ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ISTOSELIDA-IPSILIS-POIOTITAS-GOOGLE

Π?? να χτ?σετε ?να site υψηλ?? ποι?τητα? σ?μφωνα με τη Google

Περιεχ?μενα

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο –?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters– ε?χα αναφερθε? στην πηγ? σχετικ? με την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? και την κατασκευ? ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων που δεν ε?ναι η ?λλη απ? την ?δια τη Google.

Ναι η Google ε?ναι η πηγ? ?πω? στην ταιν?α μ?τριξ που επιστρ?φει ο Ν?ο στην πηγ?, στον Αρχιτ?κτονα δηλαδ? του μ?τριξ.

Στο σχετικ? ?ρθρο που ονομ?ζεται στα αγγλικ? More guidance on building high-quality sites και που σημα?νει στα ελληνικ? Περισσ?τερη καθοδ?γηση στο χτ?σιμο ιστοσελ?δων υψηλ?? ποι?τητα?, η Google μα? δ?νει ξαν? επιμ?ρου? πληροφορ?ε? για το τι πρ?πει να κ?νουμε ?στε να δημιουργ?σουμε ?να site υψηλ?? ποι?τητα? ? να διορθ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? ?μα δεν ε?ναι τ?σο ποιοτικ? ?σο πρ?πει.

Αν και το ?ρθρο με τι? οδηγ?ε? ε?ναι σχετικ? μικρ?, ε?ναι μεστ? απ? ν?ημα και οδηγ?ε? που ?μα τι? ακολουθ?σετε θα κ?νουν την διαφορ?. Διαβ?στε παρακ?τω.

Τι μετρ?ει η Google ω? ποιοτικ? site;

Οι ανανε?σει? του αλγορ?θμου τη? Google στοχε?ουν στο να βοηθ?σουν τον τελικ? χρ?στη να βρ?σκει π?ντα ιστοσελ?δε? υψηλ?? ποι?τητα? με το να ρ?χνει απλ?? στην κατ?ταξη τι? ιστοσελ?δε? που θα ε?ναι χαμηλο? περιεχομ?νου.

Δηλαδ? η Google δεν ανεβ?ζει το δικ? σα? site, απλ? ρ?χνει ?λα τα ?λλα που ε?ναι χειρ?τερη? ποι?τητα? απ? το δικ? σα?.

Προ? αυτ?ν την κατε?θυνση ε?χαν στραφε? ?λε? οι ανανε?σει? του Panda Algorith update.

Παρακ?τω θα αναλ?σουμε ?λη τη βασικ? φιλοσοφ?α φτ?νοντα? στον πυρ?να του Panda Update και του αλγορ?θμου τη? Google. Για ?λλου? περιβ?ητο? και για ?λλου? διαβ?ητο?.

Β?βαια η Google δεν ?χει αποκαλ?ψει τα αληθιν? σ?ματα ποι?τητα? που αναζητ? να βρει το Panda Update για να κατατ?ξει την ιστοσελ?δα σα? στι? υψηλ? ποιοτικ?? ιστοσελ?δε?.

Ωστ?σο, μια προσ?γγιση για να βρο?με τι μετρ?ει η ?δια η Google σε ?να site για να το χαρακτηρ?σει υψηλ?? ποι?τητα? θα γ?νει και ?τσι ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα μπορ?σετε να βγ?λετε τα συμπερ?σματα σα? και να αποκτ?σετε ?ποψη για το θ?μα.

Ποιε? ερωτ?σει? προσπαθε? να απαντ?σει η Google για να θεωρ?σει το site σα? ποιοτικ?;

Αντ? λοιπ?ν να αφ?σουμε την Google να αξιολογ?σει την ιστοσελ?δα μα? με β?ση τι? παρακ?τω λ?ξει? κλειδι?, θα ?ταν σωστ? να τι? απαντ?σουμε μ?νοι μα? και να προετοιμ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? για να την βρει η Google σωστ? και ?τοιμη να την κατατ?ξει στι? πρ?τε? θ?σει?.

