ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Search Analysis: Πω? να βρε?τε ν?ε? ευκαιρ?ε? για ?ρου? αναζ?τηση?

Περιεχ?μενα

Π?σοι απ? εσ?? δεν ξεκιν?σατε τι? ιστοσελ?δε? σα? με μεγ?λη ?ρεξη και πολλ?? ιδ?ε? για το τι ζητ?ει ο κ?σμο? και τι ?ρθρα θα πρ?πει να γρ?ψετε για το blog σα?.

Στην αρχ? τα πρ?γματα ε?ναι ε?κολα γιατ? η ιστοσελ?δα μα? μπορε? να ε?ναι σε εμβρυακ? στ?διο και ?τσι ?χουμε π?ρα πολλ?? ευκαιρ?ε? για να βρο?με ν?ε? λ?ξει? κλειδι? και ?ρου? αναζ?τηση? που δεν ?χουμε καλ?ψει προηγουμ?νω?.

Και ξεκιν?με το γρ?ψιμο ?ρθρων και περιεχομ?νου για να πι?σουμε αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?.

?μω? στην πορε?α ?σω? μετ? απ? τα πρ?τα 20 ?ρθρα ? τα πρ?τα 50 ?ρθρα που βγ?καν ε?κολα και αβασ?νιστα να χτυπ?σαμε οι περισσ?τεροι μα? ?να τε?χο?.

Οι ιδ?ε? ?ρχισαν να στερε?ουν, οι λ?ξει? κλειδι? ?ρχισαν να εξαντλο?νται και τα πρ?τα σημ?δια τη? πτ?ση? τη? ιστοσελ?δα? μα? στη Google ?χουν αρχ?σει να εμφαν?ζονται.

?μα θ?λουμε να αυξ?σουμε τι? αναζητ?σει? μα?, την οργανικ? μα? επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? μα?, θα πρ?πει συνεχ?? να προσθ?τουμε ν?α ?ρθρα και ν?ε? σελ?δε? στην ιστοσελ?δα μα?, ακ?μα και ?μα ?χουμε eshop.

Για να μ?θετε πω? να ξεπερ?σετε αυτ?ν την ?λλειψη ?μπνευση? που ?λοι αντιμετωπ?ζουμε και να βρ?σκετε π?ντα ν?ε? και προσοδοφ?ρε? ιδ?ε? για το blog ? την ιστοσελ?δα σα? διαβ?στε παρακ?τω. Σ?γουρα θα μ?θετε πολλ? πρ?γματα που θα σα? χρησιμε?σουν!

Διαβ?στε πρ?τα και θα με ευγνωμονε?τε μετ?, αν ?χι εσε?? τα παιδι? σα? και τα εγγ?νια σα? σ?γουρα!

Π?σα ?ρθρα χρει?ζονται για να διατηρ?σουμε τι? αναζητ?σει? μα? στη Google;

Εμπειρικ? και μ?νο ο χρυσ?? αριθμ?? για να διατηρ?σετε το επ?πεδο τη? οργανικ?? σα? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι τουλ?χιστον ?να ?ρθρο τον μ?να. Ο λ?γο? που συμβα?νει αυτ? ονομ?ζεται Caffeine update.

Η Google επιδοτε? με μπ?νου? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? με φρ?σκο περιεχ?μενο.

Ωστ?σο, ?μα θ?λετε να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? θα πρ?πει να αυξ?σετε και του? ρυθμο?? παραγωγ?? σα? σε περιεχ?μενο. ?να ?ρθρο το μ?να δεν ε?ναι αρκετ? και θα πρ?πει να προχωρ?σετε με μεγαλ?τερη ταχ?τητα. Για να κ?νετε αναπτυξιακ? SEO θα πρ?πει να γρ?φετε τουλ?χιστον ?να ν?ο ?ρθρο την εβδομ?δα ( 4 το μ?να) το οπο?ο θα ε?ναι ποιοτικ? και χρ?σιμο για του? αναγν?στε? σα? και το κοιν? σα?.

