ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

pos-na-veltiosete-so-site-sas-2

Μερικ?? μικρ?? συμβουλ?? για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και τα ποσοστ? μετατροπ?ν στην ιστοσελ?δα σα?

Γεια σα? φ?λοι μου, ?σοι ?χετε φτι?ξει μια ιστοσελ?δα, σ?γουρα θα ξ?ρετε ?τι η βελτ?ωση τη? ε?ναι ο μ?νο? σ?γουρο? τρ?πο? για να μπορ?σετε να την κ?νετε πιο χρηστικ? και πιο δημοφιλ??.

Η ιδ?α τη? συνεχ?? βελτ?ωση? δεν ε?ναι κ?τι καινο?ριο, αλλ? υπ?ρχει εδ? και πολλ? χρ?νια στο χ?ρο των επιχειρ?σεων και του ?ντερνετ.

Η φιλοσοφ?α τη? συνεχ?? βελτ?ωση? αναπτ?χθηκε στην Ιαπων?α με τον ?ρο Kaizen.

Τι σημα?νει ?μω? βελτ?ωση;

Βελτ?ωση για να αυξ?σω τα κλικ (click through rate) σημα?νει:

  • Να μει?σω τα ποσοστ? εγκατ?λειψη? των ν?ων χρηστ?ν που μπα?νουν για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα μου
  • Να αυξ?σω τον χρ?νο παραμον?? των επισκεπτ?ν στο site
  • Να μει?σω τον χρ?νο φ?ρτωση? κ?θε εσωτερικ?? σελ?δα?
  • Να βελτι?σω τα καν?λια αγορ?ν
  • Να βελτιστοποι?σω τη σελ?δα προορισμο?
  • Να αυξ?σω τη συνολικ? ταχ?τητα του site μου
  • Να βελτι?σω το μ?νυμα τη? ιστοσελ?δα? μου

?μα ?χετε κ?ποιο site και ε?στε απογοητευμ?νοι απ? την απ?δοση του, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο και να αναλ?βετε ?μεσα δρ?ση.

Γιατ? πρ?πει να αυξ?σω τα κλικ προ? το site μου;

Μπορε? να ?χετε μ?λι? φτι?ξει μια ιστοσελ?δα ? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα και να ?χετε κουραστε? ?δη απ? την πολ? δουλει? και τι? πολλ?? διορθ?σει? που ?χετε κ?νει. ?μω? η λα?κ? ετυμηγορ?α μπορε? να ε?ναι αντ?θετη με τι? απ?ψει? σα? για το πω? θα πρ?πει να ε?ναι στημ?νη. Η λα?κ? ετυμηγορ?α ε?ναι ο κ?σμο? που το επισκ?πτεται.

?μα το site σα? δεν ε?ναι αγαπητ? ? δεν ε?ναι αυτ? που θ?λει ο κ?σμο?, τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να πετ?χετε και να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Πολλο? βλ?πουν το SEO ω? μια τεχνητ?, πολ? τεχνικ? διαδικασ?α που ε?ναι μ?νο για του? ειδικο?? και για του? προγραμματιστ??, στην ουσ?α το SEO ? η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων ε?ναι μια καθημεριν? διαδικασ?α που εν?χει δεκ?δε? μικρ?? βελτι?σει? που θα πρ?πει να γ?νουν απ? εσ?? τον ?διο ? απ? κ?ποιον ειδικ? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Η μ?θοδο? του A/B Testing

Το Α/Β Testing ε?ναι μια πολ? καλ? μ?θοδο? που χρησιμοποιο?ν ?λοι οι ειδικο? στο μ?ρκετινγκ και οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ?πω? η Coca Cola, τα McDonalds για να επιλ?ξουν μια διαφημιστικ? καμπ?νια.

Ο πατ?ρα? αυτ?? τη? μεθ?δου θεωρε?τε ο κωμικ?? Γκραο?τσο Μαρξ ?ταν με τον αδερφ? του παρουσ?αζαν στο θ?ατρο ελαφρ?? παραλλαγ?? του ?διου μον?πρακτου για να δοκιμ?σουν ποιο ?χει την καλ?τερη απ?χηση στο κοιν?.

?τσι ?ταν πλ?ον ?τανε να γυρ?σουνε την ταιν?α –Το Τσ?ρκο-, ξ?ρανε ?δη ?τι ποιε? παραλλαγ?? να χρησιμοποι?σουν και η ταιν?α ?γινε μεγ?λη επιτυχ?α.

