ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Προωθ?στε την Ιστοσελ?δα σα?!

Περιεχ?μενα

Προωθ?στε το site σα? με σωστ? τρ?πο στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και νικ?στε τον ανταγωνισμ?

Η κατασκευ? απλ?? και μ?νο μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? δεν ?χει κ?ποιο ιδια?τερο ν?ημα ε?ν δεν ληφθε? υπ?ψιν απ? την κατασκευ? ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? για την επιτυχ?α στο ?ντερνετ σ?μερα: Η επισκεψιμ?τητα!

Καν?να μαγαζ?, ηλεκτρονικ? και μη δεν ευδοκ?μησε χωρ?? τον απαρα?τητο κ?σμο, χωρ?? την πελατε?α που θα του φ?ρει τζ?ρο και δημιουργ?σει ?σοδα.

Σκεφτε?τε το ?να λεπτ?, ?σο καλοστημ?να γραφικ? και να ?χετε, ?σο καλ?? τιμ?? και θανατηφ?ρε? προσφορ?? και να κ?νετε, δεν θα πετ?χετε στο ?ντερνετ, ?μα σα? λε?πει το ?να και μ?νο πρ?γμα που αναφ?ραμε παραπ?νω: Η επισκεψιμ?τητα!

Δεν χρει?ζεται αν?τερα μαθηματικ? για να καταλ?βετε ?τι ?λα στο ?ντερνετ περιστρ?φονται γ?ρω απ? το web traffic που ε?ναι στα αγγλικ? η ?ννοια τη? επισκεψιμ?τητα?.

Το ζητο?μενο λοιπ?ν σ?μερα ε?ναι πω? θα αποκτ?σετε περισσ?τερο Web Traffic;

?λα τα ?λλα περιττε?ουν πλην τη? μετατρεψιμ?τητα? που ?χει να κ?νει με το π?σο ελκυστικ? ε?ναι η βιτρ?να σα?, τα κε?μενα σα? και π?σο καλ? ?χετε στ?σει το μ?ρκετινγκ σα? στο ?ντερνετ.

Θα μπορο?σε να γρ?φω ?ρε? για αυτ? το θ?μα του web traffic. Δεν ε?μαι γραφ?στα?, ?μω? ξ?ρω πολ? καλ? την αξ?α τη? παρουσ?αση? και των ?ξυπνων γραφικ?ν. Στο ?ντερνετ ?μω? και ειδικ? στον π?λεμο για την επικρ?τηση των καλ?τερων ιστοσελ?δων, τα γραφικ? δεν ε?ναι π?ντα αυτ? που θα σε κ?νουν νικητ?.

Παρακ?τω θα σα? δ?σω μερικ?? βασικ?? παρατηρ?σει? για το τι θα πρ?πει να κ?νετε για να κερδ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερη επισκεψιμ?τητα. Πριν σκεφτε?τε να προωθ?σετε το site σα?, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο. Για σα? το ?γραψα.

1. Φτι?ξτε το απλο?στερο site σε WordPress

Ο μινιμαλισμ?? στο Web Design δεν ε?ναι απλ?? μ?δα, αλλ? η φυσικ? τ?ση τη? τεχνολογ?α? προ? απλοπο?ηση. Π?ντα η τεχνολογ?α προσπαθο?σε να απλοποιηθε? για να μπορε? να χρησιμοποιηθε? απ? τον λα? και απ? του? πολλο??.

Ειδικ? τ?ρα τον Μ?ρτιο του 2015 που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο, ε?μαστε ακριβ?? μετ? την επιδ?τηση για αγορ? laptop και ?ντερνετ και χιλι?δε? ?τομα τεχνολογικ? αναλφ?βητα, αν?μεσα σε αυτο?? και η μ?να μου ?ρχονται σε πρ?τη επαφ? με την τεχνολογ?α, το ?ντερνετ και τα social media.

Πιστε?ετε ?τι ?να ?τομο μ?ση? ηλικ?α? με πρεσβυωπ?α και καμ?α επαφ? με το ?ντερνετ στο παρελθ?ν θα μπορ?σει να πλοηγηθε? ε?κολα σε μια πολ?πλοκη ιστοσελ?δα;

Για αυτ? σα? προτε?νω τον μινιμαλισμ? ω? τ?ση να πε?τε περισσ?τερα με λιγ?τερα. Το WordPress ?χει φροντ?σει για αυτ? και μπορε?τε να δε?τε ?λη την σειρ? των μινιμαλιστικ?ν θεμ?των που σα? προτε?νω.