Τα παλι? σα? ?ρθρα, σιγ? σιγ? χ?νουν την δυναμικ? του?, ο ανταγωνιστ?? σα? ?μεσοι και ?μμεσοι γρ?φουν και αυτο? ν?α ?ρθρα, ?ρα θα πρ?πει π?ντα προσθ?τετε φρ?σκο περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα? απλ?? και μ?νο για να διατηρ?σετε τι? οργανικ?? σα? αναζητ?σει? και να μην μαραζ?σει η ιστοσελ?δα σα? με τον χρ?νο.

?μα ε?στε σε εντατικ? φ?ση αν?πτυξη? ? δεν ?χετε πετ?χει τα αποτελ?σματα που επιθυμε?τε μ?χρι σ?μερα, τ?τε ο αριθμ?? των τεσσ?ρων ?ρθρων το μ?να δεν ε?ναι ικανοποιητικ?? π?λι.

Ο μαγικ?? αριθμ?? για την ταχ?τερη και πιο ισ?ρροπη αν?πτυξη ε?ναι 10 ?ρθρα τον μ?να για τουλ?χιστον ?να χρ?νο για να αρχ?σετε να βλ?πεται ορατ? και απτ? αποτελ?σματα.

Παλι?τερα ε?χα γρ?ψει ?να σχετικ? ?ρθρο γ?ρω απ? το blogging που αν?φερα το τι πρ?πει να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google με την δ?ναμη του blogging για να αυξ?σετε την ορατ?τητα και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στε να θεωρε?στε ω? ιστοσελ?δα περ? οπ?? ( authority site ) απ? τη Google.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να μην ξεμε?νετε ποτ? απ? ιδ?ε? για να γρ?ψετε για την ιστοσελ?δα σα? ονομ?ζεται Search Analysis.

Τι ε?ναι το Search Analysis;

SEARCH-ANALYSIS-1

Το Search analysis ε?ναι η αν?λυση αναζητ?σεων ? καλ?τερα θεμ?των αναζ?τηση? που δεν ?χετε καλ?ψει μ?χρι στιγμ?? στην ιστοσελ?δα σα? και θα πρ?πει να καλ?ψετε τ?ρα ε?τε γιατ? το ?χουν κ?νει ?δη οι ανταγωνιστ?? σα? και θ?λετε να ανακ?ψετε την πορε?α του? ε?τε γιατ? θ?λετε να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα?.

Το Search analysis αντ? να ψ?χνει και να εντοπ?ζει ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι?, εντοπ?ζει ιδ?ε? για θ?ματα που δεν ?χετε καλ?ψει.

Η Google πλ?ον με την υποστ?ριξη τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη? και του αλγορ?θμου BERT που περι?χει ?να? πολ? εκλεπτυσμ?νο επεξεργαστ? φυσικ?? γλ?σσα? ( Natural Language Processing), μπορε? να και αντιλαμβ?νεται καλ?τερα τι? λ?ξει? κλειδι? ?χι ω? αυτ?νομε? αλλ? και ω? ευρ?τερε? σημασιολογικ?? ?ννοιε?.

Για παρ?δειγμα στα ελληνικ? χρησιμοποιο?με για τον ?ρο μηχαν?? αναζ?τηση? και τον αντ?στοιχο αγγλικ? που ε?ναι ο search engines. Κατ? συν?πεια, ?μα γρ?ψετε ?να ?ρθρο με θ?μα τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να συμπεριλ?βετε και ?λα τα συν?νυμα γιατ? η Google ?χει τη δυνατ?τητα να ταυτοποιε? αυτ?? τι? δ?ο ?ννοιε? και ?σε? σελ?δε? αναφ?ρονται στον ?ρο μηχαν?? αναζ?τηση? να βγα?νουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τον ?ρο search engines.

