ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Π?? να βρω domain name

για την ν?α μου ιστοσελ?δα, blog ? e-shop και να βγω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google χωρ?? να ξοδ?ψω μια περιουσ?α!

Καταρχ??, θα πρ?πει να επιλ?ξω ?ναν παρ?χο φιλοξεν?α? που να ε?ναι ο ?διο? με την εταιρε?α που θα κατοχυρ?σω το domain name μου. Στα ελληνικ? ?νομα χ?ρου. Αυτ? θα με γλιτ?σει απ? πολ? κ?πο και γραφειοκρατ?α. ?σω? και χρ?ματα κ?ποιε? φορ??, μια και οι εταιρε?ε? web hosting ?χουνε κατ? καιρο?? προσφορ?? στα domain names με τα πακ?τα φιλοξεν?α?.

Μετ? το επικ? ?ρθρο: Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting No2 και αφο? παραθ?τω του? λ?γου? για του? οπο?ου? κ?ποιο? πρ?πει να επιλ?ξει μια σοβαρ? εταιρε?α web hosting, προσωπικ? προτε?νω την Top Host. Και αυτ? γ?νεται γιατ? ε?ν δεν π?θει? δεν θα μ?θει?.

domain name

Επ?ση? μετ? απ? το προηγο?μενο β?ντεο SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?! Πολλο? απ? εσ?? θεωρο?ν την επιλογ? domain name μεγ?λο πρ?βλημα και την αναζ?τηση σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν ακ?μα μεγαλ?τερο. Αφο? το ζητ?σατε, ?κατσα κι ?φτιαξα αυτ? το β?ντεο για να μπορ?σω να βοηθ?σω κ?θε ?ναν απ? εσ?? στο ξεκ?νημα του στο ?ντερνετ να βρει ?να σωστ? domain name.

θα ?θελα να σα? επισημ?νω την προσοχ? ?τι το ?ρθρο δεν αποτελε? απομαγνητοφ?νηση του β?ντεο. Διαφορετικ?? πληροφορ?ε? περι?χει το β?ντεο, διαφορετικ?? το ?ρθρο. Πρ?πει να τα δε?τε και τα δ?ο. Και το ?ρθρο, αλλ? και το β?ντεο για την επιλογ? domain name. Ε?ναι σετ ? αλλι?? 2 σε 1!

Η μεγ?λη αν?λυση οδηγε? σε παρ?λυση και αναβλητικ?τητα

Π?? να βρω domain name

Η μεγ?λη αν?λυση οδηγε? σε παρ?λυση και αναβλητικ?τητα. Ο?τω? ? ?λλω? ?να domain name σ?μερα δεν στοιχ?ζει και τ?σα πολλ?. Μπορε?τε να αγορ?σετε περισσ?τερα απ? ?να domain names και να τα χρησιμοποι?σετε ?λα για το ?διο site ? να τα παρκ?ρετε σε κ?ποιο κ?ριο domain name που ?δη ?χετε.

Πολλ?? φορ?? οι εταιρε?ε? που ?χουν κατοχυρωμ?να εμπορικ? σ?ματα, κατοχυρ?νουν και τα αντ?στοιχα domain names με πολλ?? καταλ?ξει?. Μ?νο η εταιρε?α Apple ?χει κατοχυρωμ?να π?νω απ? 1.000 domain names για χ?ρε? ? για προ??ντα και υπηρεσ?ε? που παρ?χει.

Το domain name που θα επιλ?ξετε πρ?πει να ε?ναι πρωτ?τυπο

Τα τρ?α χαρακτηριστικ? που πρ?πει να ?χει το domain name που θα επιλ?ξω ε?ναι:

 1. Να ταυτ?ζεται με τη λ?ξη κλειδ?. Αυτ? ε?ναι το λεγ?μενο exact match και ε?ναι μ?α απ? τι? αρχαι?τερε? στρατηγικ?? SEO. Η τα?τιση του domain name θα σα? οδηγ?σει, εφ?σον σχετ?ζεται η ιστοσελ?δα σα? με τη λ?ξη κλειδ? με μαθηματικ? ακρ?βεια στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.
 2. Να ε?ναι σχετικ? με την υπηρεσ?α ? προ??ν που παρ?χω στην ιστοσελ?δα μου. Η σχετικ?τητα πα?ζει πολ? μεγ?λο ρ?λο στο αν θα πουλ?ει το site μου ? ?χι.
 3. Να ?χει η λ?ξη κλειδ? που θα επιλ?ξω για ?νομα χαμηλ? ανταγωνισμ? και π?νω απ? 10.000 αναζητ?σει? στην Google.

