ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google

SEO FAQ

Περιεχ?μενα

Μ?χρι τ?ρα ?χω απαντ?σει σε π?ρα πολλ?? ερωτ?σει? για το SEO και ζητ?σει? για αξιολ?γηση SEO. Το πρ?βλημα ?μω? ε?ναι ?τι οι περισσ?τεροι δεν γνωρ?ζουν τι πρ?πει να ρωτ?σουν σχετικ? με το SEO, γιατ? απλ?? δεν γνωρ?ζουν απ? αυτ?, ο?τε τα βασικ?. ?τσι δημιο?ργησα αυτ? το SEO FAQ για να σα? δ?σω μερικ?? απαντ?σει? σε ζητ?ματα που σα? απασχολο?ν στο SEO.

Τα βασικ? θ?ματα SEO που θα καλ?ψουμε σε αυτ? το SEO FAQ ε?ναι τα παρακ?τω:

SEO Basics

Π?? δουλε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?;

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? στοχε?ουν στο να χτ?σουν ?ναν δε?κτη ? ?να αρχε?ο με ?λε? τι? σελ?δε? με κ?ποια ρομπ?τ αρ?χνε?. Αυτ? τα bots ακολουθο?ν τα links ( τα href και src links ) και ταξινομο?ν τα αρχε?α που προσπελ?ζουν. ?ταν κ?νετε μ?α αναζ?τηση, οι μηχαν?? αναζ?τηση?, τραβ?νε τι? πιο σχετικ?? σελ?δε? απ? τον παγκ?σμιο ιστ? που ?χουν και τι? ταξινομο?ν αν?λογα με του παρ?γοντε? ταξιν?μηση? του αλγορ?θμου του?.

Τι ε?ναι το black hat SEO και το white hat SEO;

Το White hat SEO αναφ?ρεται στι? τεχνικ?? που οι μηχαν?? αναζ?τηση? συνιστο?ν ω? μ?ρο? μια? καλ?? SEO πρακτικ?? με θεμιτ? μ?σα. Το White hat SEO παρ?γει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα. Το Black hat SEO περιλαμβ?νει τεχνικ?? οι οπο?ε? δεν ε?ναι και τ?σο θεμιτ?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να τη Google. To White hat SEO ?χει βραχυπρ?θεσμα αποτελ?σματα και μπορε? να οδηγ?σει σε δι?φορε? ποιν?? απ? την Google, ακ?μα και αποκλεισμ? του site σα? απ? αυτ?ν.

Ποιε? τακτικ?? SEO tactics θεωρο?νται black hat SEO?

Υπ?ρχουν πολλ?? τεχνικ?? οι οπο?ε? θεωρο?νται SEO black hat, ?πω?:

 • Keyword stuffing: το να παραγεμ?ζουμε με μεγ?λε? λ?στε? απ? keywords το? site σα?. Το περιεχ?μενο συν?θω? ε?ναι λεπτ? ? δεν ?χει καθ?λου αξ?α.
 • Cloaking: Το να καλ?πτουμε το περιεχ?μενο μα?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στου? χρ?στε? μα?.
 • Κρυφ? κε?μενο: Το να κρ?βουμε κε?μενα με λ?ξει? κλειδι? στο background ? σε κ?ποιο ?λλο κρυφ? μ?ρο? απ? το site μα?.
 • Doorway pages: Σελ?δε? οι οπο?ε? ?χουν σχεδιαστε? για να αποπλαν?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ποιοι παρ?γοντε? επηρε?ζουν την κατ?ταξη του site μου?

Υπ?ρχουν παραπ?νω απ? 200 παρ?γοντε? που χρησιμοποιο?νται για να ταξινομ?σουν τη σελ?δα σα? στη Google. Δεν ε?ναι ?λοι εξακριβωμ?νοι, αλλ? μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στα posts:

Οι σημαντικ?τεροι των 200 παραγ?ντων του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι:

 • Backlinks: ?να backlink σε ?να site θεωρε?τε ω? μια ψ?φο? για αυτ? το site. Τα περισσ?τερα backlinks μια σελ?δα ? ?να site πα?ρνει, το περισσ?τερο traffic αυτ? η σελ?δα αποκτ?ει. Links απ? domains με high authority ? PageRank ε?ναι πιο πολ?τιμα.
 • On Page SEO: ?πω? ε?ναι ο τ?τλο? τη? σελ?δα?, το περιεχ?μενο, τα meta keywords, οι εικ?νε? και ?λλα.
 • Ηλικ?α του Domain name: ?σο πιο παλι? ε?ναι ?να domain name, τ?σο καλ?τερα.
 • Συχν?τητα Ανανε?σεων: Οι συχν?? ανανε?σει? περιεχομ?νου και τα ν?α ?ρθρα ? σελ?δε? ?χουν ?να θετικ? αντ?κτυπο στη Google.

