ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

LISTA 1000 EMAIL MARKETING-1

Πω? να δημιουργ?σετε μια λ?στα με 1.000 email!

Με πιστο?? υποψ?φιου? πελ?τε? που να θ?λουν επειγ?ντω? να αγορ?σουν κ?τι απ? εσ??!

Καλημ?ρα φ?λοι μου, Κυριακ? σ?μερα και εν? ?λοι ε?ναι στι? παραλ?ε? για να απολα?σουν τα μπ?νια του λαο?, ?θελα να γρ?ψω αυτ? το ?ρθρο για να σα? υποδε?ξω το σημαντικ?τερο μ?σο πωλ?σεων απ? ?ποψη μετατροπ?ν: Τη λ?στα σα? με τα email!

?σο και να προσπαθε?τε να το αποφ?γετε π?ρα πολλο? απ? σα?, εν? το περιεχ?μενο ε?ναι και θα ε?ναι βασιλι??, τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα σα?.

Οποιαδ?ποτε μ?θοδο χρηματοπο?ηση? και να διαλ?ξετε, αυτ? μπορε? να συνδυαστε? κ?λλιστα με την καλλι?ργεια τη? λ?στα? των υποψ?φιων πελατ?ν σα?. Η λ?στα σα? ε?ναι σαν τη δωρε?ν συνδρομ? σε μια υπηρεσ?α που παρ?χετε σε ?σου? επισκ?φτηκαν το site σα?. Ε?ναι ?να? δ?αυλο? επικοινων?α? που ?σω? να ε?ναι και ο μοναδικ?? απ? τη στιγμ? που ?να? επισκ?πτη? φε?γει απ? την ιστοσελ?δα σα? και αν δεν π?ρετε το email του δεν θα τον ξαναδε?τε ποτ?.

Μετ? απ? ?να χρ?νο λειτουργ?α? του ParaMarketing blog και μετ? απ? π?ρα πολ? σκληρ? δουλει? κατ?φερα και αν?πτυξα τη λ?στα μου απ? μηδ?ν συνδρομητ?? που ε?χα τον Α?γουστο του 2013 ?ταν ξεκινο?σα σε π?νω απ? χ?λιου? τον Α?γουστο του 2014!

Η λ?στα μου αυξ?νονταν με ρυθμ? 90 περ?που εγγραφ?? το μ?να. Αρκετ? ικανοποιητικ?? ρυθμ?? αν και θα προτιμο?σα να ε?χα παραπ?νω εγγραφ??.

Για παρ?δειγμα θα ?θελα να ε?χα μ?α λ?στα με 10.000 ?τομα αντ? για 1.000. ?μω? το θετικ? με τι? ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει? ε?ναι ?τι αυτ?? κλιμακ?νονται και επεκτε?νονται απερι?ριστα και ?τσι αρκε? να διπλασι?σω αυτ? που ?κανα για να διπλασι?σω τον αριθμ? εγγραφ?ν.

Δε?τε περισσ?τερα για το οφ?λη και τη σημαντικ?τητα τη? λ?στα? email και του email marketing:

?μα θ?λετε λοιπ?ν να μ?θετε κι εσε?? πω? να αναπτ?ξετε τη λ?στα σα? σε 1.000 συνδρομητ?? ? και παραπ?νω σε ?να χρ?νο ? και λιγ?τερο, δεν ?χετε παρ? να διαβ?σετε το ?ρθρο και να ακολουθ?σετε τα παρακ?τω β?ματα.

Πω? να δημιουργ?σετε μια λ?στα με 1000 συνδρομητ?? σε 7 β?ματα

1000-email-list

Απαρα?τητη προ?π?θεση ε?ναι να ?χετε την δικ? σα? ιστοσελ?δα σε WordPress με το δικ? σα? domain name. ?μα δεν ?χετε ακ?μα τη δικ? σα? ιστοσελ?δα, καιρ?? να φτι?ξετε μ?α. Ρ?ξτε μια ματι? στα πακ?τα SEO Web Design.

Θα σα? πω την μαγικ? συνταγ? τη? επιτυχ?α? σε 7 β?ματα για να ε?ναι ε?κολη η αντιγραφ? του?.

Β?μα 1. Εγγραφε?τε στο Aweber απ? την πρ?τη μ?ρα που φτι?ξατε το blog σα?.

Δεν θ?λω να σα? κ?νω κ?ρυγμα, αλλ? κ?θε επαγγελματ?α? πρ?πει να ?χει τα αν?λογα επαγγελματικ? εργαλε?α. Χωρ?? αυτ? δεν γ?νεται δουλει? ? τουλ?χιστον επαγγελματικ? δουλει?. ?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 11 εταιρε?ε? email marketing και ?χω καταλ?ξει στην Aweber. Δοκιμ?στε την με 1€ τον πρ?το μ?να.

