ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

POS ZONTANEPSETE-PALIO SITE

Πω? να ζωνταν?ψετε το παρατημ?νο σα? website;

Μ?πω? ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα που δεν χρησιμοποιε?τε πια και την ?χετε παρατ?σει;

Δεν ε?στε ο?τε οι πρ?τοι ο?τε οι τελευτα?οι και ?μα την ?χετε ακ?μα στον α?ρα και δεν την ?χετε κατεβ?σει -πρ?γμα που ε?ναι το χειρ?τερο που μπορε?τε να κ?νετε, τ?τε ?σω? υπ?ρχει ελπ?δα να ξαναζωνταν?ψετε το παλι? σα? site και να δ?σετε ν?α πνο? στην επιχε?ρηση σα?.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να ?χετε μια ενημερωμ?νη ιστοσελ?δα, ?μα δραστηριοποιε?στε φυσικ? ? ηλεκτρονικ? και β?βαια στι? ημ?ρε? μα? που το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ανθε? ?να σωστ? και μοντ?ρνο eshop ε?ναι απαρα?τητο για την οικονομικ? σα? ευημερ?α.

Για να μ?θετε πω? θα μπορ?σετε με απλ? β?ματα να ξαναζωνταν?ψετε το παρατημ?νο σα? website, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? να δουλ?ψετε ξαν? το παλι? σα? site;

Οι λ?γοι ε?ναι π?ρα πολλο? και ?χουν να κ?νουν κυρ?ω? με το SEO και το κ?ρο? που αποπν?ει ?να γνωστ? και παλι? site παρ? ?να καινο?ριο.

Τα παλαιωμ?να domain names πηγα?νουν πολ? καλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

‘Ετσι αν ?χετε ?να ?δη παλι? domain name, μπορε?τε πιο ε?κολα να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google παρ? με ?να καινο?ριο. Η ηλικ?α εν?? domain name ε?ναι παρ?γοντα? SEO πολ? ισχυρ?? και η Google κατατ?σσει τι? ιστοσελ?δε? αν?λογα και με την παλαι?τητα του? και την παλαι?τητα του ον?ματο? χ?ρου ? του ον?ματο? τη? ιστοσελ?δα?.

Δημιουργ?στε ?να PBN

?μα ?χετε ?δη ?να ?λλο καινο?ριο website και ?χετε εγκαταλε?ψει το παλι?, τ?τε ε?ναι ευκαιρ?α να το ξεσκον?σετε π?λι και να το χρησιμοποι?σετε για να φτι?ξετε το δικ? σα? PBN ? private blog network.

Καμ?α οργανωμ?νη επιχε?ρηση δεν ?χει σ?μερα μ?νο ?να website, ?λε? ?χουν περισσ?τερα του εν?? για λ?γου? προβολ?? και μ?ρκετινγκ αλλ? και για λ?γου? SEO, για να αν?βουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Χρησιμοποι?στε το παλι? σα? website ? τα παλι? σα? websites για να π?ρετε backlinks για το καινο?ριο σα? site και για να στ?λνετε κ?σμο και επισκ?πτε? απ? το παλι? στο καινο?ριο.

Κερδ?στε ξαν? του? παλιο?? σα? πελ?τε?

Κ?ποια sites ?χουν ακ?μα κ?ποια κ?νηση ? πελατε?α αν και δεν ε?ναι ενεργ?. Αναβι?νοντα? την παλι? σα? ιστοσελ?δα, θα μπορο?σατε να κερδ?σετε π?σω κ?ποιο μ?ρο? απ? το παλι? σα? πελατολ?γιο και να το κ?νετε π?λι να γ?νει πελ?τη? σα?.

Η αξ?α απ?κτηση? εν?? ν?ου πελ?τη σ?μερα ε?ναι μεγ?λη και θα ?τανε προτιμ?τερο να απευθυνθε?τε στου? ?δη παλιο?? σα? πελ?τε? παρ? σε καινο?ριου?. Οι παλιο? πελ?τε? π?ντα ε?ναι μια καλ? αφετηρ?α για την λ?ψη συστ?σεων και την ?ρευση ν?ων πελατ?ν.

