ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

EPAGGELMATIAS-SEO-PROFESSIONAL

Π?? θα βρω ?ναν καλ? επαγγελματ?α στο SEO;

Σ?γουρα ?σοι γνωρ?ζετε ?τι η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στη Google καθορ?ζεται απ? μερικο?? παρ?γοντε? κατ?ταξη? και δεν ε?ναι τυχα?ο γεγον?? να ?χετε αντιληφθε? ?τι κ?ποιε? ιστοσελ?δε? τα πηγα?νουν καλ?τερα απ? κ?ποιε? ?λλε?.

Συν?θω? αυτ?? οι ιστοσελ?δε? που φα?νονται στην πρ?τη θ?ση τη? Google ?χουν προωθηθε? απ? κ?ποιον επαγγελματ?α στο SEO με σωστ? και επαγγελματικ? τρ?πο.

Επειδ? ?μω? δεν υπ?ρχει κ?ποια πιστοπο?ηση ? κ?ποιο πανεπιστ?μιο που να χρει?ζεται να τελει?σει κ?ποιο? για να θεωρηθε? ?τι ε?ναι σωστ?? επαγγελματ?α? στο SEO, ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να ξεχωρ?σει κ?ποιο? που δεν γνωρ?ζει αρκετ? απ? το αντικε?μενο κ?ποιον ερασιτ?χνη στην προ?θηση ιστοσελ?δων απ? ?ναν ?λλον που παρ?χει επαγγελματικ?? υπηρεσ?ε? SEO επ? πληρωμ?.

Για αυτ? το σκοπ? σα? παραθ?τω τ?σσερα πρ?γματα που θα πρ?πει να κοιτ?ξετε πριν επιλ?ξετε ?ναν επαγγελματ?α τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων.

1 Βγα?νει ο ?διο? πρ?το? στη Google με τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? για την κατηγορ?α του;

Ο κλ?δο? μα? χαρακτηρ?ζεται με μερικ?? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? ?πω? και κ?θε κλ?δο? στο ?ντερνετ ?πω? προ?θηση ιστοσελ?δων, SEO, seo expert, ειδικ?? SEO, ΣΕΟ, SEO GOOGLE κτλ.

?ρα για να βρε?τε κ?ποιον που ε?ναι επαγγελματ?α? στο χ?ρο του μ?λλον θα πρ?πει να βγα?νει τουλ?χιστον για μια απ? αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και ?χι να μην φα?νεται καθ?λου.

Επαγγελματ?ε? που δεν ?χουν ιστοσελ?δα, δεν ?χουν καμ?α κατ?ταξη στη Google και παρ?λα αυτ? αυτοδιαφημ?ζονται για τα κατορθ?ματα του? δεν ε?ναι επαγγελματ?ε?.

Τ?ρα ξ?ρω τι θα μου πε?τε, ?τι το σπ?τι του μ?στορα ε?ναι ?φτιαχτο. Ναι αλλ? υπ?ρχει και η αντ?θετη παροιμ?α που λ?ει δ?σκαλε τι δ?δασκε? και λ?γο δεν εκρ?τει?.

Επειδ? πρ?κειται για την επιχε?ρηση σα? και επειδ? μ?λλον η βιωσιμ?τητα τη? θα εξαρτηθε? κατ? πολ? απ? την επιτυχ?α του SEO που θα κ?νετε, ?σω? να πρ?πει να το σκεφτε?τε δ?ο φορ?? πριν αναθ?σετε σε κ?ποιον γνωστ? ? κ?ποιον που σα? συστ?θηκε ω? ειδικ?? σε κ?τι.

2 Δεν θα πρ?πει να κατηγορε? ?λλου? συναδ?λφου? επαγγελματ?ε? SEO

Το SEO δεν ε?ναι πολιτικ? και ?μα κ?ποιο? ειδικ?? στο SEO που ε?ναι πετυχημ?νο? ?χει σ?μερα χρ?νο για να κατηγορ?σει ?λλου? συναδ?λφου?, δεν ε?ναι ειδικ??. Το κρ?νω εξ ιδ?ων, χωρ?? να θ?λω να πω ?τι ε?μαι πετυχημ?νο? και ?λλοι δεν ε?ναι γιατ? απλο?στατα δεν με ενδιαφ?ρει τι κ?νουν οι ?λλοι.

Ε?μαι τ?σο απασχολημ?νο? με τι? δουλει?? μου και του? πελ?τε? μου -και τον εαυτ? μου μαζ?- που δ?σκολα θα ασχοληθ? με κ?ποιον ?λλον ?στω και για μια στιγμ?.

Αλλ? συμβα?νει το αντ?θετο και οι ?λλοι ασχολο?νται μαζ? μου.

Βασικ? αποφε?γω τι? κατηγορ?ε?, τι? αντιπαραθ?σει?, το τρ?λινγκ γιατ? απλ?? και μ?νο δεν υπ?ρχει χρ?νο? για κ?τι τ?τοιο γιατ? ε?μαστε σε μαραθ?νιο αγ?να ταχ?τητα? που δεν ?χει επιστροφ?.