Ξεκιν?στε με το email marketing απ? την πρ?τη μ?ρα δημιουργ?α? του blog σα? και μην χ?νετε χρ?νο. Η λ?στα σα? θα πρ?πει να αρχ?σει να μαζε?ει συνδρομητ?? απ? την ημ?ρα 1 και ?χι μετ? απ? 6 μ?νε? που το θυμο?νται οι περισσ?τεροι. Σε ?ξι μ?νε? θα ?χετε χ?σει εκατοντ?δε? συνδρομητ?? και υποψ?φιου? πελ?τε?.

Β?μα 2. Δημιουργ?στε μερικ?? φ?ρμε? εγγραφ??

Μην περιμ?νετε με μ?α φ?ρμα εγγραφ?? να αγγ?ξετε την τελει?τητα. Η εξ?σκηση δημιουργε? τον μ?στορα. Δημιουργ?στε αρκετ?? φ?ρμε? εγγραφ?? για να τι? τοποθετ?σετε σε πολλ?? προφαν?? θ?σει? μ?σα στην ιστοσελ?δα ? το e-shop σα?.

Αν δεν σα? αρ?σει η φ?ρμα εγγραφ?? που σχεδι?σατε, τ?τε αναθ?στε με 5$ σε ?να γραφ?στα να σα? σχεδι?σει μια φ?ρμα στο Fiverr.

Οι πολλ?? και διαφορετικ?? φ?ρμε? εγγραφ?? θα σα? δε?ξουν ποια αποδ?δει καλ?τερα και ποια ?χει το υψηλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν. Κ?ντε τι? δοκιμ?? σα? με τουλ?χιστον 2 φ?ρμε? εγγραφ?? για αρχ?.

Γενικ?, ο καν?να? ε?ναι ?λη η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι μια μεγ?λη φ?ρμα εγγραφ??. Ο στ?χο? τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?πω? και τη? δικ?? μου ε?ναι να γρ?ψω ?σο πιο πολλ? ?τομα μπορ? στη λ?στα μου για να ?χω υποψ?φιο κοιν? να αγορ?σει κ?τι απ? μ?να μετ?.

Η βασικ? φιλοσοφ?α ε?ναι να γρ?ψετε ?σο πιο πολλ? ?τομα στη λ?στα σα? για να του πουλ?σετε κ?τι μετ?.

Θυμηθε?τε το αυτ? αργ?τερα στην πορε?α σα? και μην κ?νετε το λ?θο? που κ?νουν οι περισσ?τεροι κυρ?ω? στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ να κυνηγ?νε να πουλ?σουν πρ?γματα και επαναστατικ? προ??ντα απ? την πρ?τη επαφ?. Η διαδικασ?α τη? π?ληση? ξεκιν?ει απ? την ?βδομη επαφ?. Μ?χρι τ?τε ε?στε στην διαδικασ?α τη? προπ?ληση?.

Β?μα 3. Τοποθετ?στε τι? φ?ρμε? εγγραφ?? σε πολλ?? περ?οπτε? θ?σει? στο blog σα?.

?μα ε?ναι δυνατ?ν αφαιρ?στε ?να banner και β?λτε τη φ?ρμα εγγραφ?? σα?. Δεν θ?λει πολ? μυαλ?, αλλ? η φ?ρμα εγγραφ?? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ? π?νω απ? τα ?ρθρα και κ?τω απ? τα μενο? ? δεξι? κ?τω απ? το μενο? στο widget area ? και παντο?.

Επ?ση? ?να ενοχλητικ? Pop Up μπορε? να κ?νει πολ? καλ? δουλει? σχετικ? με την αν?πτυξη τη? λ?στα? σα?. Σ?μφωνα με ?ρευνε? του Aweber μπορε? να αυξ?σετε το ρυθμ? εγγραφ?ν ω? και 1375%!

Δε?τε παραδε?γματα απ? ιστοσελ?δε? με πολ? ?ξυπνε? χρ?σει? τη? φ?ρμα? εγγραφ??:

 

Β?μα 4. Φτι?ξτε τουλ?χιστον 2 landing pages

Οι σελ?δε? εγγραφ?? ? προσγε?ωση? ??πω? τη? λ?ει η Google ε?ναι πολ? χρ?σιμε? για να εγγρ?ψετε ν?ου? χρ?στε?. Τοποθετ?στε τη σελ?δα εγγραφ?? σα?, το link παντο?. Σε ?λα τα social media και κοινοποι?στε το ?που μπορε?τε.

Δε?τε μερικ?? σελ?δε? εγγραφ?? που ?χω φτι?ξει για το blog μου:

Μπορε?τε να δοκιμ?σετε την ?δια σελ?δα εγγραφ?? με διαφορετικ?? φ?ρμε? εγγραφ?? και διαφορετικο?? τ?τλου? αλλ? το ?διο περιεχ?μενο.

Επειδ? οι τ?τλοι κ?νουν τη διαφορ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να πειραματιστε?τε με του? τ?τλου? μ?χρι να γ?νεται ειδικο? στο copywriting.

Β?μα 5. Μην τμηματοποιε?τε τη λ?στα σα?

