ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-SEO

Π?σο σημαντικ? ε?ναι το SEO στην κατασκευ? ιστοσελ?δων;

Πω? να φτι?ξετε ?να ολοκληρωμ?νο web site ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα που να ?χει SEO, το κατ?λληλο Web Design και να ε?ναι απ?λυτα λειτουργικ?.

Καλημ?ρα φ?λοι μου και χρ?νια πολλ?! Τρ?τη σ?μερα 30 Δεκεμβρ?ου 2014 και ε?ναι το καθιερωμ?νο μα? ραντεβο? με το επικ? ?ρθρο που γρ?φω κ?θε Τρ?τη σχετικ? με το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

?μα ε?στε ?να β?μα πριν την κατασκευ? εν?? website ? εν?? e-shop ? μ?λι? φτι?ξατε ?να και η επιτυχ?α του μοι?ζει ?λυτο μυστ?ριο, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο. Για σα? το ?γραψα!

Η διαδικασ?α του SEO με απλ? ελληνικ?

Ο ?ρο? Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων για τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση? ? SEO (απ? το αγγλικ? search engine optimization), περιγρ?φει ?λε? εκε?νε? τι? διαδικασ?ε? και επεμβ?σει? που πρ?πει να γ?νουν στη δομ? και το περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα?, ?στε να ε?ναι ?σο το δυνατ? πιο φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τελικ?? στ?χο? ε?ναι η υψηλ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μ?σω οργανικ?ν αποτελεσμ?των, δηλαδ? αποτελεσμ?των χρηστ?ν του Internet που ψ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? λ?ξει?-κλειδι? (keywords) που αφορο?ν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?.

Σε αυτ?ν την διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση?, το SEO στοχε?ει στη βελτ?ωση του περιεχομ?νου για ?λα τα ε?δη τη? αναζ?τηση?:

 • Αναζ?τηση εικ?νων
 • Αναζ?τηση β?ντεο
 • Αναζ?τηση ακαδημα?κ?ν συγγραμμ?των
 • Τοπικ? αναζ?τηση
 • Αναζ?τηση Ειδ?σεων και
 • Αναζ?τηση Κ?θετων Μηχαν?ν Αναζ?τηση?

Σ?μερα π?ρα πολλ? γραφε?α ? εταιρε?ε? SEO, ?χουν παραμορφ?σει την ?ννοια τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων και την ?χουν μπερδ?ψει με την ?ννοια τη? Προ?θηση? Ιστοσελ?δων , υποβαθμ?ζοντα? το ρ?λο τη? σαν να πρ?κειται για μια απλ? διαφ?μιση που ο κ?θε διαφημιστ?? μπορε? να εκτελ?σει για ?να ευτελ?? ποσ?.

Πω? λειτουργο?ν οι περισσ?τερε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων

Οι εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων λειτουργο?ν με αρκετ? παρ?ξενο και αψυχολ?γητο τρ?πο για μ?να. Εν? ?χουν τα τηλ?φωνα του? πρ?τα να προβ?λλουν στο site και εν? ξοδε?ουν ?να κ?ρο λεφτ? κ?θε μ?να για SEO και για διαφ?μιση, ?μα του? π?ρετε τηλ?φωνο να κλε?σετε ραντεβο?, τ?τε θα διαπιστ?σετε ?τι δεν υπ?ρχει καμ?α ανταπ?κριση.

?λοι μοι?ζουν να ε?ναι απασχολημ?νοι, πολυ?σχολοι και πνιγμ?νοι στην δουλει? που μετ? β?α? αντικρ?ζουν το φω? του ?λιου. Και ?ντω? αυτ? συμβα?νει, γιατ? ε?ν ε?στε πετυχημ?νο? επαγγελματ?α? του ?ντερνετ τ?τε σ?γουρα θα ?χετε πολ? δουλει? και δεν θα μπορε?τε να αναλ?βετε καινο?ριου? πελ?τε?.

Αφο? λοιπ?ν καταφ?ρετε να βρε?τε κ?ποιον υπε?θυνο για να μιλ?σετε για το θ?μα σα? στο τηλ?φωνο, τ?τε θα διαπιστ?σετε μερικ? τραγικ? πρ?γματα για τον χ?ρο κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Οι περισσ?τερε? ?χουνε αναπτ?ξει το δικ? του? CMS και ?χουνε τα δικ? του? εργαλε?α και τη δικ? του? ?ποψη για την κατασκευ? ιστοσελ?δων. Στο 90% των περιπτ?σεων ε?ναι ξεπερασμ?νη? τεχνολογ?α?, χωρ?? updates και εκτ?? ανταγωνισμο?.

