ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-slap-seo

Πω? να γλιτ?σετε απ? την επ?μενη “σφαλι?ρα” τη? Google?

?να? οδηγ?? επιβ?ωση? τη? σελ?δα? σα? στα Google Adwords και στο SEO

?Θυμ?μαι στη δεκαετ?α του ’90, ?ταν ηλ?θια πρ?γματα συν?βαιναν τ?τε στην Microsoft και η αρνητικ? δημοσι?τητα που ?παιρναν ?ταν πραγματικ? απ?στευτη! ?λο? ο πλαν?τη? γν?ριζε σε π?ντε λεπτ? ?λα τα στραβ? και ευτρ?πελα για τη Microsoft και τον Μπ?λι Γκ?ιτ?.

Τ?ρα η τεχνολογ?α ?σπρωξε τη Google στη θ?ση τη? Microsoft και ?,τι περ?εργο ? κακ? για τη Google ε?ναι εξ?σου μοντ?ρνο και δημοφιλ?? με εκε?να τη? Microsoft. ?τσι, εκτ?? απ? τον οδηγ? SEO για να βγε?τε πρ?τοι στην Google, θα ασχοληθο?με με ?ναν ?λλο θ?μα πολ? σημαντικ?, τη σφαλι?ρα τη? Google!

?

Τι ε?ναι η σφαλι?ρα τη? Google

Για του? χρ?στε? του Google Adwords

Η σφαλι?ρα τη? Google -google slap-? ε?ναι ?ντω? τ?σο σκληρ? και οδυνηρ? ?σο ακο?γεται. Η?σφαλι?ρα τη? Google ε?ναι ?ταν η Google απενεργοποιε? τι? λ?ξει?-κλειδι? σα? μ?χρι να πληρ?σετε μια ποιν? με μεγαλ?τερο κ?στο? αν? κλικ ε?ν χρησιμοποιε?τε το Google Adwords, ? να κ?νετε κ?ποιε? αλλαγ?? για να βελτι?σετε την ποι?τητα τη? σελ?δα? σα? ? του blog σα?.

Η ποιν? στο? κ?στο? αν? κλικ? σημα?νει ?τι αντ? να πληρ?σετε μ?λι? 10 σεντ? αν? κλικ, μπορε? να αναγκαστε?τε να πληρ?σετε μεταξ? 1 ?ω? και 25 ευρ? αν? κλικ!

Την ?δια στιγμ?, η θ?ση τη? διαφ?μιση? σα? μει?νεται σημαντικ? και ω? εκ το?του η κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?, ακ?μα και αν πληρ?σετε μεγαλ?τερο κοστολ?γιο!

Για το site σα? στην Google

Το ?διο συμβα?νει και ?ταν δεν χρησιμοποιε?τε το Adwords, ?που και π?λι τα αποτελ?σματα θα ε?ναι ποιο οδυνηρ?. Η σελ?δα σα? απλ?? θα εξαφανιστε? απ? τα αποτελ?σματα τη? Google απ? 2 εβδομ?δε? μ?χρι και 1 χρ?νο!

Πιστ?ψτε με υπ?ρξα θ?μα τη? Google και πλ?ρωσα πολ? ακριβ? το τ?μημα στην αρχ? που δεν ?ξερα τι ?πρεπε να κ?νω. Με αποτ?λεσμα η google να με αποκλε?σει και απ? το Google Adwords αλλ? και απ? τα οργανικ? τη? αποτελ?σματα.

Π?τε κινδυνε?ετε περισσ?τερο για να φ?τε σφαλι?ρα απ? τη Google;

Σημαντικ?? σφαλι?ρε? απ? την Google συμβα?νουν μετ? τι? ενημερ?σει? του αλγ?ριθμου τη? Google ?ταν ολ?κληρε? επιχειρ?σει? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ και ιστοσελ?δε? ?χουν εξαφανιστε? σχεδ?ν εν μ?α νυκτ?! Η ζημι? απ? το Χαστο?κι τη? Google δεν ε?ναι μη αναστρ?ψιμη, αλλ? χρει?ζεται χρ?νο για να επιμεληθε?τε το περιεχ?μενο του blogs σα? και να επιτ?χετε μεγαλ?τερη βαθμολογ?α στη Google απ? ?ποψη ποι?τητα?.

