ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

KOSTOS-SEO-TIMES

Π?σο Κοστ?ζει το SEO;

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? ?να τ?λειο συν?δριο SEO στην Chiang Mai, ?που συν?ντησα δεκ?δε? συναδ?λφου? απ? την κοιν?τητα SEO απ? ?λον τον κ?σμο, σχημ?τισα μια πιο ολοκληρωμ?νη ?ποψη για το π?σο κοστ?ζει το SEO.

Μπορε? να ?χετε ?δη ξεκιν?σει την καμπ?νια SEO και ?χετε ?δη αγορ?σει κ?ποιε? υπηρεσ?ε? SEO στο παρελθ?ν ε?τε πολ? φθην? ε?τε πολ? ακριβ?, ?μω? π?λι το ερ?τημα παραμ?νει π?σο κοστ?ζει το SEO;

Π?σο αξ?ζει το SEO;

Πριν μπο?με στον πυρ?να του θ?ματο? θα πρ?πει να ξεκιν?σουμε με το π?σο αξ?ζει το SEO. H ?δια η Google γνωρ?ζει την αξ?α του SEO και για αυτ? χρε?νει και αν?λογα στο Google Ads, σε ορισμ?νε? μ?λιστα περιπτ?σει? το κ?στο? αν? κλικ μπορε? να φτ?σει για την ελληνικ? αγορ? ακ?μα και τα 10€ αν? κλικ.

Ο λ?γο?; Ο ?διο? ο αλγ?ριθμο? ποι?τητα? του Google Ads ( Google Ads Quality Score ) που ?χει ενσωματωμ?νο παρ?γοντα το κ?στο? αν? κλικ που ε?ναι διατεθειμ?νο? να πληρ?σει ο ακριβ?? επ?μενο? σε επ?πεδο ποι?τητα? ( Quality Score ) διαφημιζ?μενο?.

?μα παρουσιαστε? δηλαδ? στην αγορ? σα? ?να? τρελ?? που ε?ναι διατεθειμ?νο? να πληρ?σει και 12€ αν? κλικ τ?τε θα ανεβ?σει το συνολικ? κ?στο? ?λων των υποψ?φιων διαφημιζ?μενων.

Και επειδ? η ελληνικ? αγορ? ε?ναι μικρ? και ε?κολα χειραγωγ?σιμη, το μοντ?λο κ?στο? αν? κλικ ( PPC ) σε πολλ?? κατηγορ?ε? ε?ναι μη βι?σιμο. Η Google β?βαια δεν γνωρ?ζει ?τι η Ελλ?δα ?χει 24% ΦΠΑ, 26% φορολογ?α, τερ?στιε? εισφορ?? και δεκ?δε? ?λλου? κρυφο?? φ?ρου? που καθιστο?ν μη βι?σιμη την λειτουργ?α πολλ?ν επιχειρ?σεων με πολ? μεγ?λο διαφημιστικ? προ?πολογισμ?.

Παρ?λα αυτ?, κ?ποιε? επιχειρ?σει? ?χουν καταφ?ρει και ?χουν γιγαντωθε? απ? το SEO την τελευτα?α δεκαετ?α και εξαρτ?ται ο τζ?ρο? του? 100% απ? το ?ντερνετ, απ? τι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει? αλλ? κυρ?ω? απ? την οργανικ? του? κατ?ταξη στη Google.

Και να ξ?ρετε φ?λοι μου ?τι η Google γνωρ?ζει πολ? καλ? την αξ?α το να ε?σαι πρ?το? στη Google και να ?χει? την πρ?τη θ?ση σε δεκ?δε? οργανικ?? αναζητ?σει?.

Η πρ?τη θ?ση στη Google και γενικ? η δε?τερη θ?ση, η τρ?τη θ?ση και ?λε? οι καλ?? θ?σει? αξ?ζουν τα λεφτ? του? και με το παραπ?νω και η αξ?α του SEO για πολλ?? επιχειρ?σει? αν?ρχεται σε χιλι?δε? ευρ? το μ?να, μην πω και περισσ?τερα.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να υπογραμμ?σουμε ?τι το σωστ? SEO, το white hat SEO αξ?ζει και οικονομικ? αλλ? και τον κ?πο και τον χρ?νο να ασχοληθε? κανε?? με αυτ?.

Οπ?τε η ερ?τηση ε?ναι π?σο κοστ?ζει το white hat SEO, γιατ? εκτ?? απ? αυτ? υπ?ρχει και το black hat SEO που προφαν?? ?χει πολ? χαμηλ?τερο κοστολ?γιο, αλλ? και πολ? μεταβλητ? ? και αμφ?βολα αποτελ?σματα.

Παρακ?τω θα επαναλ?βω ξαν? την ερ?τηση:

How much does SEO cost?