Πολλο? θα σα? πο?νε πω? να τμηματοποι?σετε τη λ?στα σα? για να χωρ?σετε του? συνδρομητ?? σα? σε διαφορετικ?? κατηγορ?ε?. Εγ? θα σα? πω ακριβ?? το αντ?θετο και θα σα? προτε?νω να εστιαστε?τε αυστηρ? σε μ?α μ?νο λ?στα και ?να τμ?μα τη? αγορ?? σα? μ?νο.

Η εστ?αση θα αν?ψει την φωτι? και θα σα? κ?νει καλ?τερου? με το χρ?νο σε αυτ? που κ?νετε.

Ειδικ? στην αρχ? και μ?χρι να αναπτ?ξετε μια λ?στα 1.000 συνδρομητ?ν για μια κατηγορ?α χρηστ?ν δεν θα πρ?πει να κ?νετε τ?ποτε ?λλο και να μην π?τε στη δημιουργ?α δε?τερη? λ?στα?.

?κανα το σφ?λμα στην αρχ? και κατηγοριοπο?ησα τη λ?στα μου σε τρ?α μ?ρη:

  • Στο SEO
  • Στο Λεφτ? στο ?ντερνετ και στα
  • Μαθ?ματα WordPress

Σε καμ?α απ? τι? παρακ?τω λ?στε? δεν ?χω συμπληρ?σει τον μαγικ? αριθμ? χ?λια ακ?μα. Και οι τρει? λ?στε? μαζ? ξεπερν?νε τα 1.000 ?τομα αλλ? ?χω κ?νει τριπλ? δουλει? στο site μου. ?χω χωρ?σει την ιστοσελ?δα μου σε τρ?α τμ?ματα ?να για κ?θε λ?στα και ?τσι π?ρα πολλο? μπερδε?ονται για το θ?μα του blog μου.

Τελικ? μετ? απ? ?να χρ?νο αποφ?σισα να ε?μαι ?να SEO Web Design Blog.?

?λο αυτ? το δι?στημα ?μω? ε?χα διασκορπ?σει τι? δυν?μει? μου και αντ? να εστιαστ? στην δημιουργ?α μια? μεγ?λη? λ?στα? για ?να θ?μα, διασκ?ρπισα τι? δυν?μει? μου σε τρ?α πρ?γματα ? καλ?τερα σε 2. Απ? τα λ?θη μαθα?νουμε.

Β?μα 6. Δημιουργ?στε τουλ?χιστον 20 αυτ?ματα μην?ματα

Θα πρ?πει να διασκορπ?σετε τα αυτ?ματα μην?ματα σα? (follow up series) τουλ?χιστον σε ?να δι?στημα τρι?ν μην?ν. Θα χρειαστε?τε δηλαδ? 10 περ?που μην?ματα επ? δ?ο φορ?? ε?κοσι.

Αυτ? θα τα στ?λνετε με περιοδικ?τητα ?να την εβδομ?δα συν ?να μ?νυμα την εβδομ?δα που θα στ?λνετε με ν?α ?ρθρα απ? το site σα?. Ο συνδρομητ?? σα? θα πρ?πει να λαμβ?νει το πολ? δ?ο με τρ?α μην?ματα την εβδομ?δα.

Παραπ?νω μην?ματα ε?ναι κουραστικ? και δεν θα ?χετε την αναγνωσιμ?τητα και τα κλικ? που θα επιθυμε?τε.

Β?μα 7. Βελτι?στε το αυτ?ματο σ?στημα

Το τελευτα?ο β?μα ε?ναι να βελτιστοποι?σετε και να αυτοματοποι?σετε το ?λο σ?στημα για να δουλε?ει στον αυτ?ματο πιλ?το.

Βελτι?στε τα π?ντα, τι? φ?ρμε? εγγραφ?ν, τα μην?ματα, τι? θ?σει? τη? φ?ρμα?, τα landing pages. Σκοτ?στε ?τι δεν δουλε?ει και επαυξ?στε ?τι αποδ?δει.

Ο στ?χο? σα? ε?ναι να δεκαπλασι?σετε τα αποτελ?σματα σα? με την ?δια προσπ?θεια.

Μην απογοητε?εστε ε?κολα και μην τα παρατ?τε με την πρ?τη δυσκολ?α. Κ?θε φορ? που συναντ?τε ?να πρ?βλημα, ψ?ξτε να βρε?τε τη λ?ση του και μην το β?ζετε κ?τω. Κ?ντε ?τι χρει?ζεται για να πετ?χετε. Η ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? και ?χι ?να σπριντ.

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα. Μπορε?τε να αφ?σετε την ?ποψη σα? για το τι πιστε?ετε ? τι θ?λετε να καλ?ψουμε σε επ?μενα ?ρθρα κ?τω στα σχ?λια. Η γν?μη σα? μετρ?ει και την λαμβ?νω πολ? σοβαρ? υπ?ψη.

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο , κ?ντε και ?να share στο Facebook ? ?να tweet στο Twitter, δεν κοστ?ζει τ?ποτα! Σα? ευχαριστ?!

 

Email List Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看