ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ONLINE-FARMAKEIO-ESHOP-2

Πω? να στ?σετε ?να online φαρμακε?ο με σωστ? SEO στο ?ντερνετ

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, η δημιουργ?α του κατ?λληλου ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? ε?ναι πολ? σοβαρ? υπ?θεση και ε?ναι το ?λφα και το ωμ?γα στην επιτυχ?α τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ.

Κ?θε μ?ρα δημιουργο?νται δεκ?δε? καινο?ρια eshops και ο ανταγωνισμ?? σε κ?θε κλ?δο οξ?νεται συμπι?ζοντα? το μερ?διο αγορ?? προ? τα κ?τω για ?λου? του? υπ?λοιπου?.

Δεν ε?ναι π?λι λ?γε? οι φορ?? που ν?α ηλεκτρονικ? καταστ?ματα εν? φα?νονται πολ? καλοστημ?να στην ουσ?α δεν δουλε?ουν καθ?λου και με το ζ?ρι πα?ρνουν μια ηλεκτρονικ? παραγγελ?α τη μ?ρα.

Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε ?μα ε?στε πριν την κατασκευ? του δικο? σα? ηλεκτρονικο? φαρμακε?ου για να μην πι?σετε π?το;

Διαβ?στε παρακ?τω για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια.

Ο μ?θο? του κ?στου? κατασκευ??

Το κ?στο? κατασκευ?? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? ε?ναι ?να? μεγ?λο? πονοκ?φαλο?, αφο? το κ?στο? απ? μ?νο του δεν σημα?νει κ?τι, ?πω? και η φ?μη τη? εταιρε?α? που θα επισκεφτε?τε για να π?ρετε προσφορ?.

Η εμπειρ?α μου λ?ει ?τι κ?θε ηλεκτρονικ? κατ?στημα ε?ναι ?να καινο?ριο ?ργο και ?πω? και σε κ?θε ?ργο εν?χει η κατασκευ? του κ?ποιο ρ?σκο.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο καλ? και πετυχημ?νο να βγ?κε το προηγο?μενο ηλεκτρονικ? φαρμακε?ο, που φτι?ξατε ? που δημιο?ργησε η εταιρε?α Web Design δεν προ?ποθ?τει την επιτυχ?α του επ?μενου.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? στην κατασκευ? εν?? eshop εισ?ρχονται κ?θε φορ? και διαφορετικο? παρ?γοντε? ?πω? ο ?διο? ο επιχειρηματ?α?, διαφορετικ? λογ?τυπα και γραφικ?, διαφορετικ? προ??ντα και προσφορ?? και διαφορετικ? στ?σιμο, πρ?γμα που αλλ?ζει ?λα τα δεδομ?να.

Πολλο? φαρμακοποιο? και εν? ?χουν επενδ?σει εκατοντ?δε? χιλι?δε? ευρ? για το στ?σιμο του φυσικο? του? φαρμακε?ου, νομ?ζουν ?τι με μερικ? αστε?α ποσ? θα ξεκιν?σουν και το ηλεκτρονικ? του? φαρμακε?ο.

Μερικο?? μ?νε? μετ? το πρ?το λανσ?ρισμα του eshop του? ?ρχεται η πρ?τη χυλ?πιτα η οπο?α και ε?ναι κρ?α. Μηδενικ?? παραγγελ?ε?, καμ?α απ?δοση και φυσικ? καν?να? να μην ?χει ιδ?α του τι φτα?ει για ?λα αυτ?.

Στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και στο ?ντερνετ ε?ναι ?τι δ?σει? πα?ρνει? και η εμπειρ?α μου λ?ει ?τι για να φτι?ξει? ?να σωστ? ηλεκτρονικ? φαρμακε?ο με 2-3 χιλι?δε? προ??ντα και σωστ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ θα πρ?πει να επενδ?σει? μερικ?? χιλι?δε? ευρ? στην κατασκευ? και στι? υποδομ?? σου.