Στη βελτιστοπο?ηση με το A/B Testing, θα πρ?πει να φτι?ξουμε εκτ?? απ? την Α βασικ? ?κδοση τη? ιστοσελ?δα? μα?, ?λλη μ?α τη B και να κατευθ?νουμε του? χρ?στε? τυχα?α και εναλλ?ξ π?τε στη μ?α και π?τε στην ?λλη ιστοσελ?δα.

Στ?λνοντα? αδι?κριτα και ισομερ?? το 50% τη? κ?νηση? στην Α ιστοσελ?δα και το 50% στην Β παραλλαγ? θα δο?με ποια ?κδοση θα ε?ναι η επικρατ?στερη. Για παρ?δειγμα, αν η Α παραλλαγ? ?χει ποσοστ? εγγραφ?ν στο newsletter 7% και η Β παραλλαγ? ?χει 11%, τ?τε καταλαβα?νετε πω? θα νικ?σει η Β.

Στη συν?χεια, η προσπ?θεια βελτ?ωση? δεν σταματ?ει εδ?, αφο? μπορε?τε να φτι?ξετε και τη Γ παραλλαγ? τη? ιστοσελ?δα? σα? και να την β?λετε να διαγωνιστε? με τη B. Η διαδικασ?α τη? βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι α?ναη και δεν σταματ?ει ποτ?, ?πω? και δεν σταματ?ει ποτ? να κινε?τε το ?ντερνετ και να εξελ?σσονται οι επιθυμ?ε? των καταναλωτ?ν.

Το πιο ε?χρηστο και δωρε?ν εργαλε?ο για πειρ?ματα βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων ε?ναι το Google Website Optimizer.

Η Google ?χει φτι?ξει μια σειρ? εργαλε?ων στο ?ντερνετ που συνδυ?ζονται με τον λογαριασμ? Google Analytics που ?χετε για να βλ?πετε τα στατιστικ? και να συγκρ?νετε τη συμπεριφορ? των χρηστ?ν.

Τα πειρ?ματα περιεχομ?νου τη? Google

Τα εργαλε?α Google Website Optimizer ?χουν μετατραπε? σε πειρ?ματα περιεχομ?νου. ?πω? βλ?πουμε και η ?δια η Google δεν σταματ?ει ποτ? να εξελ?σσεται και να εισ?γει ακο?ραστα ν?ε? βελτιωμ?νε? εκδ?σει? των προ??ντων και των υπηρεσι?ν τη?.

Τι λ?ει η Google για τα ?δια τα πειρ?ματα περιεχομ?νου

Η ?δια η Google αναφ?ρει στο blog τη?:

“Ενσωματ?σαμε τη δοκιμ? περιεχομ?νου στο Google Analytics, για να σα? βοηθ?σουμε να επιτ?χετε απ? το ?διο σημε?ο ?λου? του? στ?χου? που ?χετε θ?σει ?σον αφορ? τη μ?τρηση, τη δοκιμ? και τη βελτιστοπο?ηση. Με τα Πειρ?ματα περιεχομ?νου μπορε?τε ευκολ?τερα να βελτιστοποι?σετε του? στ?χου? που ?χετε ?δη προσδιορ?σει στο λογαριασμ? σα? Google Analytics, καθ?? και να προσδιορ?σετε ποιοι σχεδιασμο?, διατ?ξει? και περιεχ?μενο των σελ?δων σα? ?χουν τη β?λτιστη αποτελεσματικ?τητα.

Με τα Πειρ?ματα περιεχομ?νου μπορε?τε να αναπτ?ξετε πολλ?? εκδ?σει? μια? σελ?δα? και να προβ?λετε διαφορετικ?? εκδ?σει? σε διαφορετικο?? χρ?στε?. Η αποτελεσματικ?τητα κ?θε ?κδοση? μετρ?ται απ? το Google Analytics και, χ?ρη σε μια ν?α, σ?νθετη στατιστικ? μηχαν?, προσδιορ?ζεται η πιο αποτελεσματικ? ?κδοση. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα σχετικ? με τα Πειρ?ματα περιεχομ?νου του Google Analytics εδ?.”

?μα δεν ε?στε πολ? εξοικειωμ?νοι με τα πειρ?ματα περιεχομ?νου ? με το στατιστικ? πακ?το τη? Google, τ?τε υπ?ρχουν δ?ο λ?σει?:

1. Να επιμορφωθε?τε προσωπικ? εσε?? ? ?να στ?λεχο? τη? επιχε?ρηση? σα? στα Google Analytics.

2. Να αναθ?σετε σε κ?ποιον ειδικ? την κατ?στρωση και την εφαρμογ? των πειραμ?των περιεχομ?νου τη? Google.

