ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-algorithm-updates

Το SEO ανεβ?ζει το χρηματιστ?ριο;

και πω? να επωφεληθε?τε απ? κ?θε αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google ? τα Google Penalties

Τι σχ?ση ?χει ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ τη? Google με το Χρηματιστ?ριο;

Π?? μια μικρ? αλλαγ? του αλγορ?θμου μπορε? να καταστρ?ψει ? να δημιουργ?σει ?ναν καινο?ριο κλ?δο τη? οικονομ?α?;

Μπορε? ο αλγ?ριθμο? τη? Google να προβλ?ψει τι? τ?σει? του χρηματιστηρ?ου;

Κινδυνε?ει η ελληνικ? οικονομ?α απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google; Αν ναι π?σο;

Γεια σα? φ?λοι μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και? ?θελα να θ?ξω ?να θ?μα σ?μερα λ?γο ?γνωστο και αλλοπρ?σαλλο για το πλατ? κοιν? που ?μω? βρ?σκει εφαρμογ? και στο χρηματιστ?ριο.

Το θ?μα αυτ? ?χει να κ?νει με το SEO, τη Google και τι? πυκν?? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? και την αποτ?μηση των εταιρει?ν στο χρηματιστ?ριο.

?ταν η Google λανσ?ρισε το Panda 4.0 στι? 22 Μα?ου του 2014, η μετοχ? τη? εταιρε?α?? Retail Me Not’s ?πεσε κατ? 10% λ?γω τη? πτ?ση? τη? στα αποτελ?σματα τη? Google. Με ?λλα λ?για η αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google β?θισε την κεφαλαιοπο?ηση αυτ?? τη? εταιρε?α? κατ? $170 εκατομμ?ρια σε μ?νο μ?α ημ?ρα!

Θα μου πε?τε τι σχ?ση ?χει? εσ? ?να? ειδικ?? του SEO και Web Designer να μα? μιλ?? για οικονομικ? θ?ματα;

Δ?κιο ?χετε και η ερ?τηση σα? ε?ναι ε?λογη.

Πολλο? απ? εσ?? δεν γνωρ?ζουν ?τι ε?μαι ορκωτ?? λογιστ?? και το πρ?το μου πτυχ?ο ?τανε στη Χρηματοοικονομικ? και Λογιστικ? στο Λονδ?νο. Κατ?χω και MBA και επειδ? η αποφο?τηση μου το 2000 συν?πεσε με την τ?τε κρ?ση του Ελληνικο? Χρηματιστηρ?ου, δεν υπ?ρχε περ?πτωση να βρω δουλει? στον τομ?α μου.

Για ?ναν απ?φοιτο Βρετανικο? Πανεπιστημ?ου ?λε? οι π?ρτε? ?τανε κλειστ?? τη στιγμ? που ?λε? οι χρηματιστηριακ?? εταιρε?ε? και οι τρ?πεζε? απ?λυαν κ?σμο σωρηδ?ν αντ? να προσλ?βουν. Αποφ?σισα λοιπ?ν να μην περιμ?νω ?λλο την επιτυχ?α και να ξεκιν?σω τη δικ? μου επιχε?ρηση κατασκευ?? ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ, στο μακριν? 2000.

Η χ?ρα ?χασε ?ναν μεγ?λο οικονομολ?γο -?σω? και υποψ?φιο για βραβε?ο ν?μπελ, κ?ρδισε ?μω? ?να χρ?σιμο ?τομο για την κοινων?α.

Ποιε? Εισηγμ?νε? Εταιρε?ε? Βασ?ζονται Απ?λυτα? στην Google

Για να ακολουθ?σουμε το σκεπτικ? μου και να δο?με πω? συνδ?εται η Google με τι? εισηγμ?νε? εταιρε?ε? του Χρηματιστηρ?ου Αξι?ν θα πρ?πει να βρο?με ποιε? εταιρε?ε? βασ?ζονται απ?λυτα για την λειτουργ?α του? και για να βρο?νε ν?ου? πελ?τε? στη Google.

Αυτ? γ?νεται με τι? λ?ξει? κλειδι? και την εμφ?νιση του? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Θα αναφερθ? στο Αμερικ?νικο Χρηματιστ?ριο.