Μακ?ρι να γιν?ταν με χ?λια ευρ? να ?φτιαχνε? eshop με 10.000 προ??ντα, να ?βγαινε? πρ?το? στη Google για τα περισσ?τερα και να ?κανε? 100.000 ευρ? τζ?ρο το μ?να.

Σα? φα?νεται απ?στευτο; Και ?μω? ε?ναι ?να εφικτ? σεν?ριο για πολλ? eshop αρκε? να κ?νει? ?λη τη δουλει? που χρει?ζεται και φυσικ? δεν κοστ?ζει μ?νο 1.000€.

Τι δουλει? χρει?ζεται; Διαβ?στε παρακ?τω.

Τελικ? η συντ?ρηση του ηλεκτρονικο? φαρμακε?ου δεν ε?ναι και τ?σο απλ? υπ?θεση

Θα ?θελα να επισημ?νω ?τι επειδ? κατασκευ?σαμε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα δεν σημα?νει ?τι θα δουλ?ψει μ?νο του.

Και τα αεροπλ?να τα φτι?χνουν για να πετ?νε, αλλ? δεν πετ?νε μ?να του?!

?τσι και για το ηλεκτρονικ? σα? φαρμακε?ο δεν θα δουλ?ψει ε?ν δεν δουλ?ψετε και εσε?? π?σω απ? αυτ?.

Το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να αναλ?βετε την συντ?ρηση καθημεριν? και την παρακολο?θηση του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?, να ενημερ?νετε το eshop σα? με ν?α προ??ντα, να γρ?φετε ?ρθρα στο blog, να κ?νετε κοινοποι?σει? στα social media και φυσικ? να απαντ?τε στα σχ?λια, στα τηλ?φωνα και στο email.

?μα ε?στε λ?τρει? τη? υψηλ?? τεχνολογ?α?, τ?τε θα ενθουσιαστε?τε απ? την τρελ? και απ?στευτη τεχνολογ?α που θα πρ?πει να συνδυ?σετε για να κ?νετε το φαρμακε?ο σα? να βγ?λει φτερ? στο ?ντερνετ!

?μα δεν ε?στε και τ?σο καλ?? με τα ν?α μ?σα, καλ? θα ?τανε να ορ?σετε κ?ποιον υπ?λληλο στο κατ?στημα υπε?θυνο για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα για να το διαχειρ?ζεται και να το ανανε?νει ο ?διο?.

Πω? ξεκιν?με με την κατασκευ? του online φαρμακε?ου;

Εφ?σον λοιπ?ν φ?λοι μου φτ?σατε στο σημε?ο να συνεχ?σετε να διαβ?ζετε μ?χρι εδ?, σημα?νει ?τι σα? ενδιαφ?ρει διακα?? να φτι?ξετε ?να σωστ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα φαρμακε?ου και ?τι ε?στε αποφασισμ?νοι να το κ?νετε να πετ?χει και να δουλ?ψει.

Και επιτ?λου? α? π?με στο ψητ? και α? δο?με ποια διαδικασ?α χρει?ζεται να ακολουθ?σουμε ξεκιν?ντα? απ? το μηδ?ν.

1 Βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι?

Θα πρ?πει να γνωρ?ζετε καλ? ποιε? ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? στην αγορ? σα?. ?μα δεν το ξ?ρετε σημα?νει ?τι βαδ?ζετε στα τυφλ?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν με τι? λ?ξει? κλειδι? και θα πρ?πει για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google να στ?σετε το site σα? π?νω σε αυτ??. ?σοι απ? εσ?? ?χουν προηγο?μενη εμπειρ?α με το Google Adwords σ?γουρα θα ε?ναι μυημ?νοι στο πω? βρ?σκουν τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? και τι θα πρ?πει να κ?νουν για να προσαρμ?σουν την ιστοσελ?δα του? για να πι?νει αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?.

?μα δεν ?χετε καμ?α εμπειρ?α και δεν ?χετε ιδ?α, απλ?? δε?τε το β?ντεο: SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?!

