?α επικεφαλ?δων και μια σωστ? δομ? σε ?λο το περιεχ?μεν? σα? και να χρησιμοποι?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σε αυτ??. Π?λι ισχ?ει ο καν?να? του αντ?θετου αποτελ?σματο?, κοιτ?ξτε να μην το παρακ?νετε. Τεχνητ?? επικεφαλ?δε? και ανορθ?δοξε? δομ?? κειμ?νου, βλ?πτουν παρ? ωφελο?ν.

Εναλλακτικ?? Ετικ?τε? (Alt Tags)

Ε?ν χρησιμοποιε?τε γραφικ? στι? ιστοσελ?δε? σα?, τ?τε θα πρ?πει ?πω? και δ?ποτε να ονοματ?σετε και τι? εναλλακτικ?? ετικ?τε? των γραφικ?ν. Τα ον?ματα των γραφικ?ν, καθ?? και τα εναλλακτικ? ον?ματα θα πρ?πει να εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι?.

Οι λ?ξει? κλειδι? των εναλλακτικ?ν ετικετ?ν λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? την Google και αυτ? μπορε?τε να το δε?τε ε?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? επιλ?ξετε το μενο? εικ?νε?.
Παρ?δειγμα β?λτιστη? χρ?ση? εναλλακτικ?? ετικ?τα? σε εικ?να τη? σελ?δα? σα?:

<img src=“seo-google1.jpg” width=“125” height=“60” border=“0” alt=“seo google top secrets”>

Π?λι ισχ?ει ο χρυσ?? καν?να? τη? λιτ?τητα?. Μην παραφουσκ?σετε την σελ?δα σα? με γραφικ?. Θα καθυστερ?σετε την φ?ρτωση και θα δημιουργ?σετε παραφο?σκωμα λ?ξεων κλειδι?ν.

Στρατηγικ? Τοποθ?τηση Των Λ?ξεων Κλειδι?ν

Θα πρ?πει να εστιαστε?τε που και π?? θα τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σε ?λε? τι? σελ?δε? σα? ? τα τμ?ματα τη? σελ?δα? σα?.

Π?ρα πολλο? θε?ρησαν στο παρελθ?ν ?τι να τοποθετο?ν τι? λ?ξει? κλειδι? στι? σελ?δε? του? σε πυκκ? συστοιχ?α χωρ?? να ?χουν ποιοτικ? περιεχ?μενο, θα καταφ?ρουν να κερδ?σουν τον ανταγωνισμ? και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Δυστυχ?? η πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν δεν πρ?πει να ξεπερν?ει το 4% του συνολικο? κειμ?νου. Παραπ?νω απ? το 4% περ?που θεωρε?ται spamming και υποβιβ?ζεται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Σελ?δε? spamming μ?λιστα τιμωρο?νται πολλ?? φορ?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Χρησιμοπο?ηστε τι? παρακ?τω οδηγ?ε? για να βελτιστοποι?σετε τη σελ?δα σα?:

? Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι?? in the title tag, description tag, keyword tag, and alt tags.
??Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? ετικ?τε? τ?τλων <h1>, <h2>,? <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
??Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα? σα?.
? Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? τελευτα?ε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα? σα?.
? Μορφοποι?στε τι? λ?ξει? κλειδι? σα? με bold, italics και underline.

Σημε?ωση: ?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για να περ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? τελευτα?ε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? των σελ?δων σα? ε?ναι να τι? συμπεριλ?βετε στο page footer μετ? το copyright.

Για παρ?δειγμα:

“? 2011 Η σελ?δα σα?. Οι λ?ξει? κλειδι?.”

?τσι δε?χνουν με αυτ?ν τον τρ?πο φυσικ? τοποθετημ?νε? και κ?νουνε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να σα? ευρετηρι?σουν για τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?.

?χι Flash Και Εξωτερικ? JavaScript

Επιπροσθ?τω? για να βεβαιωθε?τε ?τι η σελ?δα σα? πληρο? τα στ?νταρ του W3C, αποφ?γετε δια ροπ?λου τα Flash Animation αρχε?α και την JavaScript στι? σελ?δε? σα?.

Η φιλοσοφ?α ε?ναι πολ? απλ?, οι εφαρμογ?? java και flash αν?κουν κυρ?ω? στην εταιρε?α Adobe, μεγ?λο ανταγωνιστ? τη? Google. Ποτ? δεν θα δε?τε σελ?δε? με τ?τoια στοιχε?α προγραμματισμο? να βγ?ινουν πρ?τε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Παρ?λληλα, αποφ?γετε τι? εισαγωγ?? με flash, εν? προτιμ?στε τα β?ντεο απ? το προσωπικ? σ? καν?λι στο YouTube, εταιρε?α θυγατρικ? τη? Google.

