ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ SEO

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το π?? μπορ? να μ?θω SEO.

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω, κ?ντε like, κ?ντε subscribe, βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του 10.000 συνδρομητ?? γιατ? ?χουμε κολλ?σει στου? 1.300 εδ? και τ?σου? μ?νε?, πρ?γμα που ε?ναι θλιβερ?τατο.

Επ?ση?, αφ?στε το σχ?λιο σα? αν θ?λετε να κ?νουμε κ?ποιο β?ντεο ? ?ρθρο για κ?ποιο θ?μα σα? ? αν ?χετε να ρωτ?σετε κ?τι.

?σοι με?νετε στο τ?λο?, θα π?ρετε ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α Hosting Myip, η οπο?α θα σα? χρησιμε?σει σ?γουρα στο π?? να μ?θετε SEO και θα σα? πω γιατ? στο κατ?πι.

Ακ?μη, ?χουμε ?να newsletter που στ?λνουμε κ?θε 15 μ?ρε? μ?νο με χρ?σιμο περιεχ?μενο, σχεδ?ν ποτ? δεν ?χουμε στε?λει προωθητικ?? εν?ργειε?, σπ?νια, μπορε? να ?χουμε στε?λει 1 στα 100 και ποτ? δεν κ?νουμε spam.

Π?? μπορ? να μ?θω SEO σ?μερα;

pos-mporo-matho-seo-paramarketing-lowΠ?με κατευθε?αν στα βαθι? του SEO, π?? μπορ? να μ?θω SEO σ?μερα.

Αρχικ?, θ?λω να σα? πω ?τι ποτ? δεν ε?ναι αργ? να μ?θετε SEO, γιατ? το SEO ε?ναι μια πρακτικ? γν?ση που χρει?ζεται σε ?λη την δεκαετ?α του ’20 που διαν?ουμε αυτ? τη στιγμ?.

?λη τη δεκαετ?α του ’20 θα χρειαζ?μαστε να κ?νουμε SEO, ?λη τη δεκαετ?α θα χρει?ζεται να κ?νουμε κ?τι γ?ρω απ? αυτ?.

Ακ?μη κι αν δεν το χρησιμοποι?σουμε ?μεσα, θα το χρησιμοποι?σουμε ?μμεσα σ?γουρα γιατ? το SEO υπ?ρχει σε π?ρα πολλ? αντικε?μενα εκτ?? απ? τη Google. Υπ?ρχει στο YouTube, υπ?ρχει στην Amazon και σε? ?ποια ?λλα οικοσυστ?ματα υπ?ρχει το SEO και κ?ποιου ε?δου? SEO.

?ρα, το SEO ε?ναι μια δεξι?τητα που θα χρειαστε? την επ?μενη δεκαετ?α και εικοσαετ?α σ?γουρα .

Και π?με να σα? πω ποια ?ταν η αφορμ? για να κ?νω αυτ? το β?ντεο.

Βρ?κα ?ναν φ?λο προγραμματιστ? πριν λ?γε? μ?ρε?? που ?χει σπουδ?σει πληροφορικ?.

Ε?ναι απ?φοιτο? πληροφορικ?? Πανεπιστημ?ου και θ?λω να πω ?τι υπ?ρχουν χιλι?δε? απ?φοιτοι πληροφορικ?? ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ οποιουδ?ποτε επιπ?δου, οι οπο?οι ε?ναι ?νεργοι, δεν ?χουν ασχοληθε? ενεργ? με κ?ποιο αντικε?μενο.

Η πληροφορικ? ε?ναι τερ?στιο? κλ?δο?, ?χει να κ?νει με το hardware, με το software, με τη μηχανογρ?φηση, με την παραγωγ? β?ντεο, με τα γραφικ? αν ε?στε web designer ? γραφ?στα?, ?χει να κ?νει και με το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Ε?ναι πραγματικ? λυπηρ? να υπ?ρχουν ?νεργοι αυτ? τη στιγμ? στην πληροφορικ?, εν? υπ?ρχει τ?ση ζ?τηση και να πα?ρνουν επιδ?ματα απ? τον ΟΑΕΔ και να περιμ?νουν κ?ποια προγρ?μματα χωρ?? λ?γο.

