ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google

SEO : Γιατ? το χρειαζ?μαστε ;

Συγκεκριμ?νε? στρατηγικ?? SEO μπορο?ν να βοηθ?σουν την επιχε?ρησ? σου να εμφαν?ζεται στι? πρ?τε? θ?σει? στη Google με αποτ?λεσμα ?τσι να αυξηθε? η επισκεψιμ?τητα ? το πολ?τιμο traffic στο site σου απ? πελ?τε? που αναζητο?ν μ?α επιχε?ρηση ? προ??ντα σαν τα δικ? σου.

Τα νο?μερα μιλ?νε π?ντα καλ?τερα, ?τσι ακολουθο?ν 7 στατιστικ? που αποδεικν?ουν την δ?ναμη του SEO :

 • 83% των χρηστ?ν κ?νουν αναζητ?σει? στο internet.
 • 94% των χρηστ?ν κ?νουν κλικ? στα οργανικ? αποτελ?σματα ?χι στι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει?.
 • 75% των χρηστ?ν δεν π?ει ποτ? στην 2η σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Η αναζ?τηση ε?ναι η νο?μερο 1 αιτ?α που δημιουργε? traffic στα sites ? blogs ξεπερν?ντα? τα social media κατ? 300%.
 • 39% των πελατ?ν των εταιρι?ν προ?ρχεται απ? αναζ?τηση.
 • 50% των υποψ?φιων πελατ?ν ε?ναι πιο πιθαν? να κλικ?ρουν σε ?να site το οπο?ο εμφαν?ζεται περισσ?τερο απ? μ?α φορ? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.
 • Κατ? μ?σον ?ρο το 35% των αναζητ?σεων μετατρ?πονται σε επισκ?ψει? στα 3 πρ?τα οργανικ? αποτελ?σματα.
 • Το 48% π?νε στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? πρ?τη? θ?ση?, το 12% στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? δε?τερη? θ?ση? και το 8% στα αποτελ?σματα τη? 3η? θ?ση? στη Google. Το υπ?λοιπο 32% τη? κ?νηση? διαμοιρ?ζεται στι? υπ?λοιπε? θ?σει? των αποτελεσμ?των τ?σο τη? Google, αλλ? και τη? Bing.

Γιατ? τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google ε?ναι καλ?τερα;

Σε μια τελευτα?α ?ρευνα τη? GroupM UK and Nielsen, μ?νο το 6% των χρηστ?ν ?κανε κλικ σε κ?ποιο απ? τα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? Google.

?χει παρατηρηθε? ?τι τα ?τομα νε?τερη? ηλικ?α? που ε?ναι εξοικειωμ?να με τη Google και την τεχνολογ?α, αποφε?γουν τι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει? τη? Google κ?ριω? για του? παρακ?τω 2 λ?γου?:

 1. Τι? θεωρο?ν spam
 2. Εμπιστε?ονται τα site που κατ?φεραν να βγουν πρ?τα στη Google με το σπαθ? του?

Τα οργανικ? αποτελ?σματα σ?μφωνα με του? χρ?στε?, ε?ναι πιο ποιοτικ? και πραγματικ? με αυτ? θ?λει και ψ?χνει ο κ?σμο?. Αντ?θετα, τα πληρωμ?να αποτελ?σματα ε?ναι αμφιβ?λου ποι?τητα?, σχετικ?τητα? και αποσπο?ν τον χρ?στη.

SEO- Google Πρ?τη Σελ?δα!

 • Κατεβ?στε δωρε?ν τον λεπτομερ? οδηγ?: SEO- Google Πρ?τη Σελιδα!
 • Βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?! Κατακλυστε?τε απ? επισκ?ψει?!
 • Βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και Αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!
 • Αποκτ?στε πρ?σβαση σε μια σειρ? δωρε?ν β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€!

SEO Διαβ?στε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看