ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

προσωπικα-δεδομενα-paramarketing

Προσωπικ? Δεδομ?να

Κατ? την επ?σκεψ? σα? στι? σελ?δε? του ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ και προκειμ?νου να παραγγε?λετε προ??ντα, αλλ? και για να διασφαλισθε? η δυνατ?τητα επικοινων?α? μαζ? σα? ?στε να σα? ενημερ?νουμε για ν?α προ??ντα μα?, ε?ναι πιθαν? να σα? ζητηθε? να δηλ?σετε στοιχε?α που σα? αφορο?ν (?νομα, επ?γγελμα, ηλεκτρονικ? διε?θυνση, ημερομην?α γ?ννηση? κλπ.).

Τα τυχ?ν προσωπικ? δεδομ?να που δηλ?νετε οπουδ?ποτε στι? σελ?δε? και τι? υπηρεσ?ε? του διαδικτυακο? τ?που του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ,? προορ?ζονται αποκλειστικ? και μ?νο για τη διασφ?λιση τη? λειτουργ?α? τη? αντ?στοιχη? υπηρεσ?α? και δεν επιτρ?πεται να χρησιμοποιηθο?ν απ? οποιονδ?ποτε τρ?το, χωρ?? να τηρηθο?ν οι διατ?ξει? του Ν. 2472/97 σχετικ? με την προστασ?α απ? επεξεργασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, ?πω? αυτ?? ισχ?ει κ?θε φορ?.

Το ηλεκτρονικ? κατ?στημα?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ λειτουργε? σ?μφωνα με την ισχ?ουσα ελληνικ? και κοινοτικ? νομοθεσ?α και τηρε? με ασφ?λεια τα προσωπικ? σα? δεδομ?να για ?σο χρονικ? δι?στημα ε?στε εγγεγραμμ?νο? σε κ?ποια υπηρεσ?α του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ τα οπο?α διαγρ?φονται μετ? την με οποιοδ?ποτε τρ?πο λ?ξη τη? συναλλακτικ?? σχ?ση?.

Τα προσωπικ? δεδομ?να που δηλ?νετε στον δικτυακ? τ?πο?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ χρησιμοποιο?νται αποκλειστικ? απ? αυτ? ? συνεργαζ?μενε? με αυτ? επιχειρ?σει?, με σκοπ? την υποστ?ριξη, προ?θηση και εκτ?λεση τη? συναλλακτικ?? σχ?ση?. Τα τηρο?μενα στοιχε?α του αρχε?ου δ?νανται να κοινοποιηθο?ν στι? αρμ?διε? δικαστικ??, αστυνομικ?? και ?λλε? διοικητικ?? αρχ?? κατ?πιν νομ?μου αιτ?ματ?? του? και σ?μφωνα με τι? κ?θε φορ? ισχ?ουσε? νομοθετικ?? διατ?ξει?.

Ο Πελ?τη? ?χει, μ?σα στα πλα?σια τη? νομοθεσ?α? περ? απορρ?του των τηλεπικοινωνι?ν, τα δικαι?ματα ενημ?ρωση? και αντ?ρρηση? που προβλ?πουν τα ?ρθρα 11 ?ω? 13 του ν. 2472/1997

 

Οι πληροφορ?ε? που ζητ?με απ? εσ??

Προσωπικ? δεδομ?να: Ο κ?θε επισκ?πτη? μπορε? να περιηγηθε? στο ηλεκτρονικ? κατ?στημα?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ χωρ?? να δ?σει οποιαδ?ποτε προσωπικ? πληροφορ?α. Θα χρειαστο?με προσωπικ? δεδομ?να (το e-mail σα?) μ?νο ?ταν γ?νετε μ?λο? και προχωρ?σετε σε παραγγελ?α προ??ντων ? ε?ν επιλ?ξετε να λαμβ?νετε το ενημερωτικ? μα? e-mail.

Πληροφορ?ε? που αφορο?ν αγορ? προ??ντων: Τα απαρα?τητα στοιχε?α για κ?θε συναλλαγ? ε?ναι το ονοματεπ?νυμο σα?, ο αριθμ?? ταυτ?τητα? (για να διασφαλ?σουμε ταυτοπροσωπ?α με τα στοιχε?α τη? πιστωτικ?? σα? κ?ρτα? αφο? επιλ?ξετε να αγορ?σετε μ?σω πιστωτικ??), ?να σταθερ? τηλ?φωνο, διε?θυνση (οδ??, π?λη, ταχυδρομικ?? κ?δικα?), διε?θυνση αποστολ?? τη? παραγγελ?α? και τ?πο παραστατικο? (απ?δειξη, τιμολ?γιο).

