ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-local-seo-geotargeting

SEO Geotargeting

Καλησπ?ρα φ?λοι μου, μετ? την πρ?σφατη αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google στι? 24 Ιουλ?ου 2014 με την κωδικ? ονομασ?α Google Pigeon Update, αναμ?νεται να επηρεαστο?ν τα τοπικ? αποτελ?σματα και τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? του Google Local.

Το Google Pigeon Update θα επηρε?σει κατ? πολ? τα τοπικ? αποτελ?σματα και γενικ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? του SEO Geotargeting.

Τι ε?ναι το SEO Geotargeting

To SEO Geotargeting ε?ναι η γεωγραφικ? στ?χευση ε?τε εθνικ? ε?τε τοπικ? σε μ?α π?λη ? περιοχ? για μαι συγκεκριμ?νη αναζ?τηση. Μ?χρι τ?ρα γνωρ?ζαμε ?λοι για την συγκεκριμ?νη εθνικ? στ?χευση μια λ?ξη? κλειδ? με β?ση την εθνικ? ? την διεθν? κατ?ληξη του ον?ματο? χ?ρου (Top Level Domain Name ? TLD).

Σ?μφωνα με την Google η κατ?ληξη χ?ρου σε εθνικ? κατ?ληξη μαζ? με την γεωγραφικ? περιοχ? του hosting και το εθνικ? IP πα?ζανε καταλυτικ? ρ?λο στην εθνικ? στ?χευση. Για παρ?δειγμα ε?ν σα? ενδιαφ?ρει η αγορ? τη? Ελλ?δα?, θα πρ?πει να επιλ?ξετε μια ιστοσελ?δα με ελληνικ? κατ?ληξη σε gr, ελληνικ? hosting με ελληνικ? IP.

Σ?μφωνα π?λι με τη Google, υπ?ρχουν κ?ποιε? καταλ?ξει? ονομ?των χ?ρου που δεν πα?ζουν καν?να απολ?τω? ρ?λο στο SEO Geotargeting και συμπεριφ?ρονται ?πω? τα κλασικ? γενικ? ον?ματα χ?ρου ?πω? το .com, .net, .org, .info, .biz. Αυτ? λ?γονται generic top level domains. Παρακ?τω ε?ναι μ?α λ?στα απ? αυτ? για να μην μπερδευτε?τε στην επιλογ? του?.

Να θυμ?στε ?τι τα παρακ?τω ον?ματα δεν ε?ναι κατ?λληλα για SEO Geotargeting:

Generic Top Level Domains (gTLDs)

.aero
.biz
.cat
.com
.coop
.edu
.gov
.info
.int
.jobs
.mil
.mobi
.museum
.name
.net
.org
.pro
.tel
.travel


Regional top-level domains

Επ?ση? κ?ποια ?λλα ον?ματα τα οπο?α θεωρο?νται και αυτ? γενικ? ον?ματα και ?χουν ?δια συμπεριφορ? με τα .com και .org ε?ναι τα παρακ?τω:

.eu

.asia

Αυτ? αν και παραπ?μπουν σε περιοχ??, δεν ?χουν καμ?α γεωγραφικ? ισχ? στο SEO Geotargeting.

Generic Country Code Top Level Domains

Επ?ση?, υπ?ρχει και μια πλει?δα ?λλων ονομ?των τα οπο?α ε?ναι τοπικ? ( ccTLDs ) που επειδ? ε?ναι πολ? δημοφιλ? αν?μεσα στου? χρ?στε? και στου? webmasters, η Google τα αντιμετωπ?ζει σαν γενικ? ον?ματα και ?χι σαν στοχευμ?να για κ?ποια χ?ρα.

Αυτ? ε?ναι:

.ad .as .bz .cc .cd .co .dj .fm .io .la .me .ms .nu .sc .sr .su .tv .tk .ws

 

8 Συμβουλ?? για να στοχε?σετε την Ελλ?δα στο SEO

Οι παρακ?τω συμβουλ?? σα? βοηθ?νε για να στοχε?σετε στο Ελληνικ? SEO και για αποκτ?σετε traffic απ? την Ελλ?δα συγκεκριμ?να και ?χι γενικ? traffic απ? Αμερικ? και Κ?να που μ?λλον θα ε?ναι εντελ?? ?χρηστο για την ιστοσελ?δα σα?.

1. Επιλ?ξτε εθνικ? κατ?ληξη ον?ματο? σε .gr

Η κατ?ληξη σε gr, ωφελε? π?ρα πολ? απ? ?ποψη SEO ?ταν απευθυν?μαστε στην ελληνικ? αγορ? καθαρ?. Αν η ιστοσελ?δα μα? ?χει περισσ?τερε? απ? μ?α γλ?σσε? καλ? θα ?ταν να ?χουμε ξεχωριστ?? εγκαταστ?σει? WordPress για κ?θε γλ?σσα και διαφορετικ? domain names για να μην μπερδ?ψουμε τη Google. Δεν το λ?ω για να σα? παιδ?ψω αλλ? αυτ? ε?ναι η αλ?θεια.

