ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-ARXARIOUS-SYMVOULES-1

SEO για αρχ?ριου?: 10 μικρ?? συμβουλ?? για να βγε?τε στη google

Πω? να κ?νετε τα πρ?τα σα? β?ματα στο SEO αποφε?γοντα? τα λ?θη και τι? παγ?δε?

?χετε φτι?ξει τη ν?α σα? ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα και ?χετε ξεκιν?σει να ασχολε?στε με το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων;

?μα δεν ξ?ρετε απ? που να ξεκιν?σετε μια και οι πληροφορ?ε? σχετικ? με το SEO και τι πρ?πει να κ?νετε ε?ναι ?φθονε? και εντελ?? δωρε?ν στο διαδ?κτυο και αισθ?νεστε λ?γο μπερδεμ?νοι, θα πρ?πει να διαβ?σετε τι? παρακ?τω 10 χρυσ?? συμβουλ??.

Θα σα? γλιτ?σουν πολ? κ?πο και πολ? χρ?νο και θα σα? βοηθ?σουν να χτ?σετε γερ? θεμ?λια και την περαιτ?ρω αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Οι παρακ?τω 10 συμβουλ?? δεν ?χουν τοποθετηθε? τυχα?α σε αυτ? το ?ρθρο, αν και δεν καλ?πτουν ?λο το φ?σμα των ερωτ?σεων και των γν?σεων που χρει?ζεται κ?ποιο? αρχ?ριο? στο SEO για να ξεκιν?σει σ?μερα.

?μω? ε?ναι κατ? τη γν?μη μου οι 10 πιο βασικ?? συμβουλ?? που χρει?ζεστε για να μπορ?σετε να αρχ?σετε να βλ?πετε αποτελ?σματα στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση? και να π?ρετε σωστ? κατε?θυνση.

1 Γρ?ψτε σωστ? κε?μενα για το site σα?

Η β?ση του SEO και τη? προ?θηση? των ιστοσελ?δων ε?ναι το ?διο σα? το site. ?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει το απαρα?τητο περιεχ?μενο και τι? λ?ξει? κλειδι? για τι? οπο?ε? θ?λετε να ανεβε?τε στη Google, τ?τε ε?ναι δ?σκολο να γ?νει οτιδ?ποτε σωστ?.

Τα κε?μενα θα πρ?πει να υπ?ρχουν σε κ?θε σελ?δα που θ?λετε να αν?βει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον 300 λ?ξει? απ? χρ?σιμο περιεχ?μενο που αναζητ? ο χρ?στη? του ?ντερνετ αυτ? τη στιγμ?.

Συν?θω? το λ?θο? που κ?νει κ?ποιο? αρχ?ριο? στο SEO ε?ναι να αφ?σει το site του στην τ?χη του χωρ?? να προβε? σε βελτι?σει? και προσθ?κε? κειμ?νων, εικ?νων και περιεχομ?νου.

Οι δικαιολογ?ε? που βρ?σκει ε?ναι του τ?που οι ?λλοι δεν ?χουν κε?μενα και ?μω? βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα ? θα το δ?σω σε μια ξαδ?ρφη που ?χει σπουδ?σει φιλ?λογο? για να τα γρ?ψει. Στην ουσ?α ?μω? ?λε? οι δικαιολογ?ε? παρουσι?ζονται για να αποφ?γει κ?ποιο? την ?ποια ενασχ?ληση του με την επιμ?λεια των κειμ?νων και του περιεχομ?νου.

Οπ?τε, ανασκουμπωθε?τε και ξεκιν?στε να προσθ?τετε ?σο πιο χρ?σιμο και μοναδικ? περιεχ?μενο μπορε?τε και αποφ?γετε τι? αντιγραφ??, γιατ? τα site με διπλ? περιεχ?μενο δεν ?χουν καμ?α τ?χη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

2 Χρησιμοποι?στε λατινικ? permalinks και αποφ?γετε τα Ελληνικ?

