ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

KODIKAS CSS SEO

Π?σο επηρε?ζει ο κ?δικα? του site σα? στο SEO;

Μ?θετε ?λη την αλ?θεια για το ρ?λο που πα?ζει ο κ?δικα? και το CSS στο συνολικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σο πιο βαθι? προχωρ?με στον μαγικ? κ?σμο του SEO, βλ?πουμε ?τι τα πρ?γματα για να βελτι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? σωστ? δεν ε?ναι και τ?σο επιφανειακ? ?σο νομ?ζαμε.

?μα ?χετε ξεκιν?σει με το SEO και συνεχ?? βελτι?νετε την ιστοσελ?δα σα? κ?ποια στιγμ? θα φτ?σετε σε ?να τ?λμα. Θα ?χετε ξεφλουδ?σει ?λε? τι? εξωτερικ?? φλο?δε? απ? το κρεμμ?δι και τ?ρα θα ?χει φτ?σει η μεγ?λη στιγμ? για να μπο?με στι? εσωτερικ?? φλο?δε? απ? το κρεμμ?δι που λ?γεται SEO.

Υπ?ρχει μ?νο ?να μικρ? πρ?βλημα ?ταν ξεφλουδ?ζει? τι? εσωτερικ?? στοιβ?δε? και πλησι?ζει? προ? τον πυρ?να του κρεμμυδιο?: Τσο?ζουν τα μ?τια και πολλ?? φορ?? κλα?με.

Κ?πω? ?τσι ε?ναι και με τον κ?δικα του site σα?, το CSS, την PHP και τα πρ?σθετα. Ε?ναι επ?πονη η διαδικασ?α για να φτ?σουμε στην καρδι? του προβλ?ματο? του SEO και να διαπιστ?σουμε αν ο κ?δικα? ? το CMS που χρησιμοποι?σαμε για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? μα? ?χει σωστ? SEO.

Εκε?νη τη στιγμ? φτ?νουμε στην ?ρα τη? αλ?θεια? και πολλ?? φορ?? διαπιστ?νουμε ?τι η ρ?ζα του προβλ?ματο? που δεν εμφαν?ζεται το site μα? στη Google ? που δεν ?χει τα χαρακτηριστικ? ? την αρχιτεκτονικ? που ζητ?ει η Google ε?ναι στον κ?δικα ? στο ?διο το πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων ? CMS.

?μα θ?λετε ?ντω? να φτ?σετε στην καρδι? του SEO και να μ?θετε ?λα τα μυστικ? του κ?δικα και πω? επηρε?ζει αυτ?? την ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω το ?ρθρο.

Ακ?μα και αν δεν καταλαβα?νετε τα π?ντα, δεν πειρ?ζει, οι γν?σει? που θα αποκτ?σετε ?στω και σε λανθ?νον επ?πεδο ε?ναι αρκετ?? για να καταλ?βετε τη λογικ? και να π?ρετε τι? σωστ?? αποφ?σει? που θα επηρε?σουν το μ?λλον τη? ιστοσελ?δα? σα? και του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Τι ε?ναι το CSS;

Το CSS ( Cascading Style Sheets) ε?ναι μια σ?γχρονη γλ?σσα προγραμματισμο? που συμμετ?χει στην κατασκευ? ιστοσελ?δων.

?ταν λ?με γλ?σσα προγραμματισμο?, πρ?κειται απλ? για να πακ?το απλ?ν και πολ? κατανοητ?ν εντολ?ν που αναλαμβ?νουν να ντ?σουν τι? ιστοσελ?δε? μα? με χρ?ματα, πλ?για γρ?μματα, εικ?νε? και ?τι ?λλο φανταστε?τε που ?χει να κ?νει με το τι βλ?πουμε σε μια ιστοσελ?δα.

Συμμετ?χει δηλαδ? το CSS στην μορφοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? μα? γενικ?τερα.

