ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BACKLINKS ANTAGONISTES-1

Π?? να βρε?τε τα Backlinks των Ανταγωνιστ?ν σα?

Γνωρ?ζω τη θ?ση σα?, ?χετε κ?νει τα π?ντα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ?χετε βελτιστοποι?σει την ιστοσελ?δα σα? για τι? λ?ξει? κλειδι?, ?χετε προσλ?βει την καλ?τερη εταιρε?α SEO με του? πιο εξειδικευμ?νου? ειδικο?? και φυσικ? ?χετε ξοδ?ψει ?να κ?ρο λεφτ? για να μπε?τε σε ?λου? του? οδηγο?? στο ?ντερνετ.

Εκτ?? αυτο?, η κειμενογρ?φο? σα? (blogger στα ελληνικ?) γρ?φει και ποστ?ρει κ?θε μ?ρα ?ρθρα στο blog τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? του κ?κου.

Μια μικρ? αναζ?τηση στη Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε εδ? και μ?νε? σα? επιστρ?φει κ?τι που φοβ?σασταν: ?λοι οι ανταγωνιστ?? σα? και οι ιστοσελ?δε? του? να ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των τη? Google και εσε?? να ε?στε μ?λι? και μετ? β?α? στο 10 αποτ?λεσμα, στο τ?ρμα κ?τω τη? πρ?τη? σελ?δα? μην πω ?τι στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? ε?στε στην δε?τερη σελ?δα π?σω απ? ?λου? του? ?λλου?.

Καταλαβα?νω το ?γχο? σα? και την σ?γχυση σα?, ?μω? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δεν εξαρτ?νται απ? το τι κ?νετε μ?νο εσε??, αλλ? απ? το τι πιστε?ει η Google και επειδ? δεν μπορε?τε να π?ρετε τηλ?φωνο την Google και να την παρακαλ?σετε να σα? ανεβ?σει 5 θ?σει? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα, μ?λλον θα πρ?πει να ακολουθ?σετε ?λλη φιλοσοφ?α σε αυτ? το θ?μα.

Γιατ? χρειαζ?μαστε την αν?λυση ανταγωνισμο? στο SEO;

Θα πρ?πει να κ?νετε αν?λυση ανταγωνισμο??για να διαπιστ?σετε για ποιο λ?γο ε?ναι πιο μπροστ? στη Google οι ανταγωνιστ?? σα? και ?χι εσε??.

Και επειδ? κατ? 70% η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? εξαρτ?ται απ? τα backlinks, θα πρ?πει στην αν?λυση ανταγωνισμο? να εστιαστο?με στο να βρο?με πια backlinks ?χουν οι ανταγωνιστ?? μα?. ?χι ?λοι οι ανταγωνιστ?? μα? αλλ? αυτο? που μα? περν?νε σε κατ?ταξη στην Google.

Τα β?ματα λοιπ?ν τη? αν?λυση? ανταγωνισμο? θα πρ?πει να ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Να βρε?τε την ?δη υπ?ρχουσα κατ?ταξη των ανταγωνιστ?ν σα? για τι? ?δη υπ?ρχουσε? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν ?μεσα
 • Να βρε?τε ποιο? ε?ναι πρ?το? στην κατ?ταξη για την βασικ? λ?ξη κλειδ?
 • Να βρε?τε τα backlinks που ?χει ο πρ?το? και βγα?νει με την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?
 • Να αντιγρ?ψετε και εσε?? ?σα backlinks μπορε?τε

Τα τ?σσερα παραπ?νω β?ματα ε?ναι ιδια?τερα ειδικευμ?να και ?πω? καταλαβα?νετε η ?διαδικασ?α αυτ? ε?ναι πολ? χρονοβ?ρα και μπορε? να κρατ?σει εβδομ?δε? ?σω? και μ?νε?. Τα αποτελ?σματα τη? δεν ε?ναι π?ντα τα αναμεν?μενα γιατ? εν? μπορε? να ?χετε τα ?δια backlinks με τον πρ?το ανταγωνιστ? σα? ceteris paribus (που σημα?νει ?τι ?λοι οι ?λλοι παρ?γοντε? κατ?ταξη? παραμ?νουν σταθερο?, περιεχ?μενο, social signals, domain authority κτλ) και π?λι δεν θα ?χετε και οι δ?ο την ?δια θ?ση.

