ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που θα σα? φ?ρνει χιλι?δε? επισκ?πτε? τη μ?ρα

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα σε μια ιστοσελ?δα και θα πρ?πει κ?θε site να στ?νεται γ?ρω απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που ?χει η αγορ? στ?χο? σα?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? λαμβ?νουν υπ?ψη του? δ?ο βασικ? κριτ?ρια ?ταν πρ?κειται για την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?:

 • την σχετικ?τητα του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? με τον ?ρο αναζ?τηση? και
 • την σημαντικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?

Οι λ?ξει? κλειδι? δ?νουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?να ισχυρ? σ?μα σχετικ?τητα? του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? για αυτ? και θα πρ?πει να χρησιμοποιο?νται σωστ? και με τρ?πο.

?μα μ?χρι στιγμ?? σα? μπ?ρδευε η χρ?ση και η πολυπλοκ?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο για να β?λετε σε τ?ξη τι? σκ?ψει? σα?.

 

Πω? να επιλ?ξετε τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?

Επιμ?νω πολ? στην επιλογ? των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν γιατ? με αυτ? τον τρ?πο θα μπορ?σετε να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? ορατ? στον κ?σμο.

Η σωστ? επιλογ? των λ?ξεων κλειδι?ν επηρε?ζει σημαντικ? την εμφ?νιση και θ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να σχεδι?σετε απ? πριν τι? λ?ξει? κλειδι? με β?ση το πω? σα? ψ?χνει ο κ?σμο? στο ?ντερνετ.

Για παρ?δειγμα αν ε?στε φαρμακε?ο στην Αθ?να με ?δρα το Χαλ?νδρι, θα πρ?πει να αναρωτηθε?τε πω? θα σα? ψ?χνει κ?ποιο? για να σα? βρει.

Αν ?χετε ηλεκτρονικ? κατ?στημα, θα πρ?πει να εμπλουτ?σετε πολ? τι? λ?ξει? κλειδι? σα?, αν ?μω? δεν ?χετε και βασ?ζεστε μ?νο στι? γεωγραφικ?? αναζητ?σει?, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε ?λου? του? γεωγραφικο?? ?ρου? για παρ?δειγμα:

 • Φαρμακε?α Αθ?να,
 • Φαρμακε?α Χαλ?νδρι
 • Φαρμακε?α Αττικ?

και να συμπεριλ?βετε και του? ?μορου? δ?μου? και περιοχ??.

Ξεκιν?στε κ?νοντα? μια αν?λυση του τι προσφ?ρετε

Δημιουργ?στε μ?α λ?στα των προ??ντων και υπηρεσι?ν που θεωρε?τε σημαντικ? για την επιχε?ρησ? σα? και τοποθετ?στε τα σε σειρ? προτεραι?τητα?, αν?λογα με τη σημασ?α του?.

Σε αυτ?ν την περ?πτωση θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε ?να φ?λλο εργασ?α? του excel ? κατ? προτ?μηση του OpenOffice που ?χει πλ?ρη συμβατ?τητα με ?λε? τι? εκδ?σει? των Windows και ε?ναι και δωρε?ν.

Το OpenOffice ε?ναι το αγαπημ?νο μου πρ?γραμμα που χρησιμοποι? ?ταν πρ?κειται για επεξεργασ?α των λ?ξεων κλειδι?ν και κ?θε φορ? που κατασκευ?ζω μια ιστοσελ?δα με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? ? που κ?νω βελτιστοπο?ηση μια ιστοσελ?δα? ? βελτιστοπο?ηση εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Στο φ?λλο εργασ?α? του OppenOffice Calc λοιπ?ν θα πρ?πει να φτι?ξετε μια λ?στα με ?λε? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και τα παρ?γωγα ? συν?νυμα του? καθ?? και με τι? σελ?δε? και με τα URL με τα οπο?α στοχε?ετε σε αυτ?.