Τι ε?ναι τα Google Panda και Google Penguin;

Τα Google Panda και Google Penguin ε?ναι ανανε?σει? του αλγορ?θμου τη? Google. Το Panda update βγ?κε πρ?τη φορ? το 2011 για να βελτι?σει την ορατ?τητα των sites υψηλ?? ποι?τητα?. Το Google Penguin ανακοιν?θηκε τον Απρ?λιο του 2012 και τιμ?ρησε ?λα τα sites που ε?χαν χρησιμοποι?σει Black hat SEO τεχνικ??.

Search Engine Result Pages ? SERPs

Γιατ? το site μου δεν εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;?

Αυτ? ε?ναι μια απ? τι? πιο συχν?? ερωτ?σει? στο SEO. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? αιτ?ε? οι οπο?ε? εμποδ?ζουν το site σα? να εμφανιστε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Πρ?τα απ? ?λα, θα πρ?πει να κ?νετε μαι αναζ?τηση για να δε?τε αν η Google βλ?πει το site σα?. Αναζητ?στε στη Google: site: www.richwerk.com Ε?ν βλ?πετε μια λ?στα απ? σελ?δε?, το site σα? ?χει προσπελαστε? και ευρετηριαστε? απ? τη Google. Ε?ν δεν εμφαν?ζεται π?λι το site σα? ? καμ?α απ? τι? σελ?δε? σα?, τ?τε το site σα? ? δεν ?χει ακ?μα ευρετηριαστε? ? ?χει αφαιρεθε? τελε?ω? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Οι λ?γοι αφα?ρεση? ? ποιν?? ε?ναι γιατ? το site σα? ?χει παραβε? κ?ποιου? απ? του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google.

Ε?ν π?λι θ?λετε να εμφαν?ζετε το site σα?, θα πρ?πει να βελτι?σετε την ποι?τητα του site σα? ? το site authority. Δημοσιε?στε μοναδικ? περιεχ?μενο που λ?νει τα πραγματικ? προβλ?ματα των επισκεπτ?ν σα? και προσπαθ?στε να κερδ?σετε links απ? ?λλα sites με σχετικ? με σα? περιεχ?μενο και που ?χουν υψηλ? PageRank.

Πω? μπορ? να αφαιρ?σω μια σελ?δα απ? τον Δε?κτη τη? Google;?

Μπορε?τε να αποτρ?ψετε μια σελ?δα να ταξινομηθε? απ? τη Google με τη βο?θεια του robots.txt αρχε?ου ? robots meta tag. Ε?ν θ?λετε να αφαιρ?σετε μια σελ?δα απ? τα αποτελ?σματα τη? Google μπορε?τε να π?τε στα Google Webmaster Tools > Optimization > Remove URLs.

Μπορο?ν οι σελ?δε? που ε?ναι προστατευμ?νε? με password να ευρετηριαστο?ν απ? τη Google?

?χι, οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν μπορο?ν να προσπελ?σουν τ?τοιε? σελ?δε?, ο?τε να τι? ευρετηρι?σουν.

Μπορε? η Google να ταξινομ?σει σελ?δε? που ε?ναι με https-connection?

Η Google μπορε? να ταξινομ?σει σελ?δε? με https. Η σελ?δα του PayPal ε?ναι ευρετηριασμ?νη στην https ?κδοση τη?.

Προσοχ?: Αυτ? μπορε? να σα? οδηγ?σει σε διπλ? περιεχ?μενο, αν ευρετηρι?σετε και τι? http και τι? https εκδ?σει? των σελ?δων σα?.

Το traffic επηρε?ζει τη θ?ση μου στη Google?