Τα αρχε?α flash και java δεν ε?ναι ε?κολα προσπελ?σιμα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν θα γ?νουν ακ?μα. Τα ρομπ?τ τη? Google αναζητ?νε πηγ?? ανοιχτο? κ?δικα και ?χι κλειστο? που περι?χουν τα flash και τα java.

Ειδικ? τα μενο? ? ολ?κληρη ιστοσελ?δα φτιαγμ?νη σε flash ? java ε?ναι απλ?? το φιλ? του θαν?του σε ?ναν κ?σμο μοναξι?? και λ?θη? για κ?θε webmaster που ?κανε το λ?θο?.

Εδ? θ?λω να προσθ?σω τη δικ? μου τραυματικ? εμπειρ?α. Μ?χρι σ?μερα ?χω αναπτ?ξει π?νω απ? 400 ιστοσελ?δε?, μπορε? και παραπ?νω. ?χω καταχωρ?σει επ?ση? π?ρα πολλ? ον?ματα χ?ρου κτλ. Στα π?τρινα χρ?νια τη? προηγο?μενη? δεκαετ?α? ε?χε επικρατ?σει η ?ποψη των trendy και ντιζαιν?των ιστοσελ?δων με ελαφρι? γραφικ? flash και java για να τα κονομ?νε οι γραφ?στε?. ?χω βαρεθε? να μορφ?νω γραφ?στε? σχετικ? με τι? βασικ?? αρχ?? του μ?ρκετινγκ και τ?ρα του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και του SEO.

?τσι μετ? απ? χιλι?δε? μ?ρε? προσπαθει?ν φτ?σαμε στην εποχ? του ?γιου WordPress και πρυτ?νευσε επιτ?λου? η λογικ?. Καταρρ?φθηκαν οι μ?θοι των ντιζαιν?των σελ?δων και π?ρα πολ?? κ?σμο? ηρ?μησε και ?φησε τον παπ? απ? τα τα κου?λια που τον κρατο?σε για πολλ? χρ?νια δ?σμιο.

Χ?ρτε? Ιστοσελ?δα? – Sitemaps

Ο χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι μια σελ?δα εντ?? του ιστολογ?ου σα? που σα? παρ?χει πρ?σβαση και διασυνδεσιμ?τητα με ?λε? τι? ?λλε? σελ?δε?? εντ?? του ιστολογ?ου σα?.

Οι χ?ρτε? εξυπηρετο?ν δ?ο βασικο?? σκοπο??:

  1. Βοηθ?νε του? επισκ?πτε? να πλοηγηθο?ν καλ?τερα στην ιστοσελ?δα σα? και
  2. Βοηθ?νε τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? να ανιχνε?σουν και να ευρετηρι?σουν τη σελ?δα σα? ευκολ?τερα και καλ?τερα.

?να απλ? εργαλε?ο για να κατασκευ?σετε τα δικ? σα? site map ε?ναι το ιστολ?γιο XML-Sitemaps.org . O μ?νο? περιορισμ?? ε?ναι ?τι πρ?πει το ιστολ?γιο σα? να ε?ναι λιγ?τερο απ? 500 σελ?δε?, εν? δεν παρ?χει δυναμικ? υποστ?ριξη, δηλαδ? δεν ανανε?νεται αυτ?ματα με την προσθ?κη ν?ων σελ?δων και περιεχομ?νων στο ιστολ?γι? σα?.

Για αυτ? σα? προτε?νω το WordPress πρ?σθετο Google XML Sitemaps.

To? XML sitemap θα βοηθ?σει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ευρετηρι?σουν το blog σα? καλ?τερα. Εφ?σον εγκαταστ?σετε αυτ? το πρ?σθετο (plugin) στο blog σα?, τ?τε θα πρ?πει να υποβ?λετε το Sitemaps σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? Google και Bing.

Αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? απλ? μ?σα απ? τα εργαλε?α για Webmasters των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

 

Εσωτερικ? Διασ?νδεση (Interlinking)

Στην βελτιστοπο?ηση SEO δεν μετρ?νε μ?νο οι εξωτερικο? σ?νδεσμοι στη σελ?δα μα? απ? τρ?του?, τα λεγ?μενα backlinks ? σ?νδεσμοι, αλλ? και η εσωτερικ? διασυνδεσιμ?τητα τη? σελ?δα μα? με τα επιμ?ρου? περιεχ?μενα, ?ρθρα, β?ντεο και σελ?δε?.

Π?? διασυνδ?εται η μ?α σελ?δα με τι? ?λλε? ε?ναι υψ?στη? σημασ?α?.