Προσ?ξτε λοιπ?ν κ?θε επαγγελματ?α του SEO τι ?θο? ?χει στα επαγγελματικ? θ?ματα. Σεβ?μαστε ?λου? του? επαγγελματ?ε? στον χ?ρο καλο?? και κακο??.

3 Πρ?πει να ε?ναι αυτ?φωτο?

Κ?θε μ?ρα ανακαλ?πτω δεκ?δε? μεγ?λε? δ?θεν εταιρε?ε? στον χ?ρο μα? που με ?χουν κλ?ψει τα κε?μενα αυτο?σια απ? την ιστοσελ?δα μου, με ?χουν κλ?ψει τι? ιδ?ε? και δι?φορα ?λλα πρ?γματα. Το ξ?ρω ?τι δεν θα μου δ?σουν βραβε?ο που με επ?λεξαν για να με λογοκλ?ψουν, ωστ?σο με τιμ? σαν πρ?ξη.

Αυτ? β?βαια γ?νεται καθημεριν? και παντο?, ο ?να? κλ?βει τον ?λλον στο ?ντερνετ με ξεχωριστ? ευκολ?α.

?μω? κ?θε επαγγελματ?α? του SEO θα πρ?πει να μπορε? να σταθε? μ?νο? του και να ?χει κ?τι να σα? προσφ?ρει. Θα πρ?πει να τον ρωτ?σετε, κ?νετε μ?νο? σα? SEO, γρ?φετε ?ρθρα εσε?? ? τα αναθ?τετε σε τρ?του?;

Με ?λλα λ?για ε?στε εσε?? ο ειδικ?? που κ?νει τη δουλει? ? απλ?? ε?στε ?να? πωλητ?? υπηρεσι?ν SEO;

Κ?θε επαγγελματ?α? του SEO ε?ναι καλ?? σε κ?τι, ?λλο? ε?ναι στον κ?δικα, ?λλον στην ε?ρεση backlinks, ?λλο? στο να γρ?φει κε?μενα και ?ρθρα.

?μω? θα πρ?πει τουλ?χιστον στα βασικ? τεχνικ? θ?ματα να ?χει ?χι μ?νο ?λε? τι? γν?σει? που απαιτο?νται αλλ? και την υψηλ? εποπτε?α ?λων των πραγμ?των αλλι?? δεν υπ?ρχει ελπ?δα να γ?νει καλ? η δουλει? σα?.

?λο και κ?τι θα π?ει στραβ? και δεν θα ξ?ρει καν?ναν τι ε?ναι αυτ? και γιατ?.

4 Πρ?πει να ζει απ? αυτ?

Δεν ξ?ρω ποιοι απ? εσ?? ?χετε κ?νει laser στα μ?τια σα?; Ο γιατρ?? που σα? ?κανε την εγχε?ριση ζο?σε απ? αυτ?ν την δουλει? ? παρ?λληλα ?κανε και ?λλε? δουλει??, για παρ?δειγμα δο?λευε delivery σε πιτσαρ?α τα απογε?ματα ? βοηθο?σε και τη μ?να του στο προποτζ?δικο;

?σοι απ? εσ?? ?χετε ?δη κ?ποιον part timer στο SEO, ?ρθε η ευκαιρ?α να αλλ?ξετε. Καλ? το part time αλλ? το part time SEO φ?ρνει και part time αποτελ?σματα.

Επαγγελματ?α? του SEO σημα?νει ?τι ζω απ? αυτ? γιατ? ασχολο?μαι κ?θε μ?ρα με αυτ? και ?τσι ?χω αποτελ?σματα απ? αυτ?.

?μα δεν ασχοληθ? μια μ?ρα και με το SEO δεν ?γινε και τ?ποτα, ?μα δεν ασχοληθ? μια εβδομ?δα με το SEO, π?λι δεν ?γινε και τ?ποτα, ?μω? ?μα περ?σει ?να? μ?να? χωρ?? να κ?νω κ?τι στο SEO, μ?λλον θα το μ?θετε γιατ? θα δε?τε αλλαγ?? στην κατ?ταξη.

Τ?ρα πω? μπορε? κ?ποιο? να βασ?ζεται στο part time SEO ε?ναι πολ?πλοκη διαδικασ?α που δεν εξηγε?ται με λ?για.

Το ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν εξαντλε?τε με τ?σσερα βασικ? πρ?γματα, αλλ? πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα να βγ?λετε τα συμπερ?σματα σα? για το τι θα πρ?πει να κ?νετε ?μα και εσε?? επιθυμε?τε κ?ποιον συνεργ?τη στην προ?θηση SEO που να ?χει υπευθυν?τητα, γν?σει? και εμπειρ?α.

Ζητ?στε προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Ζητ?στε σ?μερα μια προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?τε περισσ?τερα για του? επαγγελματ?ε? στο SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看