Το CSS ε?ναι ιδια?τερα απλ? και ε?κολο στη χρ?ση του σε σ?γκριση με τι? ?λλε? γλ?σσε? προγραμματισμο?. Για παρ?δειγμα, αρκε? να γρ?ψετε την εντολ? “background-color:red” για να δ?σετε στην ιστοσελ?δα σα? ?να κ?κκινο φ?ντο.

Γιατ? ε?ναι τ?σο σημαντικ? το CSS;

Με την χρ?ση CSS μπορο?με να ορ?ζουμε χρ?ματα και μεγ?θη οργανωμ?να σε στυλ και ?πειτα να εφαρμ?ζουμε τα στυλ αυτ? στα στοιχε?α των σελ?δων του site μα?. Με αυτ?ν τον τρ?πο, κ?θε φορ? που αλλ?ζουμε το χρ?μα εν?? στυλ, αλλ?ζει το χρ?μα ?λων των στοιχε?ων που ?χουν αναφορ? στο στυλ αυτ?. ?τσι αν ?χουμε ορ?σει ?να στυλ για το κ?ριο μενο? του site, τ?τε θα χρει?ζεται να αλλ?ξουμε το χρ?μα του στυλ αυτο? και αυτ?ματα θα εφαρμοστε? σε ?λε? τι? σελ?δε?.

Εκτ?? απ? την ευκολ?α στην διαχε?ριση εν?? site, ?να ?λλο σημαντικ? πλεον?κτημα τη? χρ?ση? CSS στι? σελ?δε? ε?ναι ο καθαρ?τερο? κ?δικα?, χωρ?? πολλ?? ιδι?τητε? στι? ετικ?τε? οι οπο?ε? τον κ?νουν δυσαν?γνωστο.

Επιπλ?ον κ?νει γρηγορ?τερη την πλο?γηση καθ?? το αρχε?ο, μ?σα στο οπο?ο ορ?ζονται τα στυλ, διαβ?ζεται απ? τον browser μ?νο μια φορ? και ?πειτα αποθηκε?εται στην cache memory, μει?νοντα? ?τσι το μ?γεθο? τη? πληροφορ?α? που γ?νεται download απ? του? browsers.

Σημειωτ?ον ?τι ?τσι μει?νουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? και αυξ?νουμε την αναλογ?α κειμ?νου προ? κ?δικα? ? Text/HTML ratio στην ιστοσελ?δα μα?. Ο ιδεατ?? λ?γο? κειμ?νου προ? HTML, θα πρ?πει να ε?ναι απ? 50% και ?νω. ?σο πιο πολ? κε?μενο ?χουμε σε μια σελ?δα του site μα?, τ?σο πιο πολ? αυξ?νεται η πιθαν?τητα επανεμφ?νιση? των λ?ξεων κλειδι?ν εντ?? τη? σελ?δα? μα?.

Ο ορισμ?? ξεχωριστο? αρχε?ου CSS ?τανε μια τ?ση που ε?χε ξεκιν?σει την προηγο?μενη δεκαετ?α στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και ε?χε ω? σκοπ? να απλοποι?σει ?λε? τι? custom εφαρμογ?? και ?λε? τι? custom ιστοσελ?δε?.

Σ?μερα, με την εμφ?νιση ?λων αυτ?ν των CMS, των συστημ?των διαχε?ριση? περιεχομ?νου ? των προγραμμ?των κατασκευ?? ιστοσελ?δων, το CSS ?χει ενσωματωθε? μ?σα στα βασικ? αρχε?α του CMS.

Με τα CMS να ξεπετ?γονται σαν τα μανιτ?ρια, ε?ναι λ?γο δ?σκολο ?ταν ε?μαστε πρωτ?ρηδε? να επιλ?ξουμε το καλ?τερο για το SEO ? το καλ?τερο για τι? αν?γκε? μα?.

Το ερ?τημα ε?ναι: ποιο ε?ναι το καλ?τερο CMS;

Επιλογ? λ?θου? CMS: Το SEO π?ρασε και δεν ακο?μπησε

Τα κριτ?ρια επιλογ?? του καλ?τερου CMS ε?ναι κατ? τη γν?μη μου τα παρακ?τω:

1. Ταχ?τητα φ?ρτωση?