Η απ?ντηση ε?ναι εμμ?σω? ναι. Το υψηλ? κλικ rate ? CTR μπορε? να επηρε?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, ?πω? μπορε?τε να δε?τε στο ?ρθρο 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google.

Γιατ? τα δικ? μου αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι διαφορετικ? απ? κ?ποιον ?λλον;

Μερικ?? φορ?? μπορε? να βλ?πετε διαφορετικ? αποτελ?σματα απ? κ?ποιον ?λλον. Αυτ? οφε?λεται στα Cookies και στα προσωπικ? αποτελ?σματα. Η προσαρμογ? τη? αναζ?τηση? στα προσωπικ? αποτελ?σματα βασ?ζεται στο ιστορικ? τη? αναζ?τηση? σα? το οπο?ο απαθανατ?ζεται στο Google+ προφ?λ και στα cookies. Για αυτ? το λ?γο τα SERPs μπορε? να ε?ναι ελαφρ?? διαφοροποιημ?να στην κ?θε σα? αναζ?τηση.

Μην αγχ?νεστε! Μπορε?τε να βγ?λετε τα προσωπικ? αποτελ?σματα.

Πω? μπορ? να ταξινομ?σω το ν?ο μου site στη Google;

Ε?ναι απ?θανο να εμφανιστε?τε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google αν οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν γνωρ?ζουν την ?παρξ? σα?.? ?τσι καλ? θα ?ταν να αυξ?σετε την ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? κ?νοντα? τα παρακ?τω απλ? β?ματα:

 • Δημιουργ?στε ?να XML Sitemap και υποβ?λετε το στη Google και στη Bing. Η Bing δεν ε?ναι και ?λφα εθνικ? οπ?τε και να μην υποβ?λετε sitemap δεν θα αλλ?ξει τ?ποτα. Αν ?χετε site σε WordPress το sitemap σα? δημιουργε?τε αυτ?ματα με το πρ?σθετο WordPress SEO by Yoast.
 • Δημιουργ?στε μερικ? backlinks για το site σα?. Οι Web Crawlers και το google bot ανακαλ?πτει ν?ε? σελ?δε? ακολουθ?ντα? τα link που δε?χνουν σε αυτ??. Χτ?ζοντα? μερικ? links προ? το site σα? μπορε? να βοηθ?σει το ν?ο σα? site να ταξινομηθε? ταχ?τερα στη Google.
 • Μπορε?τε να υποβ?λετε το site σα? στη Google. Πολλο? ειδικο? του SEO θεωρο?ν ?τι αυτ? η μ?θοδο? ε?ναι πλ?ον ?χρηστη, αλλ? ε?ναι απολ?τω? ασφαλ?. Χρησιμοποι?στε τα Google’s webmaster tools για να υποβ?λετε το ν?ο σα? site.

Π?τε θα μπορ?σω να δω βελτι?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

Αυτ? ε?ναι μαι πολ? καλ? ερ?τηση. Οι βελτι?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? μπορο?ν να ε?ναι ορατ?? σε μερικ?? μ?ρε?, εβδομ?δε? ? ακ?μη και μ?νε?. Υπ?ρχουν π?νω απ? 200 παρ?γοντε? SEO για να λ?βουμε υπ?ψη μα?. Επ?ση? θα πρ?πει να λ?βουμε υπ?ψη μα? και ?λλου? εξωγενε?? παρ?γοντε? ?πω? ο ανταγωνισμ??, η αγορ? στ?χο?, οι λ?ξει? κλειδι? και ?λλα. Το SEO ε?ναι συν?θω? μια στρατηγικ? μακροπρ?θεσμη και μπορε? να π?ρει πολλο?? μ?νε?.

Π?? β?ζω τη φωτογραφ?α του προφ?λ μου στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

Θα πρ?πει να ενεργοποι?σετε τι? πληροφορ?ε? του Google Authorship απ? τι? ρυθμ?σει? του WordPress. Θα πρ?πει να ?χετε υποχρεωτικ? ?ναν λογαριασμ? Google+. Δε?τε περισσ?τερα στο παρακ?τω ?ρθρο.