Και σαν να μην ?φτανε αυτ? πιστε?ουν ?τι ?ποια ?λλη λ?ση και πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων ε?ναι υποδε?στερο του δικο? του? και μ?λλον επικ?νδυνο ? κοινωνικ? κατακριτ?ο. Σε αντ?θεση με το δικ? του? παπατζηλ?κι που αποτελε? την ξανα-ανακ?λυψη του τροχο? και κοστ?ζει μια περιουσ?α.

Σε μια απ?πειρα να κλε?σω ραντεβο? με εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων στην Αθ?να τον Νο?μβριο που μα? π?ρασε, μ?νο οι 2 στι? 10 εταιρε?ε? μου απ?ντησαν εγκα?ρω? εν? ο τελευτα?ο? ενδιαφερ?μενο? με κ?λεσε με καθυστ?ρηση 10 ημερ?ν για να με ρωτ?σει τι ?θελα.

Φανταστε?τε να ?χετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο ?ντερνετ και να ?χετε επενδ?σει 10 χιλι?δε? ευρ? π?νω του και να μην λειτουργε? η τραπεζικ? κ?ρτα. Το αναφ?ρω γιατ? συμβα?νει καθημεριν?. Σε π?σε? μ?ρε? θα λυθε? το πρ?βλημα ?ταν η εταιρε?α ε?ναι ανοικτ? 9-5 μ?νο τι? καθημεριν??;

Σε γενικ?? γραμμ?? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? με τα πολυ?ριθμα ?τομα προσωπικ? ε?ναι μ?νο για μεγ?λα ?ργα πληροφορικ??. Σε αυτ? ?ντω? ?χουνε το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και με αυτ? ασχολο?νται παραβλ?ποντα? τον μικρ? πελ?τη. Ε?ν δεν ?χετε προ?πολογισμ? ?νω των 5.000 ευρ? και δικ? σα? προγραμματιστ?, μην το σκ?φτεστε καν να απευθυνθε?τε σε κ?ποια απ? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Κοιν? χαρακτηριστικ? των ιστοσελ?δων των εταιρει?ν SEO

Σε σχετικ? ?ρευνα που ?κανε το Authority SEO Site Moz, αν?λυσε π?ρα πολλ? γραφε?α που παρ?χουν υπηρεσ?ε? SEO αν? τον κ?σμο και ανακ?λυψε μια πεπατημ?νη τ?ση. Τα sites των εταιρει?ν που αναλ?θηκαν ε?ναι απ? τη Γερμαν?α, την Αγγλ?α, τι? ΗΠΑ, την Ισπαν?α, τη Γαλλ?α και την Αργετιν?.

Σ?μφωνα με τι? παρατηρ?σει? ?λων αυτ?ν των ιστοσελ?δων, εξ?χθησαν κ?ποια κοιν? σημε?α, τα οπο?α περιγρ?φονται παρακ?τω:

 1. Π?ρα πολ? περιεχ?μενο
 2. Το περιεχ?μενο πολλ?? φορ?? μοι?ζει στριμωγμ?νο και σε αταξ?α
 3. ?λλειψη κεν?ν και κεν?ν χ?ρων
 4. ?λλειψη custom fonts
 5. ?λε? οι ιστοσελ?δε? ω? δια μαγε?α? δε?χνουν ?διε?, καμ?α δεν ε?ναι πρωτ?τυπη
 6. Η αρχιτεκτονικ? και ο σχεδιασμ?? ε?ναι καλ??
 7. Δεν υπ?ρχει διαδραστικ?τητα. Τα sites ε?ναι πληροφοριακ? αλ? ?χι διασκεδαστικ?
 8. Ανυπαρξ?α animation
 9. ?λλειψη style
 10. Παρωχημ?να web designs
 11. ?λα μοι?ζουν να στ?θηκαν σε Template ? ?να θ?μα
 12. Δεν ε?ναι Responsive – Δεν υπ?ρχει responsive web design
 13. Απουσ?α CSS3
 14. Απουσ?α Html 5
 15. Απουσ?α Parallax Scrolling
 16. Απουσ?α καλλιτεχνικ?ν β?ντεο και φτωχ? δημιουργικ?
 17. Εικ?νε? φτωχ?? ποι?τητα?
 18. Πολλ?? εικ?νε? απ? την Image bank
 19. Δ?σκολο να διαφοροποιηθο?ν το ?να απ? τα ?λλα
 20. Χρ?ση παλι?ν και ξεπερασμ?νων τεχνολογι?ν

Τα συμπερ?σματα αυτ?? τη? ?ρευνα? ε?ναι ?ντω? σοκαριστικ? αφο? επιβεβαι?νουν τον καν?να ?τι το σπ?τι του μ?στορα ε?ναι ?φτιαχτο και ?τι οι ιστοσελ?δε? των πρακτορε?ων SEO μ?νο SEO δεν ε?ναι! -Μ?λλον για αυτ? ?λοι καταφε?γουν σε adwords και χρυσ?νουν τη Google!