Χρησιμοποιε?τε παραλλαγ?? των λ?ξεων τη? λ?στα?

Σκεφτε?τε συν?νυμ? των λ?ξεων κλειδι?ν.

Συντομογραφ?ε? μπορε? να υπ?ρχουν και θα πρ?πει να χρησιμοποιο?νται και αυτ??.

Ο πληθυντικ?? μπορε? να χρησιμοποιηθε? παρ?λληλα με τον ενικ?, επ?ση? οι διαφορετικ?? πτ?σει? και οι φρ?σει? κλειδι? ε?ναι και αυτ?? μ?σα στο παιχν?δι τη? σωστ?? χρ?ση? των λ?ξεων κλειδι?ν.

Η χρ?ση και ελληνικ?ν αλλ? και λατινικ?ν βοηθ?ει π?ρα πολ? στο να πι?σετε μερικ?? αμφιλεγ?μενε? λ?ξει? κλειδι?.

Μην π?φτετε ?μω? στην παγ?δα τη? δ?θεν σημασιολογικ?? αναζ?τηση? γιατ? τ?χα ?χει γ?νει ο αλγ?ριθμο? τη? Google σημασιολογικ?? και δεν χρει?ζεστε ?τσι λ?ξει? κλειδι?.

Μπορε? ο αλγ?ριθμο? τη? Google να ?χει γ?νει πιο σημασιολογικ?? αλλ? ακ?μα βασ?ζεστε στι? λ?ξει? κλειδι? ω? ?ρου? αναζ?τηση?.

Η Google ακ?μα δεν μπορε? να μαντ?ψει σωστ? για το ακριβ?? περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μα? και για αυτ? θα πρ?πει να τη βοηθ?με ?σο μπορο?με με τη χρ?ση λ?ξεων κλειδι?ν.

Πω? να διατυπ?σετε σωστ? τι? λ?ξει? κλειδι?

Οι λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι πολ? γενικ?? παρουσι?ζουν δι?φορε? δυσκολ?ε?. Αυτ? συμβα?νει κυρ?ω? δι?τι θα πρ?πει να καταβ?λετε μεγ?λη προσπ?θεια για να διατηρ?σετε σελ?δε? που περι?χουν γενικο?? ?ρου? στην πρ?τη θ?ση.

Επ?ση?, ?ντα? λιγ?τερο κερδοφ?ροι, οι γενικο? ?ροι ?χουν την τ?ση να οδηγο?ν στη σελ?δα σα? επισκ?πτε? που δεν ε?ναι σ?γουροι για το τι αναζητο?ν. Ε?ναι πολ? πιθαν? αυτο? οι επισκ?πτε? να μην κ?νουν αγορ?? απ? εσ??, τουλ?χιστον ?χι χωρ?? πρ?τα να συγκρ?νουν δι?φορε? εναλλακτικ?? λ?σει?.

Θα πρ?πει οι ?ροι σα? και οι λ?ξει? κλειδι? να ε?ναι διατυπωμ?νοι στον πληθυντικ? κατ? προτ?μηση ? και στον ενικ? και στην ονομαστικ? πτ?ση.

Χρησιμοποι?στε τα κατ?λληλα προγρ?μματα ε?ρεση? λ?ξεων κλειδι?ν

Κ?νετε χρ?ση ηλεκτρονικ?ν εργαλε?ων που μπορο?ν να σα? βοηθ?σουν με τι? λ?ξει?-κλειδι?, ?πω? για παρ?δειγμα το Google Adwords Keyword Planner .

Μπορε?τε επ?ση? να χρησιμοποι?σετε τα εργαλε?α ε?ρεση? λ?ξεων κλειδι?ν ?πω? Google Trends, Soovle και übersuggest .

Αυτ? ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και δεν απαιτε?ται κ?ποια συνδρομ? για να τα χρησιμοποι?σετε.