Π?? κ?νουμε Search Analysis;

Η μεθοδολογ?α του να εκτελ?σουμε μια αν?λυση αναζητ?σεων ε?ναι απλ? και καλ? θα ?ταν να κ?νουμε αν?λυση αναζητ?σεων κ?θε φορ? που ξεκιν?με μια ν?α ιστοσελ?δα ? που θ?λουμε να επεκτε?νουμε τι? αναζητ?σει? τη? ιστοσελ?δα? μα? σε ν?ου? ?ρου? και σε ν?α θ?ματα.

Ο λ?γο? που χρει?ζεται να κ?νουμε εμπεριστατωμ?νη search analysis ε?ναι:

 • για να αποφ?γουμε διπλ? ?ρθρα ?που γρ?φουμε για το ?διο θ?μα,
 • να αποφ?γουμε κανιβαλισμο?? λ?ξεων κλειδι?ν,
 • να ελαχιστοποι?σουμε το κ?στο? παραγωγ?? ν?ου περιεχομ?νου και του κ?στου? του SEO,
 • να ?χουμε ?ναν στρατηγικ? πλ?νο για το τι κιν?σει θα πρ?πει να κ?νουμε με το περιεχ?μενο,
 • για να εντοπ?σουμε ν?ε? ευκαιρ?ε? αναζ?τηση? που μ?χρι χτε? δεν θεωρο?σαμε ?τι υπ?ρχαν,
 • για να διαβαθμ?σουμε το τι περιεχ?μενο χρει?ζεται κ?θε λ?ξη κλειδ? ? θ?μα που στοχε?ουμε, βρ?σκοντα? το Keyword Difficulty.

Τα β?ματα για την διεξαγωγ? τη? Search Analysis ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Δημιουργο?με ?να φ?λλο στο excel
 • Π?με στην Google και κ?νουμε αναζητ?σει? σχετικ? με τα βασικ?τερα θ?ματα που ?χουμε να καλ?ψουμε
 • Καταγρ?φουμε τι? προτειν?μενε? αναζητ?σει? τι? Google καθ?? και τι? συναφε?? αναζητ?σει?
 • Ομαδοποιο?με τι? λ?ξει? κλειδι? σε θ?ματα
 • Κατηγοριοποιο?με τον ανταγωνισμ? σε 3 κατηγορ?ε?, ε?κολο, μ?σο και σκληρ?
 • Στη συν?χεια αξιολογο?με τα ?δη υπ?ρχοντα ?ρθρα και σελ?δε? και ? προσθ?τουμε κε?μενο ? γρ?φουμε καινο?ρια ?ρθρα
 • Γρ?φουμε αν?λογα του ανταγωνισμο?

Μετ? απ? εκτεν? ?ρευνα στο ?ντερνετ, κατ?ληξα πω? το καλ?τερο μ?θημα ? πηγ? που υπ?ρχει στο ?ντερνετ για το Search Analysis ε?ναι απ? το Income School και δυστυχ?? ? ευτυχ?? ε?ναι ?να πληρωμ?νο μ?θημα, αλλ? αξ?ζει τα λεφτ? του στο ακ?ραιο, ειδικ? ?μα ?χετε την δικ? σα? ιστοσελ?δα ? ε?στε στον χ?ρο του affiliate marketing.

Σε αυτ? το μ?θημα για το Search Analysis, υπ?ρχει αναλυτικ? σειρ? με β?ντεο για το πω? κ?νουμε στη Google αν?λυση αναζητ?σεων με σκοπ? την ε?ρεση ν?ων θεμ?των.

Α? αναλ?σουμε λ?γο παρακ?τω τα βασικ?τερα β?ματα για την Search Analysis.

1. Δημιουργε?στε ?να φ?λλο στο excel

Αποφε?γω την χρ?ση των Google Docs γιατ? π?ρα πολλ? ?γγραφα ταξινομο?νται και επ?ση? δεν γνωρ?ζουμε τι διαβ?ζει η ?δια η Google εν? απαγορε?εται απ? τα ?δια σα? τα αρχε?α.