Μερικ? πλεονεκτ?ματα του μινιμαλιστικο? web design ε?ναι ξεκ?θαρα τα παρακ?τω:

  • Ταχ?τητα φ?ρτωση?. Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι λιγ?τερο απ? 2MB και να φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 4 δευτερ?λεπτα. Αυτ? ισχ?ει για ?λε? τι? σελ?δε?, αρχικ? και εσωτερικ??. Μπορε?τε να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα σα? στο Pingdom.
  • Υψηλ?τερο Ποσοστ? μετατροπ?ν. Ε?ναι κατανοητ? πω? η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ταυτ?χρονα και σελ?δα πωλ?σεων ? σελ?δα προσγε?ωση? (landing page). ?σο πιο απλ? και ε?κολη στη χρ?ση τη?, τ?σο πιο υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν θα ?χετε. Αυτ? σημα?νει περισσ?τερου? πελ?τε? με χαμηλ?τερο κ?στο?. Το κ?στο? απ?κτηση? του πελ?τη ε?ναι υψηλ? για πολλ?? επιχειρ?σει? και για πολλ?? ιστοσελ?δε? και προσμετρε?ται π?ρα πολ? στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.
  • Καθαρ? ?ποψη για το site σα?. Αφο? κ?ποιο? επισκ?φτηκε το site σα? ποια ?ποψη αποκ?μισε; ?μα τον ρωτ?σετε ποιο ε?ναι το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε? να σα? απαντ?σει με μ?α λ?ξη ? μια φρ?ση;

2. Επιμεληθε?τε το τεχνικ? SEO

Το τεχνικ? SEO ε?ναι ?λα αυτ? το SEO που σχετ?ζεται με την τεχνικ? πλευρ? τη? βελτιστοπο?ηση? μια? ιστοσελ?δα?. ?χω παρατηρ?σει ?τι πολ? συχν?, π?νω στη βιασ?νη για να προωθ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? ξεχν?με ? παραβλ?πουμε αρκετ?? απ? αυτ?? τι? μικρ?? λεπτομ?ρειε? στο SEO.

Σε γενικ?? γραμμ?? θα πρ?πει πριν ακ?μα προωθ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? ? το ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα στη Google, να ?χουμε ελ?γξει και διορθ?σει το SEO εντ?? σελ?δα?.

Τι εννοο?με ?μω? ?ταν λ?με η ιστοσελ?δα ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα δεν ε?ναι ?τοιμα για SEO ? για προ?θηση στην Google;

Εννοο?με ?τι:

1. Το site σα? δεν ε?ναι ?τοιμο για να δεχθε? χιλι?δε? επισκ?ψει?

Και να τι? δεχθε?, η αρχιτεκτονικ? ? η δομ? των σελ?δων ε?ναι τ?τοια που δεν θα ?χει καν?να αποτ?λεσμα. Το θ?μα που ?χετε επιλ?ξει στο site σα? δεν ε?ναι το σωστ?, τα χρ?ματα ε?ναι ακατ?λληλα, δεν υπ?ρχει σαφ?? κατε?θυνση, δεν υπ?ρχει λογ?τυπο ? δεν υπ?ρχει περιεχ?μενο.

2. Η ταχ?τητα τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι πολ? αργ?

Πρ?τα θα πρ?πει να φτι?ξουμε του? παρ?γοντε? εντ?? σελ?δα? και το SEO εντ?? σελ?δα? και γενικ? την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? για να π?με στο επ?μενο β?μα που ε?ναι το traffic. Η δημιουργ?α κ?νηση? δηλαδ? προ? την ιστοσελ?δα σα?. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, εκτ?? απ? παρ?γοντα? SEO ?χει να κ?νει και με το π?σο ε?κολα μπορε? να πλοηγηθε? κ?ποιο? επισκ?πτη?.

3. Η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι ποιοτικ?

Σε αυτ? δεν υπ?ρχει κ?ποιο ιδια?τερο πρ?βλημα, απλ? η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει να προσφ?ρει κ?τι στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Ε?ναι μ?νο για να ε?ναι. ?μω? το ερ?τημα που θα πρ?πει να απαντ?σετε πριν κατασκευ?σετε ? ανακατασκευ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι: Για ποιο λ?γο να επισκεφτε? κ?ποιο? την ιστοσελ?δα μου;

4. Η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι σε WordPress

Ναι, δεν λ?ω πω? τα μοναδικ? πετυχημ?να site ε?ναι φτιαγμ?να σε WordPress. Τα πιο πετυχημ?να site στο ?ντερνετ, ?πω? αυτ? τη? Google και του Facebook δεν ε?ναι φτιαγμ?να σε WordPress και ?μω? δ?χονται καθημεριν? εκατομμ?ρια επισκ?ψει?.

