ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

VIRAL MARKETING GREECE-1

Πω? να γ?νει το site σα? viral

Πω? να αποκτ?σετε χιλι?δε??επισκ?πτε? που θα εγγραφο?ν στην λ?στα σα? ? θα αγορ?σουν απ? το eshop σα?

Μπορε? η λ?ξη viral να ε?ναι ξ?νη και να μην μπορο?ν ?λοι να την προφ?ρουν, ?μω? στο ?ντερνετ σημα?νει χρυσ?? και ?σω? ε?ναι αυτ? που θα λ?σει το πρ?βλημα τη? ιστοσελ?δα? σα?: την ?λλειψη κ?νηση? και επισκεψιμ?τητα?.

To viral ω? ?κφραση σημα?νει να γ?νει κ?τι πολ? γνωστ? απ? στ?μα σε στ?μα, να γ?νει σο?σουρο δηλαδ? ?πω? για παρ?δειγμα το Survivor, που τη στιγμ? που γρ?φεται αυτ? το ?ρθρο μεσουρανε? σε επισκεψιμ?τητα.

To viral βγα?νει απ? το αγγλικ? virus που σημα?νει ι?? και παρομοι?ζει την εξ?πλωση μια? ε?δηση? ? εν?? γεγον?το? ω? ?ωση.

Γιατ? ?λοι προσπαθο?ν να γ?νουν δι?σημοι ?στω και 5 λεπτ?;

Σ?μερα ζο?με σε ?ναν κ?σμο με πολ? μεγ?λε? αποσπ?σει?, αποσπ?σει? τη? προσοχ??, συνεχε?? διαφημ?σει? παντο? στο ?ντερνετ, στην τηλε?ραση και γενικ? ο ?νθρωπο? και ο μ?σο? καταναλωτ?? δ?χεται μια καταιγ?δα παραπληροφ?ρηση? που ε?ναι σχεδ?ν αν?φικτο ?χι μ?νο να αφομοι?σει ?λε? αυτ?? τι? πληροφορ?ε? αλλ? και να θυμ?ται γενικ? τι ε?δε πριν ω? διαφ?μιση ? ω? πρ?γραμμα.

Για αυτ? τα 5 λεπτ? δημοσι?τητα?, οι εταιρε?ε? ξοδε?ουν εκατομμ?ρια ευρ? αν? τον κ?σμο πληρ?νοντα? ?λο και μεγαλ?τερο τ?μημα αν?λογα με την αξ?α που προσβλ?πουν ?τι θα αποκομ?σουν.

Για παρ?δειγμα, στο ευρωπα?κ? κ?πελλο, η Heineken ξ?δεψε μια μικρ? περιουσ?α για να ε?ναι ο μ?γα? χορηγ??, μ?νο και μ?νο για να θυμ?σει στα εκατομμ?ρια των τηλεθεατ?ν να πιουν μπ?ρα Heineken.

Δυστυχ??, εγ? δεν π?νω μπ?ρα, ο?τε και βλ?πω μπ?λα, οπ?τε ?σα δι? και να δ?σει η Heineken, δεν θα μπορ?σει ποτ? να με ψ?σει να την πιω γιατ? απλ?? δεν αν?κω στο target group τη?.

Τα τρ?α πρ?γματα που πουλ?νε και στο ?ντερνετ: σεξ, φ?βο? και?κακ?? ειδ?σει?

VIRAL MARKETING GREECE-2

Τρ?α παραδοσιακ? πρ?γματα που πουλ?νε και στο ?ντερνετ ε?ναι το σεξ, ο φ?βο? και οι κακ?? ειδ?σει?.

Ο λ?γο? που πουλ?νε και αυτ? τα τρ?α πρ?γματα ε?ναι για διαφορετικ?? για το καθ?να ?μω? βασ?ζονται ?λα στην ανθρ?πινη ψυχολογ?α. Για παρ?δειγμα το σεξ πουλ?ει γιατ? εκμεταλλε?εται την γενετ?σια ορμ? και τι? βιολογικ?? μα? αν?γκε? και ?τσι συν?χεια υπ?ρχει παντο? σε ?λα τα προ??ντα και σε ?λε? τι? διαφημ?σει?.

Ο φ?βο? γενικ?τερα ε?ναι κ?τι που βοηθ?ει στην αποτ?πωση των διαφημιστικ?ν μηνυμ?των γιατ? ?χει παρατηρηθε? ?τι σε στιγμ?? ?ντονων συναισθημ?των ο εγκ?φαλο? παραμ?νει ανοικτ?? και δεκτικ?? σε μην?ματα ακ?μα και διαφημιστικ?.