Παρ?λληλα, ζητ?με εθελοντικ? κ?ποια στοιχε?α ?πω? αριθμ? κινητο? τηλεφ?νου (στην περ?πτωση που χρειαζ?μαστε να επικοινων?σουμε ?μεσα μαζ? σα?), αριθμ? fax και επ?γγελμα.

Δεδομ?να παραστατικο?: Στην περ?πτωση που εκδ?σουμε τιμολ?γιο χρειαζ?μαστε το ?νομα τη? εταιρε?α?, Α.Φ.Μ. και διε?θυνση τη? ?δρα? τη?.

Συνοπτικ?, ζητ?με τ?σε? μ?νο πληροφορ?ε? ?σε? μα? χρει?ζονται ?στε να απολα?σετε μια ξεχωριστ? αγοραστικ? εμπειρ?α: συνεπ? παρ?δοση των προ??ντων που παραγγε?λατε, ασφαλ? πληρωμ? τη? παραγγελ?α? σα? και προσωποποιημ?νη εξυπηρ?τηση βασισμ?νη στι? αν?γκε? και προτιμ?σει? σα?.

Για να μπορο?ν να προσφ?ρουν προσωποποιημ?νη εξυπηρ?τηση, οι περισσ?τερε? μεγ?λε? εταιρε?ε? χρησιμοποιο?ν αλφαριθμητικ? αρχε?α αναγν?ριση?, τα λεγ?μενα cookies. Τα session cookies χρησιμοποιο?νται μ?νο για να αναγνωρ?σουν ?τι μπα?νετε στο site, ?στε να μη χρει?ζεται να σα? ζητε?τε password σε ?λε? τι? σελ?δε? που περιλαμβ?νουν συναλλαγ? στοιχε?ων. Αυτ? σβ?νονται αμ?σω? αφο? φ?γετε απ? το site.

Το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ χρησιμοποιε? session cookies: για να μη σα? ζητ?με συνεχ?? password ?ταν επισκ?πτεστε τι? δι?φορε? σελ?δε? μα?, θα πρ?πει να σα? αναγνωρ?ζουμε ?ταν εισ?ρχεστε στο ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα.

 

Ασφ?λεια Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

Το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ αναγνωρ?ζει τη σημασ?α του θ?ματο? τη? ασφαλε?α? των Προσωπικ?ν Σα? Δεδομ?νων καθ?? και των ηλεκτρονικ?ν σα? συναλλαγ?ν και λαμβ?νει ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα, με τι? πιο σ?γχρονε? και προηγμ?νε? μεθ?δου?, ?στε να εξασφαλ?ζεται η μ?γιστη δυνατ? ασφ?λεια σα?. ?λε? οι πληροφορ?ε?, οι οπο?ε? σχετ?ζονται με τα προσωπικ? σα? στοιχε?α και τι? συναλλαγ?? σα?, ε?ναι ασφαλε?? και απ?ρρητε?. Η ασφ?λεια του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ επιτυγχ?νεται με τι? ακ?λουθε? μεθ?δου?:

Αναγν?ριση Πελ?τη

Οι κωδικο? που χρησιμοποιο?νται για την αναγν?ρισ? σα? ε?ναι δ?ο: ο Κωδικ?? Εισ?δου (e-mail ? username) και ο Προσωπικ?? Μυστικ?? Κωδικ?? Ασφαλε?α? (password), οι οπο?οι κ?θε φορ? που του? καταχωρε?τε σα? παρ?χουν πρ?σβαση με απ?λυτη ασφ?λεια στα προσωπικ? σα? στοιχε?α.

Σα? δ?νετε η δυνατ?τητα να μεταβ?λλετε τον Προσωπικ? Μυστικ? Κωδικ? Ασφαλε?α? (password) και τη διε?θυνση ηλεκτρονικ?? σα? αλληλογραφ?α? (e-mail) ?σο συχν? επιθυμε?τε. Ο μ?νο? που ?χει πρ?σβαση στα στοιχε?α σα? ε?στε εσε?? μ?σω των ανωτ?ρω κωδικ?ν και ε?στε αποκλειστικ? υπε?θυνοι για την διατ?ρηση τη? μυστικ?τητα? και απ?κρυψη? του απ? τρ?τα πρ?σωπα. Σε περ?πτωση απ?λεια? του ? διαρρο?? του θα πρ?πει να προβε?τε στην ?μεση ειδοπο?ηση μα?, αλλι?? το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ δεν ευθ?νεται για την χρ?ση του μυστικο? κωδικο? απ? μη εξουσιοδοτημ?νο πρ?σωπο. Σα? συνιστο?με, για λ?γου? ασφαλε?α?, να αλλ?ζετε το password σα? σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα και να αποφε?γετε τη χρ?ση των ?διων και ε?κολα ανιχνε?σιμων κωδικ?ν (π.χ. ημερομην?α γ?ννηση?). Επ?ση? σα? προτε?νουμε να χρησιμοποιε?τε ?χι μ?νο γρ?μματα και αριθμο?? αλλ? και σ?μβολα και τη δημιουργ?α password.

