ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-amazing-things

SEO checklist

Πω? να οργαν?σετε τα πρ?τα β?ματα στο SEO για το site και το e-shop σα? γρ?γορα και ε?κολα!

Γεια σα? φ?λοι μου μια βροχερ? μ?ρα σ?μερα στη Λ?ρισα και αφο? ?χω περ?που μ?α εβδομ?δα να γρ?ψω στο blog μου αποφ?σισα σ?μερα να γρ?ψω για ?να πολ? ενδιαφ?ρον θ?μα, τα βασικ? β?ματα SEO που πρ?πει να κ?νετε αμ?σω? μ?λι? ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στο ?ντερνετ.

Ο λ?γο? τη? καθυστ?ρηση? να ολοκληρ?σω αυτ? το ?ρθρο ε?ναι γιατ? αφεν?? μεν ?κανα μια μικρ? αναβ?θμιση στο Server γιατ? ?ντω? τον τελευτα?ο καιρ? ?χει αυξηθε? κατακ?ρυφα η κ?νηση στο site μου και αφετ?ρου δ?χομαι κ?θε μ?ρα π?ρα πολλ? τηλεφων?ματα υποψ?φιων πελατ?ν για SEO και για κατασκευ? ιστοσελ?δων και e-shop που μου μ?νει ελ?χιστο? χρ?νο? ελε?θερο? για να ασχοληθ? με το seo blog μου.

Α?, π?με λοιπ?ν π?σω στα πρ?τα β?ματα που πρ?πει να κ?νει κ?ποιο? στο SEO, αφο? ανεβ?σει την ιστοσελ?δα του στο ?ντερνετ. Τα β?ματα αυτ? τα ?χω οργαν?σει απλ? σε μ?α SEO Checklist, τα οπο?α θα σα? βοηθ?σουν σε οποιοδ?ποτε στ?διο του SEO βρ?σκεστε να κατατοπιστε?τε και να ολοκληρ?σετε τον πρ?το κ?κλο SEO.

Β?βαια, δεν ταιρι?ζουν σε ?λου? σα? ακριβ?? τα παρακ?τω β?ματα τη? SEO checklist, αλλ? μπορε?τε να εκτελ?σετε επιλεκτικ? μ?νο ?σα απ? τα β?ματα δεν ?χετε κ?νει. Θυμηθε?τε ?τι στο SEO τα πρ?γματα λειτουργο?ν σωρευτικ? και ?χι διαζευκτικ? του τ?που να κ?νω Facebook ? twitter ? να κ?νω μ?νο backlinks στα social media για να αποφ?γω την παραγωγ? περιεχομ?νου.

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google προσμετρ? π?νω απ? 200 παρ?γοντε? και θα πρ?πει να του? πι?σετε ?λου? για να π?ρετε μια καλ? θ?ση και να βγει το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

Αν θ?λετε πραγματικ? να πετ?χετε στο SEO και να μην παραλε?ψετε τ?ποτα ειδικ? ?μα ε?στε στην αρχ?, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο! Για σα? γρ?φτηκε!

To SEO ε?ναι μια α?ναη διαδικασ?α που γ?νεται σε κ?κλου?

Πολλο? ?χουν μια λανθασμ?νη ?ποψη για το SEO. Συν?θω? πιστε?ουν ?τι τα κ?νει? μ?νο μια φορ? στην αρχ? και μετ? ?λα θα π?ρουν το δρ?μο του?. Απλ?? θα δηλ?σει? στη Google με ποιε? λ?ξει? κλειδι? θε? να βγα?νει? στην πρ?τη θ?ση στη Google και αυτ? θα συμφων?σει.

Η πραγματικ?τητα ?μω? απ?χει πολ? απ? τι γν?με? των πολλ?ν ? τι? φαντασι?σει? που τρ?φουν κ?ποιοι λ?γω ?γνοια? του θ?ματο?.

Το SEO ε?ναι μια διαδικασ?α, ?να? μαραθ?νιο? που γ?νεται συνεχ?? και βοηθ?ει να το χωρ?σετε σε κ?κλου?. Θεωρ?στε ?τι η SEO Checklist ε?ναι ο πρ?το? κ?κλο? του SEO.

Μετ? θα πρ?πει να χωρ?σετε το SEO σε εβδομαδια?ου? και μηνια?ου? κ?κλου? που θα πρ?πει να επαναλαμβ?νετε και να διορθ?νετε συν?χεια.