Θα πρ?πει να καταλ?βετε ?τι το site κατασκευ?ζεται με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?. Η λογικ? του φτι?χνω το site και μετ? προσθ?τω τι? λ?ξει? κλειδι? ?πω? καταλαβα?νετε δεν υπ?ρχει και δεν ε?ναι βι?σιμη στο ?ντερνετ και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

2 Μ?θετε τον ανταγωνισμ? σα?

E-COMMERCE-PLATFORMS-SEO-SCORE

Ο ανταγωνισμ?? σε ?να ηλεκτρονικ? φαρμακε?ο ?χει να κ?νει με πολλ? πρ?γματα.

Υπ?ρχει ο ευρ?τερο? ανταγωνισμ?? των υποκατ?στατων ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των που δεν ε?ναι φαρμακε?α αλλ? πουλ?νε παραφαρμακευτικ? προ??ντα, βιταμ?νε? και καλλυντικ?, υπ?ρχουν ?μω? και τα ?λλα χιλι?δε? φαρμακε?α τ?σο στην Ελλ?δα αλλ? και στο εξωτερικ? που κ?θε μ?ρα εντε?νουν τον π?λεμο τιμ?ν.

Ανταγωνισμ?? υπ?ρχει επ?ση? και στην επιλογ? τη? πλατφ?ρμα? η οπο?α θα στεγ?σει το ηλεκτρονικ? σα? φαρμακε?ο.

Επειδ? η αν?λυση των τεχνικ?ν χαρακτηριστικ?ν ?σω? σα? κουρ?σει και δεν σα? οδηγ?σει σε σωστ? συμπερ?σματα, προσωπικ? χρησιμοποι? και αναπτ?σσω ?λα τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα σε Woocommerce που ε?ναι μια εφαρμογ? eshop για WordPress.

Η συγκεκριμ?νη επιλογ? αποτελε? την πληρ?στερη και αρτι?τερη επιλογ? απ? ?ποψη SEO, ευκολ?α χρ?ση?, ταχ?τητα φ?ρτωση? και δυνατοτ?των που δυστυχ?? ?λλε? πλατφ?ρμε? eshop δεν ?χουν.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στα δωρε?ν β?ντεο μαθ?ματα για το WordPress.

3 Επιλ?ξετε το κατ?λληλο hosting

Αργ? hosting και πετυχημ?νο eshop δεν υπ?ρχει.

Για να μπορ?σετε να στ?σετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα με χιλι?δε? προ??ντα αλλ? και να τα περ?σετε ηλεκτρονικ? και μ?νο θα πρ?πει να ?χετε αγορ?σει ?να πακ?το hosting VPS και ?νω.

Ο Virtual Private Server (VPS) ε?ναι ?να απομονωμ?νο?, εικονικ??, αυτ?νομο? server μ?σα σε ?ναν γονικ? dedicated server.

Αντ?θετα ?μω? με το κοιν? shared hosting, οι VPS ε?ναι πλ?ρω? απομονωμ?νοι μεταξ? του?, προστατε?οντα? τα δεδομ?να του? κι ?χουν το δικ? του? μερ?διο στο χ?ρο δ?σκου, CPU, RAM, κ?νηση δεδομ?νων του γονικο? Server.

Καν?να? VPS δεν επιτρ?πεται να χρησιμοποιε? ?λου? του? π?ρου? του server, αφο? ορ?ζονται ελ?χιστα και μ?γιστα επ?πεδα χρ?ση? π?ρων. Το υλικ? του server αντ? να μ?νει αδραν??, αξιοποιε?ται και χρησιμοποιε?ται απ? ?ποιο VPS χρει?ζεται επιπλ?ον π?ρου? απ? του? προκαθορισμ?νου?.

Υπ?ρχουν δι?φορα πακ?τα VPS αν?λογα με την επεξεργαστικ? ισχ? που θα θ?λατε να δεσμε?σετε και του? π?ρου? του? συστ?ματο? για να ξεκιν?σετε με το eshop σα?.