Πω? να μ?θετε να λειτουργε?τε τα πειρ?ματα περιεχομ?νου τη? Google

?Αρχικ? θα πρ?πει να δε?τε αυτ? ν?ο κεφ?λαιο ω? μια μακροχρ?νια επ?νδυση για την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση η οπο?α ?χει τη δικ? τη? καμπ?λη μ?θηση? και επομ?νω? χρει?ζεται χρ?νο για να μπορ?σετε να δε?τε απτ? αποτελ?σματα.

Μπορε?τε να βρε?τε μαθ?ματα δωρε?ν στο ?ντερνετ απ? την ?δια τη Google και μ?λιστα να πιστοποιηθε?τε για τι? γν?σει? σα?. Η ακαδημ?α τη? Google παρ?χει μια μεγ?λη γκ?μα μαθημ?των και β?ντεο για ?σου? θ?λουν να μ?θουν περισσ?τερα για την τ?χνη και επιστ?μη του Website Optimization και τη? χρ?ση? των αναλυτικ?ν στατιστικ?ν για την εξαγωγ? πειραμ?των.

Δυστυχ?? προσφ?ρονται μ?νο στα αγγλικ?.

Υπ?ρχουν ?μω? και πληρωμ?νε? σειρ?? μαθημ?των απ? δι?φορα ?λλα εκπαιδευτικ? sites ?πω? απ? τη Lynda.com.

Μερικ?? χρ?σιμε? σειρ?? μαθημ?των ε?ναι οι παρακ?τω:

Στην περ?πτωση ?μω? που δεν διαθ?τετε το χρ?νο και την δι?θεση να μ?θετε μ?νοι σα? ?λα αυτ?, τ?τε μπορε?τε να ζητ?σετε τη βο?θεια εν?? ειδικο? στο SEO. Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για την βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? σε β?θο?.

Βελτι?στε τη σελ?δα προορισμο? των επισκεπτ?ν

Εκτ?? απ? ?λη την ?κδοση τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε?τε πιο ε?κολα να ξεκιν?σετε με τα πειρ?ματα βελτ?ωση? με την πρ?τη σελ?δα που επισκ?πτονται οι χρ?στε? μ?λι? μπα?νουν στο site σα?. Αυτ? λ?γεται και σελ?δα προορισμο? ? Landing Page.

Επειδ? η πρ?τη εντ?πωση ε?ναι καταλυτικ? για την παραμον? εν?? επισκ?πτη στο site σα?, θα πρ?πει να δ?σετε ιδια?τερη βαρ?τητα σε αυτ? το ευα?σθητο κομμ?τι τη? πρ?τη επαφ??.

Στην πρ?τη επ?σκεψη σε μ?α ?γνωστη ιστοσελ?δα ο επισκ?πτη? αλλ? και εμε?? οι ?διοι προσπαθο?με απ? τα σημασιολογικ? στοιχε?α του site να καταλ?βουμε περ? τ?νο? πρ?κειται η σελ?δα που επισκεφτ?καμε.

Το υποσειν?δειτο μα?, μα? λ?ει αν η ιστοσελ?δα ε?ναι συμπαθητικ?, φιλικ? ? αν μα? δημιουργε? αρνητικ? συναισθ?ματα. Η συναισθηματικ? επιρρο? που ασκε? η ιστοσελ?δα στην πρ?τη επαφ? με τον χρ?στη ε?ναι πολ? σημαντικ? και δεν θα πρ?πει να παραβλ?πεται.

Η δημιουργ?α μ?α? αποτελεσματικ?? σελ?δα? προορισμο?, μια? σελ?δα? δηλαδ? που θα φ?ρει κ?νηση? και μετατροπ?? δεν ε?ναι ε?κολη υπ?θεση. ?ναν πολ? κατατοπιστικ? και αναλυτικ? how to οδηγ? ?χει δημιουργ?σει η QuickSprout και μπορε?τε να τον βρε?τε στο ?ρθρο Landing Page Optimization.

Στην περ?πτωση που θ?λουμε να μετρ?σουμε την απ?δοση δ?ο ? περισσ?τερων εκδοχ?ν τη? σελ?δα? προορισμο?, τ?τε αυτ? ε?ναι πιο ε?κολο αντ? να χρειαστε? να αλλ?ξουμε ?λο το site μα? που ?σω? να αποτελε?ται απ? χιλι?δε? σελ?δε?.