Βρ?κα αυτ? την αφορμ? να κ?νω αυτ? το β?ντεο για ?σου? θ?λουν να μ?θουν SEO και δεν ξ?ρουν απ? πο? να ξεκιν?σουν. Επ?ση?, αν ε?στε επαγγελματ?α? και ?χετε κ?ποια δουλει? ε?τε ε?στε φοιτητ?? ε?τε κ?τι ?λλο, μπορε?τε να μ?θετε SEO μ?σα απ? αυτ? το β?ντεο που βλ?πετε αυτ? τη στιγμ?.

7 Β?ματα για να μ?θετε SEO σ?μερα

1 Το SEO μαθα?νεται κ?νοντα? SEO

Βασικ? αρχ? νο?μερο 1 για να μ?θετε SEO, γιατ? θα μιλ?σω για 7 β?ματα για να μ?θετε SEO και θα ?χω 7 πρ?γματα να σα? πω. Μπορε? να ε?ναι διαφορετικ? η σειρ? του?, να γυρ?σετε αν? π?σα στο 1, στο 2, στο 3 και να αλλ?ξετε ?,τι θ?λετε κατ?πιν εορτ??.

Το SEO μαθα?νεται κ?νοντα? SEO, δεν μαθα?νεται θεωρητικ?.

Οπ?τε, μ?λι? δε?τε αυτ? το β?ντεο σηκωθε?τε απ? ντιβ?νια, καρ?κλε?, απ τα κινητ? σα?, απ? το ποδ?λατο, απ? τα αυτοκ?νητα, απ? ξαπλ?στρε?, απ? καφετ?ριε?, απ? τα παγκ?κια και π?τε να εφαρμ?σετε το πρ?το β?μα που ε?ναι να μ?θετε SEO.

Ποιο ε?ναι αυτ?; Να κ?νετε SEO. Π??;

2 Φτι?ξτε ?να site στο WordPress

Το δε?τερο β?μα ε?ναι να φτι?ξετε ?να site στο WordPress.

Μην μπλ?κεστε με ?λλα CMS, μην νομ?ζετε ?τι θα εφε?ρετε τον τροχ?.

Κατ? 99% το SEO βασ?ζεται σε WordPress, το WordPress ?χει επικρατ?σει σαν πλατφ?ρμα παγκοσμ?ω?, ε?ναι πανε?κολο να το εγκαταστ?σετε και να το χρησιμοποι?σετε, γι’ αυτ? και μαθα?νουμε π?νω σ’ αυτ? και ε?ναι και το πιο φιλικ? στην Google.

Πρ?πει να φτι?ξουμε ?να site στο WordPress.

Για να φτι?ξουμε ?να site στο WordPress τι θα χρειαστο?με;

3 Αγορ?στε ?να domain και ?να hosting απ? την εταιρε?α Myip

Π?με στο β?μα 3, το οπο?ο ε?ναι να αγορ?σουμε ?να domain και ?να hosting απ? την εταιρε?α Myip.

H Myip προσφ?ρει 50% ?κπτωση με τον κωδικ? PARAMARKETING50.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? πα?ρνοντα? κ?ποιο πακ?το hosting απ? τη Myip.

Μπορε?τε να π?ρετε light speed servers που κ?νουν 200 ευρ? τα πακ?τα, αλλ? θα το π?ρετε με 100 και μπορε?τε να β?λετε π?νω απ? ?να site.

Οπ?τε τολμ?στε και κ?ντε το μεγ?λο σ?λτο και να π?ρετε ?ναν domain σε gr αν απευθ?νεστε στην ελληνικ? αγορ? και ?ναν με com αν απευθ?νεστε στην αγορ? του εξωτερικο? ? domain σε de αν απευθ?νεστε στην γερμανικ? αγορ? και ο?τω καθεξ??.

Τα εθνικ? domain π?νε στι? εθνικ?? αγορ??.

