ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

DIGITAL MARKETING SEO GREECE-1

Πω? να ξεκιν?σετε με το digital marketing στο ?ντερνετ

Το SEO ε?ναι μ?ρο? εν?? μεγαλ?τερου κομματιο? που λ?γεται digital marketing ? ψηφιακ? μ?ρκετινγκ στα Ελληνικ?. ?λλοι συν?νυμοι ?ροι του digital marketing ε?ναι το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ? το διαδικτυακ? μ?ρκετινγκ και το online marketing.

Για κ?ποιον που ξεκιν?ει σ?μερα με την ιστοσελ?δα του στο ?ντερνετ και θ?λει να την ανεβ?σει στην Google για να αποκτ?σει την πολυπ?θητη επισκεψιμ?τητα που θα του φ?ρει ?σοδα το digital marketing ε?ναι ?να τερ?στιο κεφ?λαιο και ?χει τ?τοια ?κταση που ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να βρει την ?κρη του ν?ματο? για να ξεκιν?σει απ? κ?που.

Για να μπορ?σουμε να β?λουμε τα πρ?γματα σε μια σειρ? και για να δημιουργ?σουμε μια πετυχημ?νη και ολοκληρωμ?νη καμπ?νια στο ?ντερνετ ξεκιν?ντα? απ? το μηδ?ν, θε?ρησα καλ?? να αναπτ?ξω αυτ? το θ?μα.

Διαβ?στε παρακ?τω για να δε?τε τι περι?χει μια ολοκληρωμ?νη στρατηγικ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

Τι ε?ναι το digital marketing;

Εξ ορισμο? το digital marketing ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι προωθητικ?? εν?ργειε? μ?ρκετινγκ που γ?νονται με σκοπ? την α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? και των πωλ?σεων μ?σω του ?ντερνετ.

Υπ?ρχουν πολλο? ?λλοι θεωρητικο? ορισμο? και επιστημονικ? τεκμηριωμ?νοι για το τι ε?ναι μ?ρκετινγκ και μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ που για πρακτικο?? και μ?νο λ?γου? δεν μα? αφορο?ν σ?μερα.

Ο στ?χο? λοιπ?ν του digital marketing ε?ναι να καταφ?ρει μ?σα απ? τη φαρ?τρα των ενεργει?ν του να σα? μεγιστοποι?σει τα ?σοδα απ? το ?ντερνετ.

Το digital marketing χωρ?ζεται για αυτ? το σκοπ? σε κ?ποιε? ?λλε? κατηγορ?ε? που κ?θε μ?α περι?χει μερικ?? προωθητικ?? εν?ργειε?. ?λε? οι κατηγορ?ε? μαζ? συνθ?τουν την πλ?ρη στρατηγικ? ψηφιακο? μ?ρκετινγκ που θα πρ?πει να ακολουθ?σει μια πετυχημ?νη ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση.

Ο τροχ?? του digital marketing

noob-online-marketing-wheel

Ο πιο πλ?ρη? και κατατοπιστικ?? οδηγ?? που ?χω μελετ?σει στο ?ντερνετ και κατ?φερε να συγκεντρ?σει και τι? 8 κατηγορ?ε? ενεργει?ν μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ε?ναι ο Noob Guide to Online Marketing που τον ?χει δημοσιε?σει η εταιρε?α Unbounce σε συνεργασ?α με την Moz.com τον Φεβρου?ριο του 2011.