Η εσωτερικ? διασ?νδεση θα πρ?πει να ε?ναι απλ?, λειτουργικ? και ε?κολα προσπελ?σιμη. Π?ρα πολλ?? σελ?δε? ?χουνε βελτι?σει δραματικ? τι? θ?σει? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ταν απλ?? βελτ?ωσαν τη διασυνδεσιμ?τητ? του?.

Ο πιο ορθ?? τρ?πο? διασ?νδεση? ε?ναι να συνδ?σετε ιεραρχικ? τι? σελ?δε? των κατηγορι?ν και την αρχικ? σελ?δα και μετ? με τι? δευτερε?ουσε?. Β?βαια, το θ?μα τη? διασυνδεσιμ?τητα? λ?νεται αυτ?ματα ε?ν χρησιμοποιε?τε το WordPress.
Η εσωτερικ? διασ?νδεση θα πρ?πει να μοι?ζει κ?πω? ?τσι ? αλλι?? να ?χει σχ?μα πυραμ?δα?. Η επ?λληλη ? παρ?λληλη διασ?νδεση ε?ναι π?ντα ευκολ?τερη στην πλο?γηση και στην προσπ?λαση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

blog-internal-linking

Πλο?γηση Mε Ψ?χουλα (Breadcrumb Navigation ? Breadcrumbs)

Τι ε?ναι τα breadcrumbs;

Ε?ναι μια οριζ?ντια πλο?γηση φιλικ? για τον χρ?στη του τ?που:

Η οπο?α βγ?κε απ? το παιδικ? παραμ?θι του Hansel and Gretel ?που ?φηναν ψ?χουλα για να βρο?νε τον δρ?μο π?σω στο δ?σο?.

Η επιλογ? breadcrumbs ε?ν δεν την παρ?χει δωρε?ν το θ?μα του wordpress που ?χετε επιλ?ξει μπορε?τε να την βρε?τε ενσωματωμ?νη στο πρ?σθετο WordPress SEO. Ε?ν ?χετε επιλ?ξει κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο ? εφαρμογ? για να σα? βοηθ?σει στο SEO σα?, τ?τε μπορε?τε να μεταφορτ?σετε το WordPress Breadcrumbs ω? ανεξ?ρτητο πρ?σθετο.

?Αν?πτυξη και Τοποθ?τηση Των Λ?ξεων Κλειδι?ν

Η αν?πτυξη των λ?ξεων κλειδι?ν σα? ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα στην βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? και ε?ναι καθοριστικ? στο να βγε?τε πρ?τοι? ? να με?νετε τελευτα?οι στην Google, αλλ? και σε κ?θε Google.

Αγχωθ?κατε; Δεν υπ?ρχει λ?γο?!

?ταν αναφερ?μαστε σε λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? αναφερ?μαστε στην αλγοριθμικ? αντιμετ?πιση τη? σελ?δα? μα? απ? την Google. Ο αλγ?ριθμο? τη? Google βασ?ζεται αποκλειστικ? σε λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ανιχνε?ονται ?ταν αυτ?? βρ?σκονται δι?σπαρτε? μ?σα στον κ?δικα τη? σελ?δα? σα?, στου? εσωτερικο?? συνδ?σμου?, καθ?? και στου? συνδ?σμου? τη? σελ?δα? σα?.

Οι λ?ξει? κλειδι? ? λ?ξει? αναζ?τηση? αν και ε?ναι πολ? σημαντικ??, ε?ναι πολ? δ?σκολο σε τελικ? αν?λυση να αποτελ?σουν βαρ?μετρο για να σα? κ?νουν να διαλ?ξετε ?να θ?μα.

Πρ?τον, γιατ? ακ?μα και να αποφασ?σετε ποιε? λ?ξει? κλειδι? σα? ενδιαφ?ρουν, ε?ναι πολ? δ?σκολο λ?γω του διεθν? ανταγωνισμο? να φιγουρ?ρετε πρ?τοι με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?. Επ?ση? οι λ?ξει? κλειδι? δεν μπορο?ν να καθορ?σουν ?λη την σελ?δα σα?. Ιδ?ω? ε?ν η σελ?δα σα? ε?ναι τερ?στια. Κατ? λ?θο? π?λι, πολλ?? σελ?δε? ασχ?των δημιουργο?ν λ?ξει? κλειδι? χωρ?? αυτο? που τι? ?φτιαξαν να το γνωρ?ζουν.

Δεν ε?ναι λοιπ?ν τελε?ω? αξι?πιστο το εργαλε?ο τη? Google για τι? λ?ξει? κλειδι?, το Google Keyword Tool δηλαδ? μια και ενδεχομ?νω? να περι?χει και πολλ? ?χνη θορ?βου.