Για να μπορ?σουν λοιπ?ν, τα καν?λια και οι διαφημιστ?? να μα? τραβ?ξουν την προσοχ? ?στω και για μερικ? δευτερ?λεπτα που χρει?ζονται για να μα? αποτυπ?σουν μια ν?α ιδ?α ? ?να ν?ο προ??ν. χρησιμοποιο?ν τον φ?βο, την α?σθηση ?τι ?σω? θα χ?σουμε κ?τι και τι? κακ?? ειδ?σει? για να το πετ?χουν.

Προσωπικ?, διαφων? με ?λε? αυτ?? τι? τακτικ?? και στρατηγικ?? χειραγ?γηση? και για αυτ? πολ? σπ?νια ? σχεδ?ν ποτ? δεν βλ?πω ειδ?σει? γιατ? απλ?? ?χουν μετατραπε? σε τηλεπωλ?σει? και τηλεσαν?.

5 πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε για να γ?νεται και εσε?? viral

Τ?ρα, αφο? τελει?σαμε με τη θεωρ?α, θα ?θελα να σα? προτε?νω 5 πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε ?μεσα για να γ?νετε εσε?? ? το site σα? viral και να κερδ?σετε ?να μεγαλ?τερο μερ?διο αγορ?? ?στω και για λ?γα λεπτ?.

1?Δημιουργ?στε ?να μοναδικ? brand

To brand name σα? στο ?ντερνετ θα πρ?πει να ε?ναι αναγνωρ?σιμο, πρωτ?τυπο και ?χι μ?νο συμπαθητικ? αλλ? αξ?χαστο. Τα χρ?ματα θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ? και θα πρ?πει να περν?ει κ?ποιο μ?νυμα.

Π?ρτε για παρ?δειγμα το brand name τη? Mercedes που ?λοι σχεδ?ν θυμο?νται ανεξαιρ?τω?, ε?ναι ?να brand name που περν?ει ?λα αυτ? τα μην?ματα και τι? αξ?ε? που ?χει η Mercedes ω? εταιρε?α ?πω? ποι?τητα, ασφ?λεια, υπεροχ?, πολυτ?λεια, κοινωνικ? στ?του? κτλ.

?σο πιο απλ? και αναγνωρ?σιμο ε?ναι το brand name σα? τ?σο καλ?τερα θα τα π?τε ?χι μ?νο στο ?ντερνετ, αλλ? γενικ? ω? εταιρε?α.

2?Δοκιμ?στε τη δ?ναμη τη? τηλε?ραση? ? του τ?που

Ακ?μα και αν ?χετε μια μικρ? ιστοσελ?δα ? ?να μικρ? eshop, μπορε?τε και εσε?? να διαφημιστε?τε στα μεγ?λα μ?σα ? στι? εφημερ?δε? ? στα blog μεγ?λη? κυκλοφορ?α? με κ?ποιο κ?στο? αν?λογα με τα ?σοδα που μπορε?τε να αποκομ?σετε.

Ο συνδυασμ?? των παραδοσιακ?ν μ?σων αλλ? και των ηλεκτρονικ?ν μ?σων για να προωθ?σετε το site σα? ε?ναι πλ?ον κοιν?? και π?ρα πολλ?? μεγ?λε? εταιρε?ε? τον χρησιμοποιο?ν. ?τσι θα δε?τε πολ? συχν? μεγ?λα eshop να διαφημ?ζονται απ? την τηλε?ραση και τα ?ντυπα μ?σα σε καθημεριν? β?ση.

3 Τρ?ξτε ?ναν διαγωνισμ? κ?θε μ?να απ? το site σα?

Ο διαγωνισμ?? στο ?ντερνετ ε?ναι δ?κοπο μαχα?ρι γιατ? θα μαζ?ψει ?λου? του? τσαμπατζ?δε? του ?ντερνετ που υπ?ρχουν σ?μερα και πιστ?ψτε με υπ?ρχουν π?ρα πολλο?, εν? απ? την ?λλη πλευρ? θα σα? φ?ρει αρκετ? κ?σμο στο site σα?.

Το ζητο?μενο ε?ναι αυτ?? ο κ?σμο? θα ε?ναι η αγορ? στ?χο? που στοχε?ετε; Θα μπορ?σετε δηλαδ? να μαζ?ψετε ?τομα που μπορο?ν αλλ? ε?ναι και διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν για να αγορ?σουν τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?;

?λα αυτ? καλο?νται να τα απαντ?σουν οι ειδικο? του μ?ρκετινγκ και τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ, ?πω? ε?μαστε και εμε??. Λ?ω και εμε?? γιατ? υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? που κ?νουν αυτ? την δουλει? μαζ? με εμ??.