Ε?ναι προτιμ?τερο να αλλ?ξουμε μ?νο την σελ?δα προορισμο? και με β?ση τα μην?ματα που θα π?ρουμε απ? αυτ?ν να δο?με και τι αλλαγ?? θα κ?νουμε σε ?λο το site.

Δηλαδ? τα γραφικ? και το στ?σιμο τη? σελ?δα? προορισμο? ?χουν να κ?νουν κατ? πολ? με το πω? θα στηθε? και θα οργανωθε? ολ?κληρο το site μα?.

Βελτιστοποι?σετε το μ?νυμα τη? ιστοσελ?δα σα?

Στη βελτιστοπο?ηση τη? σελ?δα? προορισμο?, το ερ?τημα ε?ναι τι να βελτιστοποι?σω; Η απ?ντηση ε?ναι τα π?ντα.

Θα ?λεγα ?τι θα πρ?πει να ε?μαστε ιδια?τερα ευρηματικο? και αφ?σουμε τη φαντασ?α μα? να εφε?ρει ν?ε? λ?σει? και προτ?σει? για να λ?ση το πρ?βλημα των μετατροπ?ν.

Σε αυτ? θα πρ?πει να π?με σε ν?ο design, σε πιο φιλικ? χρ?ματα, σε λιγ?τερα κε?μενα και περισσ?τερη εικ?να. Αν και τα κε?μενα πα?ζουν καταλυτικ? ρ?λο στη Google, δεν ε?ναι αν?γκη να ε?ναι σε πρ?το πλ?νο.

Δε?τε πω? ε?ναι διαμορφωμ?νο το timeline του Facebook. Μια μεγ?λη εικ?να για προμετωπ?δα που καλ?πτει ?λο το π?νω μ?ρο? του προφ?λ μα? και μετ? απ? κ?τω αρχ?ζει μια τερ?στια ρο? του το?χου μα?. Την ?δια σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α ?χει υιοθετ?σει και το Twitter και πολλ? ?λλα πολ? δημοφιλ? authority sites.

Γιατ? το ?χουνε κ?νει αυτ?; Γιατ? ε?δανε ?τι ?τσι αυξ?νουν κατακ?ρυφα το ποσοστ? μετατροπ?ν και πολλ?ν ?λλων στατιστικ?ν παραγ?ντων.

Ιδανικ?τερο ε?ναι π?ρετε και να αντιγρ?ψετε ιδ?ε? απ? πετυχημ?να sites και απ? πετυχημ?νε? ιστοσελ?δε? απ? τον ανταγωνισμ?.

?ταν λ?ω να αντιγρ?ψετε, δεν εννο? να κ?νετε ακριβ?? το ?διο αλλ? να π?ρετε μερικ?? ιδ?ε? για να τι? εφαρμ?σετε στι? δικ?? σα? ιστοσελ?δε? και ?χι να φτι?ξετε μια κ?πια του ανταγωνισμο? σα?.

?τσι θα καταντ?σετε σαν ?λα εκε?να τα eshop των φαρμακε?ων που μοι?ζουν τ?σο το ?να με το ?λλο που εν τ?λει κανε?? δεν ξ?ρει ποιο ε?ναι ποιο αφο? ?χουν παρ?μοια λογ?τυπα, ?δια χρ?ματα, ?δια προ??ντα και ?διε? τιμ??!

Ο στ?χο? σα? ε?ναι να βελτιωθε?τε και να διαφοροποιηθε?τε αισθητ? απ? τον ανταγωνισμ?!

Για να μην ξεχ?σουμε το βασικ? μ?νυμα τη? ιστοσελ?δα? μα? αλλ? και τη? σελ?δα? προορισμο?, θα πρ?πει να πειραματιστο?με με μερικ?? εκδοχ?? του μην?ματο? που θα θ?λουμε να περ?σουμε στον τελικ? χρ?στη και αυτ? το μ?νυμα να ε?ναι σε αρμον?α με την εικ?να ? με τα γραφικ? που θα χρησιμοποι?σουμε.

Τα χρ?ματα και το μ?νυμα ε?ναι πολ? σημαντικ? για να αυξ?σουμε τα κλικ και τι? εγγραφ?? ? τι? αγορ?? μα?.

