ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ-1

Πω? να δημιουργ?σετε κλασικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?

Πολλο? αναρωτι?στε με β?ση ποιου? παρ?γοντε? κατατ?σσει η Google μια ιστοσελ?δα ω? ποιοτικ?;

Ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? ?λων ε?ναι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? που θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ?, ποιοτικ? και χρ?σιμο για τον επισκ?πτη.

?σο πιο χρ?σιμο και πολ?τιμο ε?ναι για τον χρ?στη το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, τ?σε? ποιο πολλ?? μετατροπ?? θα ?χετε απ? επισκ?πτε? σε πελ?τε? και τ?σο ποιο πολ? θα ανεβα?νετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τι εννοο?με ?μω? ?ταν μιλ?με για κλασικ? περιεχ?μενο και πω? θα το δημιουργ?σετε για την ιστοσελ?δα σα?;

Μ?θετε παρακ?τω πω?.

Γιατ? η Google ευνοε? το κλασικ? περιεχ?μενο

Μια μικρ? ?ρευνα στη Google με τη λ?ξη κλειδ? ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ μου ?φερε δεκ?δε? ?σχετε? αναζητ?σει? με το θ?μα μα? στα ελληνικ?.

Σε αντ?στοιχε? αναζητ?σει? στη Google του εξωτερικο? ? στα αγγλικ? με τον ?ρο CLASICAL CONTENT, βρ?κα π?ρα πολλ? sites και αποτελ?σματα σχετικ? με τη δημιουργ?α κλασικο? περιεχομ?νου.

Στην Ελλ?δα ε?μαστε λ?γο π?σω και επειδ? ανακ?λυψα αυτ? το κεν? στην αγορ?, κατ?λαβα ?τι θα ?πρεπε να δρ?σω.

Για αυτ? επειδ? θεωρ? πολ? σημαντικ? την αξ?α του κλασικο? περιεχομ?νου για να αυξ?σετε τι? οργανικ?? θ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google μακροπρ?θεσμα και για π?ντα, θε?ρησα καλ? να σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ??.

Η Google ευνοε? το κλασικ? περιεχ?μενο γιατ? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? ?χει δημιουργηθε? απ? ακαδημα?κο??, απ? δ?ο φοιτητ?? το 1996, τον Λ?ρυ Π?ιτζ και τον Σ?ργκερι Μπριν που κ?νανε διδακτορικ? διατριβ? με θ?μα τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google στο Πανεπιστ?μιο Στ?νφορντ.

Και οι δυο του? ε?χανε ακαδημα?κ? υπ?βαθρο και ω? συν?πεια λ?τρευαν το δι?βασμα, τα κλασικ? ?ργα και φυσικ? το περιεχ?μενο.

Η ?διο? ο αλγ?ριθμο? κατασκευ?στηκε με β?ση το πω? να ταξινομο?νται οι ιστοσελ?δε? ω? ποιοτικ?? αφο? πρ?τα βρεθο?ν απ? τι? αρ?χνε? τη? google που ακολουθο?ν τα backlinks που οδηγο?ν σε αυτ??!

Ε?ναι ?ντω? τρομερ? ?τι ?σε? αλλαγ?? και να δεχθε? ο αλγ?ριθμο? τη? Google, που πρ?σφατα ενσωμ?τωσε και το RankBrain, περιστρ?φεται π?ντα γ?ρω απ? ?ναν φα?λο κ?κλο περιεχομ?νου και backlink.

Ποια τα οφ?λη τη? δημιουργ?α? κλασικο? περιεχομ?νου

Δ?ο απ? τα μεγαλ?τερα οφ?λη τη? δημιουργ?α? του κλασικο? περιεχομ?νου ε?ναι για να δημιουργ?σετε ?να site που θα ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για την επ?μενη δεκαετ?α και για λ?γου? ασφαλε?α?, για να γλιτ?σετε απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

Η δημιουργ?α κλασικο? περιεχομ?νου για την επ?μενη δεκαετ?α ε?ναι ?να απ? τα μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?ρα πολλ?ν authority sites παγκοσμ?ω? ?πω? η Wikipedia, το moz.com και πολλ? ?λλα.

Το περιεχ?μενο πρ?πει να βασ?ζεται στι? πιο προσοδοφ?ρε? λ?ξει? κλειδι? ? στα λεγ?μενα money keywords.

Τα money keywords ε?ναι αυτ? που φ?ρνουν τι? μεγαλ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?. Τα money keywords ?χουν τα εξ?? χαρακτηριστικ? στο Google AdWords:

  1. ?χουν μηνια?α αναζ?τηση ? search volume απ? 3.000 ?ω? 100.000
  2. ??χουν χαμηλ? ανταγωνισμ?
  3. ?Φ?ρνουν λεφτ? στο site σα?.