4 Δημιουργ?στε ?να αστε?ο β?ντεο

?να πραγματικ? αστε?ο β?ντεο το οπο?ο θα το β?λετε στο YouTube και μ?σα απ? αυτ? στο site σα?, θα σα? βοηθ?σει να γ?νετε παραπ?νω γνωστο? απ? ?σο ε?στε σ?μερα.

Κατ?πιν θα πρ?πει να β?λετε τ?τλου?, κε?μενα και περιγραφ?? στο β?ντεο σα? και να το αναρτ?σετε σε ?λα τα social media ?στε να γ?νει γνωστ?. ?να παρ?δειγμα τ?τοιου αστε?ου β?ντεο ε?ναι με τα μινι?ν για την εταιρε?α αποφρ?ξεων Αντων?ου.

Ε?ναι πραγματικ? θεαματικ? και διαρκε? μ?λι? 39 δευτερ?λεπτα. Δεν ?χει σημασ?α το μ?κο? του β?ντεο τ?σο πολ? ?σο η ελκυστικ?τητα του για να τραβ?ξει προβολ?? και να το κ?νει ο επισκ?πτη? διαμοιρασμ?.

5?Βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Τ?λο?, ?σω? απ? τα σημαντικ?τερα πρ?γματα που χρει?ζονται για να γ?νεται γνωστο? σ?μερα ε?ναι να βγε?τε με τι? πιο σχετικ?? λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? σα? πρ?τοι στη Google.

?μα δεν μπορε?τε να βγε?τε πρ?τοι, τουλ?χιστον να βγε?τε στι? πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? ?στε να σα? βρ?σκουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? κ?θε φορ? που σα? αναζητο?ν στο ?ντερνετ εσ?? ? κ?ποιο προ??ν ? υπηρεσ?α σα?.

Το SEO και η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? στοιχε?α ?στε να γ?νετε viral και να με?νετε αξ?χαστοι, γιατ? ?σο πιο πολ?? κ?σμο? σα? βρει απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?σο πιο πολ?? κ?σμο? θεωρ?σει την ιστοσελ?δα και το προ??ν σα? ?ξιο να το κ?νει share, like, tweet ? να το αφ?σει σχ?λια, τ?σο πιο γνωστο? θα γ?νετε γενικ?τερα.

Δε?τε περισσ?τερα για το viral marketing:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη Χρ?νια Πολλ? σε εσ?να και την Οικογ?νεια σου.
  Π?ντα γερ?? και δημιουργικ??.

  Μια ερ?τηση: ?αν δημοσιε?σω μια φ?το σε κ?ποιο group στο facebook και μαζ? επισυν?ψω και το link του site μου, τα likes θα π?ρει η συγκεκριμ?νη δημοσ?ευση δ?νουν κ?ποια “σ?ματα ποι?τητο?” στη google?

  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
  • Δ?νουν κ?ποια σ?ματα αν?δου γιατ? πι?νονται ω? like απ? social media, που συμμετ?χουν στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google. Ω? γνωστ?ν τα social media signals συμμετ?χουν και αυτ? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?.

   Απ?ντηση
 • Σευχαριστω για τι? συμβουλ?? σου Γι?ννη. Σε ?κουσα σε αυτο που μου ειπε? οτι μετραει η ποσοτητα των μπακλινκ?. Εβαλα ξανα σε λειτουργια το gsa generator και μου βγ?ζει 5.000 περ?που την ημερα.
  Μια τελευταια ερ?τηση, Π?σα Backlinks ε?ναι ασφαλε? να κανω απο την εμπειρ?α σου ?
  Με δεδομενο οτι τα σιτε ειναι Αμερικη.

  Απ?ντηση
  • Δεν ?χει να κ?νει μ?νο με αυτ? αλλ? και με το σ?νολο των backlinks που ?χει?. Επ?ση? το gsa απ? μ?νο του δεν λ?ει τ?ποτα αφο? το 99% των backlinks ε?ναι ?χρηστα και ?να μ?ρο? του? ε?ναι και βλαβερ? γιατ? ?χουνε αρνητικ? SEO.

   Απ?ντηση
 • Kalispera giani , giati otan kano backlinks mou bgazei sixna auto to minima se pola site pou kano backlinks ?

  TRADEMARK FREE ZONE – Network Solutions has no knowledge of whether any content on this page violates any third party intellectual property rights. Network Solutions will promptly remove any content reasonably objected to by the Owner of a pre-existing trademark. If you have a Trademark issue, please contact trademarkfreezone@networksolutions.com.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看