 1. Θα εμπιστευ?σασταν τι? πληροφορ?ε? που παρουσι?ζονται σε αυτ? το ?ρθρο;
 2. Αυτ? το ?ρθρο ε?ναι γραμμ?νο απ? κ?ποιον ειδικ? ? ερασιτ?χνη που ξ?ρει το θ?μα ? ε?ναι εντελ?? κεν? και δημοσιογραφικ?;
 3. Μ?πω? η ιστοσελ?δα? ?χει διπλ? περιεχ?μενο, περιεχ?μενο που αλληλοκαλ?πτεται ? περιεχ?μενο που δεν χρει?ζεται και απλ?? ?χουν αλλαχτε? επιφανειακ? τα θ?ματα για να πι?σουν ν?ε? λ?ξει? κλειδι?;
 4. Θα δ?νατε ?νετα τα στοιχε?α τη? πιστωτικ?? σα? κ?ρτα? σε αυτ? το site;
 5. ?χει το ?ρθρο ορθογραφικ? ? συντακτικ? λ?θη ? λ?θη μορφοπο?ηση?;
 6. Ε?ναι τα θ?ματα τη? ιστοσελ?δα? βασισμ?να στα πραγματικ? ενδιαφ?ροντα και τι? αν?γκε? των επισκεπτ?ν τη? ιστοσελ?δα? ? παρ?γεται περιεχ?μενο προσπαθ?ντα? να μαντ?ψουμε τι θα ?βγαινε πρ?το στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;
 7. ?χει το ?ρθρο πρωτ?τυπο περιεχ?μενο ? πληροφορ?ε?, πρωτ?τυπε? αναφορ??, πρωτ?τυπε? ?ρευνε? ? πρωτ?τυπη αν?λυση;
 8. Η σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? παρ?χει προστιθ?μενη αξ?α σε σ?γκριση με ?λλε? σελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;
 9. ?χει ελεγχθε? ποιοτικ? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?;
 10. Περιγρ?φει το ?ρθρο και τι? δ?ο πλευρ?? τη? ιστορ?α?;
 11. Ε?ναι αναγνωρισμ?νη η ιστοσελ?δα ω? αυθεντ?α σε αυτ? το θ?μα;
 12. Ε?ναι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? γραμμ?νο μαζικ? ? ?χει δοθε? φασ?ν σε ?ναν μεγ?λο αριθμ? συγγραφ?ων ?στε οι σελ?δε? δεν ?χουν προσεχθε? κατ?λληλα;
 13. ?χει συνταχθε? το ?ρθρο σωστ? ? φα?νεται ?τι ?χει γραφτε? στο π?δι ? βιαστικ?;
 14. Για μια αναζ?τηση σχετικ? με την υγε?α, θα εμπιστευ?σασταν τι? πληροφορ?ε? απ? αυτ? το site;
 15. Θα αναγνωρ?ζατε αυτ?ν την ιστοσελ?δα ω? αξι?πιστη πηγ? ?ταν αναφ?ρετε με το ?νομα τη?;
 16. Καλ?πτει το ?ρθρο το κυρ?ω? θ?μα πλ?ρω? και κατανοητ?;
 17. Δ?νει το ?ρθρο μια σε β?θο? αν?λυση ? ενδιαφ?ρουσε? πληροφορ?ε? που ε?ναι π?ραν του προφανο??;
 18. Αν?κει η σελ?δα αυτ? σε αυτ?? που θ?λετε να κ?νετε bookmark, να συστ?σετε ? να την προτε?νεται σε ?ναν φ?λο σα?;
 19. ?χει το ?ρθρο μια τερ?στια ποσ?τητα διαφημ?σεων που σα? αποσπο?ν απ? το κυρ?ω? περιεχ?μενο ? παρεμβα?νουν στο κυρ?ω? περιεχ?μενο;
 20. Θα αναμ?νατε να δε?τε αυτ? το ?ρθρο σε ?να ?ντυπο περιοδικ?, εγκυκλοπα?δεια ? βιβλ?ο;
 21. Ε?ναι τα ?ρθρα μικρ? σε μ?γεθο?, ανο?σια ? δεν ?χουν χρ?σιμε? πληροφορ?ε?;
 22. Ε?ναι οι σελ?δε? δημιουργημ?νε? με προσοχ? και με ?μφαση στι? λεπτομ?ρειε? ? ?χι;
 23. Παραπονιο?νται οι χρ?στε? ?ταν βλ?πουν σελ?δε? απ? αυτ? το site;