4 Στοχε?στε σε μια αγορ? στ?χο, ?να market niche

Αφο? αγορ?σετε domain και hosting στη Myip και φτι?ξετε το site σα? στο WordPress, το 4 ε?ναι να στοχε?σετε σε μια αγορ? στ?χο, ?να market niche. Θα μου πε?τε, μα πω? θα στοχε?σω, αφο? τ?ρα βρ?κα domain name, τ?ρα μου λε? τι θα στοχε?σω;

Αυτ? βασικ? ε?ναι δε?τερο β?μα, το αναφ?ρω τ?ταρτο αλλ? ε?ναι δε?τερο μετ? το? θ?λω να κ?νω SEO.

Για να κ?νω SEO, πρ?πει να βρω αγορ? ? τμ?μα τη? αγορ?? που δεν εξυπηρετε?ται καλ? αλλ? το κατ?χω και μπορ? να το αξιολογ?σω καλ?τερα απ? την υπ?ρχουσα κατ?σταση.

Δηλαδ? π.χ. ε?μαι κυνηγ??, π?ω για κυν?γι, ?χω σκυλι?, ψ?χνω να βρω site για κυνηγετικ? και δεν με καλ?πτουν πλ?ρω? και θ?λω να μ?θω και SEO.

Τι θα κ?νω; Θα φτι?ξω ?να market niche site, το μικρ? τμ?μα τη? αγορ?? που ε?ναι για το κυν?γι ? για το ψ?ρεμα και θα μιλ?σω για τα π?ντα γ?ρω απ? το ψ?ρεμα.

?τσι θα μ?θω SEO, θα καταλ?βω πω? βγα?νω στην Google με φρ?σει? κλειδι?, πρ?πει να βρω λ?ξει? κλειδι? γ?ρω απ? αυτ? το πρ?γμα.

5 Εξυπηρετ?στε αυτ? την αγορ? στ?χο καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ?

Το νο?μερο 5 ε?ναι να εξυπηρετ?σετε αυτ? την αγορ? στ?χο καλ?τερα απ? ?τι εξυπηρετε?ται σ?μερα.

Δηλαδ? μπορε? η αγορ? του κυνηγιο? να ?χει υπ?ρχοντα site και να μην εξυπηρετε? πλ?ρω?.

?ρα, η αγορ? θα πρ?πει να ?χει κ?ποιο market potential.

Τι ε?ναι το market potential;

Το δυναμικ? τη? αγορ??, δηλαδ? να μην ?χει κορεστε?.

Αν π?με για παρ?δειγμα να ανο?ξουμε ?να e-shop με ρο?χα υπ?ρχει υπερκορεσμ??, π?νω απ? 100% γιατ? υπ?ρχουν για 10.000.000 ?λληνε? που ε?μαστε 100.000.000 παντελ?νια.

Δηλαδ? πρ?πει να αγορ?σουμε απ? 15 παντελ?νια για να ξεστοκ?ρουν τα μαγαζι?. Υπ?ρχουν εκατομμ?ρια συμπληρ?ματα διατροφ?? στοιβαγμ?να στι? αποθ?κε? που περιμ?νουν να τα καταναλ?σουμε, εν? δεν π?με ο?τε στα γυμναστ?ρια.

Π?? θα γ?νει αυτ?; Δεν θα γ?νει, γι’ αυτ? πρ?πει να βρο?με κ?ποιο μικρομερ?διο τη? αγορ?? που δεν εξυπηρετε?ται καλ? για να μπορ?σουμε να ανταγωνιστο?με τον ?δη υπ?ρχον ανταγωνισμ?. Κοιτ?με να δο?με αγορ?? που δεν ε?ναι υπερκορεσμ?νε?.

?ταν λ?ω να εξυπηρετ?σω την αγορ? τι εννο?; Να βρω πελ?τε? σε αυτ? την αγορ?.

Ε?ναι ε?κολο πρ?τα να ε?ναι επισκ?πτη? κ?ποιο?, να μπει στο site μου και μετ? να ε?ναι θαμ?να? στο site μου κι αν ε?ναι καν?λι στο YouTube θα πρ?πει να ε?ναι subscriber, συνδρομητ?? του καναλιο? και μετ? θα γ?νει πελ?τε?. ?τσι λειτουργε? αυτ? το καν?λι πωλ?σεων μ?σα απ? το blogging και το SEO.