Quality-Score-Factors

Ποια ε?ναι η βαθμολογ?α ποι?τητα? ;

Για να αποτρ?ψετε την επ?μενη φ?πα τη? Google να π?σει π?νω σα?, θα πρ?πει να ?χετε κ?ποια ιδ?α για το π?? η Google καθορ?ζει τι ε?ναι ο ποιοτικ? βαθμολογ?α για την διαφ?μισ? και το περιεχ?μεν? τη? σελ?δα? σα?.

Απ? τη στιγμ? που ο αλγ?ριθμο? τη? Google βασ?ζεται στην ικαν?τητ? του να επιστρ?φει στου? χρ?στε? το καλ?τερο και πιο σχετικ? περιεχ?μενο για ?,τι ψ?χνουν, δεν επιτρ?πει να βγουν μπροστ? σε καμ?α περ?πτωση οι ιστοσελ?δε? με ρηχ? ? κακ? περιεχ?μενο.

Μικρ? sites χωρ?? περιεχ?μενο ? ρηχ? περιεχ?μενο, πολ?πλοκα URLs ? μασκαρεμ?να (cloaking), ανακατε?θυνση ιστοσελ?δων, κακ?βουλε? σελ?δε? spam, παραπλανητικ? περιεχ?μενο, παρ?θυρα pop up, link farms? ? διπλ? κλεμμ?νο περιεχ?μενο αποκλε?ονται απ? το Google στι? σελ?δε? οργανικ?ν αποτελεσμ?των.

Το ?διο συμβα?νει και με τι? ?χρηστε? διαφημ?σει? στο Adwords.

Για να εξασφαλ?σει η Google ?τι το σ?στημα τη? δουλε?ει μια χαρ?, η Google ?χει ?να περ?πλοκο σ?στημα αξιολ?γηση? τη? ποι?τητα? τη? διαφ?μιση? σα?? στο Adword αλλ? και τη? σελ?δα?. ?τσι διασφαλ?ζεται η ποι?τητα του site σα?,? οι συνδ?σει? τη? ιστοσελ?δα σα? (backlinks) και οι διαφημ?σει?.

Αυτ? το σ?στημα αξιολ?γηση? αποτελε?τε απ? του? παρακ?τω παρ?γοντε?:

1. Σχετικ?τητα του κειμ?νου τη? διαφ?μιση? με τη σελ?δα σα?

2. Καθαρ? σελ?δα πωλ?σεων και σχετικ? με το αντικε?μενο

3. Ιστορικ? του λογαριασμο? σα?

4. Σχετικ?? Λ?ξει? κλειδι?

5. Ποσοστ? κλικ (click through rate) στη διαφ?μιση και δι?φοροι ?λλοι παρ?γοντε?.

pos-na-epiviosete-google-slap

?

Π?? να επιβι?σετε μετ? το Χαστο?κι τη? Google

Για να επιβι?σει μετ? τη σφαλι?ρα τη? Google? θα πρ?πει να επιμεληθε?τε το περιεχ?μεν? σα?, τ?σο απ? την ?ποψη τη? ποι?τητα? αλλ? και τη? εμπορικ?τητα?.

Καλ?τερ? και Ποιοτικ? Περιεχ?μενο

Καλ?τερο περιεχ?μενο σημα?νει καλ?τερε? σελ?δε? και ποιοτικ?? και ειλικρινε?? διαφημιστικ?? σελ?δε? προσγε?ωση?. Αυτ? σημα?νει ?τι οι μονοσ?λιδε? ιστοσελ?δε? θα ?χουν π?ντα χαμηλ?? ποι?τητα? αποτελ?σματα. Ο πελ?τη? χρει?ζεται περισσ?τερε? σελ?δε? για να δει ?τι το blog σα? ?χει κ?ποια αξ?α και βαρ?τητα. Ε?ναι καλ?τερα να προσθ?σετε ?να blog στην ?δη υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα σα? ? να προσθ?σετε κ?ποιο χρ?σιμο και πολ?τιμο περιεχ?μενο.

Τ?τοιο περιεχ?μενο ε?ναι οι δωρε?ν οδηγο?, τα ?ρθρα πυλ?νε? και το περιεχ?μενο σταθμ??.

Οι παλι?? τεχνικ?? μ?ρκετινγκ με τα πολλ? αναδυ?μενα παρ?θυρα, τι? κρυφ?? συνδ?σει? και την ανακατε?θυνση σε κακοσχεδιασμ?νε? σελ?δε? ε?ναι καταδικασμ?νη πλ?ον απ? την Google.