Τα λατινικ? permalinks ? λατινικ? URLs ε?ναι ισοδ?ναμα με τα ελληνικ? permalinks ? ελληνικ? URLs και η Google τα αναγνωρ?ζει και τα ταξινομε? εξ?σου και τα 2.

Με τη μ?νη διαφορ? ?τι τα λατινικ? permalinks ?χουν καλ?τερη τ?χη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? οι σελ?δε? που ?χουν λατινικ? permalinks δεν παρουσι?ζουν πρ?βλημα στην κωδικοπο?ηση των χαρακτ?ρων ?ταν κ?νουμε κοινοποι?σει? στα social media και ?ταν αποκτ?με backlinks απ? ξεν?γλωσσα sites ? ιστοσελ?δε? του εξωτερικο?.

3 Μην ασχολε?στε μ?νο με το Facebook

Το Facebook ε?ναι ?να καλ? εργαλε?ο για ξεχαρμ?νιασμα για κ?ποιον αρχ?ριο χρ?στη του ?ντερνετ αλλ? ε?ναι μια παγ?δα για κ?ποιον που ?χει φτι?ξει μια ιστοσελ?δα, ε?ναι αρχ?ριο? στο SEO και θ?λει να κ?νει την ιστοσελ?δα του να αποκτ?σει κοιν? και επισκεψιμ?τητα.

Αυτ? συμβα?νει λ?γω του κορεσμο? των σελ?δων και των δημοσιε?σεων που υπ?ρχει σ?μερα στο Facebook. Το Facebook ω? επαγγελματικ? εργαλε?ο προ?θηση? φθ?νει και αρχ?ζει να εγκαταλε?πεται απ? μεγ?λε? επιχειρ?σει? και απ? επαγγελματ?ε? του SEO, ?πω? και απ? μ?να.

Η ?δια η Tesla και ο Elon Musk δι?γραψε την σελ?δα τη? Tesla στο Facebook για να αποδε?ξει πρ?τον ?τι δεν τη χρει?ζεται και δε?τερον γιατ? ε?ναι φ?ρα, ?χει μηδενικ? ? αρνητικ? απ?δοση στον χρ?νο και τα χρ?ματα που επενδ?ετε σε αυτ?ν.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Γιατ? η διαφ?μιση στο Facebook και στη Google ?γινε απ? επιχειρηματικ? εργαλε?ο χ?μπι;

4 Κ?ντε ?να δωδεκ?μηνο πλ?νο για το SEO

?ταν μιλ?με για SEO και Google, ο μ?σο? αρχ?ριο? στο SEO νομ?ζει ?τι ?λα γ?νονται αυτ?ματα. ?τι θα κ?νει? ?να site με το τ?δε αντικε?μενο τη Δευτ?ρα, την Τρ?τη η Google θα σε ?χει π?ει αν ?χι στην πρ?τη θ?ση, τουλ?χιστον στην πρ?τη πεντ?δα και τ?τε θα αρχ?σει? να πα?ρνει? παραγγελ?ε? σωρηδ?ν, να χτυπ?ει το τηλ?φωνο και ?λοι να ζητ?νε τα προ??ντα σου.

Απ? τη NASA θα ?ρχονται ειδικο? για να σου κ?νουν παραγγελ?ε? εκατομμυρ?ων και με λ?γα λ?για ?λο? ο πλαν?τη? θα περιστρ?φεται γ?ρω απ? το site σου με κομμ?νη την αν?σα.

?μα το πιστε?ετε αυτ?, σ?γουρα ?χετε ψηφ?σει ΣΥΡΙΖΑ στι? προηγο?μενε? εκλογ?? και ?μα συνεχ?σετε να το πιστε?ετε, μ?λλον θα ξαναψηφ?σετε ΣΥΡΙΖΑ.

Η αλ?θεια απ?χει παρασ?γγα?, γιατ? στην αρχ? καν?να site δεν ?χει οργανικ? κατ?ταξη. Ξεκιν?ει με μηδ?ν οργανικ? επισκεψιμ?τητα και απαιτο?νται μ?νε? σκληρ?? εργασ?α? στην προ?θηση και στο SEO για να αρχ?σει να κερδ?ζει θ?σει?.