Μ?νο και μ?νο να αναλ?σουμε τα παραπ?νω 23 σημε?α, ε?ναι σ?γουρο ?τι θα μα? π?ρει π?ρα πολ? χρ?νο, απλ?? να τα διανοηθο?με και να τα απεικον?σουμε. Φανταστε?τε λοιπ?ν π?σο δ?σκολο ε?ναι για τη Google και τα ταλ?ντα τη? να γρ?ψουν ?ναν ν?ο αλγ?ριθμο που να εξετ?ζει εκ του μηδεν?? ?λε? αυτ?? τι? πληροφορ?ε? που ?χει μια ιστοσελ?δα για να την διαχωρ?σει σε ποιοτικ? και σε μη ποιοτικ?.

Δυσκολ?κι το βλ?πω απ? την μ?α πλευρ?, απ? την ?λλη σκ?φτομαι ?τι ?σοι δουλε?ουν για τη Google, απ? τον απλ? καθαριστ? ?ω? τον πρ?εδρο τη? εταιρε?α? θα πρ?πει να ε?ναι εξαιρετικ? ?ξυπνα ?τομα. -Μ?λλον ο καθαριστ?? ? η καθαρ?στρια θα καθαρ?ζει τα τζ?μια του Googleplex με β?ση κ?ποιον αλγ?ριθμο.

Α? αναλ?σουμε λοιπ?ν τα 23 σημε?α.

Θα εμπιστευ?σασταν τι? πληροφορ?ε? που παρουσι?ζονται σε αυτ? το ?ρθρο;

Μπορε?τε να απαντ?σετε μ?νοι σα? για το site σα?, δεν χρει?ζεται να ανο?ξετε το site του ΣΥΡΙΖΑ για να πε?τε ?να σ?γουρο ?χι, μια και ?λε? οι πληροφορ?ε? ε?ναι πολιτικ? προπαγ?νδα και ?τσι δεν θα τι? εμπιστευ?σασταν.

?μα λοιπ?ν δεν ?χετε πληροφορ?ε? που ε?ναι ?μπιστε? στο site σα?, μ?λλον δεν θα το εμπιστευτο?ν και οι τελικο? σα? πελ?τε?.

Αυτ? το ?ρθρο ε?ναι γραμμ?νο απ? κ?ποιον ειδικ? ? ερασιτ?χνη που ξ?ρει το θ?μα ? ε?ναι εντελ?? κεν? και δημοσιογραφικ?;

Εννοε? τα ?ρθρα που υπ?ρχουν στην ιστοσελ?δα σα?. Ακ?μα και ηλεκτρονικ? κατ?στημα να ?χετε σ?γουρα χρει?ζεται να ανο?ξετε ?να blog και να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα που θα ε?ναι εξειδικευμ?να και γραμμ?να απ? κ?ποιον ?μπειρο χρ?στη του θ?ματο?.

Μ?πω? η ιστοσελ?δα σα? ?χει διπλ? περιεχ?μενο, περιεχ?μενο που αλληλοκαλ?πτεται ? περιεχ?μενο που δεν χρει?ζεται και απλ?? ?χουν αλλαχτε? επιφανειακ? τα θ?ματα για να πι?σουν ν?ε? λ?ξει? κλειδι?;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου ε?χα γρ?ψει για το λεπτ? περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο που ε?ναι εντελ?? ?χρηστο ? που ?χει γραφτε? μηχανικ? απλ?? και μ?νο για να πι?σουμε μερικ?? ν?ε? λ?ξει? κλειδι?.