Α? π?με ?μω? κατευθε?αν στο ψητ?.

The 2014 SEO Checklist

Θα πρ?πει να τσεκ?ρετε ?σα περισσ?τερα τετραγων?κια μπορε?τε. Στην ουσ?α θα πρ?πει να τα ?χετε τσεκ?ρει ?λα και να ?χετε ολοκληρ?σει ?λο το SEO Checklist. Εμπρ?? λοιπ?ν!

?

?χετε δημιουργ?σει ?να ν?ο λογαριασμ? στη Google? (Google Account) και gmail address για το site σα?; Θα σα? χρειαστε? αργ?τερα σ?γουρα σε πολλ?? περιπτ?σει?. Η διε?θυνση gmail ε?ναι η πιο ε?χρηστη και λειτουργικ? για να διαχειριστε?τε τα χιλι?δε? ?λλα προφ?λ που θα ανο?ξετε.
?χετε ανο?ξει λογαριασμ? στα Google Analytics; Μετ? θα πρ?πει να τα εγκαταστ?σετε στο site σα? με το πρ?σθετο Google Analytics by Yoast.
?χετε υποβ?λει το site σα? και το sitemap στα Google Webmaster Tools;
??χετε υποβ?λει το site σα? και το sitemap στα Bing Webmaster Tools; Αν και η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Bing δεν κατοικε?τε, απλ?? κ?ντε το γιατ? ε?ναι πολ? ε?κολο.
Δεν πιστε?ω να μην χρησιμοποιε?τε WordPress;? Θα πρ?πει να ?χετε εγκαταστ?σει το πρ?σθετο Google Analytics for WordPress και SEO for WordPress. Αυτ? τα plugins θα κ?νουν τη ζω? σα? 100 φορ?? πιο ε?κολη. Αν π?λι δεν ?χετε WordPress και ?χετε κ?ποιο ?λλο ε?δο? CMS ? custom website, θα πρ?πει να βρε?τε του? αν?λογου? τρ?που? για να κ?νετε το ?διο πρ?γμα.
?χετε ελ?γξει τα? Google Webmaster Tools για 404 και 500 errors, διπλ? περιεχ?μενο, τ?τλοι που λε?πουν και ?λλα τεχνικ? λ?θη και παραλε?ψει?; Σιγουρευτε?τε ?τι ανο?γετε τα μην?ματα που σα? στ?λνει η Google.
Χρησιμοποι?σατε το Browseo για να βρε?τε και ?λλα τεχνικ? λ?θη στο SEO;? Ευκαιρ?α να το κ?νετε τ?ρα.
?χετε χρησιμοποι?σει το? Xenu για να βρε?τε δι?φορα σπασμ?να links (broken links) που ?σω? ?χετε; Το Xenu ε?ναι ?να τελε?ω? δωρε?ν εργαλε?ο για να το κ?νετε αυτ?.
?χετε χρησιμοποι?σει το? Google’s Keyword Research Tool; θα πρ?πει να ?χετε εντοπ?σει τι? λ?ξει? κλειδι? που θα θ?λατε να ορ?σετε για την ιστοσελ?δα σα?. Φροντ?στε κ?θε λ?ξη κλειδ? να ?χει τουλ?χιστον 3.000 μηνια?ε? αναζητ?σει? ?ω? 100.000 και να ?χει και χαμηλ? ανταγωνισμ?. Χρησιμοποι?στε μ?νο μ?α λ?ξη κλειδ? για κ?θε σελ?δα.
?χετε κ?νει αν?λυση ανταγωνισμο? και να βρε?τε με ποια link συνδ?ονται οι ανταγωνιστ?? σα?; Αυτ?? ε?ναι και ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να ξεκιν?σετε τη δημιουργ?α συνδ?σμων. Με αυτ?ν τον τρ?πο, μπορε?τε να δε?τε τον σ?νδεσμο κειμ?νου που χρησιμοποιο?ν οι ανταγωνιστ?? σα?, ?πω? και πολλ?? ?λλε? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? για το π?τε και με ποιον τρ?πο απ?κτησαν τα backlinks του?. Δε?τε περισσ?τερα στα site:? Link Diagnosis,?Open Site Explorer,?Ahrefs, Majestic SEO και LipperHey
?χετε εισ?γει την πρωτε?ουσα λ?ξη κλειδ? στο domain name σα?; Δε?τε περισσ?τερα πω? θα το κ?νετε αυτ?: SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?
Ε?ναι ?λοι οι τ?τλοι σα? κ?τω απ? 70 χαρακτ?ρε? ? λιγ?τερο; Τ?τλοι σελ?δων και URLS με περισσ?τερου? χαρακτ?ρε? θα κατακρεουργηθο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Περι?χουν τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? τη? συγκεκριμ?νη? σελ?δα?;