Πω? να θ?σετε σε λειτουργ?α τα παλι? σα? site;

?μω? ?ταν φτ?νουμε στην καρδι? του προβλ?ματο?, θα πρ?πει να ξεπερ?σουμε τον μεγ?λο πονοκ?φαλο και να δο?με με ποιον τρ?πο θα μπορ?σουμε να θ?σουμε σε λειτουργ?α το παλι? μα? site.

Ε?ναι β?βαιο πω? δεν χρει?ζονται τα π?ντα αλλαγ? και μερικ? πρ?γματα θα κρατ?σουμε, εν? ?λλα θα τα αλλ?ξουμε ριζικ? και αναγκαστικ? λ?γω αλλαγ?? τη? τεχνολογ?α? και των απαιτ?σεων τη? αγορ?? στ?χου.

Website Design & Branding:

 1. Ε?ναι το τωριν? σα? branding τη? ιστοσελ?δα? σα? σ?γχρονο και αποδεκτ? απ? την αγορ? σα? στ?χο απ? ?τι μερικ? χρ?νια πριν; Αν ?χι, τ?τε θα πρ?πει να ξανασχεδι?σετε την εταιρικ? σα? ταυτ?τητα για να δε?χνει σ?γχρονη και μ?σα στο πνε?μα τη? εποχ??. Θα πρ?πει να αναε?σετε ? να ξανασχεδι?σετε λογ?τυπα, favicon, banners, να επιλ?ξετε ν?α χρ?ματα και ν?ε? γραμματοσειρ??.

 2. Ε?ναι το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? παλι?; Ευκαιρ?α να το αλλ?ξετε με ?να σ?γχρονο θ?μα. ?ταν λ?με θ?μα αναφερ?μαστε ?χι στο περιεχ?μενο αλλ? στο Web Design Template που στην περ?πτωση που ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, λ?γεται WordPress Theme. Επιλ?ξτε ?να θ?μα που να ε?ναι mobile friendly και να πα?ζει σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ?? και μη.

 3. Αν δεν ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, καιρ?? ε?ναι να σκεφτε?τε μια μεταφορ? σε WordPress. Το WordPress ε?ναι το πιο ε?χρηστο λογισμικ? διαχε?ριση? περιεχομ?νου που υπ?ρχει στο ?ντερνετ πρ?γμα που το καθιστ? πολ? πιο ελκυστικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

 4. Κ?ντε το site σα? mobile friendly. Ακ?μα και ?να παλι? θ?μα που ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? μπορε? να μην ε?ναι mobile friendly και να χρειαστε? αλλαγ?? ? προσαρμογ? στα ν?α δεδομ?να τη? αγορ?? και των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

 5. Αλλ?ξτε τι? φωτογραφ?ε? και το περιεχ?μενο. Παλι?? φωτογραφ?ε? ? φωτογραφ?ε? που δεν σημα?νουν κ?τι δεν ωφελο?ν σε τ?ποτα εσ?? και τον τελικ? χρ?στη. Τοποθετ?στε καλ?τερε? και πιο ελκυστικ?? φωτογραφ?ε? που θα περν?νε κ?ποιο ν?ημα στον επισκ?πτη.

 6. Αλλ?ξτε το web design. Το κυρι?τερο, το ?φησα για το τ?λο? που δεν ε?ναι ?λλο απ? το συνολικ? web design ? τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? με καινο?ριε? γραμμ??, καινο?ρια χρ?ματα και σωστ? εργονομ?α. Η χρηστικ?τητα και η ε?κολη πλο?γηση θα πρ?πει να ε?ναι μ?σα στου? στ?χου? τη? ν?α? σχεδ?αση?.

Περιεχ?μενο και χρ?στε?:

 1. Ε?ναι τα ?ρθρα σα? και το περιεχ?μενο σα? ακ?μα ενημερωμ?να με αυτ? που ζητ?ει η αγορ?; Αν ?χι θα πρ?πει να ξαναγρ?ψετε μερικ?, μερικ? να θ?ψετε αλλ? ?χι να διαγρ?ψετε και φυσικ? να γρ?ψετε μερικ? ν?α ?ρθρα.

