ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Search Engine (SEO) Friendly: 8 Συμβουλ?? για να γ?νει το site σα??φιλικ? στη Google

Ε?ναι το site σα? ? το eshop search engine friendly;

Παρακ?τω μπορε?τε να δε?τε τι? 8 πιο βασικ?? συμβουλ?? και τρ?που? για να μετατρ?ψετε την ιστοσελ?δα σα? απ? το μηδ?ν σε απ?λυτα φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?χι ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν ψυχ?, απλ? χρησιμοποιο?με ανθρωπομορφικ?? εκφρ?σει? για να μπορ?σει να γ?νει περισσ?τερο κατανοητ?? ο τρ?πο? λειτουργ?α? των μηχαν?ν αναζ?τηση? στο ευρ? κοιν?.

Το να ε?ναι μια ιστοσελ?δα Search Engine Friendly (SEF) ? SEO Friendly απ? την κατασκευ? τη? δεν ε?ναι αυτον?ητο.

Αν και τι? περισσ?τερε? φορ?? οι μυημ?νοι στο SEO, web designers και web developers γνωρ?ζουν πραγματικ? τι πρ?πει να κ?νουν για να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? Search Engine Friendy, π?ντα θα υπ?ρχουν μερικ? μικρ? μυστικ? που λ?γοι θα τα ξ?ρουν και ακ?μα πιο λ?γοι απ? αυτο?? που τα ξ?ρουν θα ε?ναι αυτο? που θα τα αποκαλ?πτουν.

Για να μην ζε?τε λοιπ?ν στην σκια αλλ? και για να μην απορε?τε γιατ? η ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα δεν βγα?νει ποτ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, σα? παραθ?τω 8 μικρ?? συμβουλ?? που ?μα τι? εφαρμ?σετε θα δε?τε την ιστοσελ?δα? να σκαρφαλ?νει σε ?λε? σχεδ?ν τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (SERPs) τη? Google και των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Για να μ?θετε ποιε? ε?ναι αυτ?? οι 8 συμβουλ?? που θα κ?νουν ?να αδι?φορο site, φιλικ? προ? τη Google, διαβ?στε παρακ?τω.

1 Χρησιμοποι?στε φιλικ? και λατινικ? permalinks προ? τη Google

SEARCH ENGINE FRIENDLY SITES-1

Ο βασικ?? καν?να? για να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? Search Engine Friendly ε?ναι να χρησιμοποι?σετε πρ?τον φιλικ? permalinks προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δε?τερον λατινικ? permalinks.

Τα φιλικ? permalinks ε?ναι του τ?που: www.richwerk.com/lexi-kleidi-paragoges-lexeis-kelidia,

Τα δε λατινικ? ε?ναι τα λεγ?μενα Greenglish στα permalinks που ε?ναι απαρα?τητα για να ?χετε καλ?τερα αποτελ?σματα στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

2 Μετατρ?ψτε ?λε? τι? ταξονομ?ε? σε σελ?δε? και σελ?δε? προορισμο?

Για ?σου? το γνωρ?ζουν, ειδικ? στο WordPress υπ?ρχει ο διαχωρισμ?? του τ?που του περιεχομ?νου σε ταξονομ?ε?. Το πρ?βλημα με τη Google και με τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?τι δεν αναγνωρ?ζουν τι? ταξονομ?ε? σαν περιεχ?μενο και επειδ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ταξινομο?ν και κατατ?σσουν περιεχ?μενο, δεν κατατ?σσουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τι? ταξoνομ?ε?.

Εκτ?? του WordPress, γενικ?τερα οι ταξoνομ?ε? ε?ναι δ?σκολο να ανταγωνιστο?ν τι? σελ?δε? με περιεχ?μενο.

Για αυτ? η συμβουλ? μου ε?ναι να μετατρ?ψετε με τη βο?θεια του προγραμματιστ? σα? ?λε? τι? ταξονομ?ε? σε σελ?δε? και κατ? συν?πεια σελ?δε? προορισμο?.

Στην περ?πτωση του WordPress και του Woocommerce θα πρ?πει να μετατρ?ψετε ?λε? τι? κατηγορ?ε? προ??ντων σε σελ?δε?.

3 Αντιστοιχ?στε κ?θε σελ?δα προορισμο? με 1 βασικ? λ?ξη κλειδ? τουλ?χιστον

Π?με στο επ?μενο β?μα που ε?ναι να αντιστοιχ?σετε κ?θε σελ?δα προορισμο? με μια βασικ? λ?ξη κλειδ? τουλ?χιστον. Το σωστ? ε?ναι το αντ?στροφο, θα πρ?πει να χτ?σετε ?λο το site σα? με β?ση το πω? αναζητ?νε οι χρ?στε? του ?ντερνετ το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα?.