6 Γρ?ψτε ?ρθρα με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?

Π?με στο νο?μερο 6 που ε?ναι να γρ?ψουμε ?ρθρα με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Τα ?ρθρα πρ?πει να ε?ναι απ? 1.200 μ?χρι 2.000 λ?ξει? τουλ?χιστον.

Μπορε? να ε?ναι παραπ?νω, αλλ? να μην ε?ναι τηλεγραφ?ματα γιατ? πρ?πει να ?χουν κ?ποιο ελ?χιστο ?ριο αν?πτυξη?.

Υπ?ρχουν ?ρθρα που ε?ναι αναλυτικ?, πρ?πει να αναλ?σω ?λε? τι? κυνηγητικ?? καραμπ?νε? ? να κ?νω εξαντλητικ? παρουσ?αση μια? κυνηγητικ?? καραμπ?να?, δηλαδ? ?μα ?χει ταχυβολ?α, ?μα ?χει δυσκολ?ε? στη χρ?ση, αν θ?λει συντ?ρηση, αν σπ?ει, αν χαλ?ει ? αν ?χει ρωγμ??.

?λα αυτ? ε?ναι που κ?νουν το site μα? μοναδικ? και β?ζοντα? και τον εαυτ? μα? μ?σα γιατ? χρει?ζεται το personal branding, το κ?νουμε ακ?μα πιο μοναδικ? και δ?σκολο να υποκλαπε? το περιεχ?μενο του.

?πω? και το δικ? μου site που ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να υποκλαπε? το περιεχ?μενο του, γιατ? ε?ναι video blogs, κ?θε ?ρθρο ε?ναι και β?ντεο και μιλ?ω για το SEO εγ? ο ?διο?, οπ?τε ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μπορ?σουν να με αντιγρ?ψουν.

Γρ?ψτε 100 ?ρθρα

Επ?ση?, πρ?πει να φτι?ξουμε 100 ?ρθρα.

?χω πει σε προηγο?μενο β?ντεο ?τι υπ?ρχει το ?ριο των 100 ?ρθρων σε κ?ποιο Blog και των 100 β?ντεο σε κ?ποιο YouTube channel για να θεωρ?σει η Google ?τι ?χουμε topical influence, θεματικ? επιρρο? σε ?να συγκεκριμ?νο θ?μα.

Σ’ αυτ? ε?χα αναφερθε? σε ?να πε?ραμα με πιθ?κου? στην Γαλλικ? Πολυνησ?α.

Σε διαφορετικ? νησι? υπ?ρχε πληθυσμ?? πιθ?κων και ?θελαν να εισ?γουν διαφορετικ? ε?δο? τροφ??, ?να ν?ο φρο?το που δεν υπ?ρχε εκε? και δεν το ?τρωγαν οι π?θηκοι. Ξ?ρετε οι π?θηκοι τρ?νε φρο?τα.

Π?γαν και β?λανε στα 3 νησι? τερ?στιε? αποθ?κε? με φρο?τα και στο πρ?το νησ? προσπαθο?σαν να πι?ζουν του? π?θηκου? να φ?νε, τα τρ?γανε και οι ?νθρωποι και οι π?θηκοι ?ρχισαν να τρ?νε.

Στα ?λλα νησι? δεν γιν?ταν καμ?α προσπ?θεια, οι π?θηκοι ?ταν ?δη τα?σμ?νοι απ? μπαν?νε? και ?λλα φρο?τα και ?τσι δεν υπ?ρχε καν?να? λ?γο? να π?νε στα ν?α φρο?τα. Ωστ?σο, υπ?ρχαν ελε?θερα στη φ?ση και μπορο?σαν να τα φ?νε.

Στο νησ? που π?εζαν του? πιθ?κου? να φ?νε τα φρο?τα, σιγ? σιγ? ?ρχισαν να τρ?νε.