Πω? μπορ? να περιλ?βω αστ?ρια αξιολ?γηση? και φωτογραφ?ε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

Μπορε?τε να το πετ?χετε μ?σω των rich snippets. Τα αποτελ?σματα αυτ? παρ?γονται αυτ?ματα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ταν εμφαν?ζουν τα δομημ?να αποτελ?σματα ?πω? τα Microdata, Microformats ? RFDa. Δε?τε περισσ?τερα σε αυτ? το καταπληκτικ? ?ρθρο.

Το κουπ? Google +1 επηρε?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

Ναι, αλλ? ?χι και υπερβολικ?. Το Google +1 ε?ναι ?να θετικ? σ?μα. Επ?ση? μετρ?ει και π?σα ?τομα ?χετε στου? κ?κλου? σα? στη Google. ?μα ?χετε χιλι?δε? ?τομα, τ?τε θα επηρε?ζονται και τα δικ? του? προσωπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? το?Google +1.

Domains

Μετρ?νε οι καταλ?ξει? των domain names;?

Τα εθνικ? ον?ματα χ?ρου σε gr θα σα? βοηθ?σουν να κερδ?σετε θ?σει? στη Google στα εθνικ? αποτελ?σματα και τι? τοπικ?? αναζητ?σει?? στη χ?ρα σα?. Για τι? διεθν?? ? παγκ?σμιε? αγορ??, καλ? θα ?ταν να προτιμ?σετε γενικ? ον?ματα χ?ρου (.com, .net, .org.)

Θα πρ?πει να επενδ?σω σε exact match domains?

Τα exact match domains ε?ναι, ?πω? και το ?νομα προδιαθ?τει στοχευμ?να σε συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?. Για παρ?δειγμα, ε?ν θ?λετε να βγε?τε πρ?τη για τη λ?ξη sport θα πρ?πει να π?ρετε ?να domain name που να εμπερι?χει τη λ?ξη sport του τ?που xsport.gr

Αυτ? το ε?δο? domain name λειτουργε? ακ?μα και σ?μερα παρ? ?λε? τι? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο τη? Google και τι? τελευτα?ε? ανανε?σει?. Μερικ? πρ?γματα απλ?? εξαγγ?λλονται και μ?νουν εξαγγελ?ε? και για τη Google.

Μ?λι? μετ?φερα το site μου σε καινο?ριο domain. Απ? ?ποψη SEO, τι θα πρ?πει να προσ?ξω;

Το πιο σημαντικ? πρ?γμα στην αλλαγ? domain name (site migration) ε?ναι η ανακατε?θυνση τη? URL. Χρησιμοποι?στε την εντολ? 301-redirect για να στε?λετε του? επισκ?πτε? σα? απ? το παλι? domain στο καινο?ριο. Μπορε?τε να ενημερ?σετε τη? Google ?τι ?να site μετακ?μισε απ? τα? Webmaster Tools,? Configuration > Change of address.

 

Περιεχ?μενο

Θα πρ?πει να βελτιστοποι?σω το site μου για το πληθυντικ? ? τον ενικ? τη? λ?ξη? κλειδ?;

Το πιο σωστ? ε?ναι να βελτιστοποι?σετε το site σα? και για τα δ?ο γ?νη. Στο νου σα? πρ?πει να ?χετε ?τι π?ντα ο πληθυντικ?? ?χει πιο πολλ?? αναζητ?σει?, ?μω? το σωστ? ε?ναι να ?χετε εκπληκτικ? περιεχ?μενο στο site σα?. Προσοχ? μην το παρακ?νετε! Κε?μενο που ?χει υπ?ρ – βελτιστοποιηθε? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, δεν θα ?τανε και ?τι καλ?τερο για τον αναγν?στη. Το περιεχ?μενο εξυπηρετε? διπλ? στ?χο, τι? μηχαν?? αναζ?τηση? πρ?τα και του? επισκ?πτε? δε?τερον!

Τι ε?ναι το long tail traffic?

Το Long tail traffic προ?ρχεται απ? πολ? εξειδικευμ?νε? λ?ξει? κλειδι?. ?τσι αντ? για τα “Μαθ?ματα WordPress” ( που ε?ναι short tail keyword), μπορε?τε να π?ρετε traffic απ? τη λ?ξη κλειδ? ‘Μαθ?ματα WordPress σε 24 ?ρε?’ (long tail keyword). Το long tail traffic ?χει πολ? λιγ?τερο ανταγωνισμ? απ? ?τι το traffic απ? τα short tail keywords.