Επ?ση? μπορε?τε να δε?τε τι? παρεμφερε?? αναζητ?σει? ? τι? δημοφιλε?? αναζητ?σει? στην σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google. Οι παρεμφερε?? αναζητ?σει? ε?ναι τ?ρμα κ?τω στην σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Φρ?σει? κλειδι? ? long tail keywords

Τα long tail keywords ε?ναι οι λεγ?μενε? φρ?σει? κλειδι?. Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?, συν?θω? τρει? με τ?σσερι? λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με τι? οπο?ε? ?μα κ?νουμε αναζ?τηση στην Google μα? βγ?ζει πιο στοχευμ?να και ραφιναρισμ?να αποτελ?σματα.

Για παρ?δειγμα η λ?ξη κλειδ? μπορε? να ε?ναι κατασκευ? ιστοσελ?δων, οι φρ?σει? κλειδι? ?μω? μπορε? να ε?ναι πολ? περισσ?τερε?:

 • οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • ποιοτικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων Αθ?να
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress
 • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε τεχνολογ?α bootstrap
 • κατασκευ? βελτιστοποιημ?νων ιστοσελ?δων

Και οι συνδυασμο? ε?ναι απερι?ριστοι ?πω? και η ελληνικ? γλ?σσα.

Το ξ?ρω ?τι ε?ναι πιο συναρπαστικ? να στοχε?ουμε σε λ?ξει? κλειδι? που ?χουν 5.000 αναζητ?σει? την ημ?ρα ? ακ?μα και 500 αναζητ?σει? την ημ?ρα. Στην πραγματικ?τητα ?μω?; οι πιο δημοφιλ?? ?ροι αναζ?τηση? δεν αποτελο?ν περισσ?τερο απ? το 30% των συνολικ?ν αναζητ?σεων στο ?ντερνετ.

Το υπ?λοιπο 70% που ε?ναι και οι φρ?σει? κλειδι?, μα? δ?νει τι? χιλι?δε? των μοναδικ?ν αναζητ?σεων που κ?νουν οι ?νθρωποι κ?θε μ?ρα. Αυτ?? ο αριθμ?? των αναζητ?σεων με φρ?σει? κλειδι? μπορε? να ε?ναι πολ? μικρ?τερο?, αλλ? αποτελε? την πλειοψηφ?α του συνολικο? ?γκου αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να βλ?πετε το δ?σο? που ε?ναι το πλ?θο? των συνδυασμ?ν αναζητ?σεων και να μην εστι?ζεστε μ?νο στο δ?ντρο.

Πο? θα πρ?πει να τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι?

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? για να στε?λετε ?να ισχυρ? σ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σχετικ? με την σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

 • Στο ?νομα και τη διε?θυνση (URL), η οπο?α διε?θυνση URL ε?ναι πολ? σημαντικ? και θα πρ?πει να περι?χει οπωσδ?ποτε τη λ?ξη κλειδ? στα ελληνικ? ? στα λατινικ?
 • Στον τ?τλο και περιγραφ?
 • Στον υπ?τιτλο
 • Στο κυρ?ω? κε?μενο
 • Στα ον?ματα και την εναλλακτικ? περιγραφ? των εικ?νων
 • Στι? ετικ?τε? των ?ρθρων
 • Στι? meta keywords κ?θε σελ?δα?

Σχετικ? με την πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ?, αυτ? θα πρ?πει να κυμα?νεται μεταξ? του 1% και του 4%. Αυτ? σημα?νει πω? αν ?χετε λ?γο παραπ?νω ? παρακ?τω δεν θα π?θετε και τ?ποτα ιδια?τερο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δεν θα σα? τιμωρ?σουν και δεν θα σα? θεωρ?σουν spammers.

Αφιερ?στε μ?α σελ?δα για κ?θε λ?ξη κλειδ?