Τα βασικ? στοιχε?α του οδηγο? Online Marketing ε?ναι:

 • Η στρατηγικ? digital marketing ε?ναι μια καμπ?νια ?ξι μην?ν και δεν γ?νονται ?λα σε ?να μ?να.
 • Θα πρ?πει την κ?νηση να την στ?λνετε στι? σελ?δε? προορισμο? (landing pages) στι? σελ?δε? εγγραφ?? δηλαδ? ? σελ?δε? πωλ?σεων και να μην κατευθ?νετε τον επισκ?πτη στην πρ?τη σελ?δα μ?νο ?πω? κ?νουν π?ρα πολλ? site μ?χρι σ?μερα.
 • Η στρατηγικ? μ?ρκετινγκ αποτελε?ται απ? 8 επιμ?ρου? κατηγορ?ε?. Θα πρ?πει να επιλ?ξετε τουλ?χιστον μ?α προωθητικ? εν?ργεια απ? κ?θε κατηγορ?α ? και περισσ?τερε? για να ε?ναι η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? πλ?ρη?, αλλι?? θα ?χετε αφ?σει κεν? που σ?γουρα θα τα καλ?ψουν οι κοντινο? και οι μακρινο? ανταγωνιστ?? σα?.

Ποιε? ε?ναι οι οχτ? κατηγορ?ε? του digital marketing;

Οι οχτ? κατηγορ?ε? προωθητικ?ν ενεργει?ν και εργαλε?ων του digital marketing ε?ναι οι παρακ?τω:

 • Social Media Marketing
 • Email Marketing
 • Lead Generation
 • Organic (SEO/SEM)
 • Conversion Optimization
 • Analytics
 • Content Marketing
 • Pay Per Click (PPC)

Παρακ?τω θα αναλ?σουμε μ?α μ?α τι? επιμ?ρου? κατηγορ?ε? και θα δο?με πω? συνδ?εται η μ?α με την ?λλη και ?λε? μαζ? με το SEO ? την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων.

Αν και ο οδηγ?? γρ?φτηκε το 2011, παραμ?νει ακ?μα και σ?μερα κλασσικ?? αν και πολλ? πρ?γματα σ?μερα ?χουν ενσωματωθε? ? το ?να εμπερι?χει το ?λλο.

Λ?γο ? πολ? ?χω αναπτ?ξει ?λα τα επιμ?ρου? θ?ματα του online marketing μ?σα στην ιστοσελ?δα μου πλην του Pay Per Click (PPC advertising στη Google) στο Google Adwords συγκεκριμ?να. Ο μοναδικ?? λ?γο? που δεν προτε?νω τη χρ?ση του Google Adwords ε?ναι λ?γω τη? μηδαμιν?? του απ?δοση? στο SEO και στα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Με ?λλα λ?για θεωρ? ?τι το Google Adwords ε?ναι ακριβ? στη χρ?ση του σε αντ?θεση με ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα ?πω? αυτ? του Facebook ? του Twitter.

Για να δε?τε ?μω? τι? επιμ?ρου? κατηγορ?ε? του Online Marketing θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Social Media Marketing

Για το social media marketing ?χουν γραφτε? π?ρα πολλ? και στην ιστοσελ?δα μου ?χω αφιερ?σει ειδικ? κατηγορ?α ?ρθρων σχετικ? με αυτ?.

Γενικ? μιλ?ντα?, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε τα social media για να αυξ?σουμε την επισκεψιμ?τητα προ? την ιστοσελ?δα μα? αλλ? και για να μαζ?ψουμε υποψ?φιου? πελ?τε? και να μην αναλωθο?με απ? αυτ?.

Προσοχ? λοιπ?ν, το facebook και τα κοινωνικ? μ?σα δεν ε?ναι το παν αλλ? ?να εργαλε?ο δουλει??.

Τα β?ματα που θα πρ?πει να ακολουθ?σουμε για να στ?σουμε μια πετυχημ?νη καμπ?νια στα social media ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Δημιουργ?στε το brand σα?
 2. Φτι?ξτε τη σελ?δα σα? στο facebook
 3. Χρησιμοποι?στε το facebook advertising
 4. Δημιουργ?στε το Google Plus προφ?λ σα?
 5. Δημιουργ?στε τη σελ?δα Google For Business
 6. Δημιουργ?στε το Twitter profile σα?
 7. Δημιουργ?στε προφ?λ στο LinkedIn, Pinterest, YouTube
 8. Συνδ?στε την ιστοσελ?δα σα? με ?λα τα μ?σα
 9. Κοινοποι?στε την ιστοσελ?δα σα? και τι? εσωτερικ?? σελ?δε? σε ?λα τα μ?σα