Θα δ?νατε ?νετα τα στοιχε?α τη? πιστωτικ?? σα? κ?ρτα? σε αυτ? το site;

Μιλ?με για eshop. Σα? εμπν?ει εμπιστοσ?νη ?τσι ?πω? ε?ναι στημ?νο ? ?χι;

Μ?πω? δεν ε?ναι εμφαν?? η εταιρε?α που το ?χει και το διαχειρ?ζεται; ?μα για οποιαδ?ποτε λ?γο κ?ποιο site ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα σα? κ?νει κλικ με αρνητικ? τρ?πο, μ?λλον το ?διο κλικ κ?νει και στην Google και για αυτ? το ρ?χνει στην κατ?ταξη.

?χει το ?ρθρο ορθογραφικ? ? συντακτικ? λ?θη ? λ?θη μορφοπο?ηση?;

Αν και αρκετ? λ?θη στον κ?δικα που ?χει κ?ποιο site δεν λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? τη Google, τα ορθογραφικ? λ?θη, τα συντακτικ? λ?θη και η κακ? μορφοπο?ηση, λαμβ?νονται υπ?ψιν.

Επ?ση? θα πρ?πει να αναφ?ρουμε ?τι η σωστ? μορφοπο?ηση με κουκ?δε? και αρ?θμηση, σωστ?? παραγρ?φου? και χρ?ση bold και italics ε?ναι ?να? απ? του? πολλο?? παρ?γοντε? SEO που λαμβ?νει σοβαρ? υπ?ψιν η Google.

Ε?ναι τα θ?ματα τη? ιστοσελ?δα? βασισμ?να στα πραγματικ? ενδιαφ?ροντα και τι? αν?γκε? των επισκεπτ?ν τη? ιστοσελ?δα? ? παρ?γετε περιεχ?μενο προσπαθ?ντα? να μαντ?ψετε τι θα ?βγαινε πρ?το στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Πολ? σοφιστικ? ερ?τηση και πολ? στοχευμ?νη ερ?τηση. Θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να site το οπο?ο θα ε?ναι πλο?σιο σε περιεχ?μενο που καλ?πτει τι? αν?γκε? πληροφ?ρηση? του τελικο? χρ?στη και ?χι αυτ? που θ?λετε εσε?? να προβ?λετε.

Επ?ση?, πολλ?? φορ?? στην βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων τα λ?θη που κ?νουμε ε?ναι να γρ?φουμε ?ρθρα με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? ? με β?ση αυτ? που θ?λουμε να φα?νονται στη Google και ?χι με β?ση τι? πραγματικ?? αν?γκε? των υποψ?φιων πελατ?ν μα? ? των αναγνωστ?ν μα?.

?χει το ?ρθρο πρωτ?τυπο περιεχ?μενο ? πληροφορ?ε?, πρωτ?τυπε? αναφορ??, πρωτ?τυπε? ?ρευνε? ? πρωτ?τυπη αν?λυση;

Ε?ναι τα ?ρθρα στο site σα? πρωτ?τυπα;

Η Google εξετ?ζει ?να ?να τα ?ρθρα και τι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα σα? για το αν ?χουν πρωτ?τυπο περιεχ?μενο ? ?χι. Οι αναδημοσιε?σει? και τα αναδημοσιευμ?να ?ρθρα δεν προσφ?ρουν κ?τι στον τελικ? χρ?στη και ?τσι η Google τα υποβαθμ?ζει σταδιακ?.

?μα ?λο το site σα? ?χει διπλ?τυπο περιεχ?μενο ? αναδημοσιευμ?νο περιεχ?μενο, τ?τε δεν ?χετε και μεγ?λε? ελπ?δε? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? να εμφαν?ζεστε στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? παρ?χει προστιθ?μενη αξ?α σε σ?γκριση με ?λλε? σελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

ISTOSELIDA-IPSILIS-POIOTITAS-GOOGLE-3

Το να αναδημοσιε?εται ?να ?ρθρο δεν λ?ει κ?τι. ?μω? ?μα το επεξεργαστε?τε και προσθ?σετε τη δικ? σα? εκδοχ?, τ?τε ?χετε προσφ?ρει κ?τι στον αναγν?στη ? στον επισκ?πτη ? στον τελικ? πελ?τη.

Αυτ? λ?γεται προστιθ?μενη αξ?α. Μπορε?τε επ?ση? να β?λετε και ?λλε? εκδοχ?? τη? ?δια? ιστορ?α? ? να πε?τε την γν?μη σα?. Η γν?μη σα? μετρ?ει και τα προσωπικ? ?ρθρα μετρ?νε π?ρα πολ?.

