ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

old domain names google

Σα? ανεβ?ζουν στη Google τα παλαιωμ?να domain names;

Περιεχ?μενα

Πω? θα μπορ?σετε να ενισχ?σετε την δημοτικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την χρ?ση παλι?ν domain names

Καλησπ?ρα φ?λοι μου, δεν ξ?ρω αν το γνωρ?ζετε ? να το ?χετε παρατηρ?σει αλλ? ?σο παλι?τερο ε?ναι ?να ?νομα χ?ρου (domain name) τ?σο καλ?τερα π?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? το site που ε?ναι π?νω του.

Αυτ? ε?ναι ο γενικ?? καν?να?, μια και η ηλικ?α του domain name ε?ναι ?να? απ? του? 200 και πλ?ον παρ?γοντε? SEO που προσμετρ?ει η Google ?ταν κατατ?σσει την ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?.

Π?σο σημαντικ?? παρ?γοντα? ε?ναι η ηλικ?α εν?? domain name και πω? μπορε?τε να αξιοποι?σετε παλι?τερα ον?ματα χ?ρου που μπορε?τε να αγορ?σετε στο ?ντερνετ;

Για να μ?θετε ?λε? τι? συναρπαστικ?? λεπτομ?ρειε? διαβ?στε παρακ?τω.

Π?σο σημαντικ? ε?ναι η ηλικ?α εν?? domain name για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Σε μ?α προηγο?μενη του συν?ντευξη ο Matt Cuts, ο υπε?θυνο? anti-spam τη? Google ε?ναι δηλ?σει:

“Η διαφορ? μεταξ? εν??? domain 6 μην?ν και εν?? που ε?ναι εν?? ?του? δεν ε?ναι και πολ? μεγ?λη!”

Πρ?γμα που επιβεβαι?νει πω? η Google ελ?γχει την ηλικ?α εν?? παλαιωμ?νου domain name και το κατατ?σσει σε υψηλ?τερη θ?ση συγκριτικ? με ?να καινο?ριο. ?τσι ?σο πιο παλαι? ε?ναι το ?νομα χ?ρου που ?χετε, τ?σο καλ?τερα αναμ?νεται να π?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Εκτ?? απ? την ηλικ?α του domain name, η Google προσμετρ?ει και το domain authority, μια και το pagerank ?χει π?ψει να τον ανανε?νει και να τον χρησιμοποιε? σαν δε?κτη αφο? ?τανε επιρρεπ?? στην χαλιναγ?γηση και στο spamdexing.

Το spamdexing ε?ναι η προσπ?θεια χαλιναγ?γηση? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? με τη χρ?ση Black Hat SEO μεθ?δων.

Δεν θα επεκταθο?με με το spamdexing και θα πρ?πει να κρατ?σουμε μ?νο στο μυαλ? μα? ?τι εκτ?? απ? την ηλικ?α του domain name μετρ?ει και το domain authority που αυτ? κουβαλ?ει ?δη.

Το domain authority συνεχ?ζει να υφ?σταται και μετ? τη λ?ξη του domain name εφ?σον συνεχ?ζουν να υφ?σταται οι σ?νδεσμοι που δε?χνουν προ? αυτ?. Συν?θω? ο μ?σο? χρ?νο? που συνεχ?ζει να υπ?ρχει domain authority σε ?να ληγμ?νο ?νομα χ?ρου ε?ναι απ? 2 εβδομ?δε? ?ω? και 2 χρ?νια.

Μετ? απ? αυτ?ν την περ?οδο, η Google προχωρ?ει σε deindexing του ον?ματο? χ?ρου και πλ?ον το domain authority μηδεν?ζεται ? τε?νει προ? το μηδ?ν.

Συμφ?ρει να αγορ?σει κ?ποιο? ?να παλαιωμ?νο domain name;

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? site ειδικ? στο εξωτερικ? ?πω? το Freshdrop??που πουλ?νε παλαιωμ?να ? και ληγμ?να domain names απ? ?λο τον κ?σμο. Η β?ση δεδομ?νων και τα φ?λτρα αναζ?τηση? που χρησιμοποιε? ε?ναι ιδια?τερα εξεζητημ?να και μπορε? κανε?? να βρει σχεδ?ν οποιοδ?ποτε domain name θ?λει για να το αξιοποι?σει κατ?λληλα.