?μω? ε?ναι αρκετ? χρ?σιμο ?ταν θ?λουμε να διακρ?νουμε το μ?γεθο? και συν?μα τη βιωσιμ?τητα τη? αγορ?? στ?χου μα?.

Προσωπικ? αν και ε?μαι ?νθρωπο? των αριθμ?ν ποτ? δεν τα π?γα καλ? με τ?τοιου ε?δου? εργαλε?α μια και μου ?ταν δ?σκολο να δω την απτ? χρησιμ?τητ? του?. Παρ?λαυτα κατ?φερα να επιτ?χω στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν. ?ρα αν και εσε?? ?χετε παρ?μοιο πρ?βλημα, μην ανησυχε?τε, δεν σημα?νει ?τι δεν θα τα καταφ?ρετε!

Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ?

Να ερευν?σετε τον ανταγωνισμ? και ειδικ? το τ? κ?νουν οι σελ?δε? που εμφαν?ζονται με τι? δικ?? σα? λ?ξει? κλειδι? και κατ?χουν τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?κρω? σημαντικ?.

Η αν?λυση ανταγωνισμο? ε?ναι ?να κλασικ? εργαλε?ο μ?ρκετινγκ και στρατηγικο? μ?νατζμεντ. Γι αυτ? τον σκοπ? υπ?ρχουν πολλ? εργαλε?α ?ρευνα? του ανταγωνισμο?.

?να εργαλε?ο που χρησιμοποι? συχν? ε?ναι το πρ?σθετο SEO Quake για τον φυλλομετρητ? Firefox. Το εν λ?γω εργαλε?ο προσφ?ρει π?ρα πολλ?? πληροφορ?ε? για εντ?? τη? σελ?δα? αν?λυση εσ?? και των ανταγωνιστ?ν σα?.

?τσι δεν χρει?ζεται να κ?νετε ?λη την σκληρ? δουλει? χειρωνακτικ?, αλλ? αυτοματοποιημ?να.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε αποσαφην?σει και περιορ?σει τι? λ?ξει? σα? κλειδι? σε μερικ?? ?χι περισσ?τερε? απ? εικοσιπ?ντε λ?ξει?, το επ?μενο β?μα ε?ναι η αν?λυση ανταγωνισμο?.

Παρακ?τω θα σα? δε?ξω β?μα, β?μα τι θα πρ?πει να προσ?ξετε ?ταν κ?νετε αν?λυση ανταγωνισμο? για κ?θε λ?ξη κλειδ? και για κ?θε κ?ριο ανταγωνιστ? σα?. Κ?ριο? ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι αυτ?? που βρ?σκετε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για κ?θε λ?ξη κλειδ?. Επομ?νω? θα πρ?πει να περιορ?σετε την αν?λυσ? σα? για του? πρ?του? 10 ανταγωνιστ?? για κ?θε λ?ξη κλειδ? ? και λιγ?τερο.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο SEO Πρ?τη Σελ?δα: Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ?

Προσθ?κη Κουμπι?ν Κοινωνικ?ν Δικτ?ων

Τ?λο? θα πρ?πει να προσθ?σετε σε περ?οπτε? θ?σει? τη? σελ?δα? σα? κουμπι? κοινωνικ?ν δικτ?ων για να ενθαρρ?νετε τον διαμοιρασμ? του περιεχομ?νου σα? στα κοινωνικ? δ?κτυα.

Μερικ? τ?τοια εργαλε?α μπορε?τε να τα π?ρετε ?τοιμα ?πω? το Digg Digg floating buttons και το Simple Share Buttons Adder

 

Πηγ?? Μελ?τη? Μ?θημα 1: Βελτιστοπο?ηση Εντ?? Σελ?δα?

Εργαλε?α και Εφαρμογ??

  1. Google Keyword Tool

Το Google’s keyword tool ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο και θα σα? δ?σει πλο?σια δεδομ?να απ? την εταιρε?α Google. Τα δεδομ?να αυτ? περιλαμβ?νουν μηνια?ε? αναζητ?σει? σε λ?ξει? κλειδι? τοπικ? και διεθν??. Επ?ση? περι?χει π?ρα πολλ? δεδομ?να για το τι αναζητι?ται περισσ?τερο σ?μερα στο ?ντερνετ. Αξ?ζει τον κ?πο να δοκιμ?σετε το εργαλε?ο τη? Google. Ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? να ξεκιν?σετε με αυτ? το εργαλε?ο και μετ? να κ?νετε οποιαδ?ποτε ?λλη κ?νηση.

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη.

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看