?να σωστ? SEO που ε?ναι white hat για την ελληνικ? αγορ? ξεκιν?ει απ? το ποσ? των 500€ το μ?να και ?νω. Β?βαια μην το δ?νετε κ?μπο γιατ? οι τιμ?? ποικ?λουν και μπορε? να βρε?τε κ?ποιου? που να πουλ?νε SEO με 50€, με 100€ το μ?να ?ω? και κ?ποιοι με 5.000€ το μ?να.

Μια μ?ση τιμ? κυμα?νεται στο ε?ρο? των 500€ με 1.500€ περ?που.

?ποψη μου ε?ναι να αποφ?γετε ?λου? του? Σεητζ?δε? που ε?ναι κ?τω του επιπ?δου των 500€. Γιατ? το SEO ?χει να κ?νει κυρ?ω? με τα backlinks. Και τα καλ? backlinks κοστ?ζουν.

Για να μπε?τε στο Πρ?το Θ?μα ( την εφημερ?δα), ?πω? και σε ?λλε? πρωτοκλασ?τε? ιστοσελ?δε? υπ?ρχει κ?στο?. Για να μπε?τε σε κλαδικο?? οδηγο?? π?λι θα πρ?πει να πληρ?σετε. Για να μπε?τε στον Χρυσ? Οδηγ? π?λι το κ?στο? ε?ναι κ?μποσο.

Οπ?τε το white hat SEO, αυτ? που ε?ναι το πιο ασφαλ?? και το πιο σ?γουρο, ε?ναι και αυτ? που αντ?χει σε β?θο? χρ?νου τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google και ε?ναι και αυτ? που σα? παρ?χει τη δυνατ?τητα να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να με?νετε εκε?.

Αυτ? πληρ?νετε.

Το black hat SEO, ?σο δελεαστικ? και να ε?ναι στην τιμ? και το κ?στο? του, ?λλο τ?σο ?χρηστο ε?ναι. Και πε?τε μου θα αγορ?ζατε ποτ? ?να αυτοκ?νητο που δεν κινε?ται;

Θα αγορ?ζατε ποτ? ?να τρακαρισμ?νο αυτοκ?νητο ω? πρ?το αυτοκ?νητο για το παιδ? σα?; Σ?γουρα ?χι, τ?τε γιατ? π?τε και αγορ?ζετε SEO με 100€ για την επιχε?ρηση σα?;

Μηδενικ? σοβαρ?τητα και μηδενικ? ορατ?τητα.

Μια τελευτα?α ερ?τηση που θ?λω να σα? κ?νω ε?ναι ?τι: Π?σο θα πληρ?νατε για μια καινο?ρια Φερ?ρι; Φαντ?ζομαι ?τι λ?γο πολ? ?λοι γνωρ?ζετε ?τι μια Φερ?ρι δεν ε?ναι και φθην?.

?μα μπορο?σατε να την αγορ?σετε μ?νο με 500€ το μ?να θα την αγορ?ζατε; Αυτ? ε?ναι και η αξ?α του σωστο? SEO που ?χει σωστ? απ?δοση και αντ?χει στον χρ?νο.

Το SEO κοστ?ζει το ?διο για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? αγορ??;

Η απ?ντηση ε?ναι φυσικ? και ?χι. Δεν ε?ναι ?τι π?ρει? εκατ? και δεν ε?ναι πακ?το. Στο SEO δεν υπ?ρχουν λ?σει? πακ?τα και ?σοι τα πουλ?νε δεν σημα?νει ?τι δεν του? δικαιολογ?, αλλ? δεν ε?ναι ο σωστ?? τρ?πο? τιμολ?γηση? και αξιολ?γηση? των αναγκ?ν του πελ?τη.

Επ?ση? δεν σ?βονται την ιδιαιτερ?τητα του κ?θε πελ?τη. Οι αν?γκε? για SEO κ?θε επιχε?ρηση? ε?ναι διαφορετικ?? για αυτ? και λ?με ζητ?στε προσφορ? και ?χι αγορ?στε ?να πακ?το τ?ρα!

Κ?θε αγορ? στ?χο? ?χει διαφορετικ? επ?πεδο ανταγωνισμο?, και κ?θε λ?ξη κλειδ? ?χει και αυτ? διαφορετικ? επ?πεδο ανταγωνισμο? εν? μερικ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι τ?σο χτυπημ?νε? που δεν αξ?ζει τον κ?πο να μπε?τε στην διαδικασ?α να τι? πι?σετε.

Αυτ?? ε?ναι οι λεγ?μενε? vanity keywords.

Δεν επιλ?γονται με β?ση το κ?ρδο? ? την απ?δοση του? σε κ?νηση ? σε χρηματοπο?ηση αλλ? για συναισθηματικο?? λ?γου?, απλ?? και μ?νο για να φαιν?μαστε εμε?? και η ιστοσελ?δα μα? ωρα?οι στον κ?σμο και να λ?με στου? φ?λου? μα?:

-Π?τα λ?γο SEO, ποιο? βγα?νει πρ?το? στα αμερικ?νικα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

-Πο? ε?σαι Κωστ?κη, π?τα μια τη λ?ξη Διαζ?για στο ?ντερνετ, και πε? μου ποιο? βγα?νει πρ?το?; Αααα Κωστ?κη.

KOSTOS-SEO-TIMES

Η αρραβωνιαστικι? σα? μ?λι? μαθα?νει π?σο πληρ?νετε κ?θε μ?να για SEO!

Και ?μω? μ?σα στα χλωρ? κα?γονται και τα ξερ?, αφο? δεν ε?ναι λ?γοι και οι πελ?τε? που μα? ζητ?νε να βγουν στην Google στην πρ?τη θ?ση ακ?μα και για ?ρου? αναζ?τηση? που ε?ναι τ?σο γενικ?? ?πω? ο ?λιο? πχ. Το Φεγγ?ρι και δι?φορε? γενικ?? ?ννοιε?.

Π?σο κοστ?ζει το SEO το 2019-2020;

Θα σα? δ?σω λ?γε? αναζητ?σει? ακ?μα: Π?σο κοστ?ζει το SEO το 2021; Π?σο κοστ?ζει το SEO το 2022;

Οι τιμ?? στο SEO γενικ? ?χουν ανοδικ? τ?ση λ?γω ανταγωνισμο?. ?σο δηλαδ? πιο πολλ?? ιστοσελ?δε? αγων?ζονται για την πρ?τη θ?ση στη Google ?λλο τ?σο ανεβα?νει και το κ?στο? για να πι?σει? την πρ?τη θ?ση.

Μπορε? ναι μεν το προσφερ?μενο SEO να αυξ?νεται σαν υπηρεσ?α, η ζ?τηση ?μω? αυξ?νεται και αυτ? και αυτ? καθορ?ζει τι? τιμ??.

Θα πρ?πει να σημει?σω ?τι το SEO το 2013 ?ταν πολ? πιο φθην? με το SEO του 2019, του 2020 κτλ.

Υπ?ρχει μ?νο SEO αν? μ?να;

Υπ?ρχουν δ?ο βασικο? τρ?ποι χρ?ωση? στι? υπηρεσ?ε? SEO.

Η χρ?ωση με το μ?να και η χρ?ωση με το ?ργο (project based). Η χρ?ωση με το ?ργο ?χει κ?στο? απ? 1.000€ ?ω? και 5.000€ και ε?ναι μ?νο για ειδικ?? περιπτ?σει? ?πω? δι?ρθωση ιστοσελ?δα?, δι?ρθωση τεχνικο? SEO ? κ?τι παρ?μοιο.

Μπορε?τε να ρωτ?σετε την εταιρε?α που σα? υποστηρ?ζει για το SEO ποιο? θα ?ταν ο καλ?τερο? τρ?πο? χρε?ση?.

Το διεθν?? SEO κοστ?ζει το ?διο με το SEO στην ελληνικ? αγορ?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι το το διεθν?? SEO κοστ?ζει πολλ?? φορ?? περισσ?τερο απ? το εγχ?ριο, ελληνικ? SEO.

Η Αμερικ?νικη αγορ? και γενικ? οι αγορ?? του εξωτερικο? με αγγλικ?? λ?ξει? κλειδι? σ?γουρα θα ?χουν πολ? μεγαλ?τερο ανταγωνισμ? απ? ?τι στην χ?ρα μα?. Πολλ?? εταιρε?ε? του εξωτερικο? λ?γο κ?στου? δημιουργο?ν εσωτερικ? τμ?ματα SEO αντ? να το δ?σουν φασ?ν σε ?να SEO agency.

Εξα?ρεση ωστ?σο αποτελε? το τοπικ? SEO, που για μερικ?? αγορ?? που ε?ναι μικρ?? ?πω? το Δουβλ?νο, μικρ?ν π?λεων ?πω? η Λα Βαλλ?τα ( πρωτε?ουσα τη? Μ?λτα? ), η Στουτγ?ρδη,? ?σω? οι τιμ?? να ε?ναι εφ?μιλλε? με τη? ελληνικ?? αγορ?? με αν?λογε? διακυμ?νσει? ?σων αφορ? το επ?πεδο τιμ?ν και το επ?πεδο παροχ?? υπηρεσι?ν σε εκε?νε? τι? π?λει?.

Αξ?ζει το SEO τα λεφτ? του;

Αυτ?ν την τελευτα?α ερ?τηση θα την αφ?σω αναπ?ντητη, μια και τα σχ?λια ε?ναι ανοιχτ? για ?λου? εσ??. Εμπρ?? λοιπ?ν, γραφτε?τε πρ?τα στο Newsletter μου, μετ? ζητ?στε προσφορ? για να αγορ?σετε μια μοναδικ? υπηρεσ?α SEO για να βγε?τε στην πρ?τη τρι?δα Google και τ?λο? αφ?στε και ?να σχ?λιο για να μα? πε?τε την μοναδικ? εμπειρ?α σα?.

Πειστικ? call to action; Και δεν ?πια και τ?ποτα ακ?μα.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看