Μπορε? κ?ποιο? να βρει φρεσκοληγμ?να domain names σε τιμ?? ευκαιρ?α? μ?νο με 13 δολ?ρια, αλλ? μπορε? να βρει και ον?ματα χ?ρου που πωλο?νται και για 50.000€!

Η ερ?τηση μου τ?ρα ε?ναι συμφ?ρει να μπει κ?ποιο? στον κ?πο να αρχ?σει να αναζητ? παλαιωμ?να domain name και να αγορ?σει κ?ποιο για να ανεβ?σει το site του στη Google;

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? τα παλι? ον?ματα χ?ρου που δεν ?χουν λ?ξει ακ?μα και πωλο?νται σε τιμ?? ευκαιρ?α? συμφ?ρουν να τα αγορ?σετε αρκε? να τα αξιοποι?σετε καταλλ?λω?.

Συμφερ?τερο ?μω? ?λων πιστε?ω ?τι ε?ναι να αποκτ?σετε ον?ματα χ?ρου που να ε?ναι brand name ? που να ε?ναι ε?κολα αναγνωρ?σιμα απ? το ευρ? κοιν? που ψ?χνει στο ?ντερνετ.

Το Branding ε?ναι μια πολ? καλ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ που θα σα? βοηθ?σει π?ρα πολ? και στο SEO γιατ? θα αποκτ?σετε αναγνωρισιμ?τητα.

Μ?πω? καλ?τερα να αγορ?σετε ολ?κληρο site;

To flippa.com?ε?ναι ?να δι?σημο site του εξωτερικο? ?που μπορε? κ?ποιο? μ?σα απ? αυτ? να αγορ?σει ? και να πουλ?σει μια εφαρμογ?, ?να domain name ? και μια ολ?κληρη ιστοσελ?δα.

Ακο?γεται συναρπαστικ?; Ναι και ε?ναι και συναρπαστικ?.

Γιατ? λοιπ?ν να αγωνιστε?τε να χτ?σετε μια ιστοσελ?δα απ? το μηδ?ν απ? τη στιγμ? που μπορε?τε να αγορ?σετε μια ιστοσελ?δα με το κλειδ? στο χ?ρι;

?μα διαθ?τετε κ?ποιο κεφ?λαιο, ?ρεξη για δουλει? και τι? απαρα?τητε? τεχνικ?? γν?σει?, τ?τε ?σω? να ?τανε καλ?τερα να αγορ?σετε ?να ?δη υπ?ρχον site παρ? να ξεκιν?σετε απ? το μηδ?ν.

Η αγορ? ?μω? εν?? ολ?κληρου Website χρει?ζεται και λ?γη προσοχ? γιατ? θα πρ?πει πρ?τα να κ?νετε την απαρα?τητη ?ρευνα σα?.

Θα πρ?πει να ελ?γξετε αρχικ? για ποιο λ?γο πωλε?ται η συγκεκριμ?νη ιστοσελ?δα, το link profile που ?χει, το περιεχ?μενο και το κυρι?τερο αν ?χει κ?ποιο βεβαρυμ?νο ιστορικ? απ? τη Google και αν ?χει υποστε? κ?ποιο Google Penalty.

Στην Ελλ?δα κατ? καιρο?? πωλο?νται δι?φορε? ιστοσελ?δε? και blog και δεν ε?ναι λ?γοι οι υποψ?φιοι αγοραστ??.

Τι θα κ?νετε αφο? αγορ?σετε ?να παλι? domain name ? ?να παλι? site;

Αφο? λοιπ?ν προβε?τε στην αγορ? εν?? παλιο? site ? παλαιωμ?νου domain name, θα αναρωτηθε?τε τι να το κ?νετε για να ανεβ?σετε το ?δη υπ?ρχον site σα?.

Οι επιλογ?? σα? ε?ναι αρκετ??, ?μω? θα σα? δ?σω τι? τρει? βασικ?? για να μην σαν κουρ?σω και να μην σα? μπερδ?ψω.

Επιλογ? 1: Ανακατευθ?νατε με 301 το παλι? domain name στο ?δη υπ?ρχον domain name

Φαντ?ζομαι ?τι αυτ?ν την επιλογ? ε?χατε οι περισσ?τεροι στο π?σω μ?ρο? του κεφαλιο? σα? αφο? ε?ναι και η επιλογ? με το μικρ?τερο κ?στο? και γ?νεται πολ? γρ?γορα.