Ε?ναι ?λε? οι meta description tags 160 χαρακτ?ρε? ? λιγ?τερο; Περι?χουν τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? τη? συγκεκριμ?νη? σελ?δα?;
?χετε χρησιμοποι?σει την κεφαλ?δα H1 με τη λ?ξη κλειδ?; Κ?νατε το ?διο και με τι? υπ?λοιπε? κεφαλ?δε? H2, H3, H4;
?χετε γρ?ψει για κ?θε ?ρθρο και για κ?θε σελ?δα του site σα? π?νω απ? 300 λ?ξει?; Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν κυρ?ω? με κε?μενο και θα πρ?πει να προσθ?σετε πλο?σια κε?μενα στην ιστοσελ?δα σα? και πλο?σιε? περιγραφ?? προ??ντων στο e-shop σα?. Τα στατιστικ? ?χουν δε?ξει ?τι στο SEO τα ?ρθρα και οι σελ?δε? που κυριαρχο?ν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι κατ? μ?σο ?ρο 2.500 λ?ξει?.
Μ?πω? χρησιμοποι?τε συν?νυμα και απλ? γλ?σσα στα κε?μενα σα?; Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν δεν επαρκε?. Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε απλ? καθομιλουμ?νη γλ?σσα για να επηρε?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Ξεκιν?στε να γρ?φετε με β?ση αυτ? που αναζητ?νε οι ?νθρωποι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
?χετε β?λει στι? εικ?νε? σα? τη λ?ξη κλειδ? στα ALT tags και στα ον?ματα αρχε?ων; Οι μηχαν?? αναζ?τηση? βλ?πουν τι? εικ?νε? με το να διαβ?ζουν το εναλλακτικ? κε?μενο που ?χετε ορ?σει και ?τσι αντιλαμβ?νονται περ? τ?νο? πρ?κειται το site σα?.
?χετε διασυνδ?σει τι? εσωτερικ?? σελ?δε? του site σα? με σωστ? SEO τρ?πο; Χρησιμοποι?στε πλο?γηση με μενο? κειμ?νου και σε κ?θε ευκαιρ?α διασυνδ?στε τα ?ρθρα μεταξ? του?.
Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και δε?τε τα β?ντεο. Ε?ναι μια καλ? αρχ? για να καταλ?βετε περισσ?τερα πρ?γματα για το SEO.
Δημιουργ?στε τι? απαρα?τητε? βοηθητικ?? σελ?δε? με τα νομικ?, ?ρου? χρ?ση? και επικοινων?α με Google map. Συνδ?στε αυτ?? τι? σελ?δε? με την αρχικ? ? τι? landing pages που επιθυμε?τε με σ?νδεσμο κειμ?νου. Για παρ?δειγμα: Προσωπικ? Δεδομ?να
Χρησιμοποιε?τε τα σωστ? permalinks στο site σα?; Θα πρ?πει να ?χετε ορ?σει permalinks κειμ?νου με απ?λυτα URLS και να αποφ?γετε ?λα τα ?λλα. (Για παρ?δειγμα session ids κτλ)
?χετε ελ?γξει την ταχ?τητα φ?ρτωση? στα Google Page Speed Tools; Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO και παραμον?? των χρηστ?ν στην ιστοσελ?δα σα?.
Have you created an XML sitemap and submitted it to Google and Bing Webmaster Tools??Use?XML-Sitemaps.com?or the?Google XML Sitemaps WordPress Plugin.
?χετε δημιουργ?σει ?να αρχε?ο? Robots.txt και το ?χετε υποβ?λει στη Google και στα Bing Webmaster Tools;
?χετε ανο?ξει λογαριασμο?? με τη λ?ξη κλειδ? ? το brand name σα? στα σημαντικ?τερα social media sites; Δε?τε παρακ?τω μια λ?στα απ? τα σημαντικ?τερα social media sites που θα πρ?πει να ανο?ξετε λογαριασμ? και να συμπληρ?σετε το προφ?λ σα?. Μην ξεχ?σετε να β?λετε και το URL τη? ιστοσελ?δα σα?. Το branding ε?ναι πολ? σημαντικ? για το SEO. Θα πρ?πει ?μω? εξαρχ?? να επιλ?ξετε ποιε? απ? τι? δ?ο στρατηγικ?? θα ακολουθ?σετε στα social media sites. Στρατηγικ? branding, στρατηγικ? λ?ξη? κλειδ? ? συνδυασμ?;