Ποια meta tags πρ?πει να χρησιμοποι?σω;

Τα meta keywords tag ?χουν σχεδ?ν αχρηστευτε? απ? την Google, αλλ? στην περ?πτωση του WordPress, η υποβ?θμιση του? απ? την Google, π?ρασε και δεν ακο?μπησε. Το meta-description tag απ? την ?λλη πλευρ?, ε?ναι πολ? χρ?σιμο για να ελκ?σετε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα?.

Τι ε?ναι το SEO Web Design;

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν πρ?βλημα να διαβ?σουν συγκεκριμ?να ε?δη αρχε?ων στο περιεχ?μενο του site σα?, ?πω? εικ?νε?, video και flash. Το SEO Web Design, σα? βοηθ?ει το site σα? να ταξινομηθε? απ? την Google.

Μετρ?ει το μ?γεθο? του περιεχομ?νου;

Η Google προτιμ?ει μεγ?λα ποιοτικ? κε?μενα με τουλ?χιστον 300 και ?νω λ?ξει?. Το ιδανικ?τερο μ?γεθο? κειμ?νου για την Google ε?ναι 2.500 λ?ξει?. Αλλ? αυτ? δεν σημα?νει ?τι μικρ?τερα ?ρθρα δεν ?χουν καλ?? επιδ?σει? στη Google. Ε?ναι προτιμ?τερο να εστιαστο?με στην ποι?τητα του περιεχομ?νου παρ? στο μ?γεθο? του κειμ?νου.

Πω? βελτιστοποι? τι? εικ?νε? στο site μου;

Υπ?ρχουν τρει? τρ?ποι για να βελτιστοποι?σετε μια εικ?να:

 • ?νομα αρχε?ου: Επιλ?ξτε ?να ?νομα αρχε?ου που να εμπερι?χει τη λ?ξη κλειδ?, αντ? να γρ?φει κωδικο?? και νο?μερα.
 • Alt-tag: Το alt tag πρ?πει σαφ?? και να περι?χει τη λ?ξη κλειδ?.
 • Μ?γεθο? αρχε?ου: Φωτογραφ?ε? ?νω των 1024 Χ 512 τιμωρο?νται απ? την Google. Το μ?γεθο? των φωτογραφι?ν πρ?πει να ε?ναι λ?γο μικρ?τερο και να ε?ναι λιγ?τερο απ? 100ΚΒ για να φορτ?νουν γρ?γορα στα κινητ? και στα tablets.

Τι ε?ναι το διπλ? περιεχ?μενο; – duplicate content

Το διπλ? περιεχ?μενο στο ?διο το site ε?ναι δ?ο ?διε? σελ?δε?. Σε αυτ?ν την περ?πτωση η Google σπ?νια εμφαν?ζει και τι? 2 σελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, οπ?τε το διπλ? περιεχ?μενο μει?νει την ορατ?τητα του site σα? δραματικ?.

Το διπλ? περιεχ?μενο μπορε? να δημιουργηθε? σκ?πιμα, ?ταν ?χουμε και εκτυπ?σιμη ?κδοση απ? το site μα? ? κατ? λ?θο?.

URLs

Πω? θα πρ?πει να χωρ?ζω τι? λ?ξει? στο URL;

Καλ?τερα να χρησιμοποι?σετε τι? πα?λε?? (-). Χρησιμοποι?ντα? ?λλα σημε?α στ?ξη? ?πω? η κ?τω πα?λα θα μπορο?σε να μπερδ?ψει τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Το να μη χρησιμοποι?σω την μεσα?α πα?λα και να γρ?ψω μακρυν?ρια π?λι θα δημιουργο?σε σ?γχυση στη Google.

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σω subdomains ? subfolders?

Καλ?τερα να χρησιμοποι?σετε subdomains. Αυτ? θα βοηθο?σε στην καλ?τερη ταξιν?μηση του site σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε? η? Google να ταξινομ?σει δυναμικ? URLs?