Η Google μ?σω των δωρε?ν υπηρεσι?ν τη? στου? χρ?στε?, Gmail, Google Analytics, Chrome, καταγρ?φει και αναλ?ει την συμπεριφορ? των χρηστ?ν του ?ντερνετ και μετ? χρησιμοποιε? αυτ? τα δεδομ?να προ? ?φελο? τη? και φυσικ? για να κατατ?ξει μια ιστοσελ?δα.

Προτιμ?με το Ms Excel ? κ?ποιο αν?λογο του και το αποθηκε?ουμε τοπικ? στον υπολογιστ? μα?.

Στο αρχε?ο του excel θα πρ?πει να καταγρ?ψουμε ?λε? τι? πιθαν?? ιδ?ε? που θα μα? ?ρθουν στο κεφ?λι και που θα βρο?με παρακ?τω για να γρ?ψουμε ?ρθρα για το site μα?.

2. Π?με στην Google και κ?νουμε αναζητ?σει? σχετικ? με τα βασικ?τερα θ?ματα που ?χουμε να καλ?ψουμε

Η μ?θοδο? που μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε εδ? ε?ναι η Google Alphabet Method.

GOOGLE-ALPHABET

Εντοπ?ζουμε μια βασικ? λ?ξη κλειδ? και στην συν?χεια κ?νουμε αναζ?τηση με τον ?ρο αναζ?τηση? στη Google και το πρ?το γρ?μμα τη? αλφαβ?του στα ελληνικ? μετ? στα λατινικ? ? αγγλικ? και μετ? με αριθμο??.

3. Καταγρ?φουμε τι? προτειν?μενε? αναζητ?σει? τι? Google καθ?? και τι? συναφε?? αναζητ?σει?

Μα? ενδιαφ?ρουν οι βασικ?? προτειν?μενε? αναζητ?σει? και οι συναφε?? αναζητ?σει? που βγα?νουν στο υποσ?λιδο καθ?? και οι συχν?? ερωτ?σει? των χρηστ?ν που ε?ναι το τμ?μα του People Also Ask.

Καταγρ?φουμε τα π?ντα στο excel.

4. Ομαδοποιο?με τι? λ?ξει? κλειδι? σε θ?ματα

Μετ? ομαδοποιο?με τι? λ?ξει? κλειδι? σε θ?ματα που θα πρ?πει να ?χουμε στην ιστοσελ?δα μα?. Προσοχ? στα συν?νυμα, στι? συναφε?? λ?ξει? κλειδι? και στα παρ?γωγα.

5. Κατηγοριοποιο?με τον ανταγωνισμ? σε 3 κατηγορ?ε?, ε?κολο, μ?σο και σκληρ?

Αν?λογα με το τι βλ?πουμε απ? ?ποψη ανταγωνισμο? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, κατηγοριοποιο?με κ?θε θ?μα λ?ξη κλειδ? σε τρει? κατηγορ?ε?:

 • Ε?κολο? ανταγωνισμ??
 • Μ?σο? ανταγωνισμ?? και
 • Σκληρ?? ανταγωνισμ??

Στον ε?κολο ανταγωνισμ? θα πρ?πει να εξετ?σουμε τα πρ?τα 10 αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και να δο?με ποιε? ιστοσελ?δε? ?χουν τι? 10 πρ?τε? θ?σει?.

?μα δο?με ?τι για τον συγκεκριμ?νο ?ρο αναζ?τηση? υπ?ρχουν στα SERPs σελ?δε? απ? το facebook, εικ?νε?, απαντ?σει? απ? φ?ρουμ ? ιστοσελ?δε? που δεν ε?ναι περ? οπ??, ? σελ?δε? με λεπτ? περιεχ?μενο, ? σελ?δε? με ?σχετα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τ?τε ο ανταγωνισμ?? ε?ναι ε?κολο?.

Ε?κολα κερδ?ζεται η πρ?τη τρι?δα ?μα γρ?ψετε ?να ?ρθρο απ?ντηση με 1.200-1.350 λ?ξει?.