Σα? αναφ?ρω μ?νο τρει? εταιρε?ε?:

?μα ?μω? κ?νετε μια εκτεταμ?νη ?ρευνα θα βρε?τε πολλ?? περισσ?τερε? που ε?ναι ?μεσα εξαρτ?μενε? απ? την Google. Μερικ?? απ? αυτ?? ε?ναι:

 • Amazon
 • Ebay
 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • Yahoo
 • Yelp

Επ?ση? υπ?ρχουν αρκετ?? ?λλε? που? φ?το?, το 2014 ε?ναι σε φ?ση εισαγωγ??. Αυτ?? οι εταιρε?ε? ?χουνε με β?ση την εμπειρ?α μου περισσ?τερε? διακυμ?νσει? απ? τι? μεγαλ?τερε? και συχν? κ?νουν την ?κπληξη. Σα? δ?νω μερικ?? μ?νο που κατ?φερα και βρ?κα μετ? απ? κοπιαστικ? ?ρευνα στο ?ντερνετ:

 • Airbnb
 • Airwatch
 • AppNexus
 • Box
 • Deem
 • Dropbox
 • Evernote
 • Fanatics
 • Gilt
 • Good Technology
 • GoPro
 • Jawbone
 • LendingClub
 • MongoDB
 • Palantir Technologies
 • Pivotal
 • Pure Storage
 • Snapchat
 • Space Exploration Technologies
 • Square
 • SurveyMonkey
 • Uber
 • Vice

Επειδ? δεν υπ?ρχει δυνατ?τητα να μπο?με στα Google Analytics για ?λε? αυτ?? τι? εταιρε?ε? αυτ? τη στιγμ?, βλ?πετε δεν ε?μαι και τ?σο καλ?? στο hacking, θα χρησιμοποι?σουμε 2 εργαλε?α για την μ?τρηση τη? επισκεψιμ?τητα? για τι? υποψ?φιε? εταιρε?ε? πριν και μετ? απ? κ?θε μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google, ? μετ? απ? ?να Google Penalty.

Τα δ?ο εργαλε?α ε?ναι:

 1. Similarweb και
 2. Semrush

Τα συστ?νω με κ?ποιε? επιφυλ?ξει? γιατ? δεν μετρ?νε την απ?λυτη κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα απ? τη Google, αλλ? την σχετικ?, οπ?τε τα αποτελ?σματα που θα π?ρουμε θα ε?ναι σχετικ? και πιθαν?ν να μην ε?ναι αξι?πιστα.

Για να μετρ?σουμε απ?λυτα το search traffic θα πρ?πει να ?χουμε πρ?σβαση σε ?να στατιστικ? πακ?το ?πω? το Google Analytics απ? τη θ?ση του διαχειριστ?.

Το Ελληνικ? και τα ξ?να χρηματιστ?ρια

Μπορε? το ελληνικ? χρηματιστ?ριο αυτ? τη στιγμ? να μην κατοικε?ται και να μην παρουσι?ζει καν?να απολ?τω? ενδιαφ?ρον απ? ?ποψη εμπορευσιμ?τητα? και ?γκου συναλλαγ?ν, μια και η επιχειρηματικ?τητα στην Ελλ?δα ε?ναι ποινικοποιημ?νη και τιμωρε?ται με δι?φορου? ν?μου? του Κρ?του? και μ?ρια Προεδρικ? Διατ?γματα.

?μω? με τι? σ?γχρονε? πλατφ?ρμε? συναλλαγ?ν τη? Saxobank, affiliate500 και πολλ?? ?λλε? μπορε?τε να αποκτ?σετε πρ?σβαση απ? το σπ?τι σα? σε ?λε? τι? αγορ?? του κ?σμου.

Δεν το συστ?νω, ?πω? δεν συστ?νω να ασχολε?στε με το χρηματιστ?ριο και το Χρηματιστ?ριο Παραγ?γων γιατ? ε?ναι ?να σπορ για του? λ?γου? και εκλεκτο?? που ?χουν εσωτερικ? πληροφ?ρηση.

Στο ελληνικ? χρηματιστ?ριο υπ?ρχει η Εναλλακτικ? Αγορ? που δυστυχ?? μαζ? με την κ?ρια αγορ? δεν παρουσι?ζει καν?να ενδιαφ?ρον γιατ? οι περισσ?τερε? εταιρε?ε? δεν εξαρτ?νται απ? την Google ? επηρε?ζονται ελ?χιστα απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη?. Θα χρειαστο?με πολ? καιρ? για να δο?με μια ?ριμη ελληνικ? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση να περ?σει το κατ?φλι του Χρηματιστηρ?ου Αθην?ν.