Τα social Media ε?ναι ?ρρηκτα δεμ?να με το SEO και πολλ? απ? αυτ? αποτελο?ν παρ?γοντε? του ?διου του αλγορ?θμου τη? Google.? Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τα social media στα ?ρθρα:

Email Marketing

Το email marketing αποτελε? απ? μ?νο του ?να μοναδικ? και πολ? πειστικ? καν?λι πωλ?σεων και αγορ?ν αντ?στροφα.

Ο λ?γο?;

Γιατ? χρει?ζεστε περισσ?τερε? απ? μ?α επισκ?ψει? στην ιστοσελ?δα σα? του ?διου υποψ?φιου πελ?τη για να αγορ?σει κ?τι απ? εσ??. Θα πρ?πει ο επισκ?πτη? να μπει στην ιστοσελ?δα σα? περισσ?τερε? απ? μ?α φορ??, οι ειδικο? λ?νε απ? 7 ?ω? 12 για να σα? εμπιστευτε? και να ψων?σει κ?τι απ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ? να σηκ?σει το τηλ?φωνο και να σα? καλ?σει.

Απ? τη στιγμ? που κ?ποιο? ν?ο? επισκ?πτη? εισ?ρχεται στην ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να υπ?ρχει ?να κ?νητρο για να εγγραφε? στην λ?στα με το newsletter σα? αλλι?? ?μα δεν γ?νει πελ?τη? αμ?σω? θα τον χ?σετε για π?ντα.

Το remarketing ε?ναι ?να? ακριβ?? και λ?θο? τρ?πο? για να ξαναφ?ρετε τον πελ?τη π?σω στην ιστοσελ?δα σα?. Ο πιο οικονομικ?? και συν?μα πιο ?ξυπνο? τρ?πο? ε?ναι το email marketing γιατ? ?χει απ? μ?νο του πολ? υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν.

?τσι θα πρ?πει να επιλ?ξετε μια εταιρε?α email marketing ?πω? η Mailchimp ? η Aweber για παρ?δειγμα και να δημιουργ?σετε την πρ?τη λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και το πρ?το newsletter με συχν?τητα μια? εβδομ?δα?.

Καλ? θα ?τανε να κ?νετε A/B τ?στινγκ για να δε?τε ποια emails ?χουν μεγαλ?τερη απ?δοση και να κρατ?σετε μ?νο τη θεματολογ?α που μαζε?ει τα περισσ?τερα κλικ.

Επ?ση? το email marketing σα? ανεβ?ζει κατακ?ρυφα και στο SEO.

Lead Generation

Το lead generation ε?ναι το μ?ζεμα σε εισαγωγικ? υποψηφ?ων αγοραστ?ν ? δυνητικ?ν πελατ?ν. Αυτ? μπορε? να γ?νει εν μ?ρει μ?σα απ? τη λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ?μω? μπορε? να γ?νει και με ?λλου? τρ?που? ?πω? με φ?ρμε? εγγραφ??, με φ?ρμε? ζ?τηση? προσφορ?ν, απ? τα social media και γενικ? απ? οποιονδ?ποτε φυσικ? ? ηλεκτρονικ? τρ?πο.

Προσωπικ? χρησιμοποι? τη σελ?δα ζητ?στε προσφορ? για να μαζ?ψω ζητ?σει? υπηρεσι?ν απ? υποψ?φιου? πελ?τε?.

Γενικ? ?μω? κ?θε ε?δο? και κ?θε αντικε?μενο στο ?ντερνετ ?χει την δικ? του ιδιομορφ?α και θα πρ?πει να προσαρμ?ζεστε στην αγορ? σα? για να μαζ?ψετε υποψ?φιου? πελ?τε?.

