ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO SERPS

Πω? να κατακτ?σετε τα SERPs (Search Engine Results Pages);

Γεια σα? φ?λοι μου, το ξ?ρω ?τι δεν σα? αρ?σει η πολ? τεχνικ? ορολογ?α, ?μω? ?ταν μιλ?με για το SEO ε?ναι αναγκα?ο κακ? και σ?μερα θα καλ?ψουμε ?να ?λλο φλ?γον θ?μα στην κατ?κτηση τη? πρ?τη? θ?ση? στη Google που δεν ε?ναι ?λλο απ? τα SERPs (Search Engine Results Pages).

Α? π?με να μ?θουμε τα βασικ? και μετ? να δο?με τι πρ?πει να κ?νουμε για να ανεβο?με σε θ?σει? στη Google κατακτ?ντα? τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Τι ε?ναι τα Google SERPs;

search-engine-results-page

Τα Search Engine Results Pages (SERP)? που σε ελληνικ? μετ?φραση σημα?νουν Σελ?δε? Αποτελεσμ?των Μηχαν?ν Αναζ?τηση? (ΣΑΜΑ) ε?ναι οι σελ?δε? που μα? επιστρ?φει μια μηχαν? αναζ?τηση? σε απ?ντηση εν?? ερωτ?ματο? αναζ?τηση? απ? τον χρ?στη. Οι Σελ?δε? Αποτελεσμ?των Μηχαν?ν Αναζ?τηση? αποτελο?νται απ? μια λ?στα αποτελεσμ?των που σχετ?ζονται με τον ?ρο αναζ?τηση?.

Στα SERPs τη? Google συν?θω? εμφαν?ζονται 10 αποτελ?σματα αναζ?τηση? αν? σελ?δα, εν? π?νω απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα συν?θω? υπ?ρχουν και τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τα οπο?α προ?ρχονται απ? τα Google Ads.

Η Google καθ?? και ?λε? οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, Yandex, Baidu κτλ, χρησιμοποιε? τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? για να εμφαν?σει τα αποτελ?σματα με σειρ? προτεραι?τητα?, δ?νοντα? την πρ?τη θ?ση σε ιστοσελ?δε? που ε?ναι πιο σχετικ?? αλλ? και πιο δημοφιλε?? με τον συγκεκριμ?νο ?ρο αναζ?τηση?.

Τι ε?ναι το SERP snippet;

Στα SERPs σε κ?θε ?ρο αναζ?τηση? ? λ?ξη κλειδ?, εμφαν?ζονται μαζ? με τι? ιστοσελ?δε? και κ?ποια ?λλα στοιχε?α ?πω? η περιγραφ? τη? ιστοσελ?δα?, το λεγ?μενο meta description στο οπο?ο φα?νονται υπογραμμισμ?νε? και οι λ?ξει? κλειδι?.

?σο πιο ελκυστικ? ε?ναι το meta description τ?σο πιο πολλ? κλικ ενδ?χεται να π?ρει απ? του? τελικο?? χρ?στε?. Και ?μα π?ρει περισσ?τερα κλικ στα SERPs, θα κερδ?σει και θ?σει? σε αυτ?, υποσκελ?ζοντα? του? ανταγωνιστ?? γιατ? ο αριθμ?? των κλικ καθ?? και το ποσοστ? των κλικ (Click Through Rate) που πα?ρνει ?να site σε σ?γκριση με τι? προβολ?? που ?χει στα SERPs ε?ναι ισχυρο? παρ?γοντε? SEO και συμβ?λουν στην βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? στη Google.

Επειδ? συν?θω? υπ?ρχουν δεκ?δε? ιστοσελ?δε? και ?λλα στοιχε?α στο ?ντερνετ για κ?θε ?ρο αναζ?τηση?, υπ?ρχουν χιλι?δε? αποτελ?σματα αναζ?τηση? που διαν?μονται σε αν? δεκ?δε? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Κ?θε σελ?δα που ακολουθε? την πρ?τη σελ?δα τη? Google, ?χει αποτελ?σματα αναζ?τηση? που ?χουν λ?βει μικρ?τερο σκορ απ? την Google, σχετικ? με τον ?ρο αναζ?τηση? ? με την λ?ξη κλειδ?.

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι ιδια?τερα μεταβλητ? και επηρε?ζονται απ? π?ρα πολλ?? μεταβλητ?? ?πω?:

Τι ε?ναι τα βασικ? στοιχε?α των SERPs τη? Google;

Εκτ?? απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα και τα πληρωμ?να αποτελ?σματα στη Google υπ?ρχουν και δι?φορα ?λλα ε?δη αποτελεσμ?των αναζ?τηση? που εμφαν?ζονται στα SERPs. Παρακ?τω ε?ναι μερικ? απ? αυτ?:

 1. Rich Snippets που προσθ?τουν περισσ?τερα στοιχε?α στα snippets τη? Google? ( φ?ρει πειν, αστ?ρια αξιολ?γηση? )
 2. Πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? που προ?ρχονται απ? διαφημ?σει? τη? Google ( Google Ads ? Google Shopping)
 3. Παγκ?σμια αποτελ?σματα (Universal Results) που εμφαν?ζονται μαζ? με τα οργανικ? αποτελ?σματα (για παρ?δειγμα εικ?νε?, β?ντεο, ν?α αποτελ?σματα αναζ?τηση?, featured snippets)
 4. Γρ?φημα γν?ση? (Knowledge Graph) που εμφαν?ζονται σαν ν?α κουτ?κια αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (?πω? ο καιρ??, κ?ποιο βιογραφικ? μια? διασημ?τητα? ? εν?? επιστ?μονα )
 5. Featured Snippets τα λεγ?μενα προβαλλ?μενα αποτελ?σματα που συν?θω? ε?ναι απαντ?σει? σε ερωτ?σει? χρηστ?ν και καταλαμβ?νουν τη θ?ση μηδ?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?
 6. Google MyBusiness αποτελ?σματα απ? τι? τοπικ?? επιχειρ?σει? ?ταν κ?νουμε τοπικ?? αναζητ?σει?
 7. Google Maps αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? του? χ?ρτε? τη? Google
 8. Tweets που εμφαν?ζονται κατ? διαστ?ματα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google

featured-snippet

Ποια ε?ναι η τ?ση των Google SERPs;

Εκτ?? απ? τα παραπ?νω υπ?ρχουν και ?λλα στοιχε?α στα SERPs που συνεχ?? προσθ?τει η Google για να μα? κ?νει τη ζω? δ?θεν πιο ε?κολη, αφο? τα περισσ?τερα απ? αυτ? αυξ?νουν την πολυπλοκ?τητα μια? αναζ?τηση? και δεν συμβ?λλουν στην καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη.

Για παρ?δειγμα, η μ?να μου που ε?ναι 60 ετ?ν τ?ρα – μην τη? το το πε?τε ?τι σα? το ε?πα- δεν μπορε? καν να χειριστε? τη Google και να δει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? το κινητ? τη? λ?γω πρεσβυωπ?α?, φανταστε?τε τ?ρα να προσπαθε? να μαντ?ψει τι ε?ναι το twitter card που εμφαν?στηκε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ξαφνικ? ? ?μα οι διαφημ?σει? τη? Google ε?ναι οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? ? ?χι.

Δ?σκολα τα πρ?γματα και προβλ?πεται ?τι στο μ?λλον θα γ?νουν ακ?μα πιο πολ?πλοκα αφο? η Google προσθ?τει συνεχ?? ν?α στοιχε?α στα SERPs, συμπι?ζοντα? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? τι? πραγματικ?? ιστοσελ?δε? προ? τα κ?τω και μει?νοντα? σε πολλ?? περιπτ?σει? την εμπειρ?α του χρ?στη που αντ? να βλ?πει αυτ? που θ?λει να βρει, βλ?πει δι?φορα ?σχετα πρ?γματα που τον αποπροσανατολ?ζουν.

3 Συμβουλ?? για να κατακτ?σετε τα SERPs

1 Χρησιμοποι?στε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? κατ?λληλα

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων ε?ναι σημαντικ? αφο? εκτ?? απ? τον τ?τλο τη? σελ?δα?, τι? κεφαλ?δε? και το κε?μενο θα πρ?πει να υπ?ρχουν και στην περιγραφ? τη? ιστοσελ?δα?, στο meta description γιατ? αυτ? εμφαν?ζεται στι? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

2 Δημιουργ?στε πιο ελκυστικ? meta description

Για παρ?δειγμα, το meta description αυτ?? τη? σελ?δα? (του ?ρθρου που γρ?φω τ?ρα) θα μπορο?σε να ?ταν:

Κατακτ?στε τα Google SERPs, μ?θετε ?λα τα μυστικ? για να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google!

Που ε?ναι αρκετ? ελκυστικ? περιγραφ? και δελε?ζει τον τελικ? χρ?στη να κ?νει στο συγκεκριμ?νο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? και να μπει μ?σα στην ιστοσελ?δα.

Μια ?λλη εκδοχ? που δεν θα ?ταν ελκυστικ? ε?ναι του τ?που:

Google SERPs, ποιε? ε?ναι οι κατηγορ?ε? των Search Engine Results Pages και πω? μπορε?τε να τα κατακτ?σετε;

Στα WordPress sites, ?λα τα πρ?σθετα για το SEO ?πω? το Yoast SEO, το All in One SEO Pack, το RankMath και ?ποιο ?λλο και να επιλ?ξετε ?χουν ειδικ? πεδ?ο για να γαργαλ?σετε, να μορφοποι?σετε το meta description και να το κ?νετε πιο ελκυστικ?.

3 Απαντ?στε στι? βασικ?? ερωτ?σει? του τελικο? χρ?στη

Η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google ?χει μετατραπε? σε μηχαν? ερωτοαποκρ?σεων ? σε μηχαν? απαντ?σεων και στο featured snippet εμφαν?ζει απαντ?σει? απ? δι?φορα sites που ?χουν σχ?ση με τον ?ρο αναζ?τηση? ? την λ?ξη κλειδ?.