5. Το αντικε?μενο σα? δεν ε?ναι σωστ? ? η αγορ? σα? δεν ε?ναι κατ?λληλη

Επιστρ?φουμε στο θ?μα μα? αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?τοιμη για SEO. Ο λ?γο? που κ?ποιο? κ?νει SEO στην ιστοσελ?δα του ε?ναι για να π?ρει οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google. Επισκεψιμ?τητα που θεωρητικ? ε?ναι μετατρ?ψιμη σε χρ?μα, ?ταν οι επισκ?πτε? γ?νονται πελ?τε?. Τι συμβα?νει ?μω? ?ταν ?σο SEO και να κ?νουμε η ιστοσελ?δα μα? δεν ανεβα?νει στη Google ? οι επισκ?πτε? μα? δεν γ?νονται πελ?τε?;

Δε?τε περισσ?τερα στα ?ρθρα:

3. Αφιερ?στε το 20% στην κατασκευ? και το 80% στην προ?θηση

Στην προ?θηση ιστοσελ?δων και στην επιτυχ?α στο ?ντερνετ ισχ?ει η αρχ? του Paretto.

Η Αρχ? του Pareto, στο ευρ?τερο πλα?σι? τη?, υποστηρ?ζει ?τι 80% των αποτελεσμ?των προκ?πτουν απ? 20% των μ?σων ? αιτ?ων. Με ?λλα λ?για, ο Καν?να? 80-20 σημα?νει ?τι, σε κ?θε κατ?σταση, λ?γοι παρ?γοντε? 20% ε?ναι ζωτικο? και πολλο? 80% ε?ναι επουσι?δει?.

Η αρχ? αυτ? βασ?ζεται στη θεωρ?α του Vilfredo Pareto, Ιταλο? οικονομολ?γου, κοινωνιολ?γου και φιλ?σοφου, ο οπο?ο? το 1897 παρατ?ρησε ?τι 80% του πλο?του στην Ιταλ?α αλλ? και σε κ?θε χ?ρα που μελ?τησε στη συν?χεια κατεχ?ταν απ? 20% του πληθυσμο?. Η θεωρ?α του Pareto για την προβλ?ψιμη ανισομερ? κατανομ? ?χει ?κτοτε συσχετιστε? με σχεδ?ν κ?θε πτυχ? τη? ζω??.

Στα επιτυχημ?να sites αυτ? η αρχ? μεταφρ?ζεται ?τι θα πρ?πει στο 20% του χρ?νου θα πρ?πει να ασχολο?μαστε με την κατασκευ? και το 80% με την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μα?. Οτιδ?ποτε ?λλο θα δημιουργ?σει προβλ?ματα και θα αφ?σει το site μα? με κεν?.

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

seo-lefta-wordpress

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

seo-web-design

4. Η μαζικ? ?κθεση σε χιλι?δε? ?τομα ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?

Η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? κ?θε καλοφτιαγμ?νη? ιστοσελ?δα?.

Τι σημα?νει μαζικ? ?κθεση για ?να site ?μω?;

Μαζικ? ?κθεση σημα?νει web traffic ? επισκεψιμ?τητα. ?σο πιο πολ? επισκεψιμ?τητα ?χουμε, τ?σου? πιο πολλο?? εν δυν?μει πελ?τε? μπορο?με να αποκτ?σουμε με απλ? μαθηματικ?. Αν για παρ?δειγμα ?χουμε 100 επισκ?ψει? την ημ?ρα στην ιστοσελ?δα μα? και ?χουμε ποσοστ? μετατροπ?ν 1%, τ?τε θα ?χουμε ?ναν καινο?ριο πελ?τη τη μ?ρα.

Για να αυξ?σουμε την πελατε?α μα? θα πρ?πει ε?τε να αυξ?σουμε το ποσοστ? μετατροπ?ν ? να αυξ?σουμε τι? επισκ?ψει?. Τι προτιμ?τε και τι ε?ναι ευκολ?τερο για εσ??;

Το Superstar Marketing ε?ναι ?να μαζικ? σ?στημα μ?ρκετινγκ με παθητικ? μαζικ? δρ?ση. Αυτ? ε?ναι η διαφορ? σε σχ?ση με κ?θε ?λλο σ?στημα μ?ρκετινγκ, μ?ρκετινγκ δικτ?ων ? μ?ρκετινγκ αντιπροσ?πων ? ?ντερνετ μ?ρκετινγκ. Τα πρ?τυπα αυτ? βασ?ζονται στην ενεργ? μαζικ? δρ?ση που ?χει σχεδιαστε? για να οδηγ?σει σε επιτυχ?α εκ των προτ?ρων.