Organic (SEO/SEM)

Το SEO ε?ναι το αγαπημ?νο μου θ?μα γιατ? κ?θε μ?ρα ασχολο?μαι με αυτ? και γενικ? μετ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?ναι η δε?τερη προτεραι?τητα μου στην εταιρε?α μου.

Τα βασικ? σημε?α του SEO ε?ναι η δημιουργ?α περιεχομ?νου που εδ? εμπερι?χεται σε ?λλη κατηγορ?α, η δημιουργ?α backlink, το τεχνικ? SEO και γενικ? η βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? με κ?θε τρ?πο για να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εμπειρικ? και μ?νο θα πρ?πει να σα? αναφ?ρω ?τι το SEO ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?μερα για να αναπτ?ξετε την επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ.

Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα ε?ναι το καλ?τερο ε?δο? επισκεψιμ?τητα? στο ?ντερνετ και ?χει το υψηλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν καθ?? και τα μεγαλ?τερα κ?ρδη αν? κλικ.

Θα πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη σα? προτεραι?τητα συγκριτικ? με ?λε? τι? ?λλε? κατηγορ?ε? του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Conversion Optimization

Το Convertion Optimization ? Conversion Rate Optimization (CRO) ε?ναι η βελτιστοπο?ηση των μετατροπ?ν των υποφ?φιων επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Κατ? κ?ριο λ?γο ?χει να κ?νει με την βελτιστοπο?ηση των σελ?δων του site σα? για να επιλ?ξετε ποια σελ?δα μετατρ?πει περισσ?τερου? επισκ?πτε? σε πελ?τε?.

Αυτ? η διαδικασ?α λ?γεται δοκιμ?? Α/Β, πολυπαραγοντικ?? δοκιμ?? ?ταν πρ?κειται για περισσ?τερε? απ? μ?α ?μοιε? σελ?δε? κτλ.

Θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψη σα? στην α?ξηση του ποσοστο? μετατροπ?ν την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, τι? λ?ξει? κλειδι? που πουλ?νε και ?να σωρ? ?λλου? παρ?γοντε? ?πω?:

 • Αρχιτεκτονικ? τη? ιστοσελ?δα?
 • Διαδικασ?α αγορ?ν
 • Κατανοητ? γραφικ?
 • Χρηστικ?τητα ιστοσελ?δα?
 • Ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα?

Δεν πρ?πει να πα?ρνετε αψ?φιστα την διαδικασ?α τη? ηλεκτρονικ?? π?ληση?. Μπε?τε στο μυαλ? των πελατ?ν σα? και σκεφτε?τε ?πω? σκ?φτονται και αυτο?.

Θα αγορ?ζατε ποτ? απ? το δικ? σα? ιστοσελ?δα? ?στω και κ?τι;

Αν ?χι, θα πρ?πει επειγ?ντω? να κ?νετε ?λε? τι? διορθ?σει? που χρει?ζονται για να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? πιο φιλικ? προ? τον χρ?στη, πιο φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βελτι?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν.

Analytics

Αναγκαστικ? το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ γ?νεται μ?νο ?ταν μπορο?με να θ?σουμε στ?χου? και να μετρ?σουμε τα αποτελ?σματα του?. Χρειαζ?μαστε κ?ποιο εργαλε?ο μ?τρηση? τη? επισκεψιμ?τητα? και τη? συμπεριφορ?? του χρ?στη στην ιστοσελ?δα μα?.

Το στατιστικ? πακ?το που προτε?νω ε?ναι τα Google Analytics τα οπο?α θεωρο?νται ω? τα πιο αξι?πιστα και αναλυτικ? μ?χρι στιγμ??.