2. Επιλ?ξτε ω? χ?ρα την Ελλ?δα και τη γλ?σσα τα ελληνικ? στα Google Webmaster Tools.

Στα Google Webmaster Tools? κ?τω απ? την επιλογ? Geotargeting υπ?ρχει η επιλογ? ω? χ?ρα η Ελλ?δα και η γλ?σσα η Ελληνικ?. Mε σ?μβολα αυτ? απεικον?ζεται ω? el, GR.

3. Επιλ?ξτε web hosting με server στην Ελλ?δα και ελληνικ? IP.

Η ελληνικ? φιλοξεν?α ε?ναι πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? γεωγραφικ?? στ?χευση?, αλλ? και λειτουργικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Παρ?λληλα θα ?χετε πολ? μικρ?τερο χρ?νο απ?κριση? και μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν που σημα?νει περισσ?τεροι πελ?τε? για την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

4. Δημιουργ?στε Ελληνικ? και μ?νο backlinks, ?μα γ?νεται.

Προσπαθ?στε να αποκτ?σετε ?σο πιο πολλ? ελληνικ? και σχετικ? με το site σα? bakclinks γ?νεται. Λ?ω ?μα γ?νεται γιατ? μερικ?? φορ?? ε?ναι σχετικ? ακατ?ρθωτο στην μικρ? και γεμ?τη προκαταλ?ψει? στο SEO ελληνικ? αγορ? να αποκτ?σετε τα απαιτο?μενα backlinks.

5. Χρησιμοποι?στε την ελληνικ? γλ?σσα και ελληνικ?? λ?ξει? κλειδι? στο περιεχ?μενο σα?.

Το περιεχ?μενο σα? θα πρ?πει να ε?ναι αποκλειστικ? μον?γλωσσο. Αλλι?? θα ?χω και επισκ?πτε? και απ? ?λλε? χ?ρε? που μιλ?νε τη γλ?σσα στην οπο?α γρ?φω στην ιστοσελ?δα μου. Δεν βοηθ?ει να γρ?φω σε δ?ο γλ?σσε? ταυτ?χρονα γιατ? ?τσι ?χω διπλ? πρ?βλημα: λειτουργικ?τητα? και στο SEO.

Φανταστε?τε σε ?να ελληνικ? site να γρ?ψω και τρ?α ?ρθρα στα γερμανικ?. Οι Γερμανο? επισκ?πτε? που θα με βρουν απ? τη Google, θα αισθανθο?ν παρ?ξενα με το ελληνικ? μενο? και τα γερμανικ? κε?μενα και μ?λλον δεν θα παραμε?νουν στο site. Θα μου αυξ?σουν το bounce rate και απλ?? θα φ?γουν.

Το υψηλ? bounce rate ?χει αρνητικ?? επιπτ?σει? στο SEO και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google γιατ? ε?ναι απ? μ?νο του παρ?γοντα? negative SEO.

6. Γραφτε?τε στο Google Local.

Η υπηρεσ?α Google Local εμφαν?ζει την επιχε?ρηση σα? στα τοπικ? αποτελ?σματα τη? Google ?ταν κ?νετε τοπικ?? γεωγραφικ?? αναζητ?σει?, για παρ?δειγμα SEO ΛΑΡΙΣΑ.

Μπορε?τε να γρ?ψετε την επιχε?ρηση σα? και την ιστοσελ?δα σα? εντελ?? δωρε?ν! ?λλη μια ευχ?ριστη ?κπληξη τη? Google!

Μπορε? το Google Local να το βρε?τε και με την ονομασ?α Google Business. Παλαι?τερα λεγ?τανε Google Places.

7. Προτιμ?στε την ελληνικ? εγκατ?σταση του WordPress.

Αποφ?γετε την αυτ?ματη αγγλικ? εγκατ?σταση που ?χουν π?ρα πολλο? παρ?χοι φιλοξεν?α? και προτιμ?στε να εγκαταστ?σετε χειροκ?νητα την ελληνικ? εγκατ?σταση του WordPress.

8. Καταχωρηθε?τε σε ελληνικο?? τοπικο?? καταλ?γου? και τοπικ? sites.

To Google Pigeon Update ?ρθε να καταπολεμ?σει του? μεγ?λου? καταλ?γου? επιχειρ?σεων στο ?ντερνετ τ?που Yelp. Στην ουσ?α στοχε?ει στο ?διο το Yelp, εμμ?σω? πλην σαφ??.

Γενικ? ?μω? θα ωφελ?σει του? μικρ?τερου? τοπικο?? καταλ?γου?, του? καταλ?γου? π?λεων και περιοχ?ν. Πολλ? business directories στο ?ντερνετ ε?ναι αρκετ? αξι?λογα και σε πολλο?? απ? αυτο?? μπορε?τε να καταχωρηθε?τε εντελ?? δωρε?ν.

SEO Geotargeting Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看