 

Γιατ? να φτι?ξω μια ιστοσελ?δα σε WordPress

Υπ?ρχουν πολλο? λ?γοι γιατ? πρ?πει να προτιμ?σω να φτι?ξω την ιστοσελ?δα μου σε WordPress ? να επιλ?ξω κ?τι ?λλο. Εγ? θα σα? παραθ?σω αριθμητικ? 7 μ?νο λ?γου?:

 1. Ε?ναι ?τοιμο για SEO, ειδικ? ε?ν αγορ?σετε τα κορυφα?α Θ?ματα για SEO
 2. ?χει ?πειρε? δυνατ?τητε?, γ?νεται e-shop, blog αλλ? και εταιρικ? site!
 3. Ε?ναι δωρε?ν!
 4. Μαζ? σα? δ?νω τον οδηγ? WordPress σε 24 ?ρε? για να φτι?ξετε μ?νοι σα? την ιστοσελ?δα σα?!
 5. Υπ?ρχει η μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν που το υποστηρ?ζει με δωρε?ν αλλ? και premium πρ?σθετα για WordPress
 6. ?χει ?ψογη αρχιτεκτονικ? και γραφικ? περιβ?λλον και
 7. Ε?ναι πολ? ε?κολο στη χρ?ση! ?μα ακολουθ?σετε τον οδηγ? μου WordPress σε 24 ?ρε?, θα μπορ?σετε πραγματικ? σε 24 ?ρε? να ?χετε φτι?ξει ?να πλ?ρω? λειτουργικ? site!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google:

Μια τελευτα?α συμβουλ? για σα? που διαβ?σατε αυτ? το πολ?τιμο ?ρθρο μ?χρι το τ?λο?, πρ?τον γραφτε?τε σ?μερα στη λ?στα μου και δε?τερον, κατοχυρ?στε τα domain name σα? για πολλ? χρ?νια. Π?νω απ? 5 τουλ?χιστον.

Η μακροχρ?νια κατοχ?ρωση αποτελε? παρ?γοντα SEO για την Google και ναι ε?ναι ?να? απ? του? 200 και πλ?ον παρ?γοντε? που αποτελε?τε ο αλγ?ριθμ?? τη? σ?μερα!

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

6 Σχ?λια. Leave new

 • Σταματη? Φρεζαδο?
  11 Φεβρου?ριο? 2019 2:16 πμ

  Γεια σου φιλε Γιαννη, πρωτα απο ολα ευχαριστουμε που ξοδεψε? χρονο για να εξηγισει? με λεπτομεριε? ολα αυτα για τι? ιστοσελιδε?. Ποτε δεν ειχα ασχοληθει με προγραμματα και ιστοσελιδε?, αλλα τωρα χρειαστικε να ανοιξω μια ιστοσελιδα μπα? και ξεκινησω τη δικη μου επειχηρη.
  Θα ηθελα να ξερω αν υπαρχει μια περιπτωση να ανοιξω μια ιστοσελιδα χωρι? να πληρωνω το μηνα καποιο παγιο. Βασικα θα ηθελα να μπορει ο αλλο? να με βρει μεσο google οπου και να εχω μια απλη σελιδα με μερικε? φωτογραφιε? (σε πειρπτωση που παιζει ρολο, τοτε ισω? 2-4 φωτογραφιε?.) και καποιε? πληροφοριε? για την επιχειρηση. Μπορει? να μου στειλει? ενα εmail στο stam.88.sf@gmail.com και να μου πει? ποσο θα κοστιζε το ανοιγμα μια? απλη? σελιδα? και αν υπαρχει πιθανοτητα να μην εχει καποια μηνιαια χρεωση?
  Ευχαριστω.

  Απ?ντηση
 • ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ,ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Απ?ντηση
 • Παναγι?τη? Παναγι?του
  18 Ιανου?ριο? 2017 1:16 μμ

  Καλησπ?ρα κ.Διβρ?μη.
  Θ?λω να φτι?ξω μια ιστοσελ?δα που να φα?νεται παγκοσμ?ω?.Θ?λω να διαφημ?ζω οικ?πεδα και σπ?τια,?λα ε?ναι για π?ληση και ενοικ?αση.Δηλ?δη κ?τι σαν μεσ?τη?.Θ?λω να φτι?ξω ενα ωρα?ο και σοβαρ? website και να φα?νεται και να μπορ? να το διαφημ?σω σε μεγαλο?? servers ευρωπη αμερικη αυστραλια σαουδικη αραβια.¨εχω το υλικο και θελω να ξεκιν?σω.Με το koomla ?χω ασχοληθε? αλλα ?χι τ?σο πολ?.
  ευχαριστ?.

  Απαντ?στε μου στο email

  Απ?ντηση
 • Eksairetiko artho gianni. Sinexise tin kali doyleia.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看