Δηλαδ? θα πρ?πει να χτ?σετε ?λο το site σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

?μα ?δη ?χετε δημιουργ?σει τι? σελ?δε? προορισμο? με λ?θο? τρ?πο και δεν ?χετε συμπεριλ?βει τι? λ?ξει? κλειδι? μ?σα στο site σα?, τ?τε θα πρ?πει να τι? διορθ?σετε ?στε κ?θε σελ?δα προορισμο? να αντιστοιχε? σε μια βασικ? λ?ξη κλειδ? και ?λλε? 10 παρ?γωγε? λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?.

Για παρ?δειγμα, ?μα το site σα? ?χει μια σελ?δα ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ τ?τε θα πρ?πει να? χρησιμοποι?σετε ?λλε? 10 παρ?γωγε? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?.

Βασικ? λ?ξη κλειδ?:

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Παρ?γωγε? φρ?σει? λ?ξει? κλειδι?:

 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΙΜΕΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 ΩΡΕΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΝΤΑ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΙΜΕΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Φαντ?ζομαι να ?χετε καταλ?βει το παρ?δειμα και να μπορ?σετε να κ?νετε το ?διο και για το δικ? σα? eshop, βελτι?νοντα? παρ?λληλα και την σελ?δα προορισμο? σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα το κ?νετε αυτ? στο ?ρθρο:

Η ανατομ?α μια? τ?λεια? βελτιστοποιημ?νη? σελ?δα? προορισμο?

Σα? ?ρεσε το β?ντεο; Κ?ντε subscribe στο καν?λι μου στο YouTube!

Πριν προχωρ?σετε παρακ?τω, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube, ?που ανεβ?ζω κ?θε Δευτ?ρα ?να ν?ο β?ντεο σχετικ? με το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Επ?ση? μπορε?τε να γραφτε?τε εντελ?? δωρε?ν στο Newsletter του Paramarketing, ?που στ?λνουμε 2 ενημερωτικ? email τον μ?να με π?ρα πολ? χρ?σιμο περιεχ?μενο για το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ για να ξεχωρ?σετε απ? τον ανταγωνισμ? και να κερδ?σετε πολλ?? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Χρησιμοποι?στε κουμπι? κοινοπο?ηση? για ?λε? τι? σελ?δε? προορισμο? και τα ?ρθρα απ? το blog σα?

Τα κουμπι? κοινοπο?ηση? δεν βρ?σκονται στα πλ?για απ? το site μου για πλ?κα, αλλ? εξυπηρετο?ν ?να και μ?νο σκοπ?. Για να τα χρησιμοποι?σει ο χρ?στη? που θα επισκεφτε? το site μου. Θα ?θελα λοιπ?ν ?σοι απ? εσ?? με βλ?πετε και διαβ?ζετε το blog μου να κ?νετε ?να ? περισσ?τερα shares στα προτειν?μενα social media, Twitter, Google Plus, Facebook κτλ.

Βλ?πετε, για να μπορ?σω να συνεχ?σω να σα? παρ?χω αυτ? το μοναδικ? και δωρε?ν περιεχ?μενο, θα πρ?πει και εσε?? με την σειρ? σα? να κ?νετε μια κοινοπο?ηση ?που θ?λετε ?στε να δουν αυτ? τη δημοσ?ευση με τι? χρ?σιμε? συμβουλ?? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τεροι ενδιαφερ?μενοι.

5 Βεβαιωθε?τε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι Mobile First Designed

Τ?ρα αυτ? ?πρεπε να σα? το ε?χα πει απ? την αρχ? ? να μην σα? το ε?χα πει καθ?λου, γιατ? ακ?μα και σ?μερα π?ρα πολλ? site και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ?χουν ξεχ?σει να προσαρμοστο?ν με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου? τη? Google και δεν ε?ναι Mobile First Designed.

Αυτ? σημα?νει ?τι δεν επωφελο?νται καθ?λου απ? το Mobile First Indexing που χρησιμοποιε? η Google στον βασικ? πυρ?να του αλγορ?θμου αναζ?τηση? τη? απ? τον Μ?ρτιο του 2018. ?τσι δεν φα?νονται πιο ψηλ? στι? κινητ?? συσκευ?? ?ναντι των ανταγωνιστικ?ν ιστοσελ?δων που ε?ναι Mobile First Designed.

Για να δε?τε ?μα η δικ? σα? ιστοσελ?δα ε?ναι ? δεν ε?ναι προσαρμοσμ?νη για κινητ?? συσκευ??, μπορε?τε να κ?νετε το τεστ τη? Google για mobile friendly websites.

MOBILE_SITE_SPEED_GOOGLE-1

Στην εικ?να παραπ?νω βλ?πετε το τεστ φ?ρτωση? για κινητ?? συσκευ?? το οπο?ο και περν?ει το ParaMarketing site γιατ? ε?ναι σχεδιασμ?νο με β?ση την φιλοσοφ?α Mobile First.

