ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Google Μ?θημα 2: Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα? (Off-Page Optimization)

  • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1-6 Μ?νε?
  • Αποτελ?σματα: Σταδιακ? αναρρ?χηση στην πρ?τη σελ?δα τη? Google
  • Επ?νδυση:
    • Απ? 0€ ?ω? 1.000€/μ?να, εξαρτ?ται απ? τι υπηρεσ?ε? θα επιλ?ξετε

Περ?ληψη:

Στο δε?τερο μ?θημα εστιαζ?μαστε στου? εξωτερικο?? παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα? στην Google. Θα μιλ?σουμε δηλαδ? για την Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα?.

Οι τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? εκτ?? σελ?δα? ε?ναι παν?σχυρε? και θα δε?τε πω? θα βελτι?σετε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μ?ρα με τη μ?ρα. Η δημοτικ?τητα ε?ναι ?να? παρ?γοντα? Off Page SEO που επηρε?ζει την κατ?ταξη σα? στην Google.

Οι τεχνικ?? αυτ?? σε συνδυασμ? με τι? τεχνικ?? του πρ?του μαθ?ματο? για την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, θα εκτιν?ξουν την ιστοσελ?δα στην κορυφ? των αποτελεσμ?των τη? Google.

Ε?ναι σημαντικ? να ?χουμε ολοκληρ?σει την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση πριν προχωρ?σουμε στην εκτ?? σελ?δα?. Πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι προαπαιτο?μενη για να μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να βγει πρ?τη στην Google. (Αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτο, αλλ? θα χρειαστε?τε πολ? περισσ?τερο κ?πο και χρ?νο)

Η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι πραγματικ? πιο ισχυρ? απ? την εντ?? σελ?δα?. Το 85% των αποτελεσμ?των σα? εξαρτ?ται απ? την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, εν? για το υπ?λοιπο 15% ευθ?νεται η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση.

Στην πραγματικ?τητα, μετ? απ? χρ?νια εμπειρ?α? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ?χει αποδειχθε? ?τι μπορε?τε να πετ?χετε θετικ? αποτελ?σματα και να βελτι?σετε δραματικ? τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μ?νο με εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση. Ωστ?σο, σα? προτε?νω να ?χετε ξεκιν?σει με τα βασικ? γιατ? η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ??.

Τι Ε?ναι Η Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση; (Off-Page Optimization)

SEO-GOOGLE-6

Με την πιο απλ? τη? μορφ?, η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι να αυξ?σουμε τη δημοτικ?τητα μια? σελ?δα?. Η δημοτικ?τητα μια? σελ?δα? ορ?ζεται απ? των αριθμ? και των τ?πο των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται στη συγκεκριμ?νη σελ?δα. Επ?ση? ?χει να κ?νει με το τι μπορε?τε να κ?νετε εκτ?? σελ?δα? για να βελτι?σετε τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η πιο βασικ? στρατηγικ? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι να χτ?σετε ποιοτικο?? συνδ?σμου? (backlinks) στην σελ?δα σα?. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google ε?ναι αυτ??.

?ταν λ?με ποιοτικο? σ?νδεσμοι εννοο?με σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με:

1. ?χουν ?σο ? μεγαλ?τερο Google PageRank απ? τη σελ?δα? σα?

2. ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με την δικ? σα? σελ?δα

3. ?χουν σχετικ?? μετα-ετικ?τε?

4. Προ?ρχονται απ? διαφορετικ?? πηγ??

5. ?χουνε ?δη πολλ? ποιοτικ? ιστολ?για να συνδ?ονται π?σω σε αυτ?!

Ακ?μα σημαντικ?τερο δεν ε?ναι μ?νο ποια ιστολ?για συνδ?ονται με σα?, αλλ? πω?. Πω? συνδ?ονται αυτ? τα ιστολ?για σε σα? ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?.
Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι ποια και με ποιο τρ?πο ιστολ?για συνδ?ονται π?σω με σα?.

Η διασ?νδεση μ?σω λ?ξεων κλειδι?ν που δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ε?ναι αυτ?? για τι? οπο?ε? θα θ?λετε να βγα?νετε πρ?τοι στην Google.

Για παρ?δειγμα:

Μπορ? να συνδεθ? με τη σελ?δα http://www.paramarketing.info με 3 τρ?που?:

1. http://www.paramarketing.info

2. ParaMarketing Blog

3. Make Money On The Internet

?πω? καταλ?βατε, ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?νδεση? ε?ναι ο τρ?το? γιατ? εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? σε σ?νδεσμο περιεχομ?νου (contextual backlink).

Ε?δη Συνδ?σμων

Υπ?ρχουν τρει? βασικο? τ?ποι συνδ?σμων που πρ?πει να γνωρ?ζετε: μον?δρομοι σ?νδεσμοι, αμφ?δρομοι σ?νδεσμοι και τριγωνικο? σ?νδεσμοι.

1. Μον?δρομοι Σ?νδεσμοι

Ε?ναι αυτο? που παρ?χονται απ? μια ιστοσελ?δα σε ?λλη μ?α. Η Google αξιολογε? αυτο?? του? συνδ?σμου? περισσ?τερο και? υπερ?νω ?λων.

2. Αμφ?δρομοι Σ?νδεσμοι

?ταν ανταλλ?σσετε αμοιβα?α με ?λλα ιστολ?για. Και αυτο? οι αμοιβα?οι σ?νδεσμοι ε?ναι πολ?τιμοι αλλ? ?χι ?πω? οι μον?δρομοι.

3. Τριγωνικο? Σ?νδεσμοι

Η Α ιστοσελ?δα συνδ?εται με τη Β, η Β με τη Γ και η Γ π?σω με την Α. Αυτ? ε?ναι και το ιδανικ? ε?δο? συνδ?σμων.

Ποιε? Σελ?δε? Ε?ναι Κατ?λληλε? Για Να Αποκτ?σετε Συνδ?σμου?;

Τ?ρα που γνωρ?ζετε την σημαντικ?τητα των συνδ?σμων, η πρ?τη ερ?τηση ε?ναι απ? πο? θα πρ?πει να αποκτ?σουμε συνδ?σμου?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι υπ?ρχουν πολλ?? θεωρ?ε? για αυτ?. Το πιθαν?τερο ε?ναι να αποκτ?σετε συνδ?σμου? παρ?μοιου? με αυτο?? που ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα?.

Οι ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι ?σε? σελ?δε? σα? κερδ?ζουν σε θ?σει? για την ?δια λ?ξη κλειδ? στην Google. Ακο?γετε πολ? απλ? που παραλε?πετε πολλ?? φορ??. θα πρ?πει ?μω? να εξετ?σετε πω? διασυνδ?ονται και με ποιου? οι ανταγωνιστ?? σα? και να κ?νετε και σει? το ?διο. Να αποκτ?σετε δηλαδ? συνδ?σμου? απ? τι? ?διε? σελ?δε? που ?χουν και αυτο?.

SEO Πρ?τη Σελ?δα: Δημιουργ?ντα? ?πειρα Βacklinks

Μ?θετε περισσ?τερα στο σχετικ? ?ρθρο:

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看