ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BRING THEM BACK

Πω? να φ?ρετε του? πελ?τε? π?σω στο site σα?

?να φλ?γον θ?μα γενικ? στι? πωλ?σει? στο ?ντερνετ ε?ναι το γεγον?? ?τι υπ?ρχει πολ? χαμηλ? ποσοστ? πωλ?σεων σχετικ? με την επισκεψιμ?τητα που δ?χεται κ?ποιο site.

Εμπειρικ? ?χω δει ιστοσελ?δε? να δ?χονται χιλι?δε? επισκ?πτε? ημερησ?ω? εν? οι πωλ?σει? του? να παραμ?νουν εξαιρετικ? χαμηλ?? ?ω? μηδαμιν??.

Το ποσοστ? πωλ?σεων ? το ποσοστ? μετατροπ?ν συν?θω? μετρι?ται επ? τοι? χιλο?? σε τ?τοιε? περιπτ?σει? και σπ?νια ξεφε?γει μερικ?? φορ?? απ? το 5 ? το 10 τοι? χιλο??.

Μπορε? να μην κ?νετε απευθε?α? πωλ?σει? απ? την ιστοσελ?δα σα? ? να μην ?χετε eshop αλλ? μπορε? να ?χετε τηλ?φωνο κρατ?σεων, φ?ρμα εγγραφ?? ? οποιαδ?ποτε ?λλη μορφ? εν?ργεια? που θα θ?λατε να κ?νει ο επισκ?πτη? με την ε?σοδο του στην ιστοσελ?δα σα?.

Για να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? αλλ? και το ποσοστ? μετατροπ?ν σα? στο ?ντερνετ, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? αγορ?ζει κ?ποιο? απ? την ιστοσελ?δα σα?

?ταν κ?ποιο? μπα?νει στην ιστοσελ?δα σα? για πρ?τη φορ? καλε?τε σε μερικ? δευτερ?λεπτα να π?ρει μια κρ?σιμη πρ?τη απ?φαση στο μυαλ? του. Αν θα αγορ?σει απ? την ιστοσελ?δα σα? ? ?χι.

Αν δεν αγορ?σει απ? την ιστοσελ?δα σα?, θα την εγκαταλε?ψει αμ?σω? και θα ανεβ?σει το bounce rate σα? ? το ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

Η απ?φαση τη? αγορ?? ? τη? μη αγορ?? ε?ναι πολ? λεπτ? στο ?ντερνετ και η διαδικασ?α λ?ψη? αγοραστικ?ν αποφ?σεων στο ?ντερνετ αλλ? και στη ζω? γενικ? ε?ναι εξαιρετικ? πολ?πλοκη.

Στο επιστημονικ? μ?ρκετινγκ, το οπο?ο ?χω σπουδ?σει στο Λονδ?νο, η διαδικασ?α λ?ψη? μια? απ?φαση? αγορ?? ?χει 6 βασικ? στ?δια. ?ποιο? σα? πει ?τι ?χει 5, μ?λλον θ?λει λ?γο δι?βασμα παραπ?νω γιατ? δεν ?χει μελετ?σει αρκετ? το θ?μα.

Και επειδ? συναντ? καθημεριν? δεκ?δε? ?τομα που ?χουν γν?μη για τα π?ντα εν? ε?ναι ?σχετοι και αυτ? φα?νεται απ? τα σχ?λια και τα email που λαμβ?νω- θα ?θελα να σα? παραθ?σω την διαδικασ?α λ?ψη? αποφ?σεων αγορ?? στο ?ντερνετ.

Στ?διο 1: Αναγν?ριση αν?γκη?

Στ?διο 2: Αναζ?τηση? πληροφορι?ν

Στ?διο 3: Εναλλακτικ?? λ?σει?

Στ?διο 4: Μα?ρο κουτ? ? Απ?φαση αγορ??

Στ?διο 5: Αγορ?

Στ?διο 6: Μετ? την αγορ? συμπεριφορ??

Η απ?φαση αγορ?? ε?ναι ?να μα?ρο κουτ? γιατ? μ?σα στο μυαλ? του υποψ?φιου αγοραστ? αντιδρο?ν?εκε?νη τη στιγμ? δεκ?δε? παρ?γοντε? αγορ??.

