ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Google Παθητικ? Organic Traffic

Πω? να αποκτ?σετε παθητικ? οργανικ? traffic στο site σα? απ? τη Google, χωρ?? να κ?νετε απολ?τω? τ?ποτα ? σχεδ?ν τ?ποτα!

Τι ε?ναι το free organic traffic;

Το δωρε?ν traffic προ?ρχεται απ? τρει? βασικ?? πηγ??:

  • Απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google
  • Απ? τα backlinks προ? το site σα?
  • Απ? απευθε?α? επ?σκεψη στο site ? blog σα?

Σε αντ?θεση με τα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? google, το free organic traffic ?χει π?ρα πολλ? πλεονεκτ?ματα. Δεν λ?ω πω? το Google Adwords δεν ε?ναι καλ?, απλ? μειονεκτε? συγκριτικ? με το free traffic απ? το σωστ? επαγγελματικ?? SEO.

Πλεονεκτ?ματα του SEO και του free organic traffic

1. Χαμηλ? κ?στο? γιατ? ε?ναι δωρε?ν

2. Αποτελεσματικ? στ?χευση

3. Παθητικ? traffic

4. Υψηλ?? μετατροπ??, οι επισκ?πτε? γ?νονται πελ?τε? σα?

5. Εγγραφ?? στην email λ?στα σα?

Reach (Organic vs Paid). Ουσιαστικ? μιλ?με για “κ?λυψη”. Η κ?λυψη κ?θε post ε?ναι ?ρτια συνδεδεμ?νη με το engagement rate – ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η κ?λυψη, τ?σο δυνητικ? μεγαλ?τερο μπορε? να ε?ναι το engagement rate. Υπ?ρχουν 2 ε?δη “κ?λυψη?” : η οργανικ? (organic reach) και η πληρωμ?νη (paid reach). Η οργανικ? κ?λυψη αφορ? στο π?σοι χρ?στε? που ?χουν κ?νει like τη? σελ?δα ε?δαν το περιεχ?μενο που δημοσιε?τηκε και ΚΑΤ επ?κταση π?σοι φ?λοι φ?λων το ε?δαν (μετ? τη δι?δραση των πρ?των με το κ?θε post). Πληρωμ?νη κ?λυψη –? paid reach – ε?ναι η κ?λυψη που προκ?πτει μ?σα απ? τη διαφ?μιση του post στο facebook – πχ. promoted post. – See more at: https://www.thebuzzfirm.gr/blog/#sthash.5EEUtpIU.dpuf
Reach (Organic vs Paid). Ουσιαστικ? μιλ?με για “κ?λυψη”. Η κ?λυψη κ?θε post ε?ναι ?ρτια συνδεδεμ?νη με το engagement rate – ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η κ?λυψη, τ?σο δυνητικ? μεγαλ?τερο μπορε? να ε?ναι το engagement rate. Υπ?ρχουν 2 ε?δη “κ?λυψη?” : η οργανικ? (organic reach) και η πληρωμ?νη (paid reach). Η οργανικ? κ?λυψη αφορ? στο π?σοι χρ?στε? που ?χουν κ?νει like τη? σελ?δα ε?δαν το περιεχ?μενο που δημοσιε?τηκε και ΚΑΤ επ?κταση π?σοι φ?λοι φ?λων το ε?δαν (μετ? τη δι?δραση των πρ?των με το κ?θε post). Πληρωμ?νη κ?λυψη –? paid reach – ε?ναι η κ?λυψη που προκ?πτει μ?σα απ? τη διαφ?μιση του post στο facebook – πχ. promoted post. – See more at: https://www.thebuzzfirm.gr/blog/#sthash.5EEUtpIU.dpuf

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-1

7 Συμβουλ?? για να βελτι?σετε το organic traffic

1. Γρ?ψτε ?να ?ρθρο για κ?θε βασικ? λ?ξη κλειδ? στο site σα?. ?μα δεν ?χετε blog στο site σα?, σκεφτε?τε να ενσωματ?σετε ?να wordpress blog και να γρ?φετε ?να ?ρθρο τουλ?χιστον την εβδομ?δα. Φροντ?στε τα ?ρθρα σα? να ε?ναι τουλ?χιστον 700 λ?ξει? με στ?χο τι? 2.500 λ?ξει? και να περιστρ?φονται γ?ρω απ? τη βασικ? λ?ξη κλειδ?.

2. Δημιουργ?στε backlinks με τη βασικ? σα? λ?ξη κλειδ?. ?σα περισσ?τερα και ποιοτικ?τερα backlinks φτι?χνετε τ?σο καλ?τερο για το site σα?.

3. Διαμοιρ?στε τα post σα? σε ?λα τα social media και σε ?λα τα social bookmarking sites. Τα περισσ?τερα τα social media το καλ?τερο γιατ? θα αυξ?σετε το SEO σα? και την ορατ?τητα σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4. Διασυνδ?στε τα post μεταξ? του? και ?λα αυτ? συνδ?στε τα με το ?ρθρο πυλ?να?.

5. Χρησιμοποι?στε και β?ντεο στο περιεχ?μεν? σα?. ?σο πιο ποιοτικ? ε?ναι το περιεχ?μεν? σα?, τ?σο πιο πολλ?? οργανικ?? αναζητ?σει? θα ?χετε απ? τη Google.

6. Συνδ?στε το site σα? με τα google analytics.

7. Επικεντρωθε?τε μ?νο σε high traffic keywords. Εστιαστε?τε σε λ?ξει? κλειδι? που ?χουν μηνια?ε? αναζητ?σει? απ? 3.000 ?ω? 100.000 και χαμηλ? ανταγωνισμ?. Εγκαταλε?ψτε οριστικ? τι? λ?ξει? κλειδι? με υψηλ? ανταγωνισμ? ? με πολ? χαμηλ?? μηνια?ε? αναζητ?σει?.

Google Organic traffic δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看