Αυτ?ματη Αποσ?νδεση

Ε?ν δεν υπ?ρξει καμ?α δραστηρι?τητα για 20 λεπτ? γ?νεται αυτ?ματη αποσ?νδεση απ? το χ?ρο μελ?ν του ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ.

Ελεγχ?μενη Πρ?σβαση (firewall)

Η πρ?σβαση στα συστ?ματα του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (servers) ελ?γχεται απ? firewall, το οπο?ο επιτρ?πει τη χρ?ση συγκεκριμ?νων υπηρεσι?ν απ? του? πελ?τε?/ χρ?στε? απαγορε?οντα?, παρ?λληλα, την πρ?σβαση σε συστ?ματα και β?σει? δεδομ?νων με απ?ρρητα στοιχε?α και πληροφορ?ε? τη? εταιρε?α?.

Κρυπτογρ?φηση

Το σ?στημα του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ αποκρυπτογραφε? πρ?τα τι? πληροφορ?ε? που λαμβ?νει χρησιμοποι?ντα? το ?διο κλειδ? (που προκαθορ?ζεται με την ?ναρξη τη? σ?νδεσ?? σα? με την υπηρεσ?α) και στη συν?χεια τι? επεξεργ?ζεται. Τα συστ?ματα του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ σα? αποστ?λλουν πληροφορ?ε? ακολουθ?ντα? την ?δια διαδικασ?α κρυπτογρ?φηση?.

Σε ?ποιο σημε?ο του site εισ?γετε προσωπικ? δεδομ?να (password, διευθ?νσει?, τηλ?φωνα, πιστωτικ?? κ?ρτε? κ.τ.λ.) υπ?ρχει κρυπτογρ?φηση SSL 128-bit.

Η κρυπτογρ?φηση ε?ναι ουσιαστικ? ?να? τρ?πο? κωδικοπο?ηση? τη? πληροφορ?α? μ?χρι αυτ? να φτ?σει στον ορισμ?νο αποδ?κτη τη?, ο οπο?ο? θα μπορ?σει να την αποκωδικοποι?σει με χρ?ση του κατ?λληλου κλειδιο?. Κατ? την παραγγελ?α και εφ?σον ο χρ?στη? / πελ?τη? ?χει συνδεθε? με το username και το προσωπικ? του κωδικ? στο ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ?λη η επικοινων?α αν?μεσα στον υπολογιστ? σα? και τα συστ?ματα του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ με χρ?ση κλειδιο? 128bits. Δηλαδ?, κ?θε φορ? που στ?λνετε πληροφορ?ε? προ? το σ?στημα, ο browser σα? τι? κρυπτογραφε? πρ?τα με χρ?ση κλειδιο? 128 bits και στη συν?χεια τι? στ?λνει στο σ?στημα.

 

Απ?ρρητο Συναλλαγ?ν

Η τ?ρηση του απορρ?του θεωρε?ται αυτον?ητη. Οι ?διε? βασικ?? αρχ?? που δι?πουν τι? κλασσικ?? συναλλαγ?? ισχ?ουν και στην περ?πτωση του e-commerce (ηλεκτρονικο? εμπορ?ου). ?λε? οι πληροφορ?ε? που διαβιβ?ζονται απ? τον χρηστ? ? μ?λο? στο?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ε?ναι εμπιστευτικ?? και το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ?χει λ?βει ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα ?στε να γ?νεται χρ?ση του? μ?νο στο μ?τρο που αυτ? κρ?νεται αναγκα?ο στο πλα?σιο των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν. Μερικ? απ? τα μ?τρα που ?χουν ληφθε? ε?ναι τα ακ?λουθα:

Μ?νο εξουσιοδοτημ?νοι υπ?λληλοι ?χουν πρ?σβαση στι? πληροφορ?ε? των συναλλαγ?ν σα? και μ?νο ?ποτε αυτ? ε?ναι αναγκα?ο, π.χ. για τη διεκπερα?ωση των αιτ?σε?ν σα?.