Δε?τε περισσ?τερα στο personal branding.

?χει ελεγχθε? ποιοτικ? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?;

Ο ?λεγχο? ποι?τητα? ? το quality control που αναφ?ρει εδ? η Google ?χει να κ?νει με το ?μα ξαναδιορθ?σατε την ιστοσελ?δα σα? ω? προ? το περιεχ?μενο. Προφαν?? η Google βλ?πει τι? διορθ?σει? που κ?νετε σε μια ιστοσελ?δα και αυτ? σαν δ?νει π?ντου? στο να χαρακτηρ?σει την ιστοσελ?δα σα? υψηλ?? ποι?τητα?.

Περιγρ?φει το ?ρθρο και τι? δ?ο πλευρ?? τη? ιστορ?α?;

Το να γρ?φουμε διττ? ? αμφιλεγ?μενα ?ρθρα, για παρ?δειγμα θ?ση, αντ?θεση και να καταλ?γουμε στη σ?νθεση θεωρε?ται απ? τη Google υγι?? και καλ? για την ιστοσελ?δα σα? γιατ? δε?χνει δε?γμα ποι?τητα?.

Εφ?σον δεν προτε?νουμε κ?τι ? αξιολογο?με τα θετικ? και τα αρνητικ?, μ?λλον δεν πουλ?με κ?τι ? δεν προωθο?με απροκ?λυπτα το δικ? μα? προ??ν και κατ? συν?πεια παρ?χουμε πρωτογενε?? πληροφορ?ε? που ε?ναι και αξι?πιστε? σε ?να βαθμ?.

Ε?ναι αναγνωρισμ?νη η ιστοσελ?δα ω? αυθεντ?α σε αυτ? το θ?μα;

Το να θεωρε?στε εσε?? ? η ιστοσελ?δα σα? ω? authority page στον τομ?α σα? ε?ναι κ?τι που χρει?ζεται πολ? χρ?νο για να γ?νει. Θα πρ?πει να ?χετε backlinks απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? στον χ?ρο σα? καθ?? και να ?χετε μοναδικ? περιεχ?μενο και να δημοσιε?ετε κ?θε εβδομ?δα σχεδ?ν καινο?ρια ?ρθρα στον τομ?α σα? με μοναδικ? και επικ? περιεχ?μενο.

Το λ?με επικ? περιεχ?μενο γιατ? θα πρ?πει να ε?ναι αντ?στοιχο τη? Ιλι?δα? και τη? Οδ?σσεια?.

Ε?ναι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? γραμμ?νο μαζικ? ? ?χει δοθε? φασ?ν σε ?ναν μεγ?λο αριθμ? συγγραφ?ων ?στε οι σελ?δε? δεν ?χουν προσεχθε? κατ?λληλα;

Το να προσλ?βω ghost writters (συγγραφε?? με ενοικ?αση) δεν ε?ναι μια τωριν? μ?δα ? κ?τι που γ?νεται τα τελευτα?α χρ?νια με την ?νθηση των blogs και των social media. Απ? την αρχα?α εποχ? υπ?ρχαν συγγραφε?? που δ?ναν τα ?ργα του? να γραφτο?ν σε προσωπικο?? βοηθο?? ? σε μαθητ?? του?.

Λ?γεται ?τι ο Σα?ξπηρ ?χει γρ?ψει μ?νο το 40% των ?ργων του, εν? το ?λλο 60% ε?ναι προ??ν συγγραφ?? φασ?ν ? ?λλων συγγραφ?ων που ?βαλαν το ?νομα του για να πουλ?σουν.

?χει συνταχθε? το ?ρθρο σωστ? ? φα?νεται ?τι ?χει γραφτε? στο π?δι ? βιαστικ?;

Το αν γρ?φτηκε ?να ?ρθρο στο π?δι ? ?χει επιμεληθε? σωστ? ε?ναι κ?τι που μπορε? να μαντ?ψει η Google με τον βελτιωμ?νο τη? αλγ?ριθμο. Για να μπορ?σετε και εσε?? να την ξεγελ?σετε θα πρ?πει να τι? αποδε?ξετε ?τι τα ?ρθρα σα? δεν ?χουν γραφτε? στο π?δι και ?τι ?χει γ?νει πιο εκτεταμ?νη δουλει?.