Π?σε? ?ρε? ?χετε στην ημ?ρα; Π?σε? ?ρε? μπορε?τε να διαθ?σετε για το μ?ρκετινγκ ;

Τα μυστικ? σε αυτ?ν την ?ννοια ε?ναι να χτ?σετε την επιχε?ρησ? σα? με β?ση την ελ?χιστη προσπ?θεια των μαζ?ν αντ? να την οικοδομ?σετε? με την δικ? σα? 1000% προσπ?θεια.

Ο John Paul Getty το ε?πε καλ?τερα ?ταν ε?πε ?Θα προτιμο?σα να ?χω το 1% των προσπαθει?ν 1οο ανθρ?πων, απ? το 100% των προσπαθει?ν του εαυτο? μου? .

Στην εποχ? του WEB 2.0 η ρ?ση του Getty μεγεθ?νεται. Εγ? απλ?? το αναδιατυπ?νω:? στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ε?ναι πιο ε?κολο να ?χει? το 1 τοι? χιλο?? των προσπαθει?ν των εκατομμυρ?ων, απ? το 1000 % των προσπαθει?ν του εαυτ? μου.

Η μ?χλευση του χρ?νου σα? δεν θα ?ρθει ποτ? σε σα? με τη χρ?ση παραδοσιακ?ν μεθ?δων μ?ρκετινγκ, καθ?? και παραδοσιακο? δικτυακο? μ?ρκετινγκ σε ξενοδοχε?α και πυραμ?δε?!

Η καλ?τερη μ?χλευση του χρ?νου σα? σ?μερα ε?ναι τα social media και θα πρ?πει σε κ?θε ευκαιρ?α να μην ντρ?πεστε να προβ?λλεται τον εαυτ? σα? και την δουλει? σα?.

5. Στ?στε το email marketing

Αν με ρωτο?σατε ποιο απ? ?λα τα εργαλε?α του μ?ρκετινγκ ε?ναι αυτ? που ?χει το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν θα σα? απαντο?σα με μ?α λ?ξη το email marketing.

Το email marketing ε?ναι το σημαντικ?τερο εργαλε?ο πωλ?σεων γιατ? τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα.

Η δεξαμεν? των υποψηφ?ων πελατ?ν σα? ε?ναι στη λ?στα και ο μοναδικ?? τρ?πο? να αντλ?σετε πελ?τε? απ? το ?ντερνετ ε?ναι να καλλιεργ?σετε σχ?σει? με του? υποψηφ?ου? σα? αναπαρ?γοντα? τον εαυτ? σα? πολλ?? φορ??.

Για παρ?δειγμα, ε?ν ?σασταν πωλητ?? θα ?πρεπε να δε?τε τον υποψ?φιο πελ?τη μ?χρι να αγορ?σει 7-12 φορ??. Το 80% των πελατ?ν που αγορ?ζει ?να προ??ν ? υπηρεσ?α, αγορ?ζει μεταξ? 7ου και 12ου ραντεβο?! Δηλαδ? θα πρ?πει για να κλε?σετε 100 πελ?τε? να κ?νετε 700 με 1000 ραντεβο?!

?να ?λλο σημαντικ? πλεον?κτημα που ?χει η λ?στα με τα email και η φ?ρμα εγγραφ?? στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?τι δ?νει τη δυνατ?τητα στον επισκ?πτη να β?λει το email του για να μπορ?σετε να ξαναεπικοινων?σετε μαζ? του.

?σω? εκε?νη τη στιγμ? που επισκ?φτηκε την ιστοσελ?δα σα? για πρ?τη φορ? να μην ?τανε η κατ?λληλη για να γ?νει πελ?τη? σα? ? να αγορ?σει κ?τι. ?μα αυτ?ν τον επισκ?πτη τον χ?σετε και δεν γυρ?σει με καν?ναν τρ?πο το site σα? ξαν?, τ?τε δεν θα τον ξαναδε?τε.

Με μια φ?ρμα εγγραφ?? θα μπορ?σετε να κ?νετε κ?ποιον περαστικ? να αφ?σει το email του, να μπει στη λ?στα σα? και ?τσι να ?χετε περισσ?τερε? ευκαιρ?ε? να τον κ?νετε πελ?τη σα?!

Επειδ? λοιπ?ν δεν ε?στε υπερ?νθρωποι, η καλ?τερη λ?ση ε?ναι να πολλαπλασι?σετε τον εαυτ? σα? με τη δ?ναμη του ?ντερνετ και του email marketing!