Η Google δεν δε?χνει και ιδια?τερη προτ?μηση σε δυναμικ? URL. To δυναμικ? URL μπορε? να ταξινομηθε? απ? τη Google, αλλ? χ?νει σε SEO απ? τα στατικ? που εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι?. Επ?ση? τα δυναμικ? URLs δεν επιτρ?πουν την δημιουργ?α links. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα στα? Google Webmaster Tools.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? στη δημιουργ?α? SEO URLs, δε?τε το παρακ?τω ?ρθρο για τα SEO URLs.

Links

Ε?ναι τα αμοιβα?α links βλαβερ? για το site μου;

Ναι, η Google τιμωρε? την αμοιβα?α ανταλλαγ? συνδ?σμων. Ωστ?σο, τα μον?δρομα links ε?ναι καλ?τερη? ποι?τητα? απ? τα αμφ?δρομα links.

Τι ε?ναι το link farm;

To link farm ε?ναι ?να τερ?στιο δ?κτυο απ? sites που εξυπηρετε? μ?νο ?να σκοπ?: τη διασ?νδεση με ?λλα sites. Αυτο? οι τ?ποι links θεωρο?νται SPAM.

Τι ε?ναι ?να nofollow link?

Τα nofollow links δ?νουν σ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? να μην μεταφ?ρουν PageRank στη δια-συνδε?μενη σελ?δα. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι ?να nofollow link δεν θα βελτι?σει την κατ?ταξη του site σα?, μια και η Google προσμετρ?ει τα nofollow links, ?στω και λ?γο λιγ?τερο για την ταξιν?μηση του site σα?.

Κ?ποιο? θ?λει να με πληρ?σει για να β?λω το link του στο site μου. Να το κ?νω;

Η πρακτικ? τη? αγορ?? links για να βελτι?σουμε την κατ?ταξη τη? σελ?δα? μα? αντιτ?θεται στα Google’s Webmaster Guidelines, στι? βασικ?? αρχ?? λειτουργ?α? τη? Google. Αυτ? δεν αποτελε? ?κπληξη μια και πρ?κειται για χ?λκευση των αποτελεσμ?των τη? Google.

Αυτ?? οι τακτικ?? θεωρο?νται black hat SEO. Στη χειρ?τερη περ?πτωση, το site σα? θα φ?ει μια ποιν?. Παρ?λαυτ? ε?ναι δ?σκολο για τη Google να ανακαλ?ψει πληρωμ?να links, ?μω? καλ? ε?ναι να μην μπο?με στην διαδικασ?α αγορ?? links γιατ? ε?ναι ασ?μφορο.

Τι ε?ναι το link δ?λωμα;

Το δ?λωμα με link ? link bait ε?ναι περιεχ?μενο το οπο?ο ?χει δημιουργηθε? για να προσελκ?σει links με φυσικ? τρ?πο. Αυτ? ε?ναι μοναδικ? η αμφιλεγ?μενα ?ρθρα ? β?ντεο για να προκαλ?σουν την σ?νδεση του κ?σμου με αυτ?. Για παρ?δειγμα το ?ρθρο The Inconvenient Truth About SEO απ? τον Paul Boag, που ισχυρ?ζεται ?τι το SEO ε?ναι ?χρηστο! Το post προσ?λκυσε απ? μ?νο του χιλι?δε? links απ? πολ? δημοφιλ? sites.

Μπορο?ν ?λλα sites να βλ?ψουν το site μου;

θεωρητικ?, οι ανταγωνιστ?? σα? μπορε? να βλ?ψουν το site σα? με το να δημιουργ?σουν ?ναν μεγ?λο ?γκο χαμηλ?? ποι?τητα? links σε αυτ?, ? links απ? κακ?βουλα sites. Η Google ?χει αναπτ?ξει ?να εργαλε?ο για να αντιμετωπ?σει αυτ?? τι? επικ?νδυνε? πρακτικ??, το λεγ?μενο Disavow Tool. Το Disavow Tool σα? βοηθ?ει να πε?τε στη Google ποια link να αγνο?σετε και να καταργ?σετε.

Τι ε?ναι το αρνητικ? SEO;

Τα χαμηλ?? ποι?τητα? links μπορο?ν να βλ?ψουν την κατ?ταξη του site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αυτ? τα links ?χουν αρνητικ? αντ?κτυπο και για αυτ? ονομ?στηκαν negative SEO ? αρνητικ? SEO.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看