Καλ? θα ?τανε να εγκαταστ?σετε τα Google Analytics στην ιστοσελ?δα σα?, να καταχωρ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στα Google Webmaster Tools και στη συν?χεια να ορ?σετε στ?χου? πωλ?σεων και μετατροπ?ν μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Η σωστ? στοχοθ?τηση και η παρακολο?θηση των στ?χων σα? ε?ναι αναγκα?α για να ξ?ρετε ποια κατε?θυνση θα π?ρετε και τι θα κ?νετε για να του? πετ?χετε.

Content Marketing

Το content marketing ε?ναι η δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου για την ιστοσελ?δα σα?.

Επειδ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν με περιεχ?μενο, ε?ναι υποχρεωτικ? για να ανεβο?με σε αυτ?? αλλ? και για να κερδ?σουμε την εμπιστοσ?νη των υποψ?φιων πελατ?ν μα? να δημιουργ?σουμε σωστ? και κατ?λληλο περιεχ?μενο που ζητ?ει η αγορ? μα?.

Το καταλληλ?τερο πρ?γραμμα δημιουργ?α? περιεχομ?νου στο ?ντερνετ ε?ναι το WordPress και ω? συν?πεια ε?ναι το καλ?τερο λογισμικ? για να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα και ανεβε?τε στη Google.

Μερικ? απ? τα β?ματα που θα πρ?πει να κ?νετε στην παραγωγ? περιεχομ?νου ε?ναι

 • να δημιουργ?σετε ?ναν ηλεκτρονικ? οδηγ? ? ?να δωρε?ν ebook
 • να γρ?φετε μ?α φορ? την εβδομ?δα στο εταιρικ? σα? blog
 • να διαμοιρ?ζετε το περιεχ?μενο σα? στα social media
 • να δημιουργ?σετε τι? δικ?? σα? φωτογραφ?ε?, γραφικ? ? infographics
 • να δημιουργ?σετε το δικ? σα? εταιρικ? β?ντεο και να το διαμοιρ?σετε στα social media video channels

Τ?λο? θα πρ?πει να βελτι?σετε το περιεχ?μενο των ?δη υπαρχ?ντων σελ?δων, ?ρθρων, προ??ντων προσθ?τοντα? και ?λλο περιεχ?μενο.

Pay Per Click (PPC)

Το pay per click ε?ναι η διαφημιστικ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? με πληρωμ?νη διαφ?μιση αν? κλικ. Μπορε? να ξεκιν?σει το κ?στο? του κλικ απ? μερικ? λεπτ? και να φτ?σει μερικ? ευρ?, οπ?τε θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? γιατ? μπορε? να αναλ?σετε ?λον το προ?πολογισμ? σα? σε μερικ? κλικ ?σκοπα.

?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σχετικ? καινο?ρια και δεν ?χει αν?βει ακ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει για να φ?ρετε ν?ου? επισκ?πτε? και για να προσελκ?σετε ν?ου? πελ?τε? να χρησιμοποι?σετε την πληρωμ?νη διαφ?μιση.

Το καλ?τερο μ?σο για να ξεκιν?σετε θεωρ? ?τι ε?ναι το facebook και οι διαφημ?σει? σε αυτ?.

Καλ? θα ?τανε να δημιουργ?σετε μερικ?? διαφημ?σει? για να στε?λετε κ?σμο στι? landing pages, στι? σελ?δε? προορισμο? και ?χι στην αρχικ? σα? σελ?δα.

Αφ?στε τι? διαφημ?σει? να τρ?ξουν για μερικ?? μ?ρε? και μετ? κρατ?στε αυτ?ν ? αυτ?? που ?χουν την μεγαλ?τερη απ?δοση.

Προσωπικ? χρησιμοποι? το facebook ω? διαφημιστικ? μ?σο και ?χω κρατ?σει το διαφημιστικ? κ?στο? σχετικ? χαμηλ? με 4 λεπτ? το κλικ.

?μα τα βρε?τε σκο?ρα και δεν ξ?ρετε πω? να ξεκιν?σετε, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου ? να ζητ?σετε μια προσφορ? για υπηρεσ?ε? digital marketing.