Κ?ποιο? θα ε?ναι πρ?το? και κ?ποιο? θα ε?ναι δε?τερο? στην κατ?ταξη για την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?.

Οπ?τε θα πρ?πει να γνωρ?ζετε απ? πριν ?τι ?να ποσοστ? επιτυχ?α? 80% με 90% ε?ναι ανεκτ? και ?τι μ?λλον θα πρ?πει να κ?νετε κ?τι παραπ?νω απ? του? ανταγωνιστ?? σα? ?για να ε?στε σ?γουροι ?τι θα του? ξεπερ?σετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Βρε?τε την ?δη υπ?ρχουσα κατ?ταξη των ανταγωνιστ?ν σα? στη Google

Α? υποθ?σουμε ?τι η λ?ξη κλειδ? ε?ναι το Web Design, κ?νοντα? μια αν?νυμη περι?γηση στη Google μπορο?με να δο?με ποια ιστοσελ?δα βγα?νει πρ?τη. Στη συν?χεια μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε το SEO Powersuite και συγκεκριμ?να το Ranktracker για να δο?με τι? θ?σει? τι? δικ?? μα? αλλ? και των ανταγωνιστ?ν μα?

Να βρε?τε τα backlinks που ?χει ο πρ?το?

Στη συν?χεια θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε το πρ?γραμμα Link Assistant που περι?χεται στο πακ?το SEO Powersuite?και το οπο?ο ?ρχεται και με ?κπτωση ?ω? και 40% αν?λογα με τι ?κδοση?θα το αγορ?σουμε.

LINK-ASSISTANT-PM

Στο Link assistant μπορο?με να δο?με ?χι μ?νο ποια backlinks ?χει ο πρ?το? ανταγωνιστ?? μα?, αυτ?? που βγα?νει στην πρ?τη θ?ση τη? Google, αλλ? να κ?νουμε και link prospecting, αφο? το ?διο το πρ?γραμμα μα? δ?νει σε πολλ?? περιπτ?σει? και το αντ?στοιχο email του διαχειριστ? τη? ιστοσελ?δα? με την οπο?α συνδ?εται ο ανταγωνιστ?? μα?.

Β?βαια αυτ? μπορο?με να το βρο?με και μ?νοι μα? ψ?χνοντα? μ?σα στην επικοινων?α? τη? ιστοσελ?δα? με το backlink.

Αντιγρ?ψετε και εσε?? ?σα backlinks μπορε?τε

Στη συν?χεια θα πρ?πει α αντιγρ?ψουμε ?σα backlink μπορο?με. Με την ?ννοια αντιγρ?φω backlink εννοο?με ?τι θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε ? να κερδ?σουμε με κ?ποιον τρ?πο ?σα περισσ?τερα backlinks με τη λ?ξη κλειδ? που στοχε?ουμε απ? τα υποψ?φια site με τα οπο?α συνδ?εται ο ανταγωνιστ?? μα?.

Θα μπορ?σουμε να κερδ?σουμε ?λα τα backlinks που ?χει και αυτ??; ?χι β?βαια, αλλ? σ?γουρα θα μπορ?σουμε να κερδ?σουμε μερικ?.