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι πω? να εμπιστευτε?? κ?ποια εταιρε?α SEO να σου σχεδι?σει την ιστοσελ?δα ? να στην προωθ?σει ?πω? λ?νε, ?ταν ακ?μα το δικ? του? site ε?ναι σε ?θλια κατ?σταση και δεν ?χει SEO.

Πω? λειτουργο?ν οι μεμονωμ?νοι προγραμματιστ??

Σε αντ?θεση με τι? μεγ?λε? εταιρε?ε?, οι μεμονωμ?νοι προγραμματιστ??, web designers ? freelancers ε?ναι πολ? πιο ευ?λικτοι απ? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε?. Σε μια μικρ? ?ρευνα που ?κανα αναζητ?ντα? ?λλου? ανεξ?ρτητου? web designers διαπ?στωσα τα παρακ?τω κοιν? σημε?α:

 1. Οι πιο πολλο? ε?ναι part timers
 2. Σχεδ?ν αν?παρκτα sites με 3-5 σελ?δε?
 3. Καν?να? δεν ?χει κε?μενα
 4. Οι πιο πολλο? ε?ναι καινο?ριοι και δεν γνωρ?ζουν πλ?ρω? απ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 5. Δεν υπ?ρχει αριθμ?? τηλεφ?νου παρ? μ?νο email
 6. Κανε?? δεν γνωρ?ζει τι ε?ναι SEO και τι δεν ε?ναι
 7. ?λα μοι?ζουν να ?χουν μια τιμ?, ε?τε ε?ναι site ε?τε ε?ναι portal
 8. Νομ?ζουν ?τι το Photoshop και το Corel ε?ναι προγρ?μματα για να φτι?χνουν ιστοσελ?δε?
 9. Συν?θω? συνεργ?ζονται και με κ?ποιον ?λλον web designer που ε?ναι εξ?σου ?σχετο? με αυτο??
 10. Ε?ναι one man show και εκτ?? απ? το web deisgn, ασχολο?νται και με τον σχεδιασμ? φυλλαδ?ων, τι? εκτυπ?σει?, τα λογ?τυπα και τα ιδια?τερα μαθ?ματα

Ε?ναι σχετικ? ακατ?ρθωτο να βρει? κ?ποιον αξι?πιστο επαγγελματ?α στον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων σ?μερα και μετ? απ? πορε?α 15 ετ?ν στο χ?ρο λ?γε? εταιρε?ε? ?χουνε αντ?ξει. Ακ?μα και τ?ρα αν με ρωτ?σετε να σα? συστ?σω κ?ποιον ?λλον επαγγελματ?α στην κατασκευ? ιστοσελ?δων, εν? γνωρ?ζω δεκ?δε? μου ε?ναι δ?σκολο να σα? προτε?νω κ?ποιον.

Δεν ε?ναι τυχα?ο που ακ?μα και σ?μερα 15 χρ?νια μετ? την πορε?α μου στην κατασκευ? ιστοσελ?δων δεν ?χω δει ?να site που να ζηλ?ψω φτιαγμ?νο απ? ?λληνα web designer!

Δεν ε?μαι τελειομαν??, αλλ? παρατηρ?στε το και εσε?? οι ?διοι, καν?να απ? τα sites δεν ε?ναι ολοκληρωμ?να και πλ?ρη. Σε κ?ποιο που ?χει τ?λεια γραφικ? λε?πει το SEO, σε εκε?να που ?χουν πολ? καλ? SEO λε?πουν τα γραφικ? και π?ει λ?γοντα?.

Δεν ε?ναι οι ο χ?ρο? τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων τ?σο σκοτειν??, αλλ? γενικ? η ?λλειψη επαγγελματι?ν στην Ελλ?δα αλλ? και σε παγκ?σμιο επ?πεδο το ουσιαστικ? πρ?βλημα. ?ταν ο δικηγ?ρο? δεν ε?ναι δικηγ?ρο?, ο μηχανικ?? δεν ε?ναι μηχανικ?? και κανε?? δεν κ?νει τη δουλει? του σωστ? υπ?ρχει πρ?βλημα.