Μπορε?τε να δε?τε το παρακ?τω ?ρθρο σχετικ?: ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΣΑΣ

Για μια αναζ?τηση σχετικ? με την υγε?α, θα εμπιστευ?σασταν τι? πληροφορ?ε? απ? αυτ? το site;

Αυτ? η ερ?τηση στοχοποιε? τι? ιστοσελ?δε? με θ?ματα υγε?α? ειδικ?τερα γιατ? η παραπληροφ?ρηση και τα fakenews σχετικ? με τα παραφ?ρμακα και τι? βιταμ?νε? που πωλο?νται μ?σω ?ντερνετ χωρ?? να ?χουν κ?ποιο αποδεδειγμ?νο αποτ?λεσμα κ?νει θρα?ση.

Η Google προσπαθε? να διαχωρ?σει λοιπ?ν το γεγον?? ?μα ε?στε και εσε?? ?να site που προωθε?τε κ?ποιο ιατρικ? βο?θημα χωρ?? να ?χετε την ?γκριση κ?ποιου φορ?α ? χωρ?? να ?χετε ?ρευνε? που να αποδυκνε?ουν την αποτελεσματικ?τητα του.

Θα αναγνωρ?ζατε αυτ?ν την ιστοσελ?δα ω? αξι?πιστη πηγ? ?ταν αναφ?ρετε με το ?νομα τη?;

Αυτ? ?χει να κ?νει με τι? απλ?? συστ?σει? που δ?νουμε ?λοι καθημεριν? για καλο?? γιατρο??, καλο?? μηχανικο??, καλ? συνεργε?α αυτοκιν?των και ο?τω καθεξ??. Θα συστ?νατε την ιστοσελ?δα σα? ω? αξι?πιστη πηγ? σε τρ?τα ?τομα ? ?χι;

?μα η απ?ντηση ε?ναι ?χι γιατ? και εσε?? οι ?διοι γνωρ?ζετε ?τι δεν ε?ναι ? ?τι αυτ? που γρ?φετε και λ?τε μ?σα στο site σα? δεν ε?ναι 100% σωστ?, τ?τε υπ?ρχει πρ?βλημα και θα πρ?πει να κ?νετε κιν?σει? για να διορθ?σετε το περιεχ?μενο σα?.

Καλ?πτει το ?ρθρο το κυρ?ω? θ?μα πλ?ρω? και κατανοητ?;

?χουμε συνηθ?σει στα ?ρθρα τηλεγραφ?ματα απ? περιοδικ? τη? σ?ου μπιζ που δεν ?χουν κ?ποια αξ?α ?παρξη?. Αυτ? το κριτ?ριο ποι?τητα? απαντ?ει στο ερ?τημα ?μα το ?ρθρο σα? ε?ναι πλ?ρε? και κατανοητ?.

?μα δεν ε?ναι θα πρ?πει να συμπληρ?σετε περιεχ?μενο ? να προσθ?σετε κ?ποιο β?ντεο μ?χρι να γ?νει.

Δ?νει το ?ρθρο μια σε β?θο? αν?λυση ? ενδιαφ?ρουσε? πληροφορ?ε? που ε?ναι π?ραν του προφανο??;

Τα ?ρθρα τ?ρα που ?χουν μια μεγαλ?τερα αν?λυση ? παρ?χουν πληροφορ?ε? που ε?ναι δυσε?ρετε? επιδοτο?νται με ?να μικρ? μπ?νου? ποι?τητα? απ? τη Google και ανεβ?ζουν και ?λο το site μαζ?.