Επειδ? το SEO δεν ε?ναι Google Adwords, και δεν ?χει καμ?α σχ?ση με την διαφ?μιση, απαιτο?νται απ? 3 ?ω? 12 μ?νε? συνεχιζ?μενη? προσπ?θεια? για να δε?τε τα πρ?τα απτ? αποτελ?σματα και να αυξ?σετε την οργανικ? σα? κατ?ταξη.

Σχεδι?στε ?να δωδεκ?μηνο πλ?νο στο SEO ?που θα β?λετε κ?ποιε? καθημεριν?? δραστηρι?τητε? ?πω? μελ?τη, δημιουργ?α περιεχομ?νου, δημιουργ?α backlinks.

5 Μελετ?στε μ?νο απ? αξι?πιστε? πηγ?? SEO σε καθημεριν? β?ση

Η παραπληροφ?ρηση στο SEO σ?μερα ε?ναι ?ντω? θρυλικ? με τον ?να ειδικ? στο SEO να λ?ει ?τσι, τον ?λλον να λ?ει κοκορ?τσι και τη Google να λ?ει εντελ?? ?λλα πρ?γματα.

Το σωστ? απ? το λ?θο? απ?χει ελ?χιστα και η ημιμ?θεια ε?ναι χειρ?τερη τη? αμ?θεια?. Κατ? συν?πεια θα πρ?πει να βρε?τε μ?νο τι? πιο αξι?πιστε? πηγ?? στο SEO κυρ?ω? απ? ιστοσελ?δε? του εξωτερικο? και να μελετ?τε ειδικ? στην αρχ? σε καθημεριν? β?ση ?στω και για 15 λεπτ?.

Μπορε?τε επ?ση? να π?ρετε τον οδηγ? SEO και να δε?τε τα κλασσικ? β?ντεο που ?χω στο site μου για να σταθε?τε γερ? στα π?δια σα? στην αρχ? και να μην π?σετε σε κ?ποια πλ?νη.

6 Αποφ?γετε το black hat SEO

Μπορε? να μην την ?χετε ακο?σει ξαν? τη φρ?ση black hat SEO,?και να μην ξ?ρετε τι σημα?νει. Black hat SEO ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι τεχνικ?? που δεν τι? επικροτε? η Google ?πω? αγορ? backlinks, προγρ?μματα που κ?νουν black hat SEO, spam με σχ?λια σε blogs κτλ.

Το αντ?θετο του black hat SEO ε?ναι το white hat SEO και με αυτ? θα πρ?πει να ξεκιν?σετε και να συνεχ?σετε. ?τσι θα ?χετε π?ντα τον ?λεγχο τη? σελ?δα? σα? και δεν θα διατρ?χετε ποτ? κ?ποιο ρ?σκο μια? επικε?μενη? τιμωρ?α? απ? τη Google.

7 Αρχ?στε να δημιουργε?τε τα πρ?τα σα? backlink με το χ?ρι

Αν το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, τ?τε η βασ?λισσα του παιχνιδιο? στο SEO ε?ναι τα backlinks. Θα πρ?πει να αρχ?σετε να δημιουργε?τε backlinks απ? την πρ?τη μ?ρα που ?χετε λανσ?ρει το site σα? για πρ?τη φορ?.

Πρ?τα σε μερικ? social media, μετ? σε ιστοσελ?δε? γνωστ?ν και φ?λων, σε επαγγελματικο?? καταλ?γου? και γενικ? σε ?ποια site μπορο?ν να σα? δ?σουν backlinks.