Σε αυτ? την τραγικ? διαπ?στωση απορ? πω? πολλο? ακ?μα πιστε?ουν ?τι ο κομμουνισμ?? θα μα? σ?σει απ? την ανθρ?πινη τεμπελι? και την ανθρ?πινη απληστ?α!

Το δικ? μου blog σε αντ?θεση με τα ?λλα SEO agency sites

?ταν κ?ποιο? επισκ?πτη? μπα?νει για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα μου κατ? κοιν? ομολογ?α δεν καταλαβα?νει ?τι πρ?κειται για ?να site εν?? επαγγελματ?α που φτι?χνει e-shop, ιστοσελ?δε? και ασχολε?ται επαγγελματικ? με το SEO. Πολλο? νομ?ζουν ?τι ε?ναι ?να ακ?μα ενημερωτικ? blog και δεν αντιλαμβ?νονται ?τι ε?ναι ?να site που ναι μεν παρ?χει εξειδικευμ?νη ενημ?ρωση, αλλ? και επαγγελματικ?? υπηρεσ?ε?.

Αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? γιατ? απ? την αρχ? δεν ε?χα στ?χο να βγ?λω λεφτ? με αυτ? το blog, αλλ? ε?χα στ?χο να γ?νω γνωστ?? και να αποκτ?σω πελ?τε?. Για να το πετ?χω αυτ? ?φτιαξα αυτ? το blog που το γ?μισα χρ?σιμο περιεχ?μενο και πληροφορ?ε? και το χ?ρισα σε 9 μεγ?λε? κατηγορ?ε? θεμ?των:

 • SEO
 • WEB DESIGN
 • ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 • WORDPRESS
 • INTERNET MARKETING
 • PERSONAL BRANDING
 • SOCIAL MEDIA
 • PODCASTS
 • LIFESTYLE

Περισσ?τερο θυμ?ζει η ιστοσελ?δα μου ?να blog προσωπικ?? προβολ?? παρ? τα απρ?σωπα εταιρικ? sites των μεγ?λων εταιρει?ν που κανε?? δεν ξ?ρει και κανε?? δεν συμπαθε?. ?χω την εντ?πωση ?τι το πιο χιλιοβρισμ?νο site ε?ναι τη? Microsoft και ?χι του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν! -που νομ?ζουν οι περισσ?τεροι!

Ασχ?τω? λοιπ?ν ε?ν η ιστοσελ?δα μου μοι?ζει με αυτ? εν?? υποψ?φιου βουλευτ?, κατ?φερα να την παντρ?ψω με την κατασκευ? ιστοσελ?δων και να διαφοροποιηθ? εντελ?? απ? τον ανταγωνισμ? δημιουργ?ντα? το δικ? μου micro niche που θα μπορ?σω να κυριαρχ?σω, αυτ? του SEO Web Design.

?μα ε?στε στη φ?ση τη? κατασκευ?? ? την ανακατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?, τ?τε θα μπορο?σατε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387 και να μου ζητ?σετε μια προσφορ?!

Το περιεχ?μενο και το copywritting

Το περιεχ?μενο και το copywritting, η επαγγελματικ? συγγραφ? κειμ?νων για το SEO ε?ναι κ?τι που λε?πει απ? τα περισσ?τερα sites που παραδ?δονται απ? επαγγελματ?ε? του Web Design. Συν?θω? οι εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων παραδ?δουν ?ναν απλ? σκελετ? με γραφικ? και εικ?νε? και αφ?νουν να γεμ?σει το περιεχ?μενο ο ?διο? ο επιχειρηματ?α? ? ο ιδιοκτ?τη? τη? ιστοσελ?δα?.

Αυτ? ε?ναι η συνηθισμ?νη πρακτικ? και για αυτ? βλ?πετε να διαφημ?ζονται e-shop με 400 € που στην ουσ?α δεν ε?ναι e-shop γιατ? δεν ?χουν τ?ποτα μ?σα για να αγορ?σει? και εκτ?? αυτο? δεν φα?νονται πουθεν?, ο?τε στη Google, ο?τε στα λοιπ? social media.

?να e-shop δεν ε?ναι μ?νο τα γραφικ? και το στ?σιμο του, αλλ? ε?ναι μια επιχε?ρηση και ?χει αρκετ? ακ?μα πρ?γματα για να θεωρηθε? ?τι ?χει ολοκληρωθε? και μπορε? να παραδοθε? για να ανο?ξει για δουλει??.

?να απ? αυτ? και το βασικ?τερο ?λων ε?ναι το περιεχ?μενο, τα προ??ντα, οι περιγραφ?? των προ??ντων, οι τιμ??, τα επεξηγηματικ? β?ντεο και ?λα τα ?λλα. Η google ταξινομε? και χαρακτηρ?ζει κ?θε ιστοσελ?δα με β?ση το περιεχ?μενο που ?χει εκε?νη τη στιγμ?.