Τι πρ?πει να περι?χει ?να πετυχημ?νο μ?νυμα;

Τα χαρακτηριστικ? που θα πρ?πει να περι?χει ?να πετυχημ?νο μ?νυμα ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Να καλ?πτει μ?α βασικ? αν?γκη

Για παρ?δειγμα, αυξ?στε τι? πωλ?σει? σα? ? επικοινων?στε

2. Να ?χει μια προτροπ? σε μια εν?ργεια ? call to action

?μα ε?ναι ?να μ?νυμα του τ?που -Αρ?ξτε, μπορε? να ?χει και μια φωτογραφ?α με δ?ο μπ?ρε? απ? κ?τω που να υπονοε?, -Αρ?ξτε, αλλ? πιε?τε και δυο μπ?ρε? με ?να φιλαρ?κι σα?. Αυτ? ε?ναι πολ? ισχυρ? μ?νυμα για το υποσειν?δειτο σα? που π?ντα επιδι?κει την αποφυγ? του π?νου και την αναζ?τηση τη? ηδον??.

3. Να ε?ναι ξεκ?θαρο και να μην μπερδε?ει τον χρ?στη

Το μ?νυμα σα? θα πρ?πει να ε?ναι απλ? και να μην μοι?ζει με παζ?ρι, ?που πληθ?ρα αντικειμ?νων αποσπο?ν τον χρ?στη απ? τον βασικ? σκοπ? του. Μην παραφορτ?νεται την ιστοσελ?δα σα? ? την σελ?δα προορισμο? σα?.

Θα πρ?πει το μ?νυμα σα? να ε?ναι απλ? και ξεκ?θαρο και να μην αποπροσανατολ?ζει αλλ? να κατευθ?νει.

4. Να ε?ναι πρωτ?τυπο

Η πρωτοτυπ?α π?ντα κερδ?ζει. Π?ντα. ?σο πιο παρ?ξενο και πετυχημ?νο ε?ναι το μ?νυμα σα? τ?σο πιο μεγ?λη θα ε?ναι η αποτ?πωση του στον χρ?στη.

Οι πεπατημ?νε? λ?σει? ε?ναι καλ?? αλλ? οι φρ?σκε? ιδ?ε? ε?ναι ακ?μα καλ?τερε?. Π?? θα γενν?σετε φρ?σκε? ιδ?ε?; Με το Α/Β τ?στινγκ και του? πειραματισμο??. Συγκρ?νετε την ιδ?α Α με την ιδ?α Β και μετ? με την Γ.

Βελτιστοπο?ηση και WordPress

Υπ?ρχουν πολλ?? αμφιλεγ?μενε? προτ?σει? και φ?με? για την αποτελεσματικ?τητα του WordPress στη βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?χω ακο?σει πολλ?? κριτικ?? απ? δι?φορου? συναδ?λφου? κατασκευαστ?? ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ σχετικ? με ?λλα συστ?ματα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ?πω? το Joomla και το Drupal και ?χω δει και πολλ? ?λλα eshop σε Joomla, σε Magento και σε CSScart.

?μω? ?λα αυτ?, ?σο καλοστημ?να και να ε?ναι δεν μπορο?ν να ανταγωνιστο?ν στη βελτιστοπο?ηση το WordPress.

Το WordPress φα?νεται να ?χει τον ποιο καλογραμμ?νο κ?δικα, τα καλ?τερα πρ?σθετα και τι? πιο πολλ?? επιλογ?? και δυνατ?τητε? βελτιστοπο?ηση? συγκριτικ? με ?λα τα ?λλα προγρ?μματα κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Μην αυταπατ?στε και μην παρασ?ρεστε απ? τι? σειρ?νε?.

Το WordPress ε?ναι πιο ε?κολο στη χρ?ση του και εξαιρετικ? προσαρμ?σιμο σε οποιαδ?ποτε αλλαγ? και δοκιμ? θ?λετε να κ?νετε. Ε?ναι το ιδανικ? εργαλε?ο για να ξεκιν?σετε με τι? δοκιμ?? για τη βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? και μπορε? να σα? φ?ρει ταχ?τερα αποτελ?σματα απ? κ?θε ?λλο πρ?γραμμα.

Για μ?να το WordPress ε?ναι σαν τον χαμαιλ?οντα, αλλ?ζει ?πω? το θ?λετε και καθημεριν? ανακαλ?πτω ?λο και ν?ε? δυνατ?τητε? που ?χει.

Εξελ?σσεται συνεχ??, ?πω? και εξελ?σσονται οι αν?γκε? σα? και οι αν?γκε? των πελατ?ν σα? προ? το καλ?τερο.

Σα? ευχαριστ? πολ? που διαβ?σατε το ?ρθρο μ?χρι εδ?, ?μα σα? ?ρεσε θα ?θελα να το κοινοποιο?σατε στα social media, στο facebook, στο twitter και στο Google Plus.

Δε?τε περισσ?τερα για την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看