Υπ?ρχουν β?βαια και περισσ?τεροι λ?γοι απ? αυτο?? του? δ?ο μ?νο.

?να? πολ? ε?λογο? λ?γο? ε?ναι για να γ?νεται γνωστ?? ? να χτ?σετε το ?νομα σα? στο ?ντερνετ, να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? ? να κ?νετε τα ?λλα sites να συνδεθο?ν με το δικ? σα? λ?γο περιεχομ?νου και μ?νο.

Η ασφ?λεια και η ανοσ?α τη? ιστοσελ?δα? σε κ?θε επικε?μενη αλλαγ? τη? Google ε?ναι πολ? σημαντικ? απ? μ?νη τη? ω? λ?γο? δημιουργ?α? κλασικο? και μοναδικο? περιεχομ?νου.

Πολλ?? ιστοσελ?δε? ?χουν δει να χ?νουν θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? κ?θε φ?ρα που η Google εισ?γει ν?ε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο τη?, με το Panda ? κ?ποιο ?λλο update. Και κ?θε update ε?ναι ?λο και πιο πολ?πλοκο και εξεζητημ?νο απ? το προηγο?μενο αλλ? ?χει τον ?διο στ?χο κ?θε φορ?.

Να μει?σει την αξ?α των backlinks και να αυξ?σει την αξ?α του περιεχομ?νου μια? ιστοσελ?δα? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google. Ποιου περιεχομ?νου;

Μα του κλασικο? περιεχομ?νου β?βαια.

Σαν να μην ?φτανε και αυτ?, κ?θε μ?ρα προστ?θενται δεκ?δε? ?λλα ν?α site με ν?ο και φρ?σκο περιεχ?μενο και ο ανταγωνισμ?? εντε?νεται ακ?μα περισσ?τερο στην αγορ? σα? πι?ζοντα? αρκετ?? θ?σει? προ? τα κ?τω ?λε? τι? ?λλε? ιστοσελ?δε? ακ?μα και τη δικ? σα?.

Για να γλιτ?σετε απ? ?λε? αυτ?? τι? αλλαγ?? και για να μην βρεθε?τε προ εκπλ?ξεω?, διαβ?στε παρακ?τω.

3 β?ματα για τη δημιουργ?α κλασικο? περιεχομ?νου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ-2

Δεν θ?λω να κ?νω αυτ? το ?ρθρο πολ?πλοκο ?τσι θα σα? πω ακριβ?? τι? χρει?ζεται να κ?νετε για να δημιουργ?σετε κλασικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?.

Πρ?τον: Βρε?τε το μεγαλ?τερο πρ?βλημα στην αγορ? σα?

Εννο? την αγορ? στ?χο σα? και κ?θε φορ? που μιλ?με για αυτ?ν, ?σοι ε?ναι επαγγελματ?ε? καταλαβα?νουν ποια ε?ναι αυτ?. ?μα δεν γνωρ?ζετε ακ?μα ποια ε?ναι η αγορ? σα? και σε ποιου? απευθ?νεται το προ??ν σα?, τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να π?με στο β?μα 2.

Αφο? λοιπ?ν ε?στε ?να? ?ριμο? επαγγελματ?α? και γνωρ?ζεται πολ? καλ? την αγορ? σα? θα ξ?ρετε και ποιο ε?ναι το μεγαλ?τερο πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζουν οι πελ?τε? σα? σ?μερα.

Για παρ?δειγμα, ?μα ε?στε εταιρε?α διατροφ?? ?να απ? τα μεγαλ?τερα προβλ?ματα που ?σω? να αντιμετωπ?ζουν οι πελ?τε? σα? ε?ναι πω? να χ?σουν β?ρο?, πω? να βελτι?σουν την υγε?α του? ακολουθ?ντα? σωστ? διατροφ? κτλ.

Προσοχ? γιατ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να βρε?τε ποιο ε?ναι το φλ?γον ζ?τημα τη? αγορ? στ?χο σα? και δεν πρ?πει σε πρ?τη φ?ση να εστιαστε?τε σε δευτερε?οντα προβλ?ματα για τον απλ? λ?γο ?τι θα ?χετε μικρ?τερο κοιν? και μικρ?τερη απ?χηση.

Φροντ?στε να γρ?ψετε κλασικ? περιεχ?μενο και μην αναλωθε?τε σε κ?ποιο πρ?σκαιρο θ?μα.