Καλ?τερη επιλογ? ?λων αποτελε? ο Dedicated Server. O Dedicated Server ε?ναι ?να? ισχυρ?? υπολογιστ?? ο οπο?ο? ?χει πολλο?? π?ρου? (ram, cpu, δ?σκο, κλπ) ?στε να μπορε? να εξυπηρετ?σει πολλο?? χρ?στε? ταυτ?χρονα.

Ο dedicated server για παρ?δειγμα στο web hosting ε?ναι στημ?νο? σε κ?ποιο data center στην Ελλ?δα ? στο εξωτερικ? και ε?ναι συνδεμ?νο? στο internet μ?σω αυτο?.

Μ?σα σε αυτ?ν, μπορε? να υπ?ρχουν απ? λ?γε? δεκ?δε?, ?ω? χιλι?δε? ιστοσελ?δε? που βρ?σκονται στο internet.

Επ?ση? μ?σα του μπορε? να ?χει πολλ? shared hosting, resellers, λ?γα vps, κλπ.

Με την ορολογ?α dedicated εννοο?με ?να ολ?κληρο μηχ?νημα, αποκλειστικ? για εμ?? κ?τι που συνιστ? να κ?νετε γιατ? ?τσι θα γλιτ?σετε πολ? χρ?νο απ? το να ενημερ?νετε το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα πρ?τον και δε?τερον θα ?χετε πολ? μεγ?λη ταχ?τητα φ?ρτωση?, κ?τι που θα ικανοποι?σει σ?γουρα ?λου? του? πελ?τε? σα?.

Φροντ?στε η φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα? να γ?νετε σε κ?ποιο datacenter στην Ελλ?δα ? στην Ευρ?πη και ?χι στην Αμερικ? ? σε κ?ποια ?λλη ?πειρο για να ?χετε καλ?τερα γεωγραφικ? αποτελ?σματα στη Google και στο τοπικ? SEO.

4 Βρε?τε το κατ?λληλο θ?μα σε Woocommerce

Pharmacy-WordPress-Themes

Η ε?ρεση του κατ?λληλου θ?ματο? σε WordPress για το eshop σα? ε?ναι κρ?σιμη? σημασ?α? για την επιτυχ?α μετ?πειτα.

Μπορε?τε να δε?τε π?ρα πολλ? θ?ματα στο Themeforest ? και σε ανεξ?ρτητε? εταιρε?ε? στο ?ντερνετ.

?μω? αν δεν τα αγορ?σετε και δεν τα δοκιμ?σετε οι ?διοι πρ?τα δεν θα καταλ?βετε αν κ?νουν για εσ??, αν καλ?πτουν τι? αν?γκε? σα? και τ?λο? αν παραμετροποιο?νται και αν μεταφρ?ζονται στα Ελληνικ?.

Επειδ? το να δω ?να demo theme ε?ναι σαν να αγορ?ζω γουρο?νι στο σακ?, μ?νο αν δοκιμ?σετε ?να θ?μα θα καταλ?βετε πραγματικ? αν ?ντω? μπορε? να εξελιχθε? σε ?να πετυχημ?νο ψηφιακ? φαρμακε?ο.

Καλ? θα ?ταν να επιλ?ξετε μερικ? θ?ματα και να αρχ?σετε να τα στ?νετε σε ?ναν test server μ?χρι να δε?τε ποιο ?ρχεται πιο κοντ? στα δικ? σα? μ?τρα.

5 Επιμεληθε?τε του δημιουργικο? και των χρωμ?των

Το δημιουργικ? και τα χρ?ματα ε?ναι μ?ρο? του Web Design και ξεκιν?ει με την δημιουργ?α του λογ?τυπου σα? αν δεν ?χετε κ?ποιο λογ?τυπο ?δη.

Κατ?πιν θα πρ?πει να επιλ?ξετε τα χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα?. Προτιμ?στε δ?ο χρ?ματα για παρ?δειγμα πρ?σινο και ?σπρο και αποφ?γετε ?σα χρ?ματα δεν παραπ?μπουν σε φαρμακε?ο ?πω? κ?κκινο, μπλε ? κ?τρινο.