 2. Προτιμ?στε κλασσικ? περιεχ?μενο και αποφ?γετε να ασχοληθε?τε με τα ν?α τη? επικαιρ?τητα? γιατ? την ?λλη εβδομ?δα το περιεχ?μενο σα? θα ε?ναι ?δη παρωχημ?νο. Το κλασσικ? περιεχ?μενο δημιουργε? ν?ου? επισκ?πτε? και ν?ου? πελ?τε? χρ?νια μετ? τη δημιουργ?α του.

 3. Ενεργοποι?στε τη λ?στα με τα email σα?. To email marketing ε?ναι ?να? δυνατ?? συνδετικ?? κρ?κο? με εσ?? και του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? ? το κοιν? σα?. Μ?σα απ? το blog τη? ιστοσελ?δα? σα? μπορε?τε να επικοινων?σετε με το κοιν? σα? και μετ? να στε?λετε το ?ρθρο ? την προσφορ? σα? στη λ?στα με τα email σα?. Καλ? θα ?τανε να αρχ?σετε να στ?λνετε ?να email την εβδομ?δα με ?να τουλ?χιστον ν?ο θ?μα που ε?ναι στην κορυφ? τη? δημοτικ?τητα? τη? αγορ?? σα?.

 4. Γρ?ψτε για τον κ?σμο σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? σα? αλλ? ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νη ιστοσελ?δα κρ?βεται μια κοιν?τητα χρηστ?ν που την υποστηρ?ζει. Γ?νετε ο τροφοδ?τη? και ο ηγ?τη? αυτ?? τη? κοιν?τητα? δ?νοντα? του? πληροφ?ρηση και ?ρθρα που αυτο? επιθυμο?ν και μην γρ?φετε ξερ? ?ρθρα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

 5. Μερικ? β?ντεο και κυρ?ω? προσωπικ? β?ντεο ε?ναι η καλ?τερη απ?δειξη ?τι ?χετε επαν?ρθει δυναμικ? και ?τι ?χετε ανανε?σει την ιστοσελ?δα σα? για να με?νετε στον χ?ρο και να μεγαλ?σετε την κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? το site σα?.

SEO & Marketing:

To SEO και το marketing ε?ναι δ?ο αλληλ?νδετε? ?ννοιε? με το web design. Μην το ξεχν?τε και επειδ? κ?ποιο τι? διαχωρ?ζουν το κ?νουν απ? μονολιθικ?τητα ? ?γνοια και φυσικ? στο SEO η ?γνοια σκοτ?νει.

 1. Η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι ανασχεδιασμ?νη με τι? σ?γχρονε? πρακτικ?? του SEO ?που υπ?ρχουν φ?το?. Η ?γνοια του? δεν συγχωρε?τε γιατ? ?μα δεν ε?ναι SEO optimized η ιστοσελ?δα σα?, τ?τε ?χετε πετ?ξει τα λεφτ? σα?!
 2. Προσλ?βετε μια εταιρε?α SΕΟ πριν ανασχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα? για να σα? γλιτ?σει απ? τα λ?θη στο SEO, τα λ?θη στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα και να σα? εξασφαλ?σει ?τι το site σα? θα μπορ?σει να χτυπ?σει τι? κορυφα?ε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

 3. Μην ξεχν?τε ?τι δεν υπ?ρχει ολοκληρωμ?νο σχ?διο μ?ρκετινγκ ? SEO που να μην ?χει πλ?ρη παρουσ?α και δραστηρι?τητα στα social media. Μην κ?νετε ?τι τα ξ?ρετε ?λα επειδ? ε?στε εδ? και δυο μ?νε? στο Facebook και κ?νετε like στη συννυφ?δα σα?. Τα social media αποτελο?ν ξεχωριστ? κεφ?λαιο στο SEO και στο μ?ρκετινγκ απ? μ?να του? και χρει?ζεστε να βρ?σκεστε παντο? για να γ?νετε γνωστο? αλλ? και να ανεβε?τε στη Google.