Η τακτικ? αυτ? λειτουργε? καλ?τερα μ?νο ?ταν και τα δ?ο domain names εξυπηρετο?ν ιστοσελ?δε? ?διου κλ?δου ? αρκετ? συναφ?? ?που στοχε?ουν τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι?.

Ειδ?λλω? θα βρεθε?τε να ?χετε κληρονομ?σει ?σχετα backlinks και επομ?νω? ?σχετο περιεχ?μενο και traffic απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? που δεν θα σα? ωφελ?σει κ?που αλλ? πιθαν?? θα σα? βλ?ψει κι?λα?.

Ασχ?τω? ?μω? με το αν το domain name που θα κ?νετε redirect ε?ναι ? δεν ε?ναι συναφ? με το κυρ?ω? domain name, το domain authority θα εκτιναχθε? προ? τα π?νω αθροιστικ?. Για παρ?δειγμα αν το παλι? domain authority ?τανε 50 και το domain authority απ? το redireted domain 20, τ?τε μπορε? να πετ?χετε θεωρητικ? ?να domain authority ?70, εφ?σον μεταφερθε? ?λο το domain authority στο βασικ? ?νομα χ?ρου που ?χετε.

Προσοχ? ?μω? γιατ? αυτ? ε?ναι μ?νο θεωρητικ? και δεν σημα?νει ?τι θα περ?σει ?λο το domain authority και στην πρ?ξη στο δε?τερο domain name.

Επιλογ? 2: Δημιουργ?στε ?να μικρ? site που δ?νει backlinks στο money site

Το money site σα? ε?ναι η ιστοσελ?δα που φ?ρνει τα βασικ? σα? ?σοδα και η συνταγ? να δημιουργ?σετε τρ?τα sites δορυφ?ρου? για να συλλ?ξετε απλ?? και μ?νον backlinks που θα δε?χνουν στο κυρ?ω? site ε?ναι πολ? συνηθισμ?νη, αφο? αρκετο? διατηρο?ν blog networks που επ?σημα τιμωρε? και κυνηγ?ει η Google.

Το δε?τερο σεν?ριο περισσ?τερη εργασ?α απ? ?τι ?να απλ? 301 redirect. Θα μπορο?σατε να διατηρ?σετε μ?νο ?να μικρ? αντ?γραφο απ? το προηγο?μενο site ε?ν αυτ? ?τανε πολ? μεγ?λο και πολ? κοστοβ?ρο στην συντ?ρηση του.

Αυτ? η στρατηγικ? βοηθ?ει ιδια?τερα ?ταν πρ?κειται για ιστοσελ?δε? με ον?ματα χ?ρου που ε?ναι exact match. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?.

Επιλογ? 3: Ξαναστ?στε ? κρατ?στε το παλι? site και λειτουργ?στε το ανεξ?ρτητα

Η τρ?τη επιλογ? ε?ναι η πιο χρονοβ?ρα αλλ? και αυτ? που περι?χει και τα περισσ?τερα οφ?λη συγκριτικ? με τι? δ?ο παραπ?νω. ?λλωστε θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο SEO ε?ναι η σκληρ? δουλει?.

?τσι θα μπορ?σετε να πι?σετε περισσ?τερε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? ?τι με το βασικ? σα? site και να συμπι?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? προ? τα κ?τω, εκτοπ?ζοντα? πολλ?? θ?σει? π?σω του? ανταγωνιστ?? σα?.

Αντ? επιλ?γου

?ποια στρατηγικ? και αν επιλ?ξετε σ?μερα απ? τι? τρει? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι και οι τρει? εμπερι?χουν την αν?λογη ισορροπ?α κ?στου? και οφελ?ν.

Σε καμ?α περ?πτωση ?μω? το παλαιωμ?νο domain name δεν ε?ναι παν?κεια και π?ντα θα πρ?πει να αξιοποιε?τε μια πιο συνολικ? στρατηγικ? SEO και digital marketing για να αυξ?σετε την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? που θα πρ?πει να εμπερι?χει, δημιουργ?α backlinks, δημιουργ?α περιεχομ?νου, β?ντεο και email marketing.

Δε?τε περισσ?τερα για τα παλαιωμ?να domains:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

  • Π?σο μπορε? να κοστ?ζει ?να domain name ? ?να ειδησεογραφικ? blog με 10.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? την ημ?ρα;

    Θα ?θελα να ξ?ρω γιατ? μου ?χει γ?νει πρ?ταση να αγορ?σω ?να τ?τοιο blog.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看