Το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ δεν αποκαλ?πτει τα στοιχε?α των πελατ?ν και των συναλλαγ?ν του?, εκτ?? αν ?χει ?γγραφη εξουσιοδ?τηση απ? εσ?? ? αυτ? επιβ?λλεται απ? δικαστικ? απ?φαση ? απ?φαση ?λλη? δημ?σια? αρχ??.

Στην περ?πτωση που το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ χρησιμοποιε? τρ?του? για την υποστ?ριξη των συστημ?των τη?, φροντ?ζει για την εξασφ?λιση του απορρ?του.

Μπορε?τε να ζητ?σετε οποιαδ?ποτε στοιχε?α τηρο?νται για εσ?? καθ?? και την δι?ρθωσ? του? σε περ?πτωση που μπορε?τε να τεκμηρι?σετε την ?παρξη λ?θου?.

Για τη δικ? σα? ασφ?λεια, θα πρ?πει και εσε?? να χειρ?ζεστε ?λε? τι? πληροφορ?ε? που παρ?χονται μ?σω τη? υπηρεσ?α? ω? εμπιστευτικ?? και απ?ρρητε? και να μην προβα?νετε σε οποιαδ?ποτε αποκ?λυψ? του? σε τρ?τα πρ?σωπα.

 

Προστασ?α Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

Κατ? την επ?σκεψ? σα? στι? σελ?δε? του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ε?ναι πιθαν? να σα? ζητηθε? να δηλ?σετε προσωπικ? σα? στοιχε?α που σα? αφορο?ν (?νομα, επ?θετο επ?γγελμα, ηλεκτρονικ? διε?θυνση, διε?θυνση αποστολ?? προ??ντων κλπ.) κατ? καν?να για να διεκπεραι?σουμε παραγγελ?ε? σα?. Τα τυχ?ν προσωπικ? δεδομ?να που δηλ?νετε οπουδ?ποτε στι? σελ?δε? και τι? υπηρεσ?ε? των διαδικτυακ?ν τ?πων ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, τηρο?νται αποκλειστικ? και μ?νο για λ?γου? που αφορο?ν τι? συναλλαγ?? σα? μαζ? μα? επικοινων?α?, την βελτ?ωση των παρεχομ?νων υπηρεσι?ν και την διασφ?λιση τη? λειτουργ?α? τη? αντ?στοιχη? υπηρεσ?α? και δεν επιτρ?πεται να χρησιμοποιηθο?ν απ? οποιονδ?ποτε τρ?το (με εξα?ρεση ?που προβλ?πεται απ? το Ν?μο στι? αρμ?διε? και μ?νο αρχ??).

Σε κ?θε περ?πτωση οι εργαζ?μενοι του?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ που ?χουν πρ?σβαση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να ε?ναι συγκεκριμ?να και η πρ?σβαση προσ?πων χωρ?? εξουσιοδ?τηση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να απαγορε?εται. Κ?θε ε?λογο μ?τρο για την ασφ?λιση των δεδομ?νων σα? ?χει παρθε?.

Τα προσωπικ? σα? στοιχε?α σε εξαιρετικ? σπ?νιε? και ειδικ?? περιπτ?σει? δ?ναται να γνωστοποιο?νται και σε συνεργαζ?μενε? με το?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ επιχειρ?σει?, με σκοπ? την υποστ?ριξη, προ?θηση και εκτ?λεση τη? συναλλακτικ?? σχ?ση? σα? μαζ? μα?, αλλ? π?ντοτε υπ? προ?ποθ?σει? που εξασφαλ?ζουν πλ?ρω? ?τι τα προσωπικ? σα? στοιχε?α δεν υφ?στανται οποιαδ?ποτε παρ?νομη επεξεργασ?α.

Για οποιαδ?ποτε απορ?α ? πρ?ταση ? δ?λωση που σχετ?ζεται με αυτ? τα θ?ματα παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μα? κ?νοντα? χρ?ση? τη? ειδικ?? φ?ρμα? επικοινων?α? η οπο?α παρ?χεται στο παρακ?τω σ?νδεσμο: http://www.richwerk.com/contact-me/

Σε οποιαδ?ποτε χρονικ? στιγμ? ο χρ?στη? διατηρε? το δικα?ωμα ενημ?ρωση? ? και αντ?ρρηση? στην περαιτ?ρω επεξεργασ?α των στοιχε?ων του σ?μφωνα με την κε?μενη νομοθεσ?α για την προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων.

 

Επιστροφ? στο?ParaMarketing,gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看