 4. Ταχ?τητα φ?ρτωση?. Το λ?ω ?τσι απλ? γιατ? μετρ?ει π?ρα πολ? στο SEO αλλ? και στην λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Αν το site σα? ε?ναι αργ? ? φορτ?νει πολ? αργ?, τ?τε μ?λλον ε?ναι πολ? δ?σκολο να κρατ?σετε ?ναν επισκ?πτη ? να κ?νετε μια π?ληση. Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? ακ?μα και αν ?χει κ?ποια γραφικ? να φορτ?νει σε 2 δευτερ?λεπτα και ο μ?σο? χρ?ση? να μπορε? να πλοηγηθε? παντο? με χρ?νο αναμον?? αν? κλικ τα 2 δευτερ?λεπτα, βαρι? τρ?α.

Υπ?ρχουν πολλ? ?λλα που θα πρ?πει να προσ?ξετε ?ταν ?χετε π?ρει την απ?φαση σα? να ξανασχεδι?σετε ? να χρησιμοποι?σετε ξαν? το παλι? σα? site ? το παρατημ?νο σα? eshop.

Πριν κ?νετε οτιδ?ποτε θα πρ?πει να αφιερ?σετε λ?γα λεπτ? για να κ?νετε ?να πλ?νο για το ν?ο σα? site και να συμπεριλ?βετε ?λου? του? παραπ?νω τομε??: Web design, περιεχ?μενο, SEO, κοιν? στ?χο? κτλ.

?μα συναντ?σετε κ?ποιο πρ?βλημα, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? ? να ζητ?σετε μια προσφορ? να αναλ?βουμε ο ?ργο του ανασχεδιασμο? για λογαριασμ? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για web design:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

5 Σχ?λια. Leave new

 • Στ?θη? Πρ?φτη?
  9 Οκτ?βριο? 2016 3:58 μμ

  Ευχαριστ? πολ? Γι?ννη! Π?ντω? οι συμβουλ?? του site σου θα βοηθ?σουν αρκετ? πιστε?ω. Καλ? απ?γευμα!

  Απ?ντηση
 • Στ?θη? Πρ?φτη?
  8 Οκτ?βριο? 2016 2:34 πμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Ενδιαφ?ρον το ?ρθρο σου! ?χω ?να blog απ? το 2011 και τον τελευτα?ο 1 – 1-1/2 χρ?νο το ?χω παρατ?σει. Σκ?φτομαι να το ξεκιν?σω π?λι με δικ? μου ?ρθρα φυσικ? και αρκετ? μεγ?λα και να χτ?σω την κεντρικ? σελ?δα του με web 2.0’s. Πιστε?ει? οτι θα μπορ?σει σε β?θο? χρ?νου να φ?ρει καλ? αποτελ?σματα στο google, μια? και δεν ?χω την οικονομικ? δυνατ?τητα να αγορ?σω καμι? 20αρι? ελληνικ? domains!

  Απ?ντηση
  • Χρει?ζεται συνδυασμ?? ?ρθρων, backlinks και social signals. Σε 6 μ?νε? ?μα τα κ?νει? ?λα σωστ? θα ?χει? πολ? καλ? αποτελ?σματα.

   Απ?ντηση
   • Στ?θη? Πρ?φτη?
    8 Οκτ?βριο? 2016 3:49 μμ

    Ενοε?ται οτι ο συνδυασμ?? που αν?φερε? ε?ναι σημαντικ?? Γι?ννη και το καταλαβα?νω απ?λυτα. Αλλ? συγκεκριμ?να θα ?θελα να μ?θω αν τα web 2.0’s, λ?γω τη? κατ?ληξη? .com που ?χουν τα περισσ?τερα, θα βοηθ?σουν ?στω λ?γο περισσ?τερο το blog στη συνολικ? δ?ναμη. Να ε?σαι καλ? που μου απ?ντησε? ?μεσα!

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看