Φτ?σανε στου? 10, στου? 20 πιθ?κου? που ε?χαν οικειοποιηθε? με αυτ? τη συν?θεια, στου? 30, στου? 50. Μ?λι? ?φτασαν στον μαγικ? αριθμ? 100 ω? δια μαγε?α? στα ?λλα νησι? οι π?θηκοι ?ρχισαν να τρ?νε χωρ?? να του? πι?ζουν οι ?νθρωποι και χωρ?? να χρει?ζεται κ?ποια εισαγωγ? στο διαιτολ?γιο του?. Αυτ? θ?λω να πω, ε?ναι το πε?ραμα του εκατοστο? πιθ?κου, ε?ναι πραγματικ? επιστημονικ? πε?ραμα που ?γινε πολ? παλι?τερα.

Ωστ?σο, ισχ?ει και στο Internet σ?μερα γιατ? ?χω δει αναλογ?α, ?χι ?τι υπ?ρχει κ?ποιο? συγκεκριμ?νο? αριθμ??, εγ? 73 ο ?λλο? 146.

Σ?γουρα το site που ?χει το ?διο περιεχ?μενο και ?χει 146 ?ρθρα θα π?ει πολ? καλ?τερα απ? αυτ? που ?χει 73, αλλ? εφ?σον στοχε?ει στι? σωστ?? λ?ξει?, ε?ναι ενημερωμ?νο κ.τ.λ.

?μω? ?χω παρατηρ?σει ?τι χρει?ζεται 100 ?ρθρα για να αποκτ?σει το site μα? κ?ποιο ε?ρο? και κ?ποιο β?θο? στην Google και να αρχ?σει να ?ρχεται κ?ποιο traffic και κ?ποια επισκεψιμ?τητα και να ε?ναι αυξαν?μενη επισκεψιμ?τητα.

Γιατ? ?μα γρ?ψω σε ?να site 2 ?ρθρα ?σα που θα το δει Google, αν γρ?ψω 4 ?ρθρα, ποιο? θα το διαβ?σει; Εν? αν υπ?ρχει κ?ποια ρο? κ?θε βδομ?δα 2-3 καινο?ργια ?ρθρα, αρχ?ζω να αποκτ? κοιν? που ε?ναι πιστ? σε εμ?να.

?χει παρατηρηθε? το 80% των χρηστ?ν κ?νει αγορ? στην 7η με 12η επ?σκεψη.

?ρα χρει?ζομαι 7 με 12 ?ρθρα που θα τα διαβ?σουν και θα τα ξαναδιαβ?σουν.

?μα διαβ?σουν 1 ?ρθρο ?ταν επισκεφτο?ν το site μου, τ?τε χρει?ζομαι 7 ?ρθρα για τι? 7 φορ?? που θα μπουν στο site μου. Δεν θα διαβ?σουν ?λοι τα ?δια ?ρθρα και επειδ? μετρ?ει και στην Google και στου? ανθρ?που?, θα πρ?πει να ?χω 100 ?ρθρα στο καν?λια μα? που θα ε?ναι αυξητικ?, να προσθ?τουμε κ?θε βδομ?δα καινο?ργια.

Το ?διο μπορο?με να κ?νουμε και στο YouTube channel, να κ?νουμε β?ντεο και να τα β?λουμε με embed, με ενσωμ?τωση μ?σα στο site μα? γιατ? πι?νεται ω? περιεχ?μενο στο WordPress channel και το YouTube ?χει δικ? του SEO και το site μα? το ?διο.

7 Δημιουργ?στε μερικ? backlinks

Και π?με στο β?μα 7 που ε?ναι και το τελευτα?ο β?μα σ?μερα για να μ?θετε SEO και ε?ναι να κ?νετε μερικ? backlinks.

Σε προηγο?μενο β?ντεο ε?χα μιλ?σει για τα safe backlinks, ποιο? ε?ναι ο πιο απλ? και ε?κολο? τρ?πο? να κ?νετε backlinks σ?μερα, ε?ναι τα profile links τα οπο?α ε?ναι τα πιο ασφαλ? backlinks για τη Google.

?χουν να κ?νουν με links σε τρ?τα site, ?πω? το Facebook, το Pinterest, το Twitter, το LinkedIn, το Tumblr, το VKontakte, το OdnoKlassniki, σα? λ?ω και ρ?σικα site, ?χω τερ?στια λ?στα ?μα κ?νετε click στο link, π?νω απ? 400 site για να κ?νετε profile links, γιατ? τα backlinks ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στην Google ακ?μη και σ?μερα και θα συνεχ?σει να ε?ναι για να βγο?με πρ?τοι στην Google.