Επειδ? η Google ?χει το κριτ?ριο τη? διασπορ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?, που σημα?νει ?τι επιτρ?πει για κ?θε σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (SERP) μ?νο ?να μοναδικ? domain, δηλαδ? για κ?θε site ?χουμε μ?νο μ?α σελ?δα ταξινομημ?νη για κ?θε λ?ξη κλειδ?, θα πρ?πει να αφιερ?νουμε για κ?θε λ?ξη κλειδ?, μ?α σελ?δα απ? το site μα?.

Μην νομ?ζετε ?τι απλ?? δηλ?νετε τι? λ?ξει? κλειδι? κ?που ? στην ?δια τη Google.

Θα πρ?πει για να ταξινομ?σει η Google μια συγκεκριμ?νη σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? να ?χουν συμβε? οπωσδ?ποτε τρ?α πρ?γματα τα οπο?α δεν ε?ναι σ?μπτωση:

 1. Θα πρ?πει να ?χετε φτι?ξει μια σελ?δα ? ?ρθρο ? προ??ν με την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?
 2. Θα πρ?πει να ?χετε συμπεριλ?βει τη λ?ξη κλειδ? στο URL και στα ?λλα σημε?α τη? σελ?δα?, ?πω? ετικ?τε?, τ?τλοι Η1, Η2 και
 3. Θα πρ?πει να ?χετε φτι?ξει backlinks με τη λ?ξη κλειδ? που σα? ενδιαφ?ρει προ? την συγκεκριμ?νη σελ?δα

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι?

Στο ?ντερνετ δεν υπ?ρχει ?ριο και μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε χιλι?δε? λ?ξει? για την ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε?τε να σκεφτε?τε και να οργαν?σετε δεκ?δε? μην πω ?πειρου? συνδυασμο?? με τι? πιο απ?στευτε? φρ?σει? και λ?ξει? και να εμπλουτ?σετε ?σο μπορε?τε το περιεχ?μενο σα? με ν?α κε?μενα και ν?ε? λ?ξει?.

Η σωστ? στρατηγικ? SEO ξεκιν?ει π?ντα απ? το περιεχ?μενο και ?χει στ?χο να μεγαλ?σει το ε?ρο? και την κλ?μακα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? στα οπο?α θα εμφαν?ζεται και το site σα?.

Πιστε?ω ?τι δεν ?τανε πολ? δ?σκολο για να κατανο?σετε τη σωστ? χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν.

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? αυτ? η κοινοποι?στε το στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για τι? λ?ξει? κλειδι?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • ?ταν αναγρ?φει στην ιστοσελ?δα μου ..ηλεκτρικ? ποδ?λατο η ηλεκτρικ? σκο?τερ η αναπηρικ? αμαξ?δια ..και δεν το εμφαν?ζει πουθεν?,το σαιτ μου ειναι εδ? και ?να χρ?νο νεκρ?,ο ?νθρωπο? που ?φτιαξε την ιστοσελ?δα μου τα ?χει πα?ξει και δεν μπορε? να με βοηθ?σει ?λω
  θα την ανακαλ?ψτε σε κ?τι τελε?ω? ?σχετο με το αντικε?μενο μου, σε ηλεκτρικ?? γουρο?νε?,τη δ?πλωμα για γουρο?νε?,τρ?τροχα ποδ?λατα
  θ?λω την βο?θεια σου Γι?ννη ,ε?μαι πολ? απελπισμ?νο? και ?χασα πολ? χρ?μα μ?χρι τ?ρα
  ευχαριστω , ,

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Τ?σο, π?ρα πολλο? αντιμετωπ?ζουν προβλ?ματα στο να τοποθετ?σουν σωστ? τι? λ?ξει? κλειδι? μ?σα στην ιστοσελ?δα του? ?στε να του? χαρακτηρ?σει η Google σωστ? για το αντικε?μενο του?. Ωστ?σο μπορε?? να με καλ?σει? στο τηλ?φωνο και να συζητ?σουμε περαιτ?ρω το θ?μα.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看