Δε?τερον: Γρ?ψτε ?ναν οδηγ? για να λ?σετε το πρ?βλημα αυτ??

Ο τεχνικ?? οδηγ??, ο οδηγ?? αγορ?? ? ?να εγχειρ?διο ? βιβλ?ο που θα κατατοπ?ζει του? πελ?τε? σα? για το τι πρ?πει να κ?νουν (how to guide) για να λ?σουν το πρ?βλημα του? ε?ναι κ?τι πολ? σημαντικ? γιατ? ?τσι θα ?χετε ?δη δημιουργ?σει κλασικ? περιεχ?μενο που ζητ?ει η αγορ? σα? και οι πελ?τε? σα?.

Δεν θα πρ?πει να ανησυχε?τε αν σα? π?ρει χρ?νο η συγγραφ? του οδηγο? που θα το δ?νετε δωρε?ν, γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι θετικ?? υπ?ρ των δωρε?ν βιβλ?ων, δωρε?ν συμβουλ?ν και γενικ? του δωρε?ν περιεχομ?νου.

Στοχε?στε στο να δημιουργ?σετε ?να σωστ? εγχειρ?διο στο ?ντερνετ με φωτογραφ?ε?, β?ντεο και σωστ? δομ? που να ε?ναι μεταξ? 5.000 και 10.000 λ?ξεων ? περισσ?τερο.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το επικ? ?ρθρο ? το επικ? περιεχ?μενο?σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου.

?μα δεν ε?στε καλο? στο γρ?ψιμο ? στη δημιουργ?α περιεχομ?νου, μπορε?τε να το αναθ?σετε αυτ? σε ?να δημιουργικ? γραφε?ο, σε ?ναν copywriter ? ακ?μα και σε ?ναν ghost writer που θα γρ?ψει με το αβατ?ρ σα? για την ιστοσελ?δα σα? ?λα τα χρ?σιμα πρ?γματα που χρει?ζεται να γρ?ψετε και να συμπεριλ?βετε μ?σα στον οδηγ? σα?.

Ο οδηγ?? σα? θα πρ?πει να ?χει ω? στ?χο την προσωπικ? προβολ? τη? επιχε?ρηση? σα?, των υπηρεσι?ν και των προ??ντων σα?. Επ?ση? θα πρ?πει να εκπαιδε?ει και του? πελ?τε? σα? με κ?ποιον τρ?πο στι? υπηρεσ?ε? σα? και τα προ??ντα σα?.

?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ?χουν βγ?λει οδηγο?? για τα προ??ντα του?, π?ρτε για παρ?δειγμα το κινητ? σα?, σ?γουρα ?χει εγχειρ?διο χρ?ση? και εκτ?? αυτο? ?σω? να ?χει και εγχειρ?διο προγραμματισμο?.

Η ?δια η εταιρε?α σα? εκπαιδε?ει δηλαδ? για το πω? να χρησιμοποι?σετε το προ??ν τη?.

Τρ?τον: Προωθ?στε τον οδηγ? σα? παντο?

Η φιλοσοφ?α εδ? ε?ναι να δημιουργ?σετε τον οδηγ? που θα τον στ?λνετε στο email του επισκ?πτη αφο? εγγραφε? στη λ?στα σα?. Θα πρ?πει δηλαδ? να βγ?λετε τον οδηγ? και σε βιβλ?ο σε μορφ? pdf.

Θα πρ?πει ?μω? να τον ?χετε και σε κ?ποια σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? ?πω? ?χω και εγ? τον δικ? μου οδηγ? SEO.

Το email marketing ε?ναι ?να πολ? δυνατ? εργαλε?ο π?ληση? που θα καλλιεργ?σει την σχ?ση σα? με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

?μω? θα πρ?πει σε αυτ? το σημε?ο να προωθ?σετε τον οδηγ? σα? σε ?λα τα social media αλλ? και να δημιουργ?σετε backlinks προ? αυτ?ν χρησιμοποι?ντα? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?.

?σα πιο πολλ? backlinks δημιουργ?σετε με τι? λ?ξει? κλειδι? που να δε?χνουν προ? τον οδηγ? σα?, τ?σο το καλ?τερο γιατ? ?τσι θα ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? για σ?μερα φ?λοι μου, φαντ?ζομαι ?τι πι?σατε το βαθ?τερο ν?ημα του ?ρθρου και θεωρ? ?τι καταλ?βατε ?τι χρει?ζεται πολ? δουλει? για να δημιουργ?σετε το κλασικ? περιεχ?μενο που χρει?ζεται η ιστοσελ?δα σα?.

Καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το κλασικ? περιεχ?μενο:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看