Το πρ?σινο ?χει πολλ?? αποχρ?σει? και ε?ναι πιο ξεκο?ραστο για τον χρ?στη. Επ?ση? ε?ναι το κατεξοχ?ν χρ?μα του φαρμακε?ου και με τη χρ?ση του προδιαθ?τει τον επισκ?πτη για αυτ? που ε?στε.

Τ?λο? αποφ?γετε τι? διχρωμ?ε? και τα βαρι? γραφικ? γιατ? ?χουν το αντ?θετο αποτ?λεσμα.

Το μινιμαλιστικ? design ε?ναι το ιδανικ?τερο για να προσελκ?σετε πελ?τε? αλλ? και να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Παρ?λληλα με τη δημιουργ?α του γραφικο? περιβ?λλοντο? θα πρ?πει να κατασκευ?σετε και μερικ? διαφημιστικ? banner για να τοποθετ?σετε σε ?λλα site ? και στο δικ? σα? ακολουθ?ντα? τι? διεθν?? διαστ?σει? του IAB.

6 Δημιουργ?στε το κατ?λληλο περιεχ?μενο

Εφ?σον ?χετε καταλ?ξει με το web design θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το κατ?λληλο περιεχ?μενο που στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση του eshop χωρ?ζεται σε:

  • Προ??ντα
  • Κατηγορ?ε?
  • Σταθερ?? Σελ?δε?
  • ?ρθρα στο blog και
  • Newsletters

Θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?λα τα παραπ?νω δ?νοντα? ?μφαση στα προ??ντα και τι? περιγραφ?? του?.

Θα πρ?πει να γρ?φετε στο blog σα? μια φορ? την εβδομ?δα και να αποστ?λλεται το ?ρθρο που γρ?ψατε ? τι? προσφορ?? σα? στη λ?στα σα? ω? Newsletter.

Ε?ναι προτιμ?τερο να επικεντρωθε?τε σε συμβουλ?? αγορ??, συμβουλ?? ομορφι?? και γενικ? οτιδ?ποτε ενδιαφ?ρει το κοιν? σα? παρ? να στ?λνετε αδ?σποτα προ??ντα αγορ??.

7 Δημιουργ?στε του? λογαριασμο?? στα social media

Πριν ανεβ?στε τα προ??ντα στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει ?λου? του? λογαριασμο?? στα social media για να κοινοποι?σετε τα προ??ντα σα? και να αποκτ?σετε ?τσι δ?ο βασικ? πρ?γματα:

  • backlinks και
  • κ?σμο

Φροντ?στε να κ?νετε τουλ?χιστον λογαριασμο?? στα π?ντε βασικ? social media ?πω? facebook, google plus, twitter, pinterest και LinkedIn.

8 Ανεβ?στε τα προ??ντα σα? στο κατ?στημα σα?

Θα πρ?πει κ?θε προ??ν να ?χει εκτεν?? περιγραφ?, να μην ε?ναι αντιγραφ? και να ξεπερν?ει τι? 300 λ?ξει?. Η προσθ?κη β?ντεο ε?ναι ?να πολ? θετικ? στοιχε?ο και αυξ?νει την πιθαν?τητα π?ληση? κατακ?ρυφα.

Κ?θε φορ? που ανεβ?ζετε ?να ν?ο προ??ν θα πρ?πει να το κοινοποι?στε στα κοινωνικ? μ?σα που σα? αν?φερα παραπ?νω. Μην φοβ?στε αν στην αρχ? οι δημοσιε?σει? θα ε?ναι π?ρα πολλ??, δεν θα κουρ?σουν τον κ?σμο σα?.

Ε?ναι αναγκα?ε? για να σα? γνωρ?σει ο κ?σμο? αλλ? και για να αποκτ?σετε του? πρ?του? πελ?τε? απ? το ?ντερνετ.