Η πιο επαγγελματικ? υπηρεσ?α email marketing ε?ναι η Aweber και μπορε?τε να ξεκιν?σετε να χτ?ζετε τη λ?στα σα? με 1€ τον πρ?το μ?να!

Δε?τε περισσ?τερα για το email marketing: 7 συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε μια τερ?στια λ?στα

6. Καλ?ψτε ?λα τα κεν?

Για να μπορ?σετε να ε?στε απ?λυτα σ?γουροι ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?τοιμη για προ?θηση θα πρ?πει να μην αφ?σετε περιθ?ρια για λ?θη ? να ?χετε κεν?. Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να προβλ?ψετε ?λε? τι? περιπτ?σει? και να κ?νετε τι? απαρα?τητε? διορθ?σει? ?που αυτ? χρει?ζεται.

Για παρ?δειγμα θα πρ?πει να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? ?τοιμη για κινητ? και κινητ?? συσκευ??, να ?χετε ?δη φροντ?σει ?μα ?χετε ηλεκτρονικ? κατ?στημα να λειτουργο?ν σωστ? οι τρ?πεζε? και οι παραγγελ?ε? κτλ.

Μην αφ?νετε κεν? στα social media και στα WEB 2.0 sites

Θα πρ?πει επ?ση? να δημιουργ?σετε αντ?στοιχα αρκετ? προφ?λ σε πολλ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και WEB 2.0 ?πω? το blogger, Tumblr, Instapaper κτλ για να μπορ?σετε να π?ρετε backlinks και να δημοσιε?σετε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα σα? και σε αυτ?.

Β?βαια, στα social media θα πρ?πει να δημοσιε?σετε περιεχ?μενο που θα πρ?πει ?δη να ?χετε δημιουργ?σει απ? πριν, στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ε?ν φτι?ξετε προφ?λ και δεν ?χετε περιεχ?μενο ? το περιεχ?μενο δεν ε?ναι ποιοτικ? τ?τε θα μοι?ζουν ?λα αυτ? τα προφ?λ στα social media με SPAM.

7. Βελτι?στε και απλοποι?στε το site σα?

Η καλ?τερη συμβουλ? που σα? δ?νω ε?ναι το να κρατ?σετε την ιστοσελ?δα σα? σε ?σο πιο απλ? επ?πεδο γ?νεται. ?ταν κ?νετε κ?τι που αποδ?δει, αποφ?γετε το να κ?νετε περισσ?τερα απ? αυτ? και να παραβλ?ψετε καινο?ριε? ευκαιρ?ε? που θα παρουσιαστο?ν μπροστ? σα?.

Μεγιστοποι?στε ?τι δουλε?ει, αυτοματοποι?στε την διαδικασ?α και ξεκιν?σετε ?να καινο?ριο site ? προ??ν.

Η διαδικασ?α τη? βελτ?ωση? και τη? απλοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ε?ναι α?ναη και μια συνεχ?? διαδικασ?α και θα πρ?πει να ξεκιν?ει απ? του? πελ?τε? σα? ? του? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Ρωτ?στε του? φ?λου? ? του? πιο κοντινο?? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? τι του? δυσκ?λεψε ? τι του? ?ρεσε περισσ?τερο και ζητ?στε του? να δ?σουν στοιχε?α για το τι πρ?πει να διορθ?σετε εσε?? ?μεσα για να κ?νετε ευκολ?τερη την πλο?γηση.

Στι? βελτι?σει? που θα πρ?πει να κ?νετε ?μεσα σε μια ιστοσελ?δα θα πρ?πει να ε?ναι:

  • Η φ?ρμα εγγραφ?? στην email list
  • Η ευκολ?α πλο?γηση? και η πλο?γηση σε ?λο το site με ?να κλικ’
  • Η αγορ? με ?να κλικ αν πρ?κειται για eshop
  • Ο χρ?νο? απ?κριση? του server
  • Η ευκολ?α πλο?γηση? και οι αγορ?? απ? το κινητ?
  • Τα call to action buttons
  • Το υπερβολικ? πολ? περιεχ?μενο και ?χρηστο περιεχ?μενο

Σημει?στε ?τι φτωχ? site δεν ε?ναι αυτ? με λ?γο περιεχ?μενο αλλ? φτωχ? site ε?ναι αυτ? με πολ? και ?χρηστο περιεχ?μενο ?που δεν μπορε? να βρει ο τελικ?? χρ?στη? αυτ? που θ?λει, ?τι και να κ?νει.

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?τε περισσ?τερα για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

seo-lefta-wordpress

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看