?μω?, με την ?μεση πρ?σβαση στα ξ?να χρηματιστ?ρια, θα μπορ?σετε να επωφεληθε?τε απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google ? τα Google Penalties.

Κερδοσκοπ?α μετ? απ? ?να Google Penalty

Το πρ?το β?μα για να κερδοσκοπ?σετε απ? μια μετοχ? ε?ναι ?ταν η ιστοσελ?δα τη? ?χει υποστε? κ?ποια ποιν? απ? τη Google. Σε αυτ? την περ?πτωση θα πρ?πει να ισχ?ουν οι παρακ?τω προ?ποθ?σει?:

 • Η εταιρε?α να εξαρτ?ται αποκλειστικ? απ? το ?ντερνετ και τη Google
 • Να ?χει δεχθε? ισχυρ? πλ?γμα στο search traffic μετ? απ? την ποιν? τη? Google και
 • Να μπορε?τε να π?ρετε θ?ση short στο Χρηματιστ?ριο Παραγ?γων

Σ?μερα πολλ? golden boys κ?νουν αυτ? τη δουλει?, ?λλοτε με επιτυχ?α, ?λλοτε ?χι.

Κερδοσκοπ?α μετ? απ? μια αλλαγ? του Αλγορ?θμου

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google αποτελε?τε απ? 200 και πλ?ον παρ?γοντε? και ε?ναι πολ? ευμετ?βολο? τα τελευτα?α χρ?νια. Απ? την στιγμ? τη? εισαγωγ?? του το 1998 ?χει αλλ?ξει π?νω απ? 500 φορ?? μ?χρι σ?μερα κ?νοντα? τη ζω? δ?σκολη ?σων ?χουν ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ.

Π?λι μετ? απ? σημαντικ?? αλλαγ?? του αλγορ?θμου παρατηρο?νται δ?ο τ?σει?:

 1. Οι κερδισμ?νοι απ? την αλλαγ? στον αλγ?ριθμο
 2. Οι χαμ?νοι απ? την αλλαγ? στον αλγ?ριθμο

Στην πρ?τη περ?πτωση για να κερδοσκοπ?σετε θα πρ?πει:

 • Η εταιρε?α να εξαρτ?ται αποκλειστικ? απ? το ?ντερνετ και τη Google
 • Να ?χει δει δυνατ? ?νοδο στο search traffic μετ? απ? την αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google και
 • Να μπορε?τε να π?ρετε θ?ση υπ?ρ τη? στο Χρηματιστ?ριο Παραγ?γων

Στην δε?τερη περ?πτωση για να κερδοσκοπ?σετε θα πρ?πει:

 • Η εταιρε?α να εξαρτ?ται αποκλειστικ? απ? το ?ντερνετ και τη Google
 • Να ?χει δεχθε? ισχυρ? πλ?γμα στο search traffic μετ? απ? την ποιν? τη? Google και
 • Να μπορε?τε να π?ρετε θ?ση short στο Χρηματιστ?ριο Παραγ?γων

Συμπερ?σματα

Σ?γουρα τα τελευτα?α χρ?νια το SEO ?χει αλλ?ξει δραματικ? το παιχν?δι και στον χ?ρο του χρηματιστηρ?ου ?πω? και του ?ντερνετ. Ν?οι κλ?δοι εμφαν?ζονται τη στιγμ? που ?λλοι εξαφαν?ζονται. Μπορε? σ?μερα να φα?νεστε αρκετ? διστακτικο? στι? πρωτοπ?ρε? και ρηξικ?λευθε? ιδ?ε? που σα? προτε?νω, ?μω? κ?θε μ?ρα θα συναντ?τε το SEO στη ζω? σα? ?λο και πιο πολ?.

Στην ουσ?α δεν ε?ναι το SEO που ?λλαξε τη ζω? μα?, αλλ? η Google και ο περιβ?ητο? αλγ?ριθμο? τη?.

Η γν?μη σα? μετρ?ει και θα ?θελα να ξ?ρω τι σκ?φτεστε. Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο.

Σε επ?μενα ?ρθρα θα αναπτ?ξω και ?λλε? ?γνωστε? πτυχ?? του SEO, ?πω? το facebook SEO, τα Mobile Apps SEO και δι?φορα ?λλα θ?ματα SEO πιο εξειδικευμ?να. Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ανανε?σει? απ? το site μου και να αποκτ?σετε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO!

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看