Θα μπορο?σατε να βγε?τε και εσε?? στη θ?ση μηδ?ν του featured snippet απλ?? και μ?νο αλλ?ζοντα? τα ?ρθρα και τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σα? και προσαρμ?ζοντα? τα στο τι ζητ?ει ο μ?σο? υποψ?φιο? πελ?τη? σα? στη Google.

Η δομ? δηλαδ? των ?ρθρων σα? και των σελ?δων σα? θα πρ?πει να ε?ναι σε μορφ? FAQ.

Δηλαδ? ?μα θ?λω να καλ?ψω ?να θ?μα για τα γυναικε?α ρο?χα, για παρ?δειγμα, θα πρ?πει να ερευν?σω πρ?τα τι? πιο δημοφιλε?? αναζητ?σει? γ?ρω απ? τα γυναικε?α ρο?χα στη Google.

?μα κ?νω μια αναζ?τηση στη Google με τον ?ρο γυναικε?α ρο?χα, θα δο?με ?τι τ?ρμα κ?τω στι? σχετικ?? αναζητ?σει? θα π?ρουμε τι? εξ?? σχετικ?? αναζητ?σει?:

Αναζητ?σει? σχετικ?? με γυναικε?α ρο?χα

γυναικεια ρουχα online

γυναικεια ρουχα φθηνα

ρουχα γυναικεια προσφορε?

γυναικεια ρουχα raxevsky

ρουχα γυναικεια ζαρα

γυναικεια ρουχα online shop

φθηνα γυναικεια ρουχα με αντικαταβολη

ρουχα επωνυμα

Οι οπο?ε? σε δε?τερο βαθμ?, ?μα συνεχ?σω την αναζ?τηση για τον ?ρο αναζ?τηση? τ?ρα γυναικεια ρουχα online θα ?χω π?λι τι? παρακ?τω σχετικ?? αναζητ?σει?:

Αναζητ?σει? σχετικ?? με γυναικεια ρουχα online

γυναικεια ρουχα online shop

γυναικεια ρουχα online shop φθηνα

φθηνα γυναικεια ρουχα online

γυναικεια ρουχα raxevsky

ρουχα γυναικεια προσφορε?

ρουχα online επωνυμα

ρουχα online με αντικαταβολη

ρουχα με 5 ευρω online

Μπορ? να συνεχ?σω το σκ?ψιμο (data mining) για ν?ε? ιδ?ε? αναζ?τηση? μ?χρι να αποκτ?σω πλ?ρη εικ?να για τι? πιο συναφε?? δημοφιλε?? αναζητ?σει? τη? Google που ?χουν σχ?ση με το δικ? μου site και τα δικ? μου προ??ντα που θ?λω να προωθ?σω.

Στη συν?χεια θα αρχ?σω το ?ρθρο μου ? τη σελ?δα μου χρησιμοποι?ντα? την δομ? των ερωτ?σεων, απλ?? και μ?νο μετατρ?ποντα? τι? δημοφιλε?? σχετικ?? αναζητ?σει? σε ερωτ?σει? με κεφαλ?δα 2.

Για παρ?δειγμα:

 • Ψ?χνετε γυναικεια ρουχα online;
 • Πω? θα επιλ?ξτε γυναικεια ρουχα φθηνα;
 • Που θα βρε?τε τι? καλ?τερε? προσφορ?? σε γυναικεια ρουχα;
 • Ποια ειναι το πιο δημοφιλ? online shop σε γυναικεια ρουχα;
 • Μπορ? να αγορ?σω φθηνα γυναικεια ρουχα με αντικαταβολη απ? το site σα?;
 • ?χετε ρουχα επωνυμα στην ιστοσελ?δα σα?;

Πιστε?ω ?τι καταλ?βατε πω? ?σο πιο καλ?? ? καλ? ε?στε στην ?κθεση και στο να δ?νετε την πληροφορ?α που ζητ?ει ο τελικ?? χρ?στη?, τ?σο πιο καλ? θα π?τε μεσοπρ?θεσμα στη Google.

Και λ?ω μεσοπρ?θεσμα γιατ? ο μ?σο? χρ?νο? που απαιτε?ται για το φρ?σκο περιεχ?μενο για να ταξινομηθε? στη Google και να λ?βει το μ?γιστο τη? κατ?ταξη? ε?ναι 30 εβδομ?δε? σ?μφωνα με ?ρευνε? ? 8 μ?νε? περ?που.

Χρει?ζεται λοιπ?ν υπομον? για να κατακτ?σετε τα Google SERPs και εκτ?? απ? την υπομον? χρει?ζεστε και ν?ο ποιοτικ? περιεχ?μενο που απαντ?ει στα πιο χρ?σιμα και καυτ? ερωτ?ματα του τελικο? χρ?στη που θα ε?ναι και υποψ?φιο? πελ?τη? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?μα ?χετε απορ?ε? ? θ?λετε να καλ?ψουμε κ?ποιο θ?μα στην ιστοσελ?δα μα?, απλ?? στε?λτε μα? ?να email στη φ?ρμα επικοινων?α?. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看