Στον μ?σο ανταγωνισμ?, στην πρ?τη σελ?δα υπ?ρχουν αποτελ?σματα απ? ιστοσελ?δε? με κ?ποια αξ?α, και κ?ποιο καλ? περιεχ?μενο. Εξετ?ζουμε την πρ?τη τρι?δα ? πεντ?δα ?μα ε?ναι ?ρθρα και θα πρ?πει να γρ?ψουμε ?να αναλυτικ? ?ρθρο ? σελ?δα με 2.000-2.500 λ?ξει?.

Στον σκληρ? ανταγωνισμ? στην πρ?τη δεκ?δα θα δο?με βαρβ?τα site να φιγουρ?ρουν με δεκ?δε? backlinks, αναλυτικο?? οδηγο??, απ?στευτο περιεχ?μενο και πολλ? ?λλα που ?σω? να μην μπορ?σουμε να τα ανταγωνιστο?με στα ?σια.

?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει πολ? υψηλ? domain authority ? δεν ?χετε τον προ?πολογισμ? να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?, θα πρ?πει να στοχε?σετε σε πιο ε?κολα θ?ματα και ?ρου? αναζ?τηση? πρ?τα και μετ? στα πιο δ?σκολα.

Εδ? θα χρειαστε?τε το βαρ? πυροβολικ? με ?ρθρα πυλ?νε? ?νω των 3.500 λ?ξεων εμπλουτισμ?να με ινφογραφικ?, με β?ντεο, π?νακε? και δι?φορα ?λλα καλο?δια.

6. Στη συν?χεια αξιολογο?με τα ?δη υπ?ρχοντα ?ρθρα και σελ?δε? και ? προσθ?τουμε κε?μενο ? γρ?φουμε καινο?ρια ?ρθρα

Προσοχ?, ?μα ?χουμε ?δη καλ?ψει το θ?μα-λ?ξη κλειδ? σε προηγο?μενο ?ρθρο ? σελ?δα, δεν γρ?φουμε καινο?ριο. Στην Google δεν αρ?σει να προσπαθο?με να καταλ?βουμε την πρ?τη σελ?δα τη? με το ?διο domain και 10 διαφορετικ? ?ρθρα.

Αυτ? δημιουργε? το πρ?βλημα του κανιβαλισμο? των λ?ξεων κλειδι?ν και σα? ρ?χνει στη Google γιατ? ?ταν ?χω δ?ο ?ρθρα με την ?δια λ?ξη κλειδ?, συν?θω? δεν βγα?νει καν?να στην πρ?τη σελ?δα ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Ε?ν ?χουμε ?δη καλ?ψει το θ?μα ανεπαρκ??, δηλαδ? δεν ε?μαστε στην πρ?τη τρι?δα των αναζητ?σεων, τ?τε προσθ?τουμε κε?μενο ? κ?νουμε τι? απαρα?τητε? αλλαγ?? και ξαναδημοσιε?ουμε το ?ρθρο με σημεριν? ημερομην?α ?μα ε?ναι αρχα?ο, παλι?τερο του εν?? ?του?.

7. Γρ?φουμε αν?λογα του ανταγωνισμο?

Τα ?ρθρα που θα γρ?ψουμε θα πρ?πει να ε?ναι αν?λογα του ανταγωνισμο?, για παρ?δειγμα, με ε?κολο ανταγωνισμ? γρ?φουμε ?ρθρα απαντ?σει? των 1.200-1.350 λ?ξεων, με μ?σο ανταγωνισμ? γρ?φουμε αναλυτικ? ?ρθρα 2.000 με 2.500 λ?ξει? και με σκληρ? ανταγωνισμ? γρ?φουμε πυλωνικ? ?ρθρα ? ?ρθρα ουρανοξ?στε? (skyscraper content) των 3.500 λ?ξεων και ?νω.