Θα μα? ανεβ?σει η Google αμ?σω? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

?τι θα ανεβο?με και θα κερδ?σουμε κ?ποιε? θ?σει? ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο. Ωστ?σο, αυτ? η διαδικασ?α χρει?ζεται απ? 15 ημ?ρε? ?ω? μ?νε? για να ευδοκιμ?σει και αυτ? γιατ? δεν φθ?νει μ?νο να ταξινομ?σει η Google τα backlinks μα? για να μπορ?σει να μα? ανεβ?σει στην κατ?ταξη αλλ? και να παλι?σουν.

?να? πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO και κατ?ταξη? που πα?ζει πολ? σημαντικ? ρ?λο ε?ναι και η ηλικ?α των backlinks που ?χει κ?ποια ιστοσελ?δα. ?σο πιο παλι? τα backlinks σα?, τ?σο πιο ισχυρ? ε?ναι και τ?σο μεγαλ?τερη ισχ? ?χουν στην γενικ? σα? κατ?ταξη.

Κ?θε backlink περν?ει ?να link juice στην ιστοσελ?δα σα? απ? την ιστοσελ?δα προορισμο?. Αυτ? το link juice ?χει πολλ?? παραμ?τρου? που διαβ?ζει και αναγνωρ?ζει η Google ?στε να αποφασ?σει ποια θ?ση θα δ?σει στην ιστοσελ?δα σα?.

Αυτο? οι παρ?μετροι ε?ναι το domain authority τη? ιστοσελ?δα? που δ?νει το backlink, η παλαι?τητα, η σχετικ?τητα, ο αριθμ?? των συνολικ?ν εξερχ?μενων backlinks τη? σελ?δα?, η θ?ση του backlink μ?σα στο κε?μενο, τα social media signals τη? σελ?δα? με το backlink κτλ.

Δημιουργ?στε περισσ?τερα ποιοτικ? backlinks

Επειδ? ?μω? σε κ?θε περ?πτωση δεν μπορ?σετε να αντιγρ?ψετε ?λα τα backlinks του πρ?του ανταγωνιστ? σα? ?τι και να κ?νετε, θα πρ?πει και εσε?? να δημιουργ?σετε λ?γα περισσ?τερα backlinks απ? αυτ?ν.

Τα backlinks θα πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ? και δημιουργημ?να με το χ?ρι. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? το θ?μα στο ?ρθρο: ?Τι κ?νει ?να backlink να μοι?ζει αλλ? και να ε?ναι ποιοτικ?;

Καλ?τερα να στοχε?σετε στην ποι?τητα παρ? στην ποσ?τητα. Στο να δημιουργ?σετε δηλαδ? καλ?τερα 100 ? 200 backlinks με το χ?ρι με κ?ποιο σταθερ? ρυθμ?, ?πω? 20 κ?θε εβδομ?δα παρ? να μπε?τε σε κ?ποια φρεν?ρη αλλ? αβ?βαιη διαδικασ?α μαζικ?? παραγωγ?? backlinks με κ?ποιο μηχανικ? τρ?πο.

Μην ξεχν?τε ?τι ?να backlink παραμ?νει ?να backlink και ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να αποκτηθε? απ? εσ?? τ?σο πιο ψηλ? θα σα? ανεβ?σει γιατ? θα ε?ναι εξ?σου δ?σκολο και για του? ανταγωνιστ?? σα? να το αντιγρ?ψουν.

?πω? καταλαβα?νετε δεν κολλ?με μπρ?κια στην προ?θηση ιστοσελ?δων, γιατ? κ?θε σελ?δα που φιγουρ?ρει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google ?χει κερδ?σει επ?ξια αυτ? τη θ?ση με αγ?να και κ?πο.

Μακ?ρι ?μω? να κολλο?σαμε μπρ?κια γιατ? θα ?ταν ευκολ?τερο απ? το να δημιουργο?με backlinks.

?λλα SEO?tools για να κατασκοπε?σετε τον ανταγωνισμ?