Δεν ταξινομε? και δεν χαρακτηρ?ζει μια ιστοσελ?δα η Google με β?ση τη δ?λωση των λ?ξεων κλειδι?ν που νομ?ζουν πολλο?. Δεν ε?ναι δηλαδ? η Google ?να? ηλεκτρονικ?? κατ?λογο? ?πω? ο χρυσ?? οδηγ?? που πληρ?νει? για να καταχωρηθε?? μια φορ? και για π?ντα.

Η Google ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? που αναζητ? τη δημοφιλ?στερο και σχετικ?τερο site με β?ση το τι ζητ?ει ο χρ?στη?. Ε?ν κ?ποιο? αναζητ?ει λευκ? σεντ?νια και εσε?? δεν ?χετε πουθεν? περιλ?βει αυτ? τη φρ?ση στην ιστοσελ?δα σα?, ε?τε το δηλ?σετε στα meta keywords, ε?τε β?λετε το WordPress SEO του Yoast, ε?τε π?ρετε τηλ?φωνο στη Google να το δηλ?σετε, το site σα? δεν θα εμφανιστε? ποτ? στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Δεν χρει?ζεται να κ?νετε παρ?ξενα πρ?γματα για να εμφανιστε? το site σα? για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? στη google. Αρκε? να γρ?ψετε ?να ?ρθρο, να δημιουργ?σετε μια σελ?δα ? να καταχωρ?σετε ?να ν?ο προ??ν που να ?χει στρατηγικ? τοποθετημ?νη τη λ?ξη κλειδ? στο URL, στην κεφαλ?δα, στο κε?μενο, στι? ετικ?τε? και στα meta description.

Δε?τε περισσ?τερα για την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στον οδηγ? SEO.

Ο ρ?λο? των social media

Ο ρ?λο? των social media ε?ναι πολ? σημαντικ?? τ?σο για το SEO αλλ? και για τον σ?γχρονο σχεδιασμ? ιστοσελ?δων. Θα πρ?πει πριν κατασκευ?σετε την ιστοσελ?δα σα? να λ?βετε υπ?ψη ?χι μ?νο τα χρ?ματα και των σχεδιασμ? των κουμπι?ν των social media στην ιστοσελ?δα σα?, αλλ? να τα ενσωματ?σετε για να λειτουργο?ν για σταθερο?? υπολογιστ?? και για τι? κινητ?? συσκευ?? και τα smartphones.

Τα κουμπι? θα πρ?πει να κ?νουν ε?κολη στο χρ?στη τον διαμοιρασμ? του περιεχομ?νου που αναφ?ραμε παραπ?νω στα σημαντικ?τερα social media, το pinterest, google plus, facebook και twitter.

Συνιστ? τη χρ?ση του WordPress για την κατασκευ? ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των γιατ? ?χει δ?ο πολ? χρ?σιμα plugin για να διαμοιρ?σετε το περιεχ?μενο σα? και να π?ρετε traffic και backlinks:

?μα θα θ?λατε να αποκτ?σετε ακ?μα περισσ?τερα backlinks και να διαμοιρ?σετε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? σε πολ? περισσ?τερα κοινωνικ? δ?κτυα δεν ?χετε παρ? να ανο?ξετε λογαριασμο?? σε πιο πολλ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο addthis για firefox.

Προσωπικ? ?χω περισσ?τερου? απ? 350 λογαριασμο?? και προφ?λ στα social media στην προσπ?θεια μου να δημιουργ?σω backlinks απ? sites με υψηλ? PageRank. Μερικ? ακ?μα social media sites που προτε?νω ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Youtube
 • ?Linkedin
 • blogger
 • Vimeo
 • Tumblr
 • Reddit
 • Instapaper
 • Instagram

Δε?τε περισσ?τερα: High Traffic Formula: Πω? να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site σα?!

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα, ?μα ?χετε διαπιστ?σει κ?ποια ατ?λεια ? κ?ποιο λ?θο? που θ?λατε να διορθ?σω στην ιστοσελ?δα μου, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου ? να αφ?σετε ?να μ?νυμα στα σχ?λια κ?τω απ? το ?ρθρο.

?μα επιθυμε?τε να συνεργαστο?με στην κατασκευ? τη επ?μενη? ιστοσελ?δα? σα? ? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?, τ?τε μπορε?τε να με καλ?σετε για να σα? δ?σω μαι προσφορ? στο 6972.364.387.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看