Συν?θω? η μη απ?φαση τη? αγορ?? ?ρχεται επειδ? ο αγοραστ?? δεν σα? εμπιστε?εται ακ?μη γιατ? δεν σα? γνωρ?ζει. Για να σα? μ?θει λοιπ?ν θα πρ?πει να σα? δει αρκετ?? φορ??, να σα? ελ?γξει -να σα? τσεκ?ρει, να αναλ?σει τι? τιμ?? και τι? παροχ?? που ?χετε και εν τ?λει να σα? γνωρ?σει καλ?τερα.

Πω? θα κ?νετε κ?ποιον πελ?τη να αγορ?σει απ? εσ??; Απλ?? και μ?νο να τον κ?νετε να σα? γνωρ?σει καλ?τερα για να σα? εμπιστευτε?.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να σα? εμπιστευτε? ε?ναι να σα? δει περισσ?τερε? φορ?? απ? μ?α.

Οι ψυχολ?γοι λ?νε ?τι αν κ?ποιο? σα? δει παραπ?νω απ? 7 φορ??, τ?τε σα? θεωρε? γνωστ? ?τομο και ?τομο του ευρ?τερου κ?κλου του και μπορε? να σα? αναγνωρ?σει απ? ?λλου? που σα? βλ?πει για πρ?τη φορ?.

?χετε δηλαδ? αποκτ?σει εσε?? και το site σα? αναγνωρισιμ?τητα ? brand awaraness. Ο λ?γο? δηλαδ? που κ?ποιο site ? προ??ν ? υπηρεσ?α θ?λει να γ?νει brand name ε?ναι για να αποκτ?σει αναγνωρισιμ?τητα και να το ξεχωρ?ζετε απ? τα ?λλα no name προ??ντα.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? λοιπ?ν για να γ?νετε brand name ε?ναι φ?ρετε π?σω του? επισκ?πτε? στο site σα?. Bring them back λοιπ?ν λ?γετε στα αγγλικ? το φ?ρτε του? π?σω και ε?ναι ?να ?μορφο πιασ?ρικο τραγο?δ?κι που ?μω? ε?ναι γεμ?το με υποσυνε?δητα μην?ματα και φυσικ? ταιρι?ζει στην περ?πτωση σα?!

Bring them back!

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι γιατ? η Coca cola ξοδε?ει δισεκατομμ?ρια σε διαφημ?σει? αφο? ?λοι ξ?ρουν την Coca Cola και π?σο βλαβερ? ε?ναι για τον οργανισμ?;

Για το 2016 η coca cola ξ?δεψε σε διαφημ?σει? 780 εκ. δολ?ρια μ?νο και μ?νο για να μα? υπενθυμ?σει την ?παρξη τη? και να μα? κ?νει να ξανααγορ?σουμε coca cola.

Ε?μαι σ?γουρο? τ?ρα πω? πολλο? απ? εσ?? ?χετε αρχ?σει να υποπτε?εστε τι συμβα?νει στην παραδοσιακ? αγορ? αλλ? και στο ?ντερνετ και τι θα πρ?πει να κ?νετε για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? ? γενικ? την αν?δραση των χρηστ?ν μ?σα στο site σα?.

Θα πρ?πει να φ?ρετε π?σω του? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?, ξαν? και ξαν? μ?χρι να σα? μ?θουν, να σα? εμπιστευτο?ν και να αρχ?σουν να αγορ?ζουν απ? εσ?? τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Για να μην σα? κρατ?σω λοιπ?ν ?λλο σε αγων?α, παρακ?τω σα? παραθ?τω ακριβ?? τι πρ?πει να κ?νετε για να φ?ρετε π?σω του? χαμ?νου? σα? επισκ?πτε? ? του? χαμ?νου πελ?τε? στην ιστοσελ?δα σα?.

7 μικρ?? συμβουλ?? για να φ?ρετε π?σω του? χαμ?νου? πελ?τε?

1 -Φτι?ξτε επειγ?ντω? μ?α λ?στα με email

Αν κ?ποιο? μπει στην ιστοσελ?δα σα? και δεν κ?νει τ?ποτα απ? αυτ? που θα θ?λατε να κ?νει ?πω? να αγορ?σει κ?τι απ? το μαγαζ? σα? ? να σα? π?ρει τηλ?φωνο, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε ?ναν τρ?πο να του π?ρετε το email του για να εγγραφε? στο newsletter σα? ?που θα ?χετε την ευκαιρ?α σε δε?τερο χρ?νο να δ?σετε μια ακ?μα μ?χη για να το φ?ρετε π?σω στο site σα?.