Εκτ?? απ? την πολ?τιμη πλατφ?ρμα SEO Powersuite με το πρ?γραμμα Link Assistant που ε?ναι ιδια?τερα αξι?πιστο και σα? δ?νει ?να σημαντικ? ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα, υπ?ρχουν και ?λλα εργαλε?α SEO, τα περισσ?τερα δυστυχ?? ? ευτυχ?? επ? πληρωμ? για να μπορ?σετε να κατασκοπε?σετε τον ανταγωνισμ? και αν βρε?τε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα?.

Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι τα παρακ?τω.

Ahrefs

AHREFS-BACKLINKS_CHECKER-1

To Ahrefs ε?ναι ?να πραγματικ? εκπληκτικ? εργαλε?ο για να δε?τε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα?, και σα? δ?νει αρκετ?? πληροφορ?ε? ?πω? η ημερομην?α απ?κτηση? του backlinks και ?μα ?ντω? υπ?ρχει μ?χρι σ?μερα ? ?χει χαθε? ? ?χει αφαιρεθε? απ? ανθρ?πινο χ?ρι.

AHREFS-BACKLINKS_CHECKER-2

?μω? με 82€ περ?που το μ?να για την κατ?τερη ?κδοση που σα? επιτρ?πει να βλ?πετε κ?θε εβδομ?δα τα αποτελ?σματα σχετικ? με τα backlinks που ?χουν αποκτ?σει οι ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι λ?γο φαρμακε?ο για κ?ποιο μ?σο site και μ?νο ?σοι ασχολο?νται πολ? σοβαρ? με το SEO ?πω? εμε?? τυχα?νει να πληρ?νουν κ?θε μ?να αυτ? το τ?μημα.

Majestic

MAJESTICSEO

 

Εκτ?? απ? το Ahrefs, ?να ?λλο online SEO tool για να δε?τε την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι το Majestic το οπο?ο δεν ?ρχεται και αυτ? δωρε?ν και ?πω? θα δε?τε ?χει εντελ?? διαφορετικ? αποτελ?σματα απ? ?τι το Ahrefs.

?σω? με την χρ?ση του να μπερδευτε?τε χειρ?τερα αντ? να ξεδιαλ?νετε την υπ?θεση. Ο λ?γο? που σα? το αναφ?ρω ε?ναι απλ?? και μ?νο να επισημ?νω την ?παρξη του.

Ο πιο ασφαλ?? τρ?πο? ?μω? για να βρε?τε τα backlinks των ανταγωνιστ?ν σα? ε?ναι μ?σω του Link Assistant απ? την πλατφ?ρμα SEO Powersuite και μετ? το Ahrefs.

?μα επεκταθε?τε περισσ?τερο σε ?λλα εργαλε?α SEO, μ?λλον θα χ?σετε το χρ?νο σα? και θα σπαταλ?σετε του? π?ρου? σα? ?σκοπα.

Δε?τε περισσ?τερα για τα ποιοτικ? backlinks και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη καλημ?ρα,

  Σε ευχαριστο?με πολ? για τι? πολ?τιμε? συμβουλ?? σου.Τι εννοε?? ?μω? να αντιγρ?ψουμε τα backlinks του ανταγωνισμο?; Με ποιον τρ?πο θα μπορο?σε να γ?νει κ?τι τ?τοιο; Θα βοηθο?σε ιδια?τερα ε?ν μα? ?δινε? και κ?ποιο παρ?δειγμα (υποθετικ? ? μ?)

  Καλ? συν?χεια ??

  Μαν?λη?

  Απ?ντηση
 • Τι ρ?λο πρ?πει να δ?σω σε κ?ποιον, για να ανεβ?ζει δικ? του ?ρθρα , δικ?? του φ?το στο σαιτ και κε?μενα?

  Αλλα δεν θ?λω να εχει πρ?σβαση σε οτιδιποτε αλλο οπω? plugins αρθρα που εχω γραψει εγω σαν administrator σε οτιδιποτε αλλο που δεν ειναι δικο του δεν θελω να εχει προσβαση στο wordpress site μου

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看