Η σταθερ? και καθημεριν? δημιουργ?α backlinks, ?σο αργ? και επ?πονη και αν ε?ναι ω? διαδικασ?α, θα σα? δ?σει σαφ?? προβ?δισμα ?ναντι των ανταγωνιστ?ν σα? και σε β?θο? χρ?νου θα σα? φ?ρει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

8 Εγγραφε?τε σε ?να σωστ? SEO Tool ?πω? το Ahrefs

Το Ahrefs το αναφ?ρω συχν? πυκν? γιατ? ε?ναι ?να απ? τα πιο πολ?τιμα εργαλε?α που χρησιμοποι? για να ?χω μια εικ?να, ?χι πραγματικ? αλλ? τουλ?χιστον κοντ? στην πραγματικ?τητα για τα backlinks που ?χει η ιστοσελ?δα μου καθ?? και τα backlinks των ανταγωνιστ?ν μου.

Το Ahrefs εκτ?? απ? σημαντικ?? πληροφορ?ε? που δ?νει για την ιστοσελ?δα σα? ?πω? αριθμ? backlinks, domain authority και ?λλα, ?χει και ?να πολ? ενημερωμ?νο blog σχετικ? με το SEO που πιστε?ω θα σα? βοηθ?σει πολ? ειδικ? στα πρ?τα σα? β?ματα στο SEO.

9 Μετρ?στε την κατ?ταξη με το Ranktracker

To Ranktracker ε?ναι ?να πρ?γραμμα μ?τρηση? τη? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?. Το Ranktracker ε?ναι επ? πληρωμ? ?μω? ε?ναι το μ?νο αξι?πιστο εργαλε?ο μ?τρηση? τη? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των ανταγωνιστικ?ν ιστοσελ?δων προ? εσ?? για πολλ?? λ?ξει? κλειδι? ταυτ?χρονα.

Ε?ναι σ?γουρο ?τι θα σα? γλιτ?σει π?ρα πολ? χρ?νο και ?τι θα σα? βοηθ?σει να μετρ?σετε την πρ?οδο σα? κ?θε μ?να.

10 Βρε?τε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα?

Το να βρε?τε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα? ε?ναι σ?μερα πολ? ε?κολη υπ?θεση. Το πιο σωστ? εργαλε?ο για να βρε?τε απ? που ?χουν backlinks οι κυρι?τεροι ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι το Ahrefs.

Αν και συνδρομητικ? εργαλε?ο και λ?γο αλμυρο?τσικο στο κ?στο?, ε?ναι ?ντω? πολ?τιμο και αξ?ζει τα λεφτ? του.

Η επ?μενη ερ?τηση τ?ρα ε?ναι, αφο? τα βρ?καμε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν μα?, τι να τα κ?νουμε;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?, αντιγρ?ψτε τα για να κερδ?σετε τι? θ?σει? των ανταγωνιστ?ν σα?. Δε?τε ποια απ? τα backlinks που ?χουν κερδ?σει μπορο?ν να αντιγραφο?ν η να κερδηθο?ν ? να αποκτηθο?ν με κ?ποιον τρ?πο και ξεκιν?στε.

11 Στοχε?στε στι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?

Σα? ε?πα για 10 συμβουλ?? και τελικ? πρ?σθεσα και μια ενδ?κατη. Αν και τελευτα?α, ε?ναι εξ?σου σημαντικ?.

Πριν κ?νουμε οτιδ?ποτε, πριν ξεκιν?σουμε την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? μα? θα πρ?πει ?δη να ξ?ρουμε ποιε? ε?ναι οι βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που θα φ?ρουν τα λεφτ? και του? πελ?τε? στο site μα?, αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? λ?γονται money keywords.

?μα δεν τι? γνωρ?ζετε και ?χετε φτι?ξει ?δη ιστοσελ?δα, τ?τε θα πρ?πει να κ?νετε διορθ?σει? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν. ?μα δεν ?χετε φτι?ξει ?δη το site σα?, θα πρ?πει να το κατασκευ?σετε με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? ?στε να μπορ?σετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με αυτ??.

Πιστε?ω να σα? βο?θησα για να ξεκιν?σετε ω? αρχ?ριο? στο SEO και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO για αρχαρ?ου?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看