ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να βελτι?σετε το site σα? σε μ?α ?ρα

?λοι μα? λ?γο πολ? ?χουμε ακο?σει για το SEO και για τη Google. Το SEO ?μω? δεν ε?ναι παν?κεια και η επ?μενη τ?ση στο ?ντερνετ ε?ναι η βελτ?ωση γενικ?τερα του site σα?.

?μα παρατηρ?σετε το site του Yoast, του αναγνωρισμ?νου γκουρο? του SEO θα αντιληφθε?τε ?τι ?χει κ?νει και αυτ?? στροφ? στη βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? με σκοπ? την α?ξηση των μετατροπ?ν, την α?ξηση των εγγραφ?ν στη λ?στα και στην α?ξηση των πωλ?σεων.

Τι εννοο?με βελτ?ωση;

SEO-WEB-DESIGN-NEWS-3

Στα αγγλικ? βελτ?ωση ? βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? λ?γεται και Website Optimization και ?χει να κ?νει με τη συνολικ? ποι?τητα και απ?δοση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Στην βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? περιλαμβ?νεται η με?ωση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση?, η α?ξηση των μετατροπ?ν και η βελτ?ωση του περιεχομ?νου.

Πω? κ?νουμε βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? μα? σε 7 β?ματα;

Τα β?ματα για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι απλ?:

1. Β?λτε το σημαντικ?τερο πρ?γμα πρ?το στην ιστοσελ?δα σα?.

Για την ακρ?βεια, εγ? ?χω β?λει τη φ?ρμα εγγραφ?? στη λ?στα μου που το θεωρ? το σημαντικ?τερο πρ?γμα σ?μερα.

2. Απλοποι?στε την ιστοσελ?δα σα? και σκοτ?στε ?λα τα περιττ?.

Βγ?λτε απ? το μενο? ?τι δεν χρει?ζεται και ?τι περισσε?ει για να μην αισθ?νεται ο επισκ?πτη? αποσυντονισμ?νο? απ? τι? υπερβολικ? πολλ?? πληροφορ?ε?. Οι πολλ?? πληροφορ?ε? δεν ωφελο?ν πουθεν? και δεν οδηγο?ν πουθεν?.

3. Κατευθ?νετε τον επισκ?πτη εκε? που θ?λετε.

Χρησιμοποι?στε μεγ?λα κουμπι? που να τον καλε?τε σε δρ?ση και οδηγ?στε τον στη σελ?δα εγγραφ??, στην σελ?δα πωλ?σεων ? στι? προσφορ??. Γενικ? εκε? που θ?λετε.

4. Δελε?στε τον επισκ?πτη να εγγραφε? στην email list σα?

Μια καλ? ιδ?α ε?ναι να κατευθ?νετε τον επισκ?πτη στη λ?στα εγγραφ?? με τα email σα?. Για το email marketing που αποδ?δει το 93% των πωλ?σεων σ?μερα στο ?ντερνετ χρησιμοποι? την εταιρε?α Aweber.

5. Μετ? δημιουργ?στε επισκεψιμ?τητα με μοναδικ? περιεχ?μενο

Για να φ?ρουμε ν?ου? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα μα?, θα πρ?πει να του? μαγνητ?σουμε με κ?τι, να του? δελε?σουμε με μοναδικ? περιεχ?μενο, μοναδικ?? προσφορ?? ? κ?τι παρ?μοιο.

6. Κ?ντε ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν

Για να βρο?με τι ?χει ζ?τηση στο ?ντερνετ θα πρ?πει να κ?νουμε πρ?τα μια μικρ? ?ρευνα για τι? λ?ξει? κλειδι? με το Google Keyword Tool. Ψ?χνουμε λ?ξει? κλειδι? με χαμηλ? ανταγωνισμ? και π?νω απ? 3.000 μηνια?ε? αναζητ?σει? το μ?να. Επ?ση? το κ?στο? αν? κλικ ε?ναι ?να? παρ?γοντα? που μα? δε?χνει ?τι στην συγκεκριμ?νη αγορ? υπ?ρχει ψωμ?. ?σο το υψηλ?τερο το κ?στο? αν? κλικ, τ?σο πιο προσοδοφ?ρα και η αγορ?.

7. Γρ?ψτε 100 ?ρθρα για τη Google αλλ? και για τον κ?σμο σα?

Δεν αρκε? ?μω? να γρ?φετε μ?νο ?ρθρα γα τη Google. θα πρ?πει να γρ?φετε και ?ρθρα για τον κ?σμο, για αυτ? που ψ?χνει ο κ?σμο? σ?μερα στο ?ντερνετ.

Για να δε?τε τι αναζητ? ο κ?σμο? στο ?ντερνετ και να π?ρετε ιδ?ε? για να γρ?ψετε το περιεχ?μενο σα? μπορε?τε να κ?νετε τρ?α πρ?γματα:

  1. Να δε?τε τι εμφαν?ζετε στο Google auto fill στο πεδ?ο αναζ?τηση?
  2. Να δε?τε τα hashtags στο twitter και
  3. Να ελ?γξετε τι? δημοφιλ?στερε? ερωτ?σει? στο quora.

Ξ?χασα Κ?τι;

Σ?γουρα, θα εκτιμο?σα ιδια?τερα ε?ν αφ?νατε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο με τι? παρατηρ?σει? σα? για το τι νομ?ζετε θα ?πρεπε να συμπεριλ?βω στο site μου και για το τι πιστε?ετε εσε?? για το συγκεκριμ?νο θ?μα. ?μα ?χετε κ?ποια απορ?α, μπορε?τε να την υποβ?λετε εδ?.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看