Αν?κει η σελ?δα αυτ? σε αυτ?? που θ?λετε να κ?νετε bookmark, να συστ?σετε ? να την προτε?νεται σε ?ναν φ?λο σα?;

ISTOSELIDA-IPSILIS-POIOTITAS-GOOGLE-4

Θα προσθ?τατε ποτ? την ιστοσελ?δα σα? στα αγαπημ?να μου γιατ? μ?λλον σα? ?ρεσε πολ? και θ?λετε να την ξαναδε?τε και στο μ?λλον ? ?χι;

Συν?θω? ?ταν βρ?σκω κ?ποια ιστοσελ?δα που ?χει κ?τι που μου ?ρεσε πολ?, τη β?ζω στα αγαπημ?να για να την ξαναδ? στο μ?λλον. ?λλε? φορ?? π?λι την προτε?νω και σε φ?λου? ? συνεργ?τε?.

Μ?πω? βλ?πει η Google με τον Google Chrome τα bookmark μα? και τα θεωρε? σ?ματα ποι?τητα? για μια ιστοσελ?δα υψηλ?? ποι?τητα?; Πιθαν?ν.

?χει το ?ρθρο μια τερ?στια ποσ?τητα διαφημ?σεων που σα? αποσπο?ν απ? το κυρ?ω? περιεχ?μενο ? παρεμβα?νουν στο κυρ?ω? περιεχ?μενο;

Τα διαφημιστικ? sites και οι ηλεκτρονικ?? εφημερ?δε? ?χουν ειδικ?? θ?σει? για banners που πολλ?? φορ?? ε?ναι τ?σα πολλ? που μα? αποσπο?ν την προσοχ? απ? το κ?ριο ?ρθρο ? το κ?νουν εντελ?? δυσαν?γνωστο γιατ? μπα?νουν μπροστ? του.

Η Google τιμωρε? τι? υπερβολικ?? διαφημ?σει? σε ?να site και ?μα ?ντω? ?χετε πολλ?? διαφημ?σει? και στο δικ? σα? τ?τε θα πρ?πει να αυξ?σετε το μ?γεθο? του περιεχομ?νου για να αλλ?ξει η αναλογ?α περιεχομ?νου και διαφημ?σεων.

Θα αναμ?νατε να δε?τε αυτ? το ?ρθρο σε ?να ?ντυπο περιοδικ?, εγκυκλοπα?δεια ? βιβλ?ο;

Δ?σκολο να συμβε? αλλ? ?να? πολ? μικρ?? αριθμ?? απ? ?ρθρα σε ιστοσελ?δε? αναδημοσιε?εται και σε ?ντυπη μορφ? σε περιοδικ? και σε εφημερ?δε? ? γ?νεται και βιβλ?ο ακ?μη. Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που ?ρθρα απ? το δικ? μου blog ?χουν αναδημοσιευθε? σε μεγ?λε? εφημερ?δε? και περιοδικ?.

Ε?ναι τα ?ρθρα μικρ? σε μ?γεθο?, ανο?σια ? δεν ?χουν χρ?σιμε? πληροφορ?ε?;

Το να συνεχ?σουμε να παρ?χουμε ?λο και περισσ?τερα junk ?ρθρα δεν προσφ?ρει κ?τι στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? μα? και ε?ναι καθαρ? χ?σιμο χρ?νου.

?μα θ?λετε να χαρακτηριστε?ται ιστ?τοπο? υψηλ?? ποι?τητα? θα πρ?πει να δ?σετε περισσ?τερο χρ?νο σε εσ?? και του? συνεργ?τε? σα? για να δημιουργ?σουν μοναδικ? περιεχ?μενο.

Ε?ναι οι σελ?δε? δημιουργημ?νε? με προσοχ? και με ?μφαση στι? λεπτομ?ρειε? ? ?χι;

Π?λι η Google δ?νει σημασ?α στη λεπτομ?ρεια που ?μω? κ?νει τη διαφορ?. Αυτ?? ε?ναι ο διαχωρισμ?? των ιστοσελ?δων που ?χουν λεπτομερ?? περιεχ?μενο και αυτ?ν που ?χουν χοντροκομμ?νο περιεχ?μενο που δεν προσφ?ρει κ?τι.