Το digital marketing δεν κ?νει Παπ?δε?

 

DIGITAL MARKETING KANEI PAPADES-1

Αντ? επιλ?γου θα ?θελα να αναφ?ρω ?τι το digital marketing δεν κ?νει απ? μ?νο του Παπ?δε?. Το digital Marketing ε?ναι απλ?? ?να? μπο?σουλα? για να βοηθ?σει την ιστοσελ?δα μα? να αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα? ? κ?νηση ειδικ? ?ταν κ?ποιο? ξεκιν?ει σ?μερα και ε?ναι εντελ?? ?σχετο? με το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

Στ?χο? του ε?ναι να σα? κ?νει εσ?? του? ?διου? ειδικο?? στην διαχε?ριση τη? ιστοσελ?δα? σα? για να μπορ?σετε να αποκτ?σετε το θεωρητικ? υπ?βαθρο που με την εξ?σκηση θα σα? οδηγ?σει στο επιθυμητ? αποτ?λεσμα.

Β?βαια δεν σημα?νει πω? θα μπορ?σετε απ? τη μ?α μ?ρα στην ?λλη να μεταμορφωθε?τε σε γκουρο? του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ, ?λα χρει?ζονται τον χρ?νο του?. Και δεν χρει?ζεται να γ?νετε εσε?? ο ειδικ?? γιατ? ο επιχειρηματ?α? στο ?ντερνετ θα πρ?πει να ?χει γν?σει? γενικ?? παιδε?α? για να μπορ?σει να αναθ?σει την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σε κ?ποιον τρ?το ε?τε υπ?λληλο, ε?τε εταιρε?α μ?ρκετινγκ.

?μω? για να παρακολουθ?σει κ?ποιο? την πορε?α τη? καμπ?νια? του στο ?ντερνετ θα πρ?πει να ?χει τι? απαρα?τητε? γν?σει? και την εμπειρ?α για να μπορ?σει να εξ?γει τα απαρα?τητα συμπερ?σματα και να κ?νει τι? διορθ?σει? ?ταν και εφ?σον χρει?ζεται.

Η α?ξηση των γν?σεων σα? για το ?ντερνετ και πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι απαρα?τητη προ?π?θεση για την επιβ?ωση σα? ηλεκτρονικ? αλλ? και για την οικονομικ? σα? ευμ?ρεια σ?μερα και για π?ντα.

Πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα να αποκτ?σετε μια συνολικ? εικ?να για το μ?ρκετινγκ τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το digital marketing

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Κ?ριε Γι?ννη, βασικ? συγχαρητ?ρια.

  ?χω διαβ?σει π?ρα πολλ? απ? τα ?ρθρα σα? γιατ? ε?ναι π?ρα πολλ? ?ντω? και ?χετε π?ρα πολ? μεγ?λο ?γκο περιεχομ?νου στα ελληνικ? πρ?γμα που ε?ναι κομματ?κι δ?σκολο για κ?ποιον να το αφομοι?σει.

  Σα? θαυμ?ζω γιατ? γνωρ?ζεται το αντικε?μενο SEO και Web Design και ?ντω? ξ?ρετε καλ? το τι γ?νεται.

  Επ?ση?, ?χετε μεταδοτικ?τητα.

  Ουφ! Το ε?πα και αυτ? και τ?ρα βλ?πω ?τι απ? το SEO επεκτειν?μαστε στο digital marketing που ?πω? λ?τε ε?ναι σημαντικ?τερο γιατ? ε?ναι ?λο το ?ργο που πρ?πει να κ?νει κανε?? στην ιστοσελ?δα του για να δει περισσ?τερα και γρηγορ?τερα αποτελ?σματα.

  Ποια μ?θοδο? προτε?νετε ω? πρ?τη απ? ?λα αυτ?; Απ? που ξεκιν?ει κ?ποιο?;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看