Εφ?σον τα ?χουμε κ?νει ?λα αυτ?, ε?μαστε ?δη μ?σα στο SEO.

Και θ?λω να σα? πω ?τι δεν πρ?πει να αισθανθε?τε ?τι δ?χεστε καταιγισμ? πληροφορι?ν ? ?τι ?χετε βαλτ?σει, δεν π?ει πουθεν? το site σα?, γιατ? πρ?πει να κ?νετε υπομον? κι αυτ? ε?ναι το ?γδοο β?μα.

Θα πρ?πει να επιμε?νετε στη διαδικασ?α του SEO π?νω απ? 12 μ?νε?, γιατ? το SEO ε?ναι μαραθ?νιο?.

Το SEO δεν ε?ναι σπρ?ντ, να β?λω 100 ?ρθρα σε 5 μ?ρε?, να β?λω και ghostwriters δηλαδ? να γρ?φουν ?λλοι για μ?να, να β?λω τη θε?α μου, τη γιαγι? μου, τον παππο? μου ? να προσλ?βω κ?ποιον και να βγω ω? δια μαγε?α? στην Google.

Δεν π?ει ?τσι, ε?ναι μαραθ?νιο? κι αυτ? που κ?νετε σ?μερα λειτουργε? με διαφορετικ? φ?ση στην Google.

Θ?λει τουλ?χιστον 3 με 12 μ?νε? για να π?ει μπροστ?. Επ?ση?, υπ?ρχει και περ?οδο? που λ?με ?τι το site ε?ναι στην παιδικ? ηλικ?α, δηλαδ? η Google μα? ?χει β?λει στο Sandbox, στο π?ρκο με τα κουβαδ?κια μα? και θ?λει 3 με 12 μ?νε? για να μα? βγ?λει αν?λογα με τον ανταγωνισμ? και να το ξεπερ?σουμε.

Ωστ?σο, δεν πρ?πει να απογοητε?εστε γιατ? μ?σα σε αυτ? το 12μηνο που θα ασχοληθε?τε θα μ?θετε π?ρα πολλ? πρ?γματα για το SEO και θα μπορε?τε να τα εφαρμ?σετε στο πραγματικ? σα? site και να αρχ?σετε να δουλε?ετε, να αποκτ?τε πελ?τε?, επισκ?πτε?, να πουλ?τε πρ?γματα μ?σω Affiliate Marketing ? να κ?νετε e-shop ? να πουλ?τε κ?ποια μαθ?ματα.

Μπορε? να ε?στε επαγγελματ?α? στην παροχ? υπηρεσι?ν, μπορε? να ε?στε δ?σκαλο?, καθηγητ??, οτιδ?ποτε.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την εταιρε?α Myip

Η Myip ε?ναι μια ?γκριτη εταιρε?α hosting με lite speed servers στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?.

?μα θ?λετε να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και να αυξ?σετε τα Web Core Vitals, ε?ναι καλ? να π?ρετε hosting απ? την εταιρε?α Myip με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50.

Οι 5 πρ?τοι που θα γραφτο?ν θα κερδ?σουν 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? σε κ?ποιο πακ?το hosting.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Τ?λο?, θ?λω να σα? ευχαριστ?σω που φτ?σατε μ?χρι εδ?. Μην ξεχ?σετε να μα? βοηθ?σετε να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??, ?χουμε κολλ?σει στου? 1.300, 1.400 π?με. Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??, κ?ντε like, κ?ντε subscribe, αφ?στε το σχ?λιο σα? απ? κ?τω γιατ? αυτ? που γρ?φετε απ? κ?τω μα? βοηθ?νε να ανεβο?με στη Google, στο αλγ?ριθμο τη? Google.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Τ?λο? για σ?μερα, γραφτε?τε και στο newsletter και θα τα πο?με μ?σα στη βδομ?δα γιατ? βγ?ζουμε β?ντεο συν?χεια. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看