Το ν?ο περιεχ?μεν? σα? πρ?πει να ε?ναι σ?μφωνο με τι? ν?ε? κατευθυντ?ριε? γραμμ?? τη? Google για την ποι?τητα και πρ?πει να ε?ναι χρ?σιμο στου? ανθρ?που?. Ε?ν το ιστολ?γι? σα? ε?ναι ρηχ? ? ?χει ?σχημα γραφικ? ? δεν ?χει εσωτερικ? αξ?α, τ?τε δεν θα π?ρετε μια υψηλο? βαθμο? ποι?τητα? αξιολ?γηση.

Επανασχεδιασμ?? Landing Page

Θα πρ?πει να οικοδομ?σουμε μια ν?α σελ?δα προορισμο? καλ?? ποι?τητα? με ?μορφα γραφικ? και κε?μενο ? β?ντεο και μια ν?α αγγελ?α για το Adwords. Χρησιμοποι?στε το δικ? σα? κε?μενο και αποφ?γετε να ?χετε τι? ?διε? ακριβ?? αγγελ?ε? με ?λλου?. Χρησιμοποι?στε τι? ?διε? σε βελτιωμ?νη ?κδοση, τ?σο στο blog σα? ?σο και στι? σελ?δε? προορισμο? σα?.

Καλ?τερα στοχευμ?νε? λ?ξει?-κλειδι?

Σε ?να βασικ? επ?πεδο, μια σελ?δα προορισμο? καλ?? ποι?τητα? πρ?πει να ?χει τι? σημαντικ?? φρ?σει?-κλειδι? στι? ετικ?τε? τ?τλου και στι? H1 ετικ?τε?. Αυτ? δεν ε?ναι μ?νο τα πρ?γματα που οι επισκ?πτε? σα? θα δο?νε πρ?τα, αλλ? και τα πρ?γματα που στα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση? φα?νονται πρ?τα.

Η Μετ? Penguin Εποχ?

Το Google Penguin ?ταν μια ενημ?ρωση για τον αλγ?ριθμο τη? Google που κυκλοφ?ρησε στι? 24 Απριλ?ου 2012, με την πρ?θεση προφαν?? να τιμωρ?σει? sites για υπ?ρ -βελτιστοπο?ηση over-optimization ? αλλι?? γνωστ? ω? spamming.

Τ?ρα θα πρ?πει να επικεντρωθε?τε πλ?ον στην ποι?τητα, το μοναδικ? περιεχ?μενο και το π?? να οικοδομ?σετε ?να blog με συναρπαστικ? σο?περ κλασικ? περιεχ?μενο που θα διαρκ?σει τουλ?χιστον για τα επ?μενα π?ντε με δ?κα χρ?νια. ?να καλ?? ποι?τητα? blog που θα συνοδε?σει κ?θε σελ?δα προορισμο? ? αγγελ?α, ε?ναι η μ?νη λ?ση για να επιβι?σουν και να ευημερ?σουν στην Εποχ? Μετ? Penguin.

Συμβουλευτε?τε τον Οδηγ? SEO Google

Αν θ?λετε να κατακτ?σετε την κορυφ? τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? τ?χη. θα πρ?πει να ?χετε η ακριβ?? τον οδικ? χ?ρτη που χρησιμοπο?ησαν εκε?νοι που ?χουν ?δη επιτ?χει κορυφα?ε? θ?σει? για την ιστοσελ?δα του?. Δε?τε περισσ?τερα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Ο σκοπ?? του οδηγο? ε?ναι απλ??. Να σα? παρ?χει ?ναν β?μα β?μα οδηγ? για να κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα ? blog σα? σ?μερα και για π?ντα.

Προσωπικ?, ?χω μελετ?σει χιλι?δε? οδηγο?? και βιβλ?α SEO. ?χω επ?ση? διαβ?σει ?πειρα blogs και ?χω χρησιμοποι?σει χιλι?δε? εργαλε?α SEO τα οπο?α στην ουσ?α δεν προσ?φεραν τ?ποτε και δεν μπορ? ακ?μα να καταλ?βω τη χρησιμ?τητ? του?.

Θα ?θελα λοιπ?ν να δημιουργ?σω ?ναν οδηγ? σε απλ? ελληνικ?, που να μπορε? ναι μεν με πρακτικ? και απλ? β?ματα να σα? εισ?γει στι? βασικ?? ?ννοιε? του SEO, αλλ? να σα? δ?σει ?μεσα αποτελ?σματα, εντ?? ωρ?ν ε?ν ε?ναι εφικτ?, -πολλ?? φορ?? χρει?ζονται μ?λι? 2 με 3 ?ρε? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google-.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看