Μ?λιστα φορτ?νει με 3G σ?νδεση σε μ?λι? 4 δευτερ?λεπτα και ?τσι ?χω απ?λεια μ?νο το 10% των επισκεπτ?ν. Με ?λλα λ?για το bounce rate ? ποσοστ? εγκατ?λειψη? τη? ιστοσελ?δα? μου ε?ναι ιδια?τερα χαμηλ?.

6 Καταχωρ?στε το sitemap σα? στη Google

Η ?παρξη του sitemap σε μια ιστοσελ?δα και η καταχ?ρηση του στο Google Search Console ε?ναι αναγκα?α ακ?μα και για τα πιο μικρ? sites.

Για αυτ? μην το παραβλ?πεται γιατ? ε?ναι μια καλ? ευκαιρ?α το sitemap για να συνδεθε?τε με το Google Analytics και με το Google Search Console ?στε να εντοπ?σετε πιθαν? σφ?λματα στην προσπ?λαση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τα Google Bots και τι? αρ?χνε? τη? Google.

Για να καταχωρ?σετε το sitemap σα? στη Google, απλ?? συνδεθε?τε στο Google Search Console ? στο Google Webmaster Tools.

7 Δημιουργ?στε backlinks προ? ?λε? τι? σελ?δε? προορισμο?

Η ?βδομη συμβουλ? για να ε?ναι το site σα? Search Engine Friendly ε?ναι να δημιουργ?σετε backlinks προ? ?λε? τι? πιθαν?? σελ?δε? προορισμο? που ?χετε φτι?ξει.

Τα backlinks δεν ε?ναι ?λλα απ? του? συνδ?σμου? απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα? σα? συν?θω? με την λ?ξη κλειδ?.

?σο πιο ποιοτικ? και συναφ? αλλ? και white hat backlinks ?χετε απ? ?λλα sites τ?σο πιο ψηλ? φα?νεστε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουν αυτ? τα links.

Μετρ?ει π?ρα πολ? η διασπορ? των backlinks απ? δι?φορα domains καθ?? και η σχετικ?τητα του? με την ιστοσελ?δα? σα?.

Επ?ση? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε διαφορετικ? backlinks για κ?θε εσωτερικ? σελ?δα προορισμο? απ? διαφορετικ? domain names.

8 Δημιουργ?στε backlinks στα backlinks

?μα ?χετε δημιουργ?σει ?δη κ?μποσα backlinks τα οπο?α στην αρχ? δεν ε?ναι και πολ? σημαντικ? και δεν ?χουν τη δ?ναμη να σα? ανεβ?σουν στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?, μπορε?τε να δημιουργ?σετε μερικ? backlinks τα οπο?α να δε?χνουν στα backlinks που ?χετε ?δη δημιουργ?σει.

Αυτ? λ?γονται backlinks δευτ?ρου επιπ?δου και πιστ?ψτε με βοηθ?νε π?ρα πολ? ει? το διηνεκ?? γιατ? μακροπρ?θεσμα η ιστοσελ?δα σα? θα γνωρ?ζει αρκετ? μεγ?λη ?νοδο εφ?σον συνεχ?σετε σταθερ? την δημιουργ?α του?.

?πω? καταλαβα?νετε ?να site θα πρ?πει να ε?ναι Search Engine Friendly και απ? ?ποψη on page SEO αλλ? και απ? ?ποψη off page SEO.

Μπορε? τα παραπ?νω να ακο?γονται κιν?ζικα για εσ??, ?μω? δεν χρει?ζεται να αγχ?νεστε γιατ? μπορε?τε να ζητ?σετε τη συνδρομ? εν?? επαγγελματ?α στο SEO και να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και του? τζ?ρου? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σ?μερα κι?λα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για τα search engine frinedly sites:

SEARCH ENGINE FRIENDLY, SEF, SEARCH ENGINE FRIENDLY SITES, SEARCH ENGINE FRIENDLY ESHOP, SEARCH ENGINE FRIENDLY PAGE, MOBILE FIRST PAGE, ΛΑΤΙΝΙΚΑ PERMALINKS, PERMALINKS, GREENGLISH PERMALINKS, SEARCH ENGINE FRIENDLY ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, SEARCH ENGINE FRIENDLY GOOGLE, SEARCH ENGINE FRIENDLY ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, SEARCH ENGINE FRIENDLY ΣΥΒΜΟΥΛΕΣ, ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, GOOGLE FRIENDLY, GOOGLE FRIENDLY SITES, GOOGLE FRIENDLY ESHOP

2 Σχ?λια. Leave new

 • Σοφ?α Παπαπ?τρου
  22 Ιο?νιο? 2018 1:25 πμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Πολ? ωρα?ε? οι συμβουλ?? σου. ?χω παρατηρ?σει ?τι μετ? το hummingbird algorithm τη? google εμφαν?ζονται σε πολλ?? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και σε longtail λ?ξει?, τα μεγ?λα site. Και κυρ?ω? στο εξωτερικ?. Γιατ? συμβα?νει αυτ?;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看