Παραπονιο?νται οι χρ?στε? ?ταν βλ?πουν σελ?δε? απ? αυτ? το site;

Τ?ρα, ?να ?λλο αρνητικ? σ?μα ποι?τητα? ε?ναι το να σα? κ?νουν παρ?πονα οι τελικο? χρ?στε? για την ιστοσελ?δα σα? ?τι δεν ε?ναι τ?χα καλ? ? ?τι ε?ναι spam ? οτιδ?ποτε ?λλο. ?μα ?χετε φτ?σει σε αυτ? το σημε?ο, μ?λλον θα πρ?πει να κ?νετε κ?τι για να βελτι?σετε τα πρ?γματα και να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? ?χι πιο αρεστ? αλλ? περισσ?τερο χρ?σιμη στο κοιν? σα?.

?σο πιο χρ?σιμη ε?ναι η ιστοσελ?δα και ?σο πιο πραγματικ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο ?χει, τ?σου? πιο πολλο?? πελ?τε? θα πι?σετε απ? το ?ντερνετ.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε ?μα εντοπ?σετε ?τι το site σα? ε?ναι χαμηλ?? ποι?τητα?;

ISTOSELIDA-IPSILIS-POIOTITAS-GOOGLE-

Τα β?ματα που μπορε?τε να κ?νετε για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα? ?μα αυτ? ε?ναι χαμηλ?? ποι?τητα? ε?ναι π?ρα πολλ?. Θα σα? αναφ?ρω μ?νο τρ?α β?ματα που θεωρ? τα πιο βασικ?.

1. Βελτι?στε τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα χαμηλ?? ποι?τητα?

Αρχικ? θα πρ?πει να αναφ?ρουμε ?τι οι χαμηλ?? ποι?τητα? σελ?δε? που πιθαν?ν να ?χετε στο site σα?, ρ?χνουν την κατ?ταξη ?λη? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Εντοπ?στε ?λε? τι? σελ?δε? χαμηλ?? ποι?τητα? και φροντ?στε να τι? εμπλουτ?σετε με περιεχ?μενο, κε?μενα, β?ντεο, εικ?νε? και συμβουλ?? που θα δ?σουν κ?τι στον τελικ? επισκ?πτη.

2. Συμβουλευτε?τε το Google Webmaster Forum

Για να π?ρετε ιδ?ε? για το τι πρ?πει να κ?νετε, μπορε?τε να συμβουλευτε?τε το Webmaster Forum τη? Google. Θα βρε?τε πολ?τιμε? συμβουλ?? και ιδ?ε? για να κ?νετε το site σα? καλ?τερο αλλ? και να φα?νεται καλ?τερο στη Google χωρ?? να χρειαστε? να ξοδ?ψετε μια περιουσ?α.

Επ?ση? μπορε?τε να υποβ?λετε απευθε?α? ερωτ?σει? στο φ?ρουμ και να π?ρε απαντ?σει? απ? ?λλου? webmasters ? απ? στελ?χη τη? ?δια? τη? Google.

3. Γρ?ψτε ?να ποιοτικ? ?ρθρο μια φορ? την εβδομ?δα

Ε?τε ?χετε ?να μεγ?λο εταιρικ? site ε?τε ?χετε ?να μικρ? eshop, ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? και ταυτ?χρονα θεωρηθε?τε ιστ?τοπο? υψηλ?? ποι?τητα? στη Google, ε?ναι να το ρ?ξετε στο blogging.

Ω? φανατικ?? blogger και εγ?, ?χω αφιερ?σει π?ρα πολ? χρ?νο για να γρ?ψω δεκ?δε? χρ?σιμα και μοναδικ? ?ρθρα ?πω? αυτ? εδ? με σκοπ? να διαφωτ?σω και να βοηθ?σω ?λου? εσ?? να αναβαθμ?σετε τι? ιστοσελ?δε? σα?, αλλ? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Τελει?νοντα? θα ?θελα να υπογραμμ?σω την μεγ?λη αξ?α των ποιοτικ?ν backlinks στο να φα?νεται το site σα? ω? ποιοτικ? site στη Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?σο πιο ποιοτικ? ε?ναι τα backlinks που συλλ?γετε, τ?σο πιο ποιοτικ? φα?νεται και το site σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για του? Οδηγο?? για webmasters τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看