Για να δε?τε ποια β?ματα θα πρ?πει να ακολουθ?σετε για τη δημοσ?ευση των προ??ντων στο eshop θα πρ?πει να δε?τε το β?ντεο: SEO Woocommerce Πω? να δημοσιε?σετε ?να προι?ν στο e-shop

9 Δημιουργ?στε το πρ?το σα? newsletter

Στ?χο? του ενημερωτικο? δελτ?ου ? newsletter ε?ναι να ενημερ?σει του? πελ?τε? σα? για τι? ν?ε? σα? προσφορ?? και να του? κατευθ?νει να αγορ?σουν το προ??ν που του? ενδιαφ?ρει.

Ο στ?χο? του newsletter ε?ναι να φ?ρει τον κ?σμο π?σω στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα και ?χι να δει τι? προσφορ?? σα? στο email του?. Θα πρ?πει η δομ? του να ε?ναι τ?τοια ?στε να δελε?ζει τον παραλ?πτη να επισκεφτε? ξαν? το site σα?!

10 Οργαν?στε την παραγωγ? περιεχομ?νου

Η παραγωγ? περιεχομ?νου ? οι δημοσιε?σει? σα? θα πρ?πει να οργανωθο?ν με συστηματικ? τρ?πο.

Αυτ? θα πει ?τι θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει ?να?καθημεριν? πρ?γραμμα δημοσιε?σεων και να μην ανεβ?ζετε προ??ντα ?ποτε θυμ?στε ? ?ποτε χα?ρεστε!

Θα πρ?πει να τηρ?σετε το πρ?γραμμα δημοσιε?σεων και να δημοσιε?ετε καθημεριν? προ??ντα στο eshop σα?, εν? μ?α φορ? την εβδομ?δα τουλ?χιστον θα πρ?πει να γρ?φετε ?να προωθητικ? ?ρθρο στο blog σα? για να το στε?λετε στη λ?στα σα?.

Η καθημεριν? σα? ενασχ?ληση με την παραγωγ? ν?ου περιεχομ?νου, η εισαγωγ? ν?ων φωτογραφι?ν, η δημιουργ?α ν?ων γραφικ?ν κτλ ε?ναι αυτ? που θα σα? ανεβ?σει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα σα? φ?ρει δεκ?δε? ν?ου? υποψ?φιου? πελ?τε?.

?μα δεν ?χετε χρ?νο να το κ?νετε μ?νοι σα?, ?ρθε η ?ρα να το αναθ?σετε σε κ?ποιο ?τομο που να ε?ναι ?ρτιο? χειριστ?? τη? τεχνολογ?α? ? σε κ?ποια ?λλη εταιρε?α digital marketing.

Τ?λο? θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι θα πρ?πει να προσανατολιστε?τε στη δημιουργ?α κλασικο? περιεχομ?νου που θα με?νει στην ιστοσελ?δα σα? για π?ντα, θα ε?ναι συν?χεια επ?καιρο και θα σα? φ?ρνει κ?σμο και πωλ?σει? για πολλ? χρ?νια.

11 Δημιουργ?στε backlinks

Ο μεγαλ?τερο? πονοκ?φαλο? στο SEO ε?ναι η δημιουργ?α των κατ?λληλων backlinks που να δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? συμβα?νει γιατ? απαιτο?νται βαθι?? τεχνικ?? γν?σει? τ?σο του SEO αλλ? και του ?ντερνετ γενικ?τερα.

Το κυν?γι τη? απ?κτηση? των ποιοτικ?τερων και περισσ?τερων συνδ?σμων ε?ναι αυτ? που θα σα? δικαι?σει μακροπρ?θεσμα και που θα σα? ανεβ?σει περισσ?τερο απ? κ?θε τι ?λλο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στι? καρδι?? των υποψ?φιων πελατ?ν σα?!

Θα πρ?πει να δημιουργε?τε ?να τουλ?χιστον ν?ο backlink κ?θε μ?ρα, ?τσι θα ?χετε καταφ?ρει να δημιουργ?σετε 365 backlinks σε ?να χρ?νο!

12 Ξεκιν?στε προωθητικ?? εν?ργειε?

?να eshop δεν επιβι?νει μ?νο με μ?α προωθητικ? εν?ργεια, μ?νο με τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? μ?νο απ? το skroutz ? το adwords.