Μην γρ?φετε απλ?? και μ?νο για να γεμ?σετε σελ?δε? με ?χρηστα πρ?γματα. Εστι?στε στην ποι?τητα και στην ποσ?τητα και δ?στε στο κοιν? σα? τι? απαντ?σει? στα πιο καυτ? του ερωτ?ματα ?μεσα και με σωστ? τρ?πο.

Προσοχ? στα ορθογραφικ? και στα συντακτικ? λ?θη καθ?? και στην γλ?σσα που χρησιμοποιο?με, μπορε? ο τ?νο? να ε?ναι φιλικ?? για το κοιν? μα?, αλλ? θα πρ?πει να υπ?ρχουν και μηχανικ?? σχεδ?ν ρομποτικ?? απαντ?σει? για τη Google που ε?ναι μια μηχαν? και διαβ?ζει το ?ρθρο μα? σαν μηχαν?, μετρ?ντα? πολλο?? δε?κτε? ?πω? το TF IDF, την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν, τι? κεφαλ?δε? κτλ.

Π?σα ?ρθρα πρ?πει να γρ?ψω για να θεωρηθ? απ? τη Google αυθεντ?α;

Υπ?ρχουν δ?ο κατηγορ?ε? ιστοσελ?δων οι ιστοσελ?δε? αυθεντ?α σε ?να αντικε?μενο, για παρ?δειγμα στο Web Design, στο Τεχνικο? για ?λε? τι? βλ?βε?, και οι ιστοσελ?δε? που ε?ναι σε πιο στοχευμ?να αντικε?μενα τα λεγ?μενα niche sites.

Στην κατηγορ?α των authority sites θα πρ?πει να ?χετε τουλ?χιστον 100 σελ?δε? ? ?ρθρα στο αντικε?μενο σα? για να π?ρετε τα ε?σημα απ? την Google και να χαρακτηριστε?τε απ? αυτ?ν ω? σελ?δα περ? οπ??.

Στην περ?πτωση των niche sites τα τρι?ντα ?ρθρα ε?ναι ο αρχικ?? αριθμ?? σταθμ?? για να αρχ?σει να σα? θεωρε? η Google ?τι ?χει η ιστοσελ?δα σα? κ?ποιο ειδικ? β?ρο? σε αυτ? το αντικε?μενο που στοχε?ετε.

Βρε?τε ιδ?ε? στο Google Trends

Τελει?νοντα? θα ?θελα να προσθ?σω ?τι μπορε?τε να βρε?τε στο Google Trends, που σα? δε?χνει τι? τ?σει? αναζητ?σεων και τι? πιο δημοφιλε?? αναζητ?σει? αν? χ?ρα, ιδ?ε? για ν?ε? λ?ξει? κλειδι? και ν?α θ?ματα για την ιστοσελ?δα σα?.

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι, εντ?ξει μ?νο στη Google μπορ? να κ?νω search analysis και να βρω ν?α θ?ματα για το blog μου; Δεν υπ?ρχουν ?λλε? ιστοσελ?δε?;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?, απ? την στιγμ? που μα? ενδιαφ?ρει η Google σαν μηχαν? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να αντλ?σουμε τι? ιδ?ε? μα? μ?νο απ? αυτ?ν και ?χι απ? ?λλε? πηγ??.

Φυσικ? και υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλε? πηγ?? αναζ?τηση? ?πω? το Reddit, το Yahoo Answers, το Twitter, το YouTube, το Quora και πολλ?? ?λλε?, ?μω? για τον σκοπ? τη? κατ?κτηση? των πρ?των θ?σεων στη Google και τη? α?ξηση? τη? οργανικ?? σα? επισκεψιμ?τητα? απ? αυτ? το μ?σο θα με?νουμε σε ?λα τα site που ε?ναι τη? Google.

?μα ξ?χασα κ?τι, μπορε?τε να ρωτ?σετε στα σχ?λια και μη ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter απ? το Paramarketing για να πα?ρνετε πρ?τοι τα καλ?τερα ?ρθρα και μυστικ? για το SEO για να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και αυξ?σετε τα κ?ρδη σα? απ? το ?ντερνετ!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看