Θυμηθε?τε ?τι χρει?ζεστε 7 με 12 επισκ?ψει? του ?διου ατ?μου στην ιστοσελ?δα σα? για να αγορ?σει κ?τι απ? εσ??. Αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτο αλλ? το 80% των επισκεπτ?ν αγορ?ζει απ? την 7η ?ω? τη 12η επ?σκεψη απ? την ιστοσελ?δα σα? σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?.

Θα πρ?πει να καλλιεργ?σετε μια λ?στα με email που θα μαζε?ετε απ? του? επισκ?πτε? σα? δ?νοντα? κ?τι ω? αντ?λλαγμα. Για παρ?δειγμα μια ?κπτωση 10% στην πρ?τη του? αγορ?, ?να κουπ?νι δ?ρου, ?ναν δωρε?ν οδηγ? ? κ?τι που ε?ναι χρ?σιμο για αυτο??.

2 -Remarketing

?ταν λ?με remarketing δεν εννοο?με να ξεπαραδιαστε?τε στο Google Adwords στοχε?οντα? του? επισκ?πτε? που ?χουν ?δη επισκεφτε? την ιστοσελ?δα σα?.

Μια απ? τι? πιο αποτυχημ?νε? στρατηγικ?? στο ?ντερνετ ε?ναι το Google remarketing και το Facebook remarketing.

?ταν λ?με remarketing εννοο?με να διαφημιστε?τε ? να γρ?ψετε ?ρθρα και δελτ?α τ?που σε ιστοσελ?δε? υψηλ?? κυκλοφορ?α? ?που συχν?ζουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο θα μπορ?σετε να υπενθυμ?σετε σε κ?ποιου? ?τι υπ?ρχετε ? ?τι ?χετε μια ν?α προσφορ? που δεν ε?δαν στο παρελθ?ν.

3 – Δημοσιε?σει? στα Social Media

Οι κοινοποι?σει? στα social media εκτ?? απ? ?θηση στο SEO σαν δ?νουν την μοναδικ? ευκαιρ?α να σα? ξαναδο?ν ?λοι οι υποψ?φιοι πελ?τε? που σα? ?χουν κ?νει like ? σα? ακολουθο?ν σε κ?ποιο social media.

Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που θα πρ?πει να καλλιεργε?τε τα social media, να κ?νετε χιλι?δε? φ?λου? στο Facebook, twitter, google plus και ?που αλλο?.

4 -Δ?κτυο συστ?σεων

Το ?τυπο δ?κτυο συστ?σεων ? το να γ?νεται γνωστο? απ? στ?μα σε στ?μα ε?ναι μια πολ? αποτελεσματικ? μ?θοδο? για να ξαναφ?ρετε π?σω του? χαμ?νου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Ρωτ?ντα? πηγα?νει κανε?? στην π?λη και ?τσι πολλ?? φορ?? ρωτ?με απ? για οτιδ?ποτε δεν ξ?ρουμε. Απ? που θα π?ρω ?ρωμα ? οτιδ?ποτε ?λλο και συν?θω? ?ταν κ?ποιο? αγ?ρασε κ?τι απ? το δικ? σα? e-shop και ?μεινε ικανοποιημ?νο? θα το συστ?σει και σε μερικο?? ?λλου?.

?ρα ε?ναι λογικ? ακ?μα και στο ?ντερνετ να δουλε?ει το δ?κτυο συστ?σεων και να προσ?χετε π?ντα να δημιουργε?τε ευχαριστημ?νου? πελ?τε?.

Το κ?στο? εν?? δυσαρεστημ?νου πελ?τη ε?ναι αβ?σταχτο γιατ? σ?μφωνα με ?λλε? ?ρευνε?, θα πρ?πει να κ?νετε 17 ν?ου? πελ?τε? για να φ?ρετε π?σω ?ναν δυσαρεστημ?νο πελ?τη στην ιστοσελ?δα σα?.

5 – Affiliate Marketing

Μια πολ? καλ? μ?θοδο? για να φ?ρετε π?σω στην ιστοσελ?δα σα? χαμ?νου? επισκ?πτε? ε?ναι το affiliate marketing και συγκεκριμ?να με την ?μπιστη εταιρε?α linkwise.

Στο affiliate marketing δ?νετε την ευκαιρ?α σε ?λλε? ιστοσελ?δε? να σα? στε?λουν στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα μ?σω backlinks, διαφημ?σεων ? ?ρθρων στα blog του? ?ναντι κ?ποια? προμ?θεια?.

?τσι αυξ?νετε την ?κθεση σα? σε περισσ?τερα ?τομα που ?σω? ?δη ?χουν δει την ιστοσελ?δα σα? μια φορ? αλλ? δεν αγ?ρασαν ακ?μα τ?ποτα, ?μω? υπ?ρχει πιθαν?τητα ?μα σα? ξαναδο?ν να αγορ?σουν για πρ?τη φορ?, αφο? σα? συστ?νει και κ?ποιο? ?λλο?.

6 -SEO

Το να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google?για κ?ποιε? κα?ριε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?σω? απ? τα σημαντικ?τερα πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε για να φ?ρετε π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ?τομα που ψ?χνουν να βρουν το προ??ν σα? ? την υπηρεσ?α σα? και θ?λουν να αγορ?σουν ?μεσα ?? κ?νουν ?ρευνα αγορ??.

Η ?ρευνα αγορ?? στο ?ντερνετ για την ε?ρεση τη? καλ?τερη? τιμ?? ? του καλ?τερου προ??ντο? ε?ναι κ?τι που μπορε? να κρατ?σει μ?ρε? και μ?νε?. Εφ?σον η ιστοσελ?δα σα? βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που ψ?χνουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? για να αγορ?σουν, τ?τε σ?γουρα θα σα? δουν περισσ?τερε? απ? μ?α φορ?? και θα μπο?νε στην ιστοσελ?δα σα? σε περισσ?τερε? απ? μια σελ?δε? εισ?δου.

?τσι θα παρακολουθ?σουν την πορε?α σα? και θα αντιληφθο?ν αν ε?στε σοβαρο? ? ?χι με το αντικε?μενο σα?. ?μα ε?στε σοβαρο? με αυτ? που κ?νετε ?χετε περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να σα? εμπιστευτο?ν και να αγορ?σουν απ? εσ??.

7 -Blogging

Το φρ?σκο σχετικ? με το αντικε?μενο σα? περιεχ?μενο μ?σω του blogging θα σα? βοηθ?σει να γ?νεται γνωστο? και να αποκτ?σετε πολλ? παρ?πλευρα οφ?λη. ?σοι δεν γνωρ?ζετε τι ε?ναι το blogging, μπορε?τε να δε?τε τον παρακ?τω ορισμ?:

Σ?μφωνα με το ?γκυρο ηλεκτρονικ? blog Mashable, το blogging ε?ναι μια αλληλεπιδραστικ? μορφ? δημοσ?ευση? περιεχομ?νου σε στυλ ημερολογ?ου στο ?ντερνετ. Το διασημ?τερο λογισμικ? για blogging στο ?ντερνετ ε?ναι το WordPress.

Περισσ?τερο το blogging ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο ?που ο καθ?να? μπορε? να πει την ?ποψη του για ?να θ?μα ? να συνεισφ?ρει με κ?ποιο σχ?λιο στη συζ?τηση. ?ρα χρει?ζεται να ?χετε και κ?ποιο κοιν? για να ε?ναι πετυχημ?νο το blog σα?. Χωρ?? αυτ? δεν θα ε?ναι πετυχημ?νο το blog σα?.

Με το blogging θα καταφ?ρετε να κατακτ?σετε το market niche σα?, την αγορ? στ?χο σα? και να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google με π?ρα πολλ?? λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι long tail και που σ?γουρα θα αναζητ?νε ?σοι ενδιαφ?ρονται για τα προ??ντα ? τοι? υπηρεσ?ε? σα?.

Αντ? επιλ?γου

Θα ?θελα να σα? πω πω? απ? ?λα τα παραπ?νω, θα πρ?πει να κρατ?σετε στο νου σα? ?τι το σημαντικ?τερο πρ?γμα ε?ναι το email marketing και θα πρ?πει με κ?θε τρ?πο να κρατ?σετε το email των υποψ?φιων αγοραστ?ν και να καλλιεργ?σετε μια σχ?ση μεταξ? σα?.

Θα πρ?πει επ?ση? να χρησιμοποι?σετε συνδυαστικ?? μεθ?δου? για να φ?ρετε του? πελ?τε? π?σω στο site σα? και να προσπαθ?σετε να ε?στε παντο?, στη Google, στο facebook, στα social media, στα forums και στα κλαδικ? sites.

Σα? ε?χομαι καλ? σα? επιτυχ?α.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? πωλ?σει? στο ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看