Θα πρ?πει να καταρτ?σετε ?να πλ?νο μ?ρκετινγκ που θα περιλαμβ?νει ?να με?γμα ενεργει?ν προ?θηση? ?πω?, διαφ?μιση στο facebook, adwords, ανταλλαγ? backlink, διαφ?μιση σε ?λλα site, καταχ?ρηση banner, affiliate marketing, δελτ?α τ?που κτλ.

Η βασικ? αρχ? ε?ναι ?τι το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ?χει ?ξοδα αλλ? και ?σοδα. Ο σοφ?τερο? και αποδοτικ?τερο? χειρισμ?? του προ?πολογισμο? σα? στο ?ντερνετ ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? και ε?ναι αυτ? που διαχωρ?ζει την ?ρα απ? το σιτ?ρι και τον επαγγελματ?α απ? τον ερασιτ?χνη.

Ε?ν δεν γνωρ?ζετε κ?τι για ?λα τα παραπ?νω, δεν ?χετε παρ? να συμβουλευτε?τε κ?ποιον ειδικ? στο digital marketing και να ζητ?σετε μια προσφορ?.

13 Καταχωρηθε?τε παντο?

Η στρατηγικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ υπαγορε?ει ?τι θα πρ?πει να καταχωρηθε?τε παντο?. Σε ?λου? του? επαγγελματικο?? οδηγο??, σε ?λα τα ηλεκτρονικ? πολυκαταστ?ματα ?πω? το skroutz, το ebay και ?που αλλο? μπορε?τε να φανταστε?τε.

Θα πρ?πει να καταχωρηθε?τε σε ?λα τα social media και να ανο?ξετε λογαριασμο?? σε ?λα τα social bookmarking sites, forums, wikis και WEB 2.0 sites για να αποκτ?σετε backlinks αλλ? και να ανο?ξετε ν?α καν?λια πωλ?σεων.

?μα δεν αποκτ?σετε πολλ? διαφορετικ? καν?λια που θα φ?ρνουν κ?σμο στην ιστοσελ?δα σα?, δεν θα καταφ?ρετε ποτ? να εξασφαλ?σετε ?να επαναλαμβαν?μενο εισ?δημα απ? το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και απ? την π?ληση φαρμ?κων και ?λλων ειδ?ν μ?σω ?ντερνετ.

14 Βελτι?στε ?τι βελτι?νεται

Το τελευτα?ο β?μα ε?ναι να βελτι?σετε οτιδ?ποτε μπορε?τε να βελτι?σετε στο online φαρμακε?ο σα? και γρ?γορα μ?λιστα.

Η επ?θεση ε?ναι η καλ?τερη ?μυνα για να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? και δεν θα πρ?πει να εφυσηχ?ζεστε γιατ? οι ανταγωνιστ?? σα? ?δη ε?ναι ?τοιμη να καταπιο?ν το μερ?διο αγορ?? σα? παρ?χοντα? καλ?τερε? υπηρεσ?ε? σε καλ?τερε? τιμ??.

Θα πρ?πει λοιπ?ν συν?χεια να καταγρ?φετε τι επιδ?χεται βελτ?ωση? και μ?α φορ? το μ?να να συγκεντρ?νετε ?λε? τι? προτ?σει? και να κ?νετε τι? αν?λογε? διορθ?σει?.

Τι θα πρ?πει να βελτι?σετε;

Τα π?ντα! Την ταχ?τητα φ?ρτωση?, τον τρ?πο αγορ?ν, τι? εικ?νε? των προ??ντων, τι? λ?ξει? κλειδι?, τα μενο? σα?.

Καλ? θα ?τανε να δημιουργ?σετε εναλλακτικ?? εκδοχ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? και να τρ?ξετε μερικ? A/B τεστ.

?τσι θα αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν και τι? πωλ?σει? σα? και θα κινε?στε κ?θε μ?να σε ανοδικ? σπε?ρα εσ?δων.

Καλ? σα? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για την κατασκευ? SEO ιστοσελ?δων

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看