 • http://www.twitter.com/brand-name
 • http://www.facebook.com/brand-name
 • http://www.yelp.com/biz/brand-name
 • http://www.youtube.com/user/brand-name
 • http://www.linkedin.com/in/brand-name
 • http://brand-name.wordpress.com/
 • http://brand-name.tumblr.com/
 • http://pinterest.com/brand-name/
 • http://www.hulu.com/profiles/brand-name
 • http://technorati.com/people/brand-name
 • http://about.me/brand-name
 • http://brand-name.posterous.com/
 • http://profile.typepad.com/brand-name
 • http://www.squidoo.com/lensmasters/brand-name
 • http://www.stumbleupon.com/stumbler/brand-name
 • http://www.etsy.com/people/brand-name
 • http://en.gravatar.com/brand-name
 • http://www.scribd.com/brand-name
 • http://brand-name.livejournal.com/
 • http://brand-name.hubpages.com/
 • http://www.flickr.com/photos/brand-name/
 • http://photobucket.com/user/brand-name/profile/

Ε?ναι το site σα? συμβατ? με τι? κινητ?? συσκευ?? και τα smartphones; Μπορε?τε να το ελ?γξετε τ?ρα στο BrowserStack. To responsive design ε?ναι απαρα?τητο τη στιγμ? που το 50% των χρηστ?ν επισκ?πτονται το site σα? απ? το κινητ? του?.
?χετε ανο?ξει λογαριασμο?? στα βασικ?τερα social media Facebook,?Twitter,?LinkedIn και Google+; Συνεχ?στε με το YouTube, Vimeo και Pinterest.
?χετε φτι?ξει μια σελ?δα sitemap για το site σα?; H σελ?δα αυτ? ε?ναι πολ? βοηθητικ? να την χρησιμοποι?σετε ω? σελ?δα 404.
Για παν ενδεχ?μενο κ?ντε ?να τελευτα?ο ?λεγχο στο? My Site Auditor Report για να δε?τε ?μα ξεχ?σατε κ?τι σημαντικ?.
?χετε γραφτε? στα δωρε?ν μαθ?ματα SEO; Αν ?χι θα πρ?πει να το κ?νετε τ?ρα για να λαμβ?νετε τι? ενημερ?σει? απ? το site μου. Μελετ?στε το seo blog μου ?σο εκτεν?στερα γ?νεται και ?μα ?χετε κ?τι να ρωτ?σετε, επικοινων?στε μαζ? μου.

Επιλ?ξτε μ?α απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO

?χετε δοκιμ?σει τα π?ντα στο SEO και ?χετε απογοητευθε?;

Ε?ν αισθ?νεστε ?τι στο θ?μα SEO χ?νετε το ?δαφο? συν?χεια και ?τι ?χετε νικηθε? απ? τον ανταγωνισμ?, τ?τε χρει?ζεστε πιο δραστικ?? λ?σει? απ? το απλ? On Site SEO ? να δημιουργε?τε ανο?σια backlinks.

Μια ευρε?α γκ?μα υπηρεσι?ν SEO ?χει δημιουργηθε? για σα? και δεν ?χει να κ?νει μ?νο με την δι?ρθωση των κειμ?νων και των meta tag. ?χει να κ?νει με το πραγματικ? SEO, το πραγματικ? μ?ρκετινγκ και το να θ?σουμε μετρ?σιμου? στ?χου? για το site σα? μ?σω του google analytics.

Αν ?χετε αρκετ? κ?νηση που δεν μεταφρ?ζετε σε πωλ?σει?, τ?τε πρ?πει να δε?τε τι φτα?ει και να βγ?λετε λεφτ? απ? το site σα?.

Ξ?χασα κ?τι;

Αν ξ?χασα κ?τι μπορε?τε να το επισημ?νετε κ?τω απ? το ?ρθρο αφ?νοντα? ?να σχ?λιο. Η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? για μ?να. Επ?ση?, ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, συστ?στε το και σε ?να φ?λο σα? με ?να like, share, tweet και pin! Σα? ευχαριστ? πολ? που με διαβ?σατε!

Δε?τε περισσ?τερα για την SEO checklist:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看