2. Καλογραμμ?νο? κ?δικα?

3. Αρχιτεκτονικ? SEO ?πω? να υπ?ρχει ενσωματωμ?νο blog, ping, meta tags, rss κτλ.

4. Να δ?χεται ?πειρε? αναβαθμ?σει? και επεκτ?σει?

5. Να ε?ναι ασφαλ??

Δεν θα σα? παιδ?ψω, ?λλο παραπ?νω απλ?? φωτογραφ?ζω το WordPress που ε?ναι το πιο πετυχημ?νο και με το πιο δυνατ? SEO CMS παγκοσμ?ω?.

Αν ?χετε επιλ?ξει κ?τι ?λλο για να φτι?ξετε το site ? το eshop σα?, ε?τε απ? ?γνοια ε?τε γιατ? σα? το σ?στησε ο προγραμματιστ?? σα?, τ?τε λυπ?μαι αλλ? ε?στε καταδικασμ?νοι απ? ?ποψη SEO.

Οι πιθαν?τητε? σα? να βγε?τε στη Google ε?ναι ελ?χιστε?, αυτ? δεν οφε?λεται στο ?τι δεν θα φτι?ξετε ?να καλ? και ποιοτικ? site σ?μφωνα με του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google, αλλ? σε κ?τι ?λλο που λ?γεται: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

Δε?τε περισσ?τερα: SEO Πρ?τη Σελ?δα: Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ?

?πω? και σ?μερα η χ?ρα μα? κινδυνε?ει καθημεριν? με χρεωκοπ?α ?χι γιατ? δεν ?χει ικανο?? πολιτικο?? ? εργατικο?? ανθρ?που?, αλλ? επειδ? τη? λε?πει ?να πρ?γμα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Ε?ναι σαν να ε?μαστε μαζ? στο δ?σο? και να συναντ?με μια αρκο?δα. Αρχ?ζουμε να τρ?χουμε και εγ? σταματ?ω για να αλλ?ξω παπο?τσια και να β?λω αθλητικ?. Εσε?? τ?τε μου λ?τε: Ε?ναι μ?ταιο κουτ? να νομ?ζει? ?τι θα ξεπερ?σει? την αρκο?δα (Google) αλλ?ζοντα? και μ?νο παπο?τσια.

Το ζητο?μενο ?μω? ε?ναι ?τι αλλ?ζω παπο?τσια ( WordPress) για να τρ?ξω γρηγορ?τερα απ? εσ?? και ?χι απ? την αρκο?δα!

Το ?ντερνετ ε?ναι ?να? π?λεμο? φθορ??, ?που ποτ? δεν μπορε?τε να νικ?σετε τη Google, ?μω? μπορε?τε να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?, τα ?λλα μικρ? ψαρ?κια που βγ?καν στον ωκεαν?.

Μεταφορ? σε WordPress: Το SEO ?ργησε μια μ?ρα

Αφο? λοιπ?ν ανακαλ?ψαμε ?τι το site που κ?ναμε σε Joomla ? το τερ?στιο eshop σε Magento με δικ? μα? private server δεν ?χει σταυρ?σει ευρ? και μ?λλον ε?ναι εντελ?? ?χρηστο γιατ? δεν το βρ?σκει κανε?? στη Google, τ?τε μα? ?ρχεται και η υποψ?α ?τι κ?τι π?γε στραβ?.

Μην δυσανασχετε?τε φ?λοι μου, δεν ε?στε ο?τε οι πρ?τοι ο?τε οι τελευτα?οι εκ των οπο?ων το site δεν φα?νεται πουθεν?. Και εγ? ?ταν ?φτιαξα το blog μου δεν ?μουνα πουθεν? στη Google, τουλ?χιστον τον πρ?το μ?να.

?ξερα ?μω? ?τι ε?χα π?ρει τη σωστ? κατε?θυνση η οπο?α ?τανε να επιλ?ξω το WordPress ω? σ?στημα κατασκευ?? ιστοσελ?δων και να δημιουργ?σω τ?νου? ποιοτικο? περιεχομ?νου. Και το σημαντικ?τερο ?λων ?τανε ?τι ?λο αυτ? το περιεχ?μενο σε β?ντεο και σε κε?μενα το ?δινα δωρε?ν στου? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? μου.

Η Google αγαπ?ει το δωρε?ν ποιοτικ? περιεχ?μενο, ?τσι αγ?πησε και το δικ? μου SEO blog και με βο?θησε στο να φα?νομαι ψηλ? για πολλ?? λ?ξει? κλειδι? και να αποκτ?σω του? πρ?του? μου πελ?τε?.

Ακ?μα και σ?μερα, σχεδ?ν δ?ο χρ?νια μετ? απ? τη δημιουργ?α του πρ?του μου οδηγο? για το SEO ?ταν ?μουνα φαντ?ρο? στην Πρ?τη Στρατι? στη Λ?ρισα, συνεχ?ζω ακ?θεκτα να γρ?φω ?ρθρα, να προσθ?τω περιεχ?μενο και να βελτι?νω το παλι? σχεδ?ν καθημεριν?.

Στη δημιουργ?α περιεχομ?νου και στο γρ?ψιμο ?χω καταντ?σει μανιακ?? και πιστ?ψτε με ?μα θ?λετε να αυξ?σετε την ορατ?τητα σα? στη Google και να βρε?τε μερικο?? ν?ου? πελ?τε? απ? το ?ντερνετ θα πρ?πει να κ?νετε και σει? το ?διο.

?μα ?χετε επιλ?ξει ?να ?λλο CMS ? εφαρμογ? E-shop δεν ε?ναι αργ? να μετακομ?σετε σε WordPress και σε WooCommerce. Θα δε?τε εκπληκτικ? διαφορ? απ? ?ποψη SEO, ευκολ?α? στη χρ?ση και προπαντ??, αποτελεσμ?των στην τσ?πη σα?.

Γιατ? το WordPress ?χει τον πιο καλογραμμ?νο κ?δικα CSS;

Θα ?θελα να αναφ?ρω μ?νο μερικ? πρ?γματα για το WordPress και για το φ?λλο CSS που ?χει με ?λε? τι? εντολ?? για να αλλ?ξετε ε?κολα τη μορφοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? χωρ?? κ?πο.

Με τα χρ?νια χρ?ση? του WordPress, ο κ?δικα? ?ρχισε να βελτι?νεται και μια τερ?στια προγραμματιστικ? κοιν?τητα ?ρχισε να συγκεντρ?νεται γ?ρω απ? αυτ?. Με τον χρ?νο το WordPress κατ?φερε να προσελκ?σει τα καλ?τερα μυαλ? στο SEO, στον κ?δικα και στον προγραμματισμ? οι οπο?οι ?ρχισαν να βγ?ζουν τα δικ? του? πρ?σθετα που κο?μπωναν π?νω στον πυρ?να και στον βασικ? κ?δικα του WordPress.

Η ?δια η εταιρε?α Automattic που ?χει στην εκμετ?λλευση τη? το WordPress ?χει μια βασικ? φιλοσοφ?α να γρ?φει καθαρ? κ?δικα και ?χει υιοθετ?σει το μινιμαλιστικ? design.

Κατ? περι?ργο τρ?πο και εν? δεν υπ?ρχει καμ?α επ?σημη συνεργασ?α μεταξ? Google και Automattic, η ?δια η Google ?χει υιοθετ?σει την ?δια φιλοσοφ?α στον κ?δικα, στο Web design και στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?.

Το ερ?τημα ε?ναι τ?ρα: Ποιο site ?χει το ποιο minimal design παγκοσμ?ω?; Η απ?ντηση για ?σου? δεν την ξ?ρετε ε?ναι το ?διο το site τη? Google, το Google.com!

Γιατ? το Genesis Theme Framework ?χει τον πιο καλογραμμ?νο κ?δικα CSS;

Η εξ?λιξη και η βελτ?ωση του WordPress θα μπορο?σε να θεωρηθε? ?τι βρ?σκει απ?λυτη εφαρμογ? στο Genesis Theme Framework. To Genesis Theme Framework ε?ναι ?να πλα?σιο μητρικο? θ?ματο? που σα? δ?νει τη δυνατ?τητα αφο? το εγκαταστ?σετε, να διαλ?ξετε ?να απ? τα δεκ?δε? Genesis Child Themes και να τα παραμετροποι?σετε ?σο θ?λετε.

Ο λ?γο? που μπορε?τε να παραμετροποι?σετε στον μεγαλ?τερο βαθμ? το Genesis ε?ναι ?τι ?χει τον πιο καθαρογραμμ?νο κ?δικα και το πιο καθαρογραμμ?νο και κατανοητ? CSS.

?ταν ξεκιν?ει κ?ποιο? με την παραμετροπο?ηση εν?? θ?ματο? σε WordPress, θα πρ?πει πρ?τα να βρει αυτ? τα αντικε?μενα ? τι? γραμμ?? κ?δικα που θ?λει να αλλ?ξει.

Στι? περιπτ?σει? εν?? κακογραμμ?νου CSS ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο το να κ?νετε αλλαγ?? και να φτ?σετε στο επιθυμητ? αισθητικ? αποτ?λεσμα.

Θα ?θελα να προσθ?σω ?τι ?σο πιο πολ? κ?δικα ?χει ?να site τ?σο πιο πολ? μει?νεται το SEO του. Ο πολ?? κ?δικα? φορτ?νει το site και μει?νει την χρυσ? αναλογ?α κειμ?νου προ? κ?δικα. Αν μπορο?με να πο?με κ?τι με δ?ο γραμμ?? κ?δικα αντ? για 5, τ?τε οι δ?ο γραμμ?? ε?ναι προτιμ?τερε?.

Τα πολλ? plugin και τα πολλ? πρ?σθετα ?χι μ?νο δημιουργο?ν προβλ?ματα στο SEO, αλλ? αυξ?νουν και τον κ?νδυνο επ?θεση? απ? επ?δοξου? hackers γιατ? ?χουν ποιο πολλ? σημε?α ευ?λωτα προ? του? hackers.

To Genesis Framework ?χει ενσωματωμ?νε? λειτουργ?ε? SEO, ?λα τα θ?ματα του genesis ε?ναι πολ? ελαφρι? και μπορε? και ο πιο αρχ?ριο? στο CSS μ?σα σε λ?γε? ?ρε? να τα κατανο?σει και να τα προσαρμ?σει στι? απαιτ?σει? του.

Πλεονεκτ?ματα του Genesis Framework

Τα πλεονεκτ?ματα τη? χρ?ση? του Genesis ε?ναι π?ρα πολλ? και δεν σταματ?νε μ?νο στον καθαρ? και λιτ? κ?δικα και στο CSS:

 1. Ευκολ?α Χρ?ση?: ?σω? απ? τα πιο ε?κολα και πιο κατανοητ? θ?ματα σε WordPress. Μπορε?τε μ?σα σε λ?γε? ?ρε? να κατασκευ?σετε το δικ? σα? site ? blog σε WordPress και να το παραμετροποι?σετε μ?χρι να αποκτ?σετε το site που θ?λετε.
 2. Μεγ?λη γκ?μα θεμ?των σε genesis: Υπ?ρχουν π?νω απ? 40 themes ?τοιμα για αγορ? μαζ? με το genesis framework. Το κ?θε ?να ε?ναι ξεχωριστ? και διαθ?τει ?λα τα χαρακτηριστικ? του framework? αλλ? και δικ? του τεχνικ? χαρακτηριστικ? σε κ?ποιε? περιπτ?σει?.
 3. SEO Ready:Το genesis framework και τα child themes που διαθ?τει ε?ναι ?τσι γραμμ?να, χρησιμοποι?ντα? τι? τελευτα?ε? αρχ?? του on page SEO
 4. Ταχ?τητα:Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO που προσμετρ? η Google και κ?τι στο οπο?ο τα Genesis Themes τα π?νε πολ? καλ?. Δεν ?χουνε περιττ? κ?δικα και τα π?ντα ε?ναι σχεδιασμ?να με μ?τρο την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?θε σελ?δα? αλλ? και το SEO τη?.
 5. Δυνατ?τητα layouts σε κ?θε post και page: Το κ?θε theme ?χει κ?ποια layouts που μπορε? να λειτουργ?σει. Για παρ?δειγμα “content-sidebar-sidebar”, “sidebar-content-sidebar” κλπ.
 6. Πολλ? πρ?σθετα ειδικ? για genesis:
  Κ?θε τι που θ?λετε να κ?νετε, ε?ν δεν ?χετε τι? τεχνικ?? γν?σει?, μπορε?τε να το κ?νετε με κ?ποιο plugin απ? τα π?νω απ? 100 πρ?σθετα ειδικ? προορισμ?να για του? χρ?στε? των Genesis Θεμ?των.
 7. Responsive Themes και Mobile Ready: ?λα τα θ?ματα του? ε?ναι responsive και ?χουνε mobile SEO. Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα επιλ?ξετε θ?μα σε Genesis, αυτ? θα επιβι?σει και μετ? την αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για τι? κινητ?? συσκευ?? στι? 21 Απριλ?ου του 2015.

Θεωρ? ?τι δεν ?χω εξαντλ?σει το Θ?μα CSS και SEO, ?μω? σα? ?χω εισ?γει στη φιλοσοφ?α των ορθ?ν πρακτικ?ν και τη? λογικ?? του SEO και του CSS στη δημιουργ?α ιστοσελ?δων. θα μπροο?σα να μιλ?ω με τι? ?ρε?, ?μω? ο χρ?νο? μα? ε?ναι περιορισμ?νο?.

Σε επ?μενο ?σω? ?ρθρο θα μιλ?σω εκτεν?στερα για το ρ?λο του CSS. Μ?χρι τ?τε μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο SEO Newsletter!

Δε?τε περισσ?τερα για τον κ?δικα και το SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα, κ?ριε Διβρ?μη.

  Ε?μαι ελλην?δα του εξωτερικο? και μ?νω στη Γερμαν?α και συγκεκριμ?να στο Μ?ναχο εδ? και 20 χρ?νια με τον σ?ζυγο μου. Πρ?σφατα απολ?θηκα απ? τη siemens μετ? απ? 20 χρ?νια εργασ?α? και αναζητο?σα για μια καινο?ρια επιχε?ρηση στο internet.

  Εκτ?? απ? τα αγγλικ? και τα γερμανικ? site που υπ?ρχουν σχετικ? με το SEO, χ?ρηκα που βρ?κα το δικ? σα? blog στα ελληνικ? και μπορ? να το διαβ?σω και να δω τα τ?σα χρ?σιμα β?ντεο σα? στα ελληνικ?! Επιτ?λου?!

  Ε?στε ο πιο πλ?ρη? και ενημερωμ?νο? στην Ελλ?δα σχετικ? με το SEO και μου αρ?σουν πολ? τα β?ντεο σα?.

  ?θελα να σα? ρωτ?σω αν υπ?ρχει κ?ποιο πρ?γραμμα SEO επ? πληρωμ?, μαθ?ματα δηλαδ? γιατ? στη Γερμαν?α τα αντ?στοιχα προγρ?μματα SEO ξεκιν?νε απ? 500 ευρ? και πολλ?? φορ?? φτ?νουν τα σεμιν?ρια SEO και τα 2500€.

  Υπ?ρχει κ?ποιο πρ?γραμμα μαθημ?των που παρ?χεται επι πληρωμ?;

  Σα? ευχαριστ? πολ?,

  Ασπασ?α

  Απ?ντηση
 • καλημερα
  μπρειτε να κανετε ενα ελεγχο στην σελιδα μου
  να μου πειτε ενα αποτελεσμα